Shqipëri - Test 1

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Vijat drejtuese në kryqëzim (fig. 543)

a) janë të ndërprera në formë harku me ngjyrë të bardhë dhe orientojne automjetet në manovrën e kthimit majtas
b) për t?u kthyer djathtas duhet t?i lëmë në të djathtën tonë
c) vendosen aty ku kthimi nga e majta, kryhet duke lënë qendrën e kryqëzimit në të djathtë

2. Sinjali nr.85

a) është sinjal paralajmërimi për ndalim pushimi pas kryqëzimit
b) ka fuqi në harkun e 24 orëve të ditës, përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe
c) ndalon pushimin e mjeteve në qendrat e banuara, por edhe jashtë tyre

3. Sinjali nr.164

a) tregon një postobllok të policisë, menjëherë pas kalimit të kufirit
b) detyron të ndalosh për kontroll doganor kur kalon kufirin mes dy vendeve anëtare të Komunitetit Europian
c) tregon që nuk jemi të detyruar të ndalemi për të bërë kontroll doganor

4. Sinjali nr. 277

a) vendoset për t?u treguar përdoruesve të rrugës për përfundimin e saj, pra tregon një rrugë pa dalje
b) këshillon drejtueit e mjeteve për të ulur shpejtësinë e lëvizjes për shkak të punimeve në rrugë
c) vendoset vetëm në orët e mbrëmjes pas perëndimit të diellit

5. Sinjalet nr.291

a) janë tregues normalë të trotuareve që përdoren në rrugët me dy sense lëvizje për qarkullimin
b) vendosen në hyrje të tunelit dhe ne vazhdimesi në të dy krahët e tij
c) përdoren në tunelet me një sens lëvizje

6. Në sinjalistikën horizontale të paraqitur në fig. 592

a) mjetet D dhe G lëvizin në karrexhata me dy sense, ku ndalohet parakalimi
b) mjeti G mund të vazhdojë lëvizjen drejt ose mund të kthehet majtas
c) Në karrexhatat ku lëvizin D dhe G lejohet parakalimi

7. Me lejedrejtimi të kategorisë B, lejohet të drejtohen

a) të gjitha kategoritë e makinave teknologjike
b) makinat teknologjike jashtë norme
c) autokampet me peshë me ngarkesë të plotë deri në 3.5 tonë

8. Kufiri maksimal i shpejtësisë në rrugët e Shqipërisë është

a) 70 km/orë për autokarrot
b) 90 km/orë në rrugët interurbane kryesore
c) 40 km/orë në qendrat e banuara

9. Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që

a) mjeti të cilin duhet të parakalojmë, nuk ka sinjalizuar për fillimin e një manovre të tillë
b) mjeti që kemi prapa nuk ka filluar edhe ai këtë manovër
c) të kemi hapësirë të lirë me mjetin përpara të paktën 3 (tre) metra

10. Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme

a) të frenohet energjikisht
b) të zvogëlohet dukshëm shpejtësia
c) që të ruajmë hapsirën e duhur me mjetet që këmbehemi

11. Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut

a) përdoret për të treguar pushim të lejuar të mjetit në një kthesë
b) tregon një rrugë të mbyllur për qarkullimin dhe për pasojë duhet të ndalojmë dhe kthehemi mbrapa
c) bën pjesë në pajisjet e detyrueshme të automjetit

12. Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugore lind

a) në çdo rast kur shkelet Kodi Rrugor
b) atëherë kur shkaktohen dëmtime me çfardo vlere
c) ndaj pronarit të automjetit, në rast se drejtuesi i mjetit identifikohet

13. Me frena të çekuilibruara gjatë frenimit mund të ndodhë

a) që të bllokohen rrotat e njërës anë
b) një zhvendosje anësore nga ana e rrotës që bllokohet e fundit
c) një konsumim jo i rregullt i pjesës ballore të gomës
d) çregjistrimi i frenave të dorës