Kategoria A,B: Test 24

Pyetja 1 nga 30
4 pikë

Çka duhet pasur parasysh në situatën si në foto?