Test i rastit

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Gjatë lëvizjes në autoudhë si në këtë situatë, nëpër cilin shirit të trafikut duhet të lëvizni?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çfarë kujdesi duhet të keni në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju ndalohen në tunel?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Çka duhet të kenë parasysh shoferët e rinj dhe pa përvojë?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Çka është më rëndësi të dinë shoferët e rinj dhe ata pa përvojë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh kur i afroheni kryqëzimit?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Cilat kushte duhet plotësuar shoferi i cili drejton mjetin në rrugë?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si njoftoheni që jeni duke lëvizur në rrugën kryesore?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Nga cila anë tejkalohet tramvaji i cili lëvizë në mes të rrugës me dy kahe?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat janë dënimet nese shoferi e tejkalon shpejtësinë mbi 50km/h brenda zonës urbane?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Në cilat vende të rrugës mund të ketë akull?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si është i rregulluar vendkalimi hekurudhor?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
A iu lejohet mjeteve me përparësi kalimi kur janë në intervenim ta ndërpresin kolonën e këmbësorëve?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Në cilat raste përdoren të gjithë treguesit e drejtimit?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes në diell të fortë?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Cilit grup të shenjave i takon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime ju lejohet të lëvizni sipas shenjës në foto?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çfarë lajmëron drita e semaforit si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë i takon grupit të shenjave të rrezikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese. Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Cilët faktorë ndikojnë negativisht në gjendjen psiko-fizike të shoferit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Cilat janë masat për ruajtjen e ambientit?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Për çka shërben ndërruesi i shpejtësisë?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si do të njoftoheni se temperatura e motorit e ka kaluar kufirin e lejuar?