Test 9

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Në çka duhet të llogaritni në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Në semafor është e ndezur shigjeta e gjelbër. A ju lejohet lëvizja në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie kanë dritat në semafor?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Pse është me rendësi që shoferi paraprakisht të njoftohet për kryqëzimin me shumë shirita për një kah?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
A i lejohet shoferit të mjetit të rrisë shpejtësinë gjatë kohës derisa tejkalohet nga mjeti tjetër?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Kush është përgjegjës nëse personi nuk e ka përdorur rripinë e sigurisë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjetin rrugor pranë mjetit tjetër i cili nëpër të njëjtën rrugë lëvizë nga kahu i kundërt?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si duhet ta ngasë mjetin shoferi në rrugë publike?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Kur shoferi posaçërisht duhet ta zvoglojë shpejtësinë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar shoferi i cili tejkalohet?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet çdo mjet që lëviz në rrugë me fuqi të motorit të vet, i cili sipas konstruksionit, pajisjeve, veglave e pajimeve është paraparë për transport të personave, përkatësisht të ngarkesave / mallit, për kryerje të punëve a për tërheqje të mjeteve të bashkëngjitura, përveç mjeteve që lëvizin nëpër binarë?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Cilat janë shenjat tërthore në rrugë?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
C ilin mjet nuk lejohet të tejkalohet?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Ku fillon vlefshmëria e shenjave të urdhrave të prera?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilët janë shkaktarët më të shpeshtë të aksidenteve në trafikun rrugor?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bënë pjesë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka pozita e policit?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon ndalim trafikun për automjetet të cilat tërheqin mjetet bashkangjitëse?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Automjeti i kuq kthehet majtas. Si është rreshtuar?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme të bllokimit të motorit
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në gjendjen psiko fizike të shoferit?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Sa mund të jetë hapi i lirë i lëvizjës së timonit?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si mund të ndikojë alkoholi te shoferi?