Test i rastit

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Pse distanca e sigurisë duhet të jetë më e gjatë gjatë lëvizjes në rrugë me borë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i mjetit në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar shoferi i automjetit të udhëtarëve (veturës), deri sa jeni duke e tejkaluar?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes jashtë zonës urbane (autobusi ka sinjalizuar për hyrje në shiritin e trafikut), në situatën si në foto?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Në cilat raste shoferi dërgohet në kontroll të jashtëzakonshëm shëndetësor?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Cilat nga shenjat e rrezikut vendosen drejtpërdrejt para vendit të rrezikut?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Për sa herë do të rritet rruga e frenimit nëse shpejtësia rritet dyfish?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet kalimi me mjet prej një shiriti në shiritin tjetër të trafikut për lëvizje në të njëjtin kah, për shkak të rreshtimit ose lëvizjes më të shpejtë?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh nëse kryqëzimi është i rregulluar me shenja trafikut?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë tejkalimit të mjeteve me dy rrota?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Si duhet vepruar kur mjeti parkohet në teposhtëze?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet zona në një qendër të banuar, e shënuar me shenjë përkatëse të trafikut, në të cilën mjetet nuk duhet të lëvizin me shpejtësi më të madhe se lëvizja e këmbësorit dhe në të cilën lojërat për fëmijë janë të lejuara në tërë zonën?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
A i zbatojnë rregullat e trafikut mjetet nën përcjellje?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilët persona janë të liruar nga përdorimi i rripit të sigurisë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka i ndalohet personit i cili drejton biçikletën?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes nëpër mjegull?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në situatën si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon mbarimin e shpejtësisë më të vogël të lejuar?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka drita e gjelbër vezulluese (me ndërprerje) në semafor?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si ndikon temepratura e lartë në kabinën e shoferit?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si duhet ta ruajmë ambientin gjatë ngasjes dhe të kursejmë karburantin?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Cilat janë pajisjet e transmisionit?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Cilat janë pajisjet dimërore te automjetit të udhëtarëve (veturës)?