Kategoria D,D1: Test 9

Pyetja 1 nga 18
3 pikë

„Marrëveshja Evropiane“ për transport rrugor ndërkombëtar të materieve të rrezikshme është e njohur me shkurtesën: