Shqipëri - Simulim i testit zyrtar

1. Rrugët urbane dytesore

a) lejojnë të lëvizet me shpejtësi deri në 40 km/orë
b) janë rrugë me një karrexhatë
c) janë të pajisura me trafikndarës dhe me karrexhata të pavarura

2. Sinjali Nr. 90

a) ndalon pushimin e mjeteve në zonën ku është vendosur
b) ka vlefshmëri vetëm në orët e natës
c) lejon qëndrimin kur nuk sjell pengesa dhe bllokim për qarkullimin

3. Sinjali nr.104

a) detyron drejtuesit e mjeteve të qarkullojnë sipas drejtimit të shigjetave
b) vendoset në qendër të kryqëzimit
c) është një sinjal urdhërues

4. Sinjali nr. 230

a) ndalon parakalimin midis mjeteve
b) tregon që ndalohet kalimi në tunel prej punimeve në zhvillim
c) në rrugët interurbane është me ngjyrë blu

5. Sinjali nr.152

a) tregon se qarkullimi në atë rrugë në të cilën është vendosur ky sinjal, është me një sens lëvizjeje
b) tregon se në atë pjesë rruge ku është vendosur ky sinjal, mund të parakalojmë gjithmonë edhe nga krahu i djathtë
c) tregon se nëse futemi në atë rrugë lëvizja është me një sens

6. Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në fig. 571

a) të dy korsitë i lejojnë mjetet të vazhdojnë drejt lëvizjen
b) mund të vendoset edhe sinjali nr. 41 ?Ndalo dhe jep përparësi?
c) mjetit të pozicionuar si në figurë i lejohet të ndryshoje sensin e lëvizjes

7. Lejedrejtimi tërhiqet, gjatë qarkullimit

a) kur zotëruesi ka konvertuar lejedrejtimin e tij me një leje drejtimi të huaj
b) kur automjeti nuk ka kryer kontrollin teknik
c) kur drejtuesi po qarkullon me mjet me shpejtësi 10-20 km/orë mbi kufirin maksimal të shpejtësisë se lejuar

8. Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit

a) në afërsi të kryqëzimeve
b) në vende qe frekuentohen nga fëmijët, të treguara me sinjale të caktuara
c) në kalimet e ngushta ose të rënduara

9. Qëndrimi i mjetit

a) lejohet gjithmonë për të kërkuar informacion punonjësit të trafikut
b) në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizjeje, është i lejuar edhe në kthesa
c) ndalohet mbi vendkalimet e këmbësorëve

10. Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme

a) të vendoset leva e marsheve në pozicionin neutral dhe të lihet i lirë mjeti në lëvizje
b) që të ruajmë hapsirën e duhur me mjetet që këmbehemi
c) të zvogëlohet dukshëm shpejtësia

11. Pajisjet e sinjalizimit zanor (boritë)

a) si rregull, janë të ndaluara të përdoren në qendrat e banuara
b) mund të përdoren sa herë shihet e arsyeshme nga drejtuesit e mjeteve
c) lejohen të përdoren natën edhe në rrugë urbane

12. Për të përcaktuar personat ose/edhe automjetet e përfshirë në një aksident rrugor

a) mjafton t?i japim kartvizitën tonë, për të identifikuar drejtuesin e mjetit
b) duhet të kontrollohet edhe çertifikata e sigurimit dhe të merren të dhënat e saj
c) është e mjaftueshme ta bësh të lëshojë një deklaratë se si ka ndodhur ngjarja

13. Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor me benzinë

a) mund të shkaktohet nga funksionimi jo i mirë i sistemit të ndezjes të mjetit
b) varet nga tipi i amortizatorëve që kemi në mjet
c) mund të pakësohet kur filtri i ajrit nuk është i bllokuar
d) varet nga sistemi i frenimit të mjetit
Koha e mbetur:
40:00