Test i rastit

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të kemi parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqesin shenjat e trafikut?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Cilat veprime ju lejohen në këtë situatë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Në cilat raste nuk lejohet ndërrimi i shiritave para kryqëzimit?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Në sa nëngrupe ndahen shenjat e urdhrave të prera?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Ndaj cilave mjete nuk aplikohet rregulla e krahut të djathtë në kryqëzim të rrugëve me rëndësi të njëjtë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Si quhet bashkësia e mjetit e cila përbëhet nga mjeti tërheqës dhe nga mjeti i bashkëngjitur, të lidhura ndërmjet vete me një mekanizëm nyjor?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Cilat janë kufizimet për shoferët e rinj gjatë dy viteve të para të posedimit të patentë shoferit?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Kur nuk i lejohet shoferit të fillojë tejkalimin e mjetit?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet parkimi i mjetit?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Si quhet zona në një qendër të banuar, e shënuar me shenjë përkatëse të trafikut, në të cilën mjetet nuk duhet të lëvizin me shpejtësi më të madhe se lëvizja e këmbësorit dhe në të cilën lojërat për fëmijë janë të lejuara në tërë zonën?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çka ndalohet në tunel?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
A lejohet tërheqja e mjetit në defekt ditën në rast të zvogëlimit (dobësimit) të dukshmërisë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Çka i ndalohet personit i cili drejton biçikletën?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Në cilat vende të rrugës mund të ketë akull?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në situatën si në foto?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Cila shenjë na tregon se nuk lejohet ngasja me shpejtësi më të vogël se sa është e paraparë me shenjë?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Në cilat drejtime ju lejohet lëvizja në këtë situatë?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Në semafor ndriçon drita e verdhë vezulluese, ç parasysh në këtë situatë?
Pyetja 27 nga 30
2 pikë
Si do të veproni nëse gjatë ngasjes natën jeni i lodhur?
Pyetja 28 nga 30
2 pikë
Si të ruhet ambienti?
Pyetja 29 nga 30
2 pikë
Për çka shërben ndërruesi i shpejtësisë?
Pyetja 30 nga 30
2 pikë
Si do të njoftoheni se temperatura e motorit e ka kaluar kufirin e lejuar?