Kosovë - Test 9

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Në çfarë duhet të llogaritni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Cilat janë rreziqet gjatë ngasjes natën?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
A lejohet ndalja ose parkimi i automjetit në fushën për orientimin e komunikacionit rrugor ?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë kyçjes dhe ç’kyçjes në rrugë jashtë vendbanimit?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Çfarë janë shenjat që i jep personi i autorizuar?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
S. i quhet grupi i organizuar i këmbësorëve të udhëhequr nga udhëheqësi ose komanduesi i tyre?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Pse është me rendësi që shoferi paraprakisht të njoftohet për kryqëzim me shumë shirita për një drejtim?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet gjatë ngasjes në kolonë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Në cilën anë shoferi obligohet të ngas mjetin?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet çdo ndërprerje e lëvizjes së mjetit në rrugë në kohëzgjatje deri tre minuta, përveç ndërprerjes e cila bëhet për të vepruar sipas shenjës apo rregullës më të cilat rregullohet komunikacioni?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Në cilat raste ekziston rreziku nga aksidenti për shkak mos mbajtjes së distancës?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Si duhet ngasur gjatë mjegullës?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka kuptohet me kulturë në komunikacion?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në teposhtëze të gjatë?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paraqet kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka ndalon kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka paraqet kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e komunikacionit dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çfarë na lajmron kjo shenjë e komunikacionit?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë lajmron drita e semaforit si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Pas cilës shenjë na lejohet lëvizja djathtas?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
A jeni të obliguar të kujdeseni për këmbësorin?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Në cilat raste përdoret freni i parkimit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si të ruhet ambijenti gjatë ngasjes dhe kursehet karburanti?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Çka nënkuptohet me pajisje dimërore te vetura?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si do të njoftoheni se temperatura e motorit e ka kaluar kufirin e lejuar?