Simulim i testit zyrtar

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge me fushëpamje të kufizuar
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë me sipërfaqe të rrëshqitshme
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që urdhëron një ndalim
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që urdhëron një ndalim
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë i lejon mjetet e tërhequra nga kafshët të qarkullojnë, edhe nëse e kalojnë gjerësinë e treguar në sinjal
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë të detyron të kalosh nga e majta e një kantieri rrugor
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë në rrugët interurbane, paraprihet nga sinjali Nr.29 "Paralajmërim për rrethqarkullim"
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se, përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, në kryqëzime kanë përparësi mjetet që vijnë nga e djathta
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Është përshkrim rregullues, që mund të gjendet i vizatuar mbi asfaltin e rrugës "STOP", për të plotësuar vetëm sinjalin vertikal për të dhënë përparësi
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një zonë të rezervuar për qëndrimin e këmbësorëve
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Rruga e paraqitur në figurë mund të jetë rrugë urbane kryesore
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Sinjali semaforik në figurë tregon vendet e hyrjes për këmbësorët në zonat portuale
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke patur parasysh kushtet atmosferike
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Kalimi në nivel mund të karakterizohet nga prania e mbikalimeve hekurudhore
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale në figurë, mjeti i pozicionuar si në figurë është i detyruar të ndalojë para kryqëzimit , në prani të sinjalit "Ndal dhe jep përparësi"
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale në figurë tregon se mjeti S ka kaluar në rregull kryqëzimin
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Ne situatën e paraqitur në figurë mjeti H kalon i dyti
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti A kalon i pari në kryqëzim, pasi nuk ka mjete në të djathtë
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti P mund të zërë i pari kryqëzimin dhe të ndalojë në qendër të tij
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti E kalon i pari, sepse ka drejtimin e lëvizjes drejt
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Parakalimi është i ndaluar në "KALIMET NË NIVEL" pa barriera dhe të pa pajisura me drita
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut përdoret për të treguar pushim të lejuar të mjetit në një kthesë
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga përdorimi i barnave qetësues
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Rrugët interurbane kryesore janë rrugë me një korsi për çdo sens lëvizjeje
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Rruga ndërkombëtare caktohet me vendim të këshillit bashkiak
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është vendosur mbi karrexhatat urbane për ndarjen e rrymave të trafikut
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në hyrje të një qendre të banuar, në të gjitha rrugët hyrëse të saj
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal detyrimi
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë nëse është me fushë jeshile, vendoset në autostradë
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal vendtregues shërbimi
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë u tregon drejtuesve të mjeteve se mund të parkojnë mjetet e tyre dhe të vazhdojnë lëvizjen në këmbë
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjalet në figurë përdoren si kufizues normalë të anës së rrugëve me një sens për qarkullim
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit "RRUGË E RRËSHQITSHME", tregon vazhdimësinë e rrezikut
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë ju fton të keni kujdes sepse në korsinë që jeni duke lëvizur, gjenden mjete të aksidentuara
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të qarkullojë me fenerët joverbues të rregulluar dhe të orientuar në mënyrë të tillë që të shohin lart
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë tregon temperaturën e vajit lubrifikues në motor
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Me lejedrejtimi të kategorisë A1, lejohet të drejtosh motomjete me cilindratë jo me shumë se 125cc dhe tricikël me fuqi jo me të madhe se 15 KW
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Duhet të përdoren syzet apo lentet optike për shikim gjatë drejtimit të mjetit kur ne lejen e drejtimit është shënuar detyrimi për përdorimin e tyre
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Për të ulur konsumin e karburantit është mirë të shmangen ngarkesat e tepërta në mjet
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Për të garantuar sigurinë në qarkullimin e mjeteve dhe shmangien e aksidenteve, duhet që presioni i fryrjes së gomave të jetë sa ai I përcaktuar nga prodhuesi i tyre