Test i rastit

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
A lejohet ndalja ose parkimi i automjetit në fushën për orientimin e trafikut rrugor?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes në autoudhë?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Në cilat raste shoferi dërgohet në kontroll të jashtëzakonshëm shëndetësor?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Çka është më rëndësi të dinë shoferët e rinj dhe ata pa përvojë?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Në cilat raste duhet rritur distanca e sigurisë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Ndaj cilave mjete nuk aplikohet rregulla e krahut të djathtë në kryqëzim të rrugëve me rëndësi të njëjtë?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Çka nuk i lejohet këmbësorit?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat mjete lejohen të tejkalohen para dhe në kryqëzim të rrugëve me rëndësi të njëjtë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Ku ndalohet ndalja e mjetit?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Në cilat raste jeni të detyruar të ndaleni para vendkalimit hekurudhor?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes nëpër tunel?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
A është e lejuar që shoferi ta zvogëlojë shpejtësinë me frenim të vrullshëm?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Si do të veproni nëse gjatë ngasjes keni hasur një shtresë të madhe ujit?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Si veprojnë shoferët e mjeteve që kanë shkaktuar aksident me dëme të vogëla materiale?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Çfarë domethënie ka drita e verdhë e pandërprerë në semafor?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Si duhet vepruar në këtë situatë?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë tregon rekomandimin e shpejtësisë?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çfarë paraqet vija e dyfishtë e plotë?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Si ta ruajmë ambientin gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe të kursehet karburanti?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Cilat janë shkaqet e mundshme që në tablen kontrolluese ndizet shenja e “vajit të motorit”?