Simulim i testit zyrtar

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një ndërprerje të rrugës me një linjë hekurudhore, të mbrojtur me barriera
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një ngushtim të karrexhatës në të dy krahët (simetrik)
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë këshillon ta shtojmë shpejtësinë, me qëllim që të rrisim fërkimin e gomave me rrugën
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë detyron përdorimin e sinjalizimit zanor sa herë që rrethanat e lejojnë
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qëndrimin e mjeteve në krahun ku ai është vendosur
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë detyron të kalojmë nga e majta e një ishulli trafiku të mundshëm
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një rrugë në të cilën ndalohet qarkullimi për autoveturat dhe motorët
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal i përkohshëm rrugor
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon që jemi në një rrugë pa të drejtë përparësie
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë në karrexhatën me tre korsi tregon që duhet zënë korsia e majtë për t?u kthyer majtas
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon që se për tu kthyer majtas duhet të zëmë korsinë e majtë
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Impianti semaforik në figurë, me dritë të kuqe të ndezur, detyron ndalimin e biçikletave
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit ne rrugët interurbane dytësore
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet në nisje të rritet shpejtësia në maksimum
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë mjeti D duhet të ndezë sinjalin kur të niset për t?u kthyer djathtas
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Mjetet me motor mund të qarkullojnë në qendër të karrexhatës kur rruga është e lirë
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Për t?u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar t?i afrohemi sa më afër aksit të karrexhatës
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë kalimi i mjeteve është sipas radhës D, P, A
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti H kalon pasi kalon mjeti O
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Ne kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti S e kalon kryqëzimin i pari
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Është i ndaluar parakalimi kur kemi para sinjalin "NDALIM QËNDRIMI"
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset edhe në kthesa, në rrugët interurbane
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë vetëm natën
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Korsia e shpejtimit mundëson hyrjen e mjeteve në karrexhatë
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Ciklomotorët për të qarkulluar, duhet të pajisen me shenjë dalluese identifikimi
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron daljen nga qendra urbane (qytetëse)
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se qëndrimi është i ndaluar përgjatë 2 kilometrave
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon mundësinë për të pasur informacione mbi hotele e motele
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon që korsia e krahut të djathtë është e rezervuar për autobusët e shërbimit publik
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë urdhëron mjetet që lëvizin në korsinë qendrore, t?u japin përparësi mjeteve që vijnë nga korsia e krahut të djathtë
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një kufizues anësor të punimeve në rrugë
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjalet në figurë vendosen për të treguar fillimin dhe mbarimin e kthesave të rrezikshme
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon distancën minimale dhe maksimale e sigurisë që duhet të ruhet ndërmjet automjeteve
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon kthimin nga e djathta për mjetet e paraqitura në sinjal
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Pushimi i mjetit është i ndaluar në tunele
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë vendoset në një llambë spiune me ngjyrë të verdhë të fortë
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Përdorimi i fenerëve të largësisë me ndërprerje, me intervale të shkurtra, lejohet vetëm kur transportojmë të sëmurë rëndë ose të aksidentuar
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Rivlerësimi i lejedrejtimit bëhet kur lindin dyshime për mosplotësimin e kërkesave fizike dhe psikike
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Për rritjen e sigurisë ne qarkullim nevojitet të bëhet kontrolli periodik i saktësisë së treguesit të shpejtësisë
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Rritet mundësia e humbjes së kontrollit të mjetit, kur lëvizim në kohë me shi, me goma me pjesën ballore tepër të konsumuar