Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

Shqipëri - Test 1

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Në një karrexhatë me dy sense lëvizje për qarkullimin, vija gjatësore e mesit të karrexhatës

a) mund të jetë e dyfishtë, e formuar nga dy vija paralele të ndërprera
b) ndan sensin e lëvizjes
c) tregon një rrugë me një sens lëvizje (unike) e ndarë në disa korsi

2. Sinjali Nr. 14

a) paralajmëron që të mos pengojmë kalimin e tramvajit
b) paralajmëron një ?KALIM NE NIVEL? pa barriera
c) paralajmëron se pas 150 metrash ndodhet një linjë tramvaji

3. Sinjali nr 102

a) tregon rrugë të deformuar nga e djathta
b) tregon se është e detyrueshme të kthehemi djathtas ne kryqëzim
c) paralajmëron një rrugë me pjerrësi të rrezikshme

4. Sinjali nr. 169

a) vendoset gjithmonë në karrexhatat me dy a më shumë korsi
b) paralajmëron një ndalim qarkullimi për mjetet e transportit të mallrave me ngarkesë të plotë mbi 3.5 tonë në drejtimin për në Pogradec
c) ndalon mjetet e transportit të mallrave me peshe të plote mbi 3.5 tonë që të vazhojnë lëvizjen drejt për në qytetin e Pogradecit

5. Simboli në figurën nr. 695

a) tregon komandën që ndez dritat jo verbuse
b) i bën të ditur drejtuesit të mjetit që duhet të ndezë dritat
c) tregon çelësin ku ndizen fenerët joverbues të mjetit

6. Ne kryqëzimin e paraqitur në fig. 614

a) mjeti T duhet të presë të kalojnë mjetet R dhe A
b) mjetet kalojnë në rradhën: T,A,R
c) mjeti T kalon para mjetit R

7. Pajisen me leje qarkullimi dhe targa regjistrimi

a) makinat bujqësore teknologjike të tërhequra
b) traktorët bujqësorë
c) vetëm traktorët bujqësorë

8. Mjetet me motor

a) mund të qarkullojnë në qendër të karrexhatës kur rruga është e lirë
b) duhet të qarkullojnë në korsinë e krahut të djathtë, në një karrexhatë me tri korsi dhe me një sens lëvizje, në rrugë interurbane
c) mund të përdorin korsinë e krahut të majtë për parakalime, kur karrexhata ka një korsi për çdo sens lëvizje

9. Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi

a) duhet të sigurohemi që vija e ndarjes së korsive të jetë e ndërprerë
b) duhet të sinjalizojme në çdo rast kryerjen e manovrës me anë të sinjalizimit me bori
c) duhet të sigurohemi paraprakisht, nëse korsia ku do të futemi është e lirë përpara dhe prapa nesh në një hapësirë të mjaftueshme

10. Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet

a) të rritet presioni i gomave të rrotave aktive
b) të pastrohen xhamat e fenerëve ndriçues dhe të atyre të sinjalizimit tregues
c) të kontrollohet që fenerët ndriçues të mjetit të funksionojnë të gjithë normalisht

11. Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet

a) të vazhdoj lëvizjen për të çuar në destinacion pjesën tjetër të ngarkesës
b) të zhvendosë ngarkesën dhe të lirojë rrugën
c) të largojë nga rruga ngarkesën që ka rënë, sa më shpejt të jetë e mundur

12. Në rast aksidenti rrugor, drejtuesi i mjetit

a) mjafton që të kujtohet për pozicionin e saktë të automjeteve pas përplasjes
b) nëse ndërhyn autoriteti policor, duhet vetëm të ngulë këmbë që të shkruhet versioni i tij për aksidentin
c) mund të largohet nga vëndi i ngjarjes, pa lejen e policisë rrugore

13. Zhurma e prodhuar nga mjetet me motor

a) rritet kur tubi i shkarkimit të gazrave është i dëmtuar
b) nuk zmdhohet nga ngarkesat e pa sitemuara dhe të pa fiksuara mirë
c) zvogëlohet duke shmangur frenimet e forta dhe përshpejtimet e papritura
d) zvogëlohet duke përshpejtuar me pedalin e gazit sa më shpesh dhe sa më fort