Simulim i testit zyrtar

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë të segmentit rrugor me formë të lugët që formohet nga një e tatëpjetë dhe vazhdon me një të përpjetë
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron se duhet të rregullojmë shpejtësinë e lëvizjes për t'u dhënë parësi çiklistëve në atë zonë
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një zonë pyjore në të cilën është i ndaluar kampingu
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të ndeshet si në rrugët urbane ashtu dhe rrugët interurbane
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve që kalojnë peshën e treguar në të
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon që rruga drejt bëhet me një sens lëvizjeje (sens unik)
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë na detyron të ndalojmë në hyrje të autostradës për të bërë pagesën
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron praninë e një sinjali pasardhës "JEP PERPARESI"
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon parakalimin në kthesë
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një zonë ku është i ndaluar qëndrimi i mjeteve
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale me korsi emergjence e paraqitur në figurë lejon të qendrojne në korsinë A mjetet me defekt deri në 3 orë
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Mund të ndeshim një dritë vezulluese të verdhë pulsante (që fiket e ndizet) në pikat e rrezikshme të rrugës, për të treguar që duhet ulur shpejtësia
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore, me krahë të hapura të shtrira sipas drejtimit tonë të lëvizjes, si në figurë, tregon se duhet patjetër të vazhdojmë drejt
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Në raste mjegulle duhet ngadalësuar shpejtësia e lëvizjes
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur , mjetit të pozicionuar si ne figurë, kur nuk ka mjete djathtas, i lejohet të kthehet djathtas
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Për shkak se përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin, është e ndaluar të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes, pasi u kemi dhënë përparësi të tjerëve
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimi i paraqitur në figurë mjeti T kalon i pari sepse ka përparësi, mbasi është mjet që lëviz mbi shina
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti N duhet t?i japë përparësi mjetit A
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti E duhet të presë kalimin e mjeteve N dhe R
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti L duhet të kalojë pas mjetit A
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge me nje korsi per senc levizje, është i lejuar po që se mjeti para nesh ka të ndezur sinjalin e krahut të djathtë
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Airbagu aktivizohet sa herë që ndalon mjeti
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet t?i qëndrojë sa më afër automjetit që ka përpara
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Korsia ndalohet të përshkohet nga këmbësorët
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Zona me trafik të kufizuar është një zonë e përcaktuar me sinjale rrugore në fillim dhe në fund të saj
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal parazgjedhjeje mbi rrugën interurbane që ka dy korsi për sens
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron kalimin nga një autostradë në një qendër urbane
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në brendësi të nënkalimit
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon si të përdorësh korsitë e veçanta në një karrexhatë
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal tregues i territorit turistik
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në makineri për mirëmbajtjen e rrugëve të ndaluara në karrexhatë
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë duhet të përdoret vetëm kur ngarkesa del jashtë karrocerisë të paktën 50 cm
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë vendosur në rrugët me borë, tregon praninë e mjeteve të pastrimit të borës në rrugë
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit "NDALIM PUSHIMI", ndalon pushimin e mjeteve në atë orar
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Pushimi i mjetit është i ndaluar në vendet e pajisura me kontroll orari të pushimit
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë tregon komandën e ndezjes së dritave të pasme për mjegullën
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Llamba spiune në kroskot e treguesit të ndezjes së dritave të brendshme të kabinës së mjetit është me ngjyrë të kuqe
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Kompania Siguruese që dëmshpërblen dëmet nga një aksident rrugor shkarkohet nga përgjegjësia, duke i paguar shumën të dëmtuarve
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor përjashtohet sa herë që është dëmshpërblyer dëmi material
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Për të garantuar sigurinë në qarkullim dhe shmangien e aksidenteve, duhet të furnizohet vazhdimisht me lëngun pastrues depozita e pajisjes për larjen e xhamave