Kategoria C,C1: Test i rastit

Pyetja 1 nga 12
3 pikë

Automjet transportues i mallrave në defekt në rrugë mund të tërhiqet me: