Shqipëri - Test 1

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Shigjetat drejtuese të shënuara mbi karrexhatë (fig. 547)

a) janë me ngjyrë blu për të të drejtuar në një parking për mjetet
b) lejojnë që të zgjedhësh korsinë e dëshiruar kur vijat gjatësore ndarëse të korsive janë të ndërprera
c) i tregojnë drejtuesve të mjeteve që të vendosen në korsi sipas drejtimit të shigjetave për të zgjedhur drejtimin e dëshiruar

2. Sinjali Nr .64

a) lejon qarkullimin e biçikletave
b) lejon qarkullimin vetëm për motoçiklistët e pajisur me kaskë mbrojtëse
c) lejon qarkullimin e të gjitha llojeve të autoveturave

3. Në semaforin me tri drita (fig.154) është i lejuar kalimi

a) kur nuk vijnë mjete nga drejtimi i lejuar, edhe pse është ndezur sinjali me dritë të kuqe
b) kur është e ndezur drita e verdhë që pulson, duke treguar shumë kujdes dhe duke ulur shpejtësinë
c) kur është ndezur sinjali me dritë jeshile

4. Sinjali nr. 243

a) detyron mjetet të lëvizin në çdo korsi nën shpejtësitë e treguara në sinjal
b) tregon një karrrexhatë ku shpejtësia maksimale e lëvizjes së mjeteve është deri në 90 km/orë
c) vendoset në autostrada

5. Sinjali nr. 149

a) është sinjal i përbërë detyrues që detyron kthimin djathtas të mjeteve që transportojnë mallra te rrezikshme
b) tregon drejtim të detyruar për mjetet që transportojnë mallra të rrezikshme
c) vendoset vetëm brenda qëndrave të banuara

6. Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në fig. 583

a) të dy korsitë shërbejnë për të vazhduar drejt lëvizjen
b) mjeti E për t?u kthyer majtas duhet të ndërrojë korsi
c) mjeti H lejohet të lëvizë drejt ose të kthehet djathtas

7. Anulimi i lejedrejtimit bëhet

a) kur zotëruesi, pasi i është nënshtruar kontrollit nuk është më i përshtatshëm për drejtimin e mjetit
b) nëse qarkullon me një mjet të cilit i ka mbaruar afati i kontrolli teknik
c) kur nuk zotëron në mënyrë të vazhdueshme kërkesat fizike e psikike sipas ligjit

8. Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet

a) të niset për udhëtim në kushte të mira fizike
b) të përdorë sa më shpesh sinjalizimin akustik, në qendrat e banimit
c) të lehtësojë hyrjen në rrugë të mjeteve që dalin nga një garazh apo parkim

9. Parakalimi është i ndaluar kur

a) mjeti që kemi përpara është një ambulancë
b) po lëvizim në vazhdimësi të një kthese në rrugët me një sens lëvizje
c) në rrugët malore kemi përpara një autobus të linjës

10. Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet

a) të rritet presioni i gomave të rrotave aktive
b) të kontrollohet që fenerët ndriçues të mjetit të funksionojnë të gjithë normalisht
c) që drejtuesi i mjetit të sigurohet që të jenë në funksionim fshirëset e xhamave dhe rrjedhja e ujit për larjen e xhamave

11. Aparatet radiotelefonike

a) lejohen t? përdoren gjat? drejtimit t? mjetit nga forcat e armatosura
b) lejohen të përdoren gjatë drejtimit të mjetit nërrugë interurbane dytësore
c) lejohen t? p?rdoren gjat? drejtimit t? mjetit, kur p?rdorim njer?n dor?

12. Pas një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materjale duhet

a) vetëm nëse është natë, të vendoset trekëndëshi i rrezikut në afërsi të mjetit
b) të vendoset trekend?shi i rrezikut, si në rastet e parashikuara nga Kodi Rrugor
c) të mbulohet mjeti me një mbulësë plastike

13. Për të garantuar sigurinë në qarkullim dhe shmangien e aksidenteve, duhet

a) të përdoren fshirëset nëse xhami i përparmë është i veshur nga brenda me avull
b) të mbahen dritaret të mbyllura mirë nëse xhamat janë të veshura me avull
c) të furnizohet vazhdimisht me lëngun pastrues depozita e pajisjes për larjen e xhamave
d) të aktivizojmë ventilatorin që than xhamin nga avulli, nëse xhami i përparmë është i errësuar nga pluhuri