Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

Shqipëri - Test 1

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Rruga

a) mund të jetë me dy sense lëvizjeje për qarkullimin e mjeteve
b) mund të jetë me një sens lëvizjeje për qarkullimin e mjeteve
c) perfshin korsitë e biçikletave

2. Sinjali nr.91

a) lejon pushimin e autobusëve të fëmijëve të shkollave
b) lejon pushimin e mjeteve të invalidëve që kanë shenjën përkatëse
c) tregon një korsi të rezervuar për qarkullimin e mjeteve të invalidëve

3. Sinjali nr.118

a) na detyron të ndalojmë para doganës vetëm nëse kemi mallra për të deklaruar
b) na detyron të ndalojmë në kufi për të kryer kontroll doganor
c) tregon një zonë doganore ku jemi të detyruar për të ndaluar

4. Sinjali nr. 208

a) vendoset në qendrat urbane (të banuara)
b) tregon se është i ndaluar kalimi për në Tiranë për shkak të rrugës së bllokuar
c) është sinjal detyrimi

5. Sinjali nr. 259

a) tregon për drejtuesit e mjeteve se në afërsi ndodhet një ?ZONË PIKNIKU?
b) tregon se në afërsi ndodhet një shkollë 9- vjeçare
c) tregon një hapësirë të pajisur me stola dhe tavolina ku përdoruesi i rrugës mund të pushojë dhe të hajë

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig.643

a) meqë mjeti B kthehet nga e majta, ai nuk ka të drejtë përparësie ndaj asnjë mjeti tjetër
b) mjetet L e D, kalojnë të parët pasi lëvizin drejtë
c) mjeti L duhet të kalojë i fundit

7. Bëjnë pjesë në grupin e motomjeteve

a) mjetet rrugore me motor, pesha maksimale me ngarkesë e të cilëve nuk duhet të jetë më e madhe se 3.5 ton
b) motorët me kosh, të pajisur me karroceri të përshtatshme për të mbajtur katër persona, përfshi edhe drejtuesin e mjetit
c) mjetet e destinuara vetem për transport mallrash

8. Duke u afruar në një kryqëzim duhet

a) të kemi kujdes vetëm për automjetet që vijnë nga e djathta
b) nëse vendosemi në rrjesht të gjatë mjetesh, të mos i bllokojmë hyrjet anësore të rrugës
c) të kemi kujdes për të shmangur aksidentet

9. Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që

a) sinjalizimi rrugor e lejon atë
b) të kemi hapësirë të lirë me mjetin përpara të paktën 3 (tre) metra
c) drejtuesi i mjetit që do të parakalojmë ka ndezë sinjalin e djathtë

10. Tërheqja e një mjeti në avari, në një situatë emergjence

a) mund të realizohet nëpërmjet një shufre të fortë çeliku
b) mund të realizohet nëpërmjet kapjes me një litar të përshtatshëm
c) mund të realizohet nëpërmjet kapjes me kavo çeliku

11. Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet

a) të sinjalizojë bllokimin e kamionit me pajisje të fiksuara akustike
b) të largojë nga rruga ngarkesën që ka rënë, sa më shpejt të jetë e mundur
c) të zhvendosë ngarkesën dhe të lirojë rrugën

12. Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse

a) rrit euforinë
b) përmirëson vetëkontrollin
c) ul aftësitë reaguese të drejtuesit të mjetit

13. Gomat me dëmtime anësore, të cilat arrijnë deri në pjesën e përforcuar me tela

a) mund të kenë pësuar një përplasje me objekte të forta anësore të rrugës
b) përbëjnë një rrezik të madh për qarkullimin
c) duhen zëvendësuar
d) mund të përdoren me kujdes dhe të lëvizet me shpejtësi të vogla