Test 8

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si duhet të veproni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes si në foto?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes në rrugë të drejtë e të gjatë?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat veprime nuk lejohen në autoudhë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Si do të veproni kur me mjet i afroheni kryqëzimit?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet çdo mjet që lëviz në rrugë me fuqi të motorit të vet, i cili sipas konstruksionit, pajisjeve, veglave e pajimeve është paraparë për transport të personave, përkatësisht të ngarkesave / mallit, për kryerje të punëve a për tërheqje të mjeteve të bashkëngjitura, përveç mjeteve që lëvizin nëpër binarë?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh kur i afroheni një kryqëzimi me rrugë me rëndësi të njëjtë?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Në cilat raste nuk duhet të ndaleni para shenjës STOP?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Kur konsiderohen kushtet dimërore në rrugë?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet pjesa gjatësore e rrugës qarkulluese që shërben për lëvizje të mjeteve rrugore në një kah me një apo me më shumë shirita të trafikut?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si mund të jetë e rregulluar përparësia e kalimi në kryqëzim?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në perceptimin e situatës së drejtë në trafikun rrugor?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Në rrugën anësore nuk ekziston vendkalimi i këmbësorëve. Si do të silleni?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Sa është distanca në mes qerreve që lëvizin në rrugë?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Në cilin grupë të shenjave bën pjesë kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka na tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka na tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqet vija e plotë në rrugë?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon mbarimin e shpejtësisë më të vogël të lejuar?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
A kanë ndikim negativ të gjitha medikamentet (barërat) te shoferi gjatë ngasjes?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si ndikon temepratura e lartë në kabinën e shoferit?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Si ta ruajmë ambientin gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe të kursehet karburanti?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme që në tablen kontrolluese ndizet shenja e “vajit të motorit”?