Test i rastit

Koha:
45:00
Pyetja 1 nga 30
4 pikë
A ju lejohet ndrrimi i shiritit për kthim majtas, në këtë situatë?
Pyetja 2 nga 30
4 pikë
A ju lejohet tejkalimi i mjetit në këtë situatë?
Pyetja 3 nga 30
4 pikë
Si do të veproni në këtë situatë?
Pyetja 4 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në situatën si në foto?
Pyetja 5 nga 30
3 pikë
Cilat janë gabimet për të cilat merret përkohësisht patentë shoferi?
Pyetja 6 nga 30
3 pikë
Në cilat raste duhet pasur kujdes të shtuar gjatë ngasjes?
Pyetja 7 nga 30
3 pikë
Çka ndikon në zvogëlimin e fushës së dukshmërisë?
Pyetja 8 nga 30
3 pikë
Ndaj cilave mjete nuk aplikohet rregulla e krahut të djathtë në kryqëzim të rrugëve me rëndësi të njëjtë?
Pyetja 9 nga 30
3 pikë
Si duhet ta ngasë mjetin shoferi në rrugë publike?
Pyetja 10 nga 30
3 pikë
Cilat mjete lejohen të tejkalohen në kryqëzim të rrugëve me rëndësi të njëjtë?
Pyetja 11 nga 30
3 pikë
Cilat janë denimet nëse shoferi e tejkalon shpejtësinë mbi 30km/h deri 50 km/h brenda zonës urbane?
Pyetja 12 nga 30
3 pikë
Cilat janë rreziqet e mundshme gjatë ngasjes në autoudhë?
Pyetja 13 nga 30
3 pikë
Si mund të terhiqet mjeti i cili është në defekt?
Pyetja 14 nga 30
3 pikë
Cilët persona duhet të përdorin rripin e sigurisë?
Pyetja 15 nga 30
3 pikë
Ku është e ndaluar ngasja prapa?
Pyetja 16 nga 30
3 pikë
Çka duhet të keni parasysh gjatë ngasjes nëpër rrugë me akull?
Pyetja 17 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 18 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në këtë kryqëzim?
Pyetja 19 nga 30
4 pikë
Çka duhet të keni parasysh në këtë situatë?
Pyetja 20 nga 30
4 pikë
Si duhet të jetë radhitja e kalimit në kryqëzim?
Pyetja 21 nga 30
4 pikë
Cila shenjë e trafikut ndalon kthimin gjysmërrethor?
Pyetja 22 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 23 nga 30
4 pikë
Çka paralajmëron kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 24 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 25 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut dhe në cilin grup të shenjave bën pjesë?
Pyetja 26 nga 30
4 pikë
Çka tregon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 27 nga 30
4 pikë
Cilit grup të shenjave i takon kjo shenjë e trafikut?
Pyetja 28 nga 30
4 pikë
Çka paraqet shenja në foto?
Pyetja 29 nga 30
0 pikë
Për çka shërben friksioni (kuplungu)?
Pyetja 30 nga 30
0 pikë
Cila mënyrë e ngasjes e ruan ambientin gjatë ngasjes (Eko-ngasja) dhe kursehet karburanti?