Simulim i testit zyrtar

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të jetë i shoqëruar edhe me një panel që tregon gjatësinë e rrugës së deformuar
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një zonë urbane të rezervuar për qarkullimin e biçikletave
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e të gjithë mjeteve
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon qarkullimin e kamionëve
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon autobusët të qëndrojnë
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon që është e lejuar të vazhdosh lëvizjen vetëm djathtas
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë kur shoqërohet me panelin plotësues "VAZHDIMËSI", tregon vazhdimin e një rruge të rezervuar për këmbësorët dhe biçikletat
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Vijat e bardha anësore të ndërprera të karrexhatës, gjendën në zonat që është në fuqi sinjali "NDALIM PUSHIMI"
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me gjashtë korsi me dy sense lëvizje
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një kurriz rruge, të vijëzuar
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë mund të jetë vetëm rrugë urbane
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Drita e kuqe në semaforin normal lejon kalimin nëse zona e kryqëzimit është e boshatisur
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim në vazhdimësi të sinjaleve rrugore, çfarëdo lloji që të jenë
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Duhet ngadalësuar shpejtësia në rrugët me terren të rrëshqitshëm
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë, jemi në një karexhatë me një sens lëvizje
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizjeje, mund të përdorim korsinë e krahut të majtë për parakalime kur është e mundur dhe na lejon sinjalistika rrugore
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimi i paraqitur në figurë mjetet T dhe E kalojnë njëkohësisht kryqëzimin
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti L kalon i pari kryqëzimin, pasi nuk ka mjete të djathtë
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti R ka përparësi ndaj mjeteve të tjera
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Ne kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti C ka përparësi ndaj mjetit A
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Parakalimi nga e djathta është i lejuar kur rruga ka më shumë se dy korsi për çdo sens lëvizje
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Kontrolli teknik verifikon nëse mjetet garantojnë sigurinë në qarkullim, si dhe ndotja nuk i kalon kufijtë e caktuar ligjor
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Pas një aksidenti rrugor që ka vetëm dëme materialë duhet të njoftohen organet përkatëse, në pamundësi të zhvendosjes së mjetit, dhe ti presim në vendin e ngjarjes
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Korsia e ngadalësimit shërben për hyrjen e mjeteve në autostrada
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron që dalja e dytë djathtas është për të shkuar në Tiranë
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal i parazgjedhjes mbi rrugë interurbane (ndërqytetëse) kryesore
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë i 'u tregon drejtuesve të mjeteve se kalimi i rrugës është i mundshëm edhe pa zinxhirë
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë malore për mjete me motor me peshë me ngarkesë të plotë deri në 3,5 tonë
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë nëse është me ngjyrë blu, mund të jetë vendosur në një rrugë interurbane kryesore
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një pikë shitje për aparate telefonike në anë të rrugës
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon drejtim të detyruar të përkohshëm për autotrenat dhe gjysëmrimorkiatorët
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë sinjalizon hapjen dhe mbylljen e derës së trageteve për ngarkimin dhe shkarkimin e mjeteve
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit "PARKING", tregon një zonë të rezervuar për pushimin e mjeteve të treguara në panel
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë sinjalizon një pjesë rruge në të cilën, në rast se bie shi, mund të krijohet një shtresë balte e rrëshqitshme
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Pushimi i mjetit është i ndaluar në rrugët me një sens lëvizjeje për qarkullimin
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë vendoset në komandën e ndezjes së dritave të pasme për mjegullën
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë vendoset në llambën spiune të dritave të pozicionit
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet për zotëruesin që plotëson kërkesat fizike e psikike të kërkuara
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor diezel mund të varet nga rregullimi i pompës naftës
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Konsumimi mbi normat e lejuara i pjesës ballore të gomave të mjetit rrit mundësinë e rrëshqitjes në kthesa