Shqipëri - Simulim i testit zyrtar

1. Korsia e biçikletave

a) ka kryqëzime në disnivel
b) shërben për qarkullimin e mjeteve të vogla dhe këmbësorëve
c) lejon qarkullimin e automjeteve

2. Sinjali Nr. 3

a) është një sinjal vertikal rreziku
b) është një kurriz në rrugë
c) paralajmëron një pjesë të segmentit rrugor me formë të lugët që formohet nga një e tatëpjetë dhe vazhdon me një të përpjetë

3. Sinjali nr.112

a) tregon detyrimin që të zbresim nga biçikleta dhe ta marrim për dore
b) tregon një pistë biçikletash ngjitur me trotuarin
c) mund të tregojë edhe vazhdimin e një piste për biçikleta ngjitur me një rrugë këmbësorësh

4. Sinjali nr. 217

a) është një sinjal i informacionit spitalor
b) tregon një zyrë informacioni turistik-hotelierie e cila ndodhet pas 150 m
c) duhet të vendoset 150 metra nga një hotel

5. Sinjali nr. 294

a) tregon që lejohet kthimi majtas ose djathtas
b) normalisht vendoset 150 metra para kryqëzimit të sinjalizuar
c) tregon një kryqëzim në formë ?T?-je

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig. 664

a) duhet të zbatohet rregulli i dhënies së përparësisë nga e djathta
b) mjeti B e kalon i dyti kryqëzimin
c) mjeti L është i fundit në rradhë për të kaluar kryqëzimin

7. Rivlerësimi i lejedrejtimit bëhet

a) kur lindin dyshime për mosplotësimin e kërkesave fizike dhe psikike
b) kur zotëruesi i lejedrejtimit ka ndërruar vendbanimin
c) kur krijohen dyshime për aftësitë teknike dhe psiko-fizike të drejtuesit të mjetit

8. Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar

a) të tejkalosh gjithmonë shpejtësinë 60 km/orë
b) të përdorësh borinë edhe jashtë qendrave të banuara
c) të parakalosh një mjet me dy rrota nëse për të kryer këtë manovër duhet të futesh në korsinë e sensit të kundërt

9. Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që

a) mjeti që parakalohet duhet të jetë më i shkurtër se mjeti që kryen parakalimin
b) rruga duhet e jetë e përcaktuar për mjete të shpejta
c) hapësira e parakalimit zvogëlohet nëse mjeti që po parakalojmë e ul shpejtësinë

10. Ngarkesa duhet të sistemohet mbi mjet në mënyrë të tillë që

a) të mos zvogëlojë fushëpamjen e drejtuesit të mjetit
b) të dalë jashtë karrocerisë, në pjesën e pasme, vetëm kur është e nevojshme dhe brenda p?rmasave maksimale t? lejuara
c) të shmangë rënien e vet? ngarkesës

11. Aparatet radiotelefonike

a) lejohen t? p?rdoren gjat? drejtimit të mjetit, kur nuk kërkojnë perdorimin e duarve
b) lejohen t? përdoren gjat? drejtimit t? mjetit nga forcat e policis?
c) lejohen të përdoren gjatë drejtimit të mjetit nërrugë interurbane dytësore

12. Nëse i lënduari në një aksidenti rrugor ka një plagë me gjak, duhet

a) në rast hemoragjie të jashtëme, të bësh që të ecë i dëmtuari, për të shmangur shfaqjen e gjendjes së shokut
b) të mbulohet ajo me material të pastër dhe të shtrëngohet, për të bllokuar rrjedhjen e gjakut
c) t?i jepet atij të pijë ujë ose çaj nëse është pa ndjenja

13. Për të garantuar sigurinë në qarkullimin e mjeteve dhe shmangien e aksidenteve, duhet

a) të kontrollojmë vetëm presionin e gomave të rrotave aktive
b) të vëzhgojmë nëse goma konsumohet me tepër në qendër, për shkak se presioni i fryrjes mund të jetë tepër i ulët
c) të përdoren gomat me përmasat e treguara në lejen e qarkullimit
d) të zvogëlojmë presionin e gomave për të përmirësuar qëndrueshmërinë e mjetit
Koha e mbetur:
40:00