Test 1

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës mjetet që përshkojnë një kurriz rruge në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizjeje
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë i'u tregon drejtuesve të mjeteve te cilët duan të kthehen majtas ne kryqëzimin që vjen, se duhet të ndjekin itinerarin e caktuar
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti D duhet t?i japë përparësi mjetit C
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një stacion të shërbimit dhe riparimit të autobusëve
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Duhet të përdoren syzet apo lentet optike për shikimin gjatë drejtimit të mjetit vetëm në autostrada dhe rrugë interurbane kryesore
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë tregon komandën që vihet në veprim në rast emergjence
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një rrugë me karrexhata të ndara
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të bashkëshoqërohet me panelin plotësues të gjatësisë së pjesës së rrugës ku këshillohet kufizimi
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Kur i dëmtuari paraqet gjendje shoku duhet të mbulohet sa më mirë të jetë e mundur
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal i identifikimit të rrugës interurbane të rrethit
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur , mjetit të pozicionuar si në figurë i lejohet të lëvize drejt kur nuk ka mjete majtas dhe djathtas
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndeshet në rrugë interurbane (ndërqytetëse)
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Lejedrejtimi pezullohet për shkeljeje të përsëritur brenda vitit kur nuk respektohet e drejta e përparësisë
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Një vend parkim i autorizuar kur është i përcaktuar për mjetet "TAKSI", është i kufizuar me vijë të verdhë
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në fillim dhe përgjatë itinerarit të rrugëve interurbane
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Ne sinjalistikën horizontale të treguar në figurë, korsitë A, B dhe C nuk lejojnë të vazhdosh drejt
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Drejtuesi i mjetit që po parakalohet ka detyrim që të ndezë dritat e emergjencës për të treguar që rruga është e lirë
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lajmëron drejtuesit e mjeteve se nuk është nevoja të përdorin gomat e borës
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset përballë rrugës që po përshkohet
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një qendër tregtare për të marrë me qira autokamper
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon adresën e komandës së forcave ushtarake të atij rajoni
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Pushimi i mjetit është i ndaluar në bankinë përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Kryqëzimi në nivel është kryqëzimi i rrugës me linjat hekurudhore, i rregulluar me semafor
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të rritet shpejtësia për të shmangur pellgjet
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Përgjegjësia civile e lidhur me aksidentet rrugore detyron të bëhet dëmshpërblimi pa dokumentacionin e aksidentit
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal urdhërues përparësie
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë në pjesën e majtë identifikon numrin e rrugës përkatëse
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge në të cilën mund të hasim gurë të mëdhenj mbi karrexhatë
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon ditët dhe orarin kur punojnë makineritë e pastrimit rrugor
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë mjeti H mund të kthehet majtas kur nuk ka mjete majtas
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal vend tregues shërbimi turistik
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë me një sens lëvizjeje
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon parakalimin në prani të sinjalit Nr.2 "Kurriz në rrugë"
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë vendosur në hyrjet në autostradë, tregon që mund të gjeni mjete në lëvizje të ngadaltë
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një komunë ku rruga e hyrjes është e mbyllur
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon tabelën e orarit të vlefshmërisë së sinjalit vetëm për ditët e diela
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon fundin e pistës për biçikletat paralel me rrugën e këmbësorëve
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë detyron që të ndalosh në kryqëzime
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Për të siguruar qëndrueshmërinë e mjetit në kthesa duhet që të mbahen mbi mjet vetëm ngarkesat të rënda
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë vendoset në llambën spiune që tregon se boria e mjetit nuk funksionon