Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

Shqipëri - Test 1

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Vija gjatësore e mesit të karrexhatës

a) nëse është e ndërprerë, mund të kapërcehet
b) mund të jetë me ngjyrë të bardhë, të verdhë ose jeshile
c) kur është e pandërprerë (e vazhduar), ndalohet të kapërcehet

2. Sinjali Nr. 90

a) tregon një zonë për hyrje-daljen e mjeteve ku është i ndaluar pushimi
b) ndalon pushimin e mjeteve në zonën ku është vendosur
c) mund të tregojë se është e pranishme një hyrje garazhi

3. Sinjali Nr. 52

a) paraqet një segment rrugor që mund të ketë rrugë anësore që kryqëzohen me të
b) është një sinjal urdhërues përparësie
c) tregon një kryqëzim me përparësi vetëm për mjetet që vijnë nga e djathta

4. Sinjali nr. 185

a) vendoset vetëm në stinën e verës
b) tregon se për të shkuar në zonën arkeologjike duhet të marrim drejtimin majtas
c) B, C, E dhe D janë sinjale treguese turistike

5. Sinjali nr.150

a) paraqet një detyrim për t?u kthyer djathtas për të gjithë llojet e mjeteve që transportojnë mallra
b) paralajmëron drejtim të detyruar nga e djathta për kamionët me peshë me ngarkesë të plotë mbi 3.5 tonë
c) paralajmëron një zonë parkimi për mjetet e treguara në figurë

6. Sipas rregullit të përparësisë në kryqëzimin e paraqitur në fig.615

a) mjeti A duhet të kaloje pas mjetit R
b) mjeti A duhet të kalojë i fundit
c) mjeti A kalon para mjetit C

7. Lejedrejtimi pezullohet për shkeljeje të përsëritur brenda vitit

a) kur ai që del nga garazhi, nuk i jep përparësi atyre që kalojnë në rrugë
b) kur nuk respektohet e drejta e përparësisë
c) kur nuk janë respektuar kufijtë minimalë të shpejtësisë

8. Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet

a) të ndezë sinjalin tregues të drejtimit vetëm nëse kemi mjete pas nesh
b) të vendosë paraprakisht rripin e sigurimit në mjetet e pajisura me to
c) të shkelë pedalin e gazit sa më shumë, që të shfrytëzojmë në nisje fuqinë e motorit dhe fërkimin e rrotave me tokën, mundësisht sa të dëgjohet një fishkëllimë e gomave

9. Kthimi nga e djathta kryhet

a) duke u rrotulluar rreth qendrës së kryqëzimit
b) duke u vendosur në korsinë e majtë të karrexhatës
c) duke paralajmëruar në kohë kryerjen e manovrës

10. Në autostrada

a) ndalohet përdorimi i dritave të gjata kur ndriçimi i rrugës është i mjaftueshëm
b) në rastin kur të duhet të dalësh prej saj, duhet të pozicionohesh në korsinë e ngadalësimit
c) nuk mund të qëndrohet më shumë se tre orë në korsinë e emergjencës

11. Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm

a) deri gjysmë ore para lindjes së diellit n? kategorite e rrug?ve q? nuk bëjnë pjesë në autostrada dhe rruge interurbane
b) vetëm nga perëndimi i diellit deri në agim
c) n? autostrada dhe rruge interurbane gjat? gjith? koh?s s? levizjes

12. Në rast aksidenti, ai që jep ndihmën, duhet

a) t?i japë medikamente edhe pa pasur kompetencën e duhur, nëse e shikon të arsyeshme
b) ti ofrojë të aksidentuarit mbështetje morale
c) të vlerësojë situatën me qëllim që të mbrojë të dëmtuarin nga rreziqe të tjera

13. Kur dëmtohet sistemi i frenimit dhe funksionojnë vetëm frenat në aksin e pasëm, është e këshillueshme

a) të zvogëlohet presioni në gomat e aksit të përparmë
b) të zvogëlohet shpejtësia e lëvizjes
c) nëqoftëse është e mundur, të zhvendoset ngarkesa në pjesën e pasme të mjetit
d) të mbahet distancë sigurie më e madhe se zakonisht me mjetet që keni përpara