Simulim i testit zyrtar

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon bankina rrugore të dëmtuara
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge në të cilën krijohen erëra të forta anësore
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që urdhëron një ndalim
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një parkim me pagesë, me tarife orare
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në fillim të një rruge me pjerrësi
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë në rrugët interurbane, paraprihet nga sinjali Nr.29 "Paralajmërim për rrethqarkullim"
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë gjendet në kryqëzim, me një rrugë që gëzon të drejtën e përparësisë
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon pushimin e mjeteve në këtë karrexhatë
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale si në figurë tregon një zonë për qëndrimin e autobusëve në shërbimin publik
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë paraqet ndërprerjen e një rruge me rrugën që ka përparësi
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të treguar në figurë jemi në një rrugë me dy sense lëvizje për qarkullim
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 110 km/orë për autokarrot
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Kalimi në nivel mund të karakterizohet nga prania e paneleve distancometrike
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë mjeti N lejohet të kalojë drejt kryqëzimin kur nuk ka mjete djathtas ose majtas
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale në figurë tregon se mjeti H ka kaluar kryqëzimin në mënyrë të rregullt
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar jashtë qendrave të banuara, të qëndrosh dhe të parkosh mjetin
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë kalimi i mjeteve është sipas radhës: C, N, B
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti R kalon pa i dhënë përparësi asnjë mjeti tjetër
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet kalojnë sipas radhës: R, A, C
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Rreziku gjatë manovrës së parakalimit mund të shkaktohet edhe nga mundësia e përplasjes me mjetin që vjen përballë në korsinë e sensit të kundërt
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Airbagu është një sistem që përdoret për rregullimin e timonit
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Nëse i lënduari në një aksidenti rrugor ka një plagë me gjak, duhet të mbahet i dëmtuari në pozicion ulur ose shtrirë
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Korsia mund të jetë e destinuar vetëm për një kategori të caktuar mjetesh
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Bëjnë pjesë në grupin e automjeteve të gjitha mjetet me motor me të paktën katër rrota
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë na paralajmëron se në kthesën majtas gjendet qendra turistike e Vorës
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se rruga është e zënë nga bora e madhe
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal i vendosur afër një qendre spitalore
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal tregues i dobishëm për drejtuesit e mjeteve
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një aparat telefonik publik të vendosur në një rrugë interurbane (ndërqytetëse)
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se pas 500 metrash kemi një dalje nga autostrada
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Dy sinjalet në figurë vendosen në pjesën e prapme të disa lloje automjetesh
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon gjatësinë e një pjese rruge ku po kryhen punime mirëmbajtjeje rruge
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon që në pjesën e rrugës ku po qarkullojmë, janë në lëvizje mjetet e pastrimit të plehrave
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Qëndrimi i mjetit nuk duhet të shkaktojë pengesa për qarkullimin
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Simboli në figurë ka një pozicion ku ndizen dy dritat e krahut të majtë, për rastin kur e kemi parkuar mjetin natën, në krahun e djathtë të rrugës
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Përfshihet në dokumentacionin për qarkullim me mjet certifikata e sigurimit të detyruar
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Kompania Siguruese që dëmshpërblen dëmet nga një aksident rrugor shkarkohet nga përgjegjësia, duke i paguar shumën të dëmtuarve
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Djegia jo e plotë e karburantit në motorët diezel, rrit nivelin e ndotjes atmosferik
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Rritet mundësia e rrëshqitjes në rrugë të porsa lagura nga shiu, kur lëvizim me mjet, gomat e të cilit janë shumë të konsumuara