Shqipëri - Test 1

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e fig. 546

a) kur mungojnë vijat zigzag , pushimi i mjeteve është i ndaluar, nga 15 metra para dhe 15 metra pas tabelës së qëndrimit të autobusit
b) kufizon hapësirën për qëndrimin e autobusëve
c) tregon një zonë të rezervuar për pushimin e autobusëve në shërbimin publik

2. Sinjali Nr. 20

a) paralajmëron se po i afrohemi një rruge me gunga
b) paralajmeron një pjesë rruge, e cila duhet të përshkruhet me kujdes të madh sidomos në rastin e një moti të keq e me një fushpamje të dobët
c) tregon ngushtim të karrexhatës nga krahu i djathtë

3. Sinjali Nr. 40

a) të detyron të ndalosh para kryqëzimit
b) përgjatë autostradave, vendoset në distancë më të madhe se 150 m nga kryqëzimi
c) paraqet trekëndëshin e rrezikut që kemi në mjet

4. Sinjali nr. 195

a) paralajmëron afrimin e një mbikalimi
b) vendoset në fundin e një autostrade
c) paralajmëron afrimin e një ure

5. Simboli i paraqitur në fig. 705

a) është i vendosur mbi një llambë spiune me ngjyrë të kuqe
b) tregon që kemi një defekt në sistemin e shpërndarjes së karburantit
c) nëse llamba spiune mbi t? cil?n ?sht? vendosur ndizet, duhet ndërruar menjëherë bateria

6. Në situatën e paraqitur në fig.654

a) mjeti C duhet të presë kalimin e mjeteve R,A,H
b) mjeti R duhet të presë kalimin e mjetit A
c) mjeti A duhet të presë kalimin e mjetit H

7. Pezullimi i lejedrejtimit bëhet

a) në rast të drejtimit të mjetit nën ndikimin e drogës
b) kur drejtuesi i mjetit largohet, pa i dhënë ndihmën e tij personit që e ka aksidentuar
c) kur zotëruesi nuk është me nën kontroll të kërkesave morale të kërkuara

8. Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke patur parasysh

a) vetëm sigurinë e ngarkesës që po transportojmë
b) karakteristikat e mjetit
c) vetëm sigurinë e personave që transportohen

9. Gjatë pushimit

a) në rastet kur nuk ka trotuar, mjeti duhet të vendoset duke lënë një hapësirë të paktën një metër për kalimtarët
b) mjeti duhet të jetë i vendosur sa më afër bordurës së trotuarit
c) mjeti duhet të vendoset, gjithmonë, vetëm në krahun e djathtë të karrexhatës

10. Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur

a) ndodh nga pamundësia e daljes së ujit nga kanalet e pjesës ballore të gomës
b) tregon zmadhimin e kontaktit të gomës me rrugën
c) ndeshet më pak kur lëvizim me goma të konsumuara

11. Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet

a) të sinjalizojë pengesën në rrugët jashtëqytetëse nëpërmjet sinjalit që paralajmëron mjet të ndaluar (trekëndëshi rrezikut)
b) të sinjalizojë bllokimin e kamionit me pajisje të fiksuara akustike
c) të lirojë menjëherë karrexhatën, sapo të mundet

12. Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse

a) ul aftësitë reaguese të drejtuesit të mjetit
b) rrit përqëndrimin
c) përmirëson vetëkontrollin

13. Kontakti i gomave me sipërfaqen e rrugës zvogëlohet nga

a) ulja e numrit të rrotullimeve të boshtit të motorit
b) shpejtësia e ulët e lëvizjes së mjetit
c) prania e bagazheve mbi mjet
d) prania e gjetheve të pemëve në rrugë