AutoShkollaOnline Shqipëri - Test 1

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 510:

mund të jetë rrugë urbane
lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes
lejon pushimin vetëm të autobuzave

2. Në prani të sinjalit nr. 3, është e nevojshme:

të ngadalësojmë shpejtësinë vetëm kur kemi mjete që po vijnë përballë nesh
të rregullohet shpejtësia në mënyrë që të mos e humbim kontrollin në drejtimin e automjetit
të rregullohet shpejtësia për të shmangur goditjet e forta dhe dëmtimet e mundshme të amortizatorëve

3. Sinjali nr. 44:

është një sinjal përparësie
duhet te kemi kujdesin me te madh me qellim që të shmangim aksidentet
është sinjal tregues i rrugëve interurbane kryesore

4. Sinjali nr. 226:

paraqet një sinjal urdhërues detyrimi
me sfond jeshil vendoset në autostradë
tregon shpejtësinë e lëvizjes që këshillohet të mos tejkalohet në kushtet normale të trafikut

5. Simboli në fig.699:

mund të jetë vendosur në levën që aktivizon fshirësen e xhamit të përparmë
tregon komandën që aktivizon fshirëset e xhamit të përparmë
mund të jetë vendosur në një çelës

6. Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në fig. 573:

mjeti i pozicionuar si ne figure është i detyruar të shkojë drejt, ose të kthehet djathtas
mjetet lejohen të kalojnë kryqëzimin pa u ndalur, kur nuk ka mjete djathtas
mjetit te pozicionuar si ne figure nuk i lejohet të kthehet majtas

7. Në dokumentacionin e nevojshëm për regjistrimin e mjeteve të përdorura, që hyjnë në Republikën e Shqipërisë, bën pjesë:

leja e drejtimit sipas kategorisë së mjetit
dokumenti i identifikimit të personit fizik ose juridik, blerës i mjetit
leja e qarkullimit origjinale (e lëshuar nga shteti nga i cili vjen mjeti)

8. Distanca e sigurisë e një mjeti me mjetin që ka përpara, përcaktohet:

në varësi të kushteve të trafikut
në varësi të gjatësisë së mjetit përpara
në varësi të reflekseve të drejtuesit të mjetit

9. Qëndrimi i mjetit thjesht sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar:

në vazhdimësi të “KALIMEVE NË NIVEL”
në vendkalimet për biçiklistët
para kazanëve të mbeturinave anash rrugës

10. Ngarkesa duhet të sistemohet mbi mjet në mënyrë të tillë që:

kur del jashtë karrocerisë në pjesën e pasme, të sinjalizohet me “trekëndëshin e rrezikut”
të dalë jashtë karrocerisë, në pjesën e pasme, vetëm kur është e nevojshme dhe brenda p?rmasave maksimale t? lejuara
të mos kalohet ngarkesa maksimale e cila tregohet në lejen e qarkullimit

11. Në rast të bllokimit të karrexhatës për shkak të rënies aksidentale të ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet:

të ndalojë në çdo rast të gjitha mjetet që afrohen për të shmangur rreziqet e aksidenteve
të parasinjalizohet zënia e karexhatës nëpërmjet sinjalit “STOP”
të sinjalizojë bllokimin e kamionit me pajisje të fiksuara akustike

12. Gjendja e shokut:

mund të shkaktohet nga një emocion i fortë
nuk paraqet rrezik të madh për shëndetin
nuk shfaqet kurrë në rastet e emocioneve të forta

13. Nëse mjeti, gjatë frenimit, tenton të rrëshqasë nga krahu i majtë, drejtuesi i mjetit duhet:

të mbajë të frenuar mjetin dhe të kontrollojë ecurinë e mjetit me manovrim të shpejtë
të bëjë kontrollin e fryrjes së gomave
të kontrollojë ekuilibrin e sistemit të frenimit
në rrugë tatëpjetë (zbritëse) të shtypë sa më pak pedalin e friksionit