Kategoria C,C1: Test 8

Pyetja 1 nga 12
3 pikë

„Marrëveshja Evropiane“ për transport rrugor ndërkombëtar të materieve të rrezikshme është e njohur me shkurtesën: