Kosovë - Test 8

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar shoferi i veturës, derisa jeni duke e tejkaluar?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Në cilat vende më së shpeshti formohet kolona?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Në cilat kryqëzime vlejnë rregullat e krahut të djathtë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Cilat mjete lejohen të tejkalohen në kryqëzim të rrugëve me rëndësi të njëjtë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjetin rrugor pranë mjetit tjetër i cili nëpër të njëjtën rrugë lëvizë nga kahu i kundërt?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cilat veprime nuk lejohen në tunel?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat dritat përdoren për ndriçimin e rrugës gjatë ngasjës në tunel të ndriçuar?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si duhet përshtatur shpejtësinë e lëvizjës para kthesës në rrugë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet çdo ndërprerje e lëvizjes së mjetit në rrugë në kohëzgjatje më shumë se tre minuta, përveç ndërprerjes e cila bëhet për të vepruar sipas shenjës apo rregullës më të cilat rregullohet komunikacioni?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
A lejohet shpejtësia më e madhe se 50 km/h brenda vendbanimit?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilat kolona shoferit nuk i lejohet t’i ndërpretë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Si mund të kuptohet se është zgjedhur shpejtësia adekuate në teposhtëze të gjatë?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si ndikon dielli i fortë në ngasje?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka na tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka paralajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit, në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në situatën si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë ndalon komunikacionin për të gjitha mjetet motorike, perveç motoçikletave pa rimorkio anësore?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Çka shërben tabela kontrolluse (komanduese) në automjeti?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Çka e karakterizon Eko-ngasjen?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
A konsumohen pneumatikët (gomat) me shtypje të ulët?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Çka nënkuptojmë me sistemin frenues të mjetet motorike?