Kategoria A,B: Test 5

Pyetja 1 nga 30
4 pikë

F ëmijët ndodhen pranë rrugës. Çfarë kujdesi do të keni në këtë situatë?