Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

Shqipëri - Test 1

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 549

a) tregon një karrexhatë ku lejohet parakalimi
b) lejon pushimin me pagesë
c) tregon një vendqendrim të pjerrët

2. Sinjali Nr. 31

a) këshillon ta shtojmë shpejtësinë, me qëllim që të rrisim fërkimin e gomave me rrugën
b) paralajmeron praninë, mbi siperfaqen e rrugës të lëndëve si çakull, zhavorr etj
c) paralajmëron se duhet ta ulim shpejtësinë kur kemi mjete me të cilat do të shkëmbehemi dhe që vijnë nga sensi i kundërt të lëvizjes

3. Semafori i veçantë me drita të kuqe pulsuese Nr.162

a) kur pulson në mënyrë të alternuar fton të kalohet me shpejtësi ?KALIM NË NIVEL?
b) vendosur në kalim në nivel të mbrojtur me gjysmëbarrierë hyn në veprim para fillimit të uljes së gjysmëbarrierave
c) tregon që do të ndizet drita jeshile

4. Sinjali nr. 170

a) paralajmëron që zona industriale e Vorës është në të majtë të kryqëzimit
b) është sinjal i një kryqëzimi urban të vendosur mbi karrexhatë
c) paralajmëron që kthimi nga e majta është për në qendrën turistike të Vorës

5. Sinjali nr. 300

a) vendoset në afërsi të stacioneve hekurudhorë
b) nga të dyja anet është me ngjyre të kuqe dhe me sfondin e bardhë
c) tregon se në afërsi ndodhet një ?KALIM NË NIVEL?

6. Ne situatën e paraqitur në fig.608

a) kalojnë të parët dhe në të njëjtën kohë mjetet B dhe C
b) mjeti H kalon i dyti
c) mjeti C mund të kalojë i pari

7. Një nga kushtet për tu pajisur me lejedrejtimi është

a) plotësimi i kërkesave fizike e psikike, që vërtetohet me çertifikatën mjeksore të tre mujve të fundit
b) të ketë mbushur moshën 16 vjeç, për të drejtuar motomjete
c) të ketë mbushur moshën 18 vjeç, për të drejtuar autovetura

8. Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje

a) sipas gjatësisë së rrugës që përshkojmë
b) që lejon ndërhyrjen e sigurt në rastet e papritura
c) duke mbajtur parasysh vetëm plotësimin e kushteve fizike për drejtim

9. Qëndrimi i mjetit

a) është një ndërprerje e lëvizjes së mjetit për një kohë të shkurtër, me kusht që drejtuesi i mjetit të jetë i pranishëm dhe i gatshëm për të rifilluar lëvizjen
b) ndalohet përgjatë autostradave edhe në rastet e emergjencës
c) në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizjeje, është i lejuar edhe në kthesa

10. Përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin

a) nëse respektohen të gjitha rregullat e përparësisë
b) qëndrimi me mjetin në rradhë dyshe
c) nëse qarkullojmë në rrugë urbane me një mjet që tërhiqet nga kafshët

11. Pajisjet e sinjalizimit zanor (boritë)

a) nuk lejohen të përdoren në çdo rast dhe gjithmonë nëse jemi në qarkullim
b) ndalohet të përdoren në qendrat e banuara, përveç rasteve të rreziqeve të pa pritura
c) lejohen të përdoren natën edhe në rrugë urbane

12. Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugore lind

a) në çdo rast kur shkelet Kodi Rrugor
b) në rast vdekje të personave nga pakujdesia gjatë drejtimit të mjetit
c) në çdo rast dëmtimi personash ose sendesh

13. Zhurmat e forta të lëshuara nga automjeti, mund të shkaktohen nga

a) defekte të sistemit të shkarkimit të gazrave
b) defektet në diferencial
c) rr?shqitja e rripit të motorit
d) konsumimimi i gomave