Shqipëri - Simulim i testit zyrtar

1. Kryqëzimi në nivel

a) shoqërohet vetëm me sinjale horizontale të detyrueshme
b) lejon zhvendosjen e rrymave të trafikut nga njëra rrugë te tjetra
c) është një kryqëzim pa rregull të veçantë përparësie për mjetet

2. Sinjali Nr. 8

a) është një devijim i rrugës, i detyruar
b) tregon një rrugë pa dalje në anën tjetër të sinjalit
c) tregon një rrugë me një karrexhatë dhe me tri korsi lëvizjeje

3. Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore me një krah të ngritur vertikalisht si në figuren nr. 385, tregon se

a) është e lejuar vetëm manovra e kthimit djathtas
b) është një fazë që u rezervohet mjeteve që do të ndryshojne drejtimin e lëvizjes
c) duhet të ngadalësojmë lëvizjen, vetëm në qoftë se në kryqëzim ka shina treni

4. Sinjali i fig 240

a) kur është me ngjyrë të verdhë, tregon një shmangie të rrugës për shkak të punimeve rrugore
b) kur është me sfond jeshil, tregon daljen më të afërt në autostrada
c) paralajmëron një zgjerim të karrexhatës

5. Dy sinjale të fig nr.301

a) tregojnë shpejtësinë maksimale të lejuar për atë mjet për rrugë jashtë qytetit
b) vendosen në automjete për transport personash deri në 8 vënde
c) vendosen edhe në motomjete me tri rrota për transport malli

6. Situata e paraqitur në fig. 604 tregon se

a) mjeti D mund të kaloje para mjetit R
b) mjetet kalojnë sipas radhës : R, D, A
c) mjeti R kalon i pari kryqëzimin

7. Me lejedrejtimi të kategorisë A , lejohet të drejtohen

a) autokarro me peshë pa ngarkesë 500 kg
b) makina pastrimi të rrugës në gjendje pune nën 3,5 tonë
c) makina bujqësore me peshë pa ngarkesë deri në 400 kg

8. Kalimi në nivel mund të karakterizohet nga prania

a) e kryqit të Shën Andreas
b) e dritave të kuqe
c) e autostradës dhe linjës hekurudhore në të njëjtin plan rrugor

9. Për t?u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar

a) t?i afrohemi sa më afër aksit të karrexhatës
b) të rrotullohemi gjithmonë përreth qendrës së kryqëzimit
c) të respektojë gjithmonë mjetet që i vijnë nga e majta

10. Ngarkesa duhet të sistemohet mbi mjet në mënyrë të tillë që

a) ditën, të sinjalizohet me një mbulesë të kuqe, nëse del jashtë karrocerisë në pjesën e pasme
b) ngarkesa që del jashtë karrocerisë, në pjesën e pasme, të mos jetë më shumë se 30 % e gjatësisë së mjetit dhe brenda kufirit maksimal të lejuar
c) të shmangë rënien e vet? ngarkesës

11. Aparatet radiotelefonike

a) lejohen t? përdoren gjat? drejtimit t? mjetit nga forcat e armatosura
b) lejohen të përdoren gjatë drejtimit të mjetit në shërbimin taksi
c) lejohen të përdoren gjatë drejtimit të mjetit në rrugë komunale

12. Për të përcaktuar personat ose/edhe automjetet e përfshirë në një aksident rrugor

a) duhet ta mbajmë gjithmonë, edhe forcërisht personin përgjegjës derisa të vijnë autoritetet policore
b) duhet të kontrollohet leja e qarkullimit për t?u siguruar në pronësi të kujt është mjeti
c) duhet të kontrollohet edhe çertifikata e sigurimit dhe të merren të dhënat e saj

13. Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë, është i nevojshëm të kryhet kontroll

a) i aftësisë frenuese të mjetit
b) i aftësisë së bllokimit të mjetit (e frenave të dorës)
c) i sistemit të ndriçimit dhe i sistemit zanor të mjetit
d) i përbërjes kimike të lëngut hidraulik të frenave
Koha e mbetur:
40:00