Shqipëri - Simulim i testit zyrtar

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 549

a) tregon një rrugë urbane me dy korsi dhe me vendparkimi për mjetet
b) ndalon kryerjen e manovrës së ndryshimit të sensit të lëvizjes
c) lejon pushimin e mjeteve pa pagesë

2. Sinjali Nr. 5

a) paralajmëron ngushtimin e rrugës nga krahu i majtë
b) kërkon rregullimin e shpejtësisë në varesi të rrezes së kthesës dhe shikueshmerisë së saj
c) paralajmëron një pengesë së cilës duhet t?i kalojmë nga e majta

3. Sinjalin Nr. 43

a) fton drejtuesit e mjeteve, vetëm të ulin shpejtësinë dhe, po të jetë e nevojshme, të japin përparësi pas 320 m
b) mund të paralajmërojë një zonë shërbimi në autostrada
c) paralajmëron praninë e një postblloku të doganave

4. Sinjali nr. 250

a) tregon afrimin në një zonë për qëndrimin dhe pushimin e mjeteve të treguara në sinjal
b) paraqet drejtim të këshilluar edhe për mjetet e transportit publik
c) i detyron gjithë kamionët të lëvizin vetëm sipas drejtimit të treguar

5. Simboli në fig. 716

a) tregon se kur leva e ndërrimit të marsheve vihet në këtë pozicion, ndizet edhe drita e ndriçimit prapa
b) përdoret vetëm për mjetet me ingranim automatik të marsheve të lëvizjes
c) kur llamba është e ndezur, tregon se duhet të ingranohet marshi i pasëm

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig. 619

a) mjetet kalojnë sipas radhës S,M,A, ku mjeti A ka ndezur sinjalin e urgjencës
b) mjeti A i jep përparesi mjetit M megjithëse është me sinjale urgjence të ndezura
c) mjeti A duhet ti japë përparësi mjetit M (kur nuk ka ndezur sinjalet e urgjencës)

7. Lejedrejtimi e kategorisë A dhe B lëshohet me afat

a) 3 vjet, kur u jepet personave me moshë mbi 60 vjeç
b) 5 vjet, kur u jepet personave me moshë mbi 50 vjeç deri në moshën 60 vjeç
c) 10 vjet,kur u jepet personave me moshë deri në 50 vjeç

8. Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar

a) të ndezësh sinjalizimin e drejtimit
b) të ulësh shpejtësinë
c) jashtë qendrave të banuara, të qëndrosh dhe të parkosh mjetin

9. Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që

a) fuqia e motorit të mjetit tonë, të jetë më e madhe se e mjetit që po parakalohet
b) të kemi hapësirë të lirë me mjetin përpara të paktën 3 (tre) metra
c) sinjalizimi rrugor e lejon atë

10. Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur

a) tregon zmadhimin e kontaktit të gomës me rrugën
b) ndeshet më pak kur lëvizim me goma të konsumuara
c) rritet në rrugët me kurriz

11. Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar

a) gjithmonë, sapo të ndizen dritat e pozicionit
b) vetëm kur qarkullohet ditën
c) vetëm për rimorkiot, kur qarkullojnë komplekse mjetesh

12. Kompania Siguruese që dëmshpërblenë dëmet nga një aksident rrugor

a) duhet detyrimisht të kërkojë ndërhyrjen e një sipërmarrje tjetër siguruese
b) duke u bazuar edhe në proçesverbalin e hartuar nga policia e qarkullimit rrugor
c) mundet të kërkojë pezullimin e lejes së drejtimit

13. Te gomat nevojitet të kontrollohen

a) vazhdimisht pesha e tyre
b) që presioni i fryrjes së gomave të jetë gjithmonë më i vogël se ai që këshillohet nga konstruktori
c) nëse ka ose jo dëmtime të mundshme në pjesën anësore apo ballore të tyre
d) rezultatet e kontrollit laboratorik të materialit të gomës
Koha e mbetur:
40:00