Shqipëri - Test 1

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 534

a) është e vizatuar në sipërfaqen e karrexhatës
b) tregon se duhet të zvogëlojmë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit
c) ndalohet të shkelet nga mjetet

2. Sinjali Nr. 77

a) detyron ruajtjen e një distance sigurie mbi 10 metra ndërmjet kamionëve për të lejuar parakalimin e veturave
b) ndalon qarkullimin edhe për autobusët mbi 10 metra
c) ndalon qarkullimin edhe për komplekset e mjeteve me gjatësi mbi 10 metra

3. Impianti semaforik Nr.158

a) tregon punime në vazhdim për ndërtimin e një piste biçikletash
b) tregon ndalimin e kalimit të biçikletave
c) tregon zhvillimin e një gare çiklistike

4. Sinjali nr. 201

a) tregon një rrugë të rrëshqitshme pas 2 kilometrash
b) mund të plotësojë një sinjal të drejtimit
c) tregon se rruga në të cilën udhëtojmë është një rrugë shtetërore

5. Simboli i paraqitur në fig.706

a) me llambën spiune të fikur dhe motor të ndezur, tregon që presioni i vajit në motor është në vlera normale
b) me llampë spiune të ndezur, tregon që temperatura e vajit është më e lartë se sa duhet
c) vendoset në një llambë spiune që kontrollon nivelin e vajit në motor

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig.613

a) mjeti O duhet të presë kalimin e tramvaji T
b) mjetet A dhe T mund të kalojnë të parët njëkohësisht
c) tramvaji T kalon i pari

7. Anulimi i lejedrejtimit bëhet

a) kur drejtuesi i mjetit ka tejkaluar në mënyrë të vazhdueshme kufijtë maksimalë të shpejtësisë
b) kur lejedrejtimi është zëvendësuar me një lejedrejtimi të një shteti tjetër
c) kur konstatohet se drejtuesi është duke drejtuar në gjendje të dehur

8. Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme gjatë frenimit

a) mjafton të ketë goma të pa konsumuara
b) nevojitet shmangia e ngarkesave përtej peshës maksimale të lejuar të tij
c) duhet të kemi sistemin e frenimit në kushte teknike optimale

9. Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet

a) të sigurohemi që fushëpamja të jetë e mjaftueshme
b) të sigurohemi se kemi një distancë të mjaftueshme
c) që kjo manovër të kryhet nga krahu i majtë, si rregull i përgjithshëm

10. Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë

a) mungesa e sinjalizimit në kryqëzime
b) prania e bordurave anësore të rrugës
c) rruga fushore, pa pjerrësi

11. Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm

a) kur futemi në korsinë e parakalimeve
b) kur duam të ndryshojmë korsinë e lëvizjes
c) kur nisemi nga vendi për të hyrë në qarkullim

12. Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor përjashtohet

a) kur fakti nuk konsiderohet një vepër penale
b) kur ka dëme të pavullnetshme vetëm në sende
c) kur i është dhënë ndihmë e shpejtë viktimës

13. Duhet të kontrollojmë në sistemin e sinjalizimit pamor dhe ndriçues të mjetit

a) formën dhe ngjyrën e pjesëve të xhamit dhe ato plastike të ndriçuesve dhe të sinjalizuesve të mjetit
b) mirëfunksionim e të gjithë ndriçuesve dhe sinjalizuesve të sistemit
c) sistemin e shpërndarjes së rrymës alternative
d) gjendjen dhe funksionimin e ngrohësve dhe klimatizatorëve në mjet