Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

Shqipëri - Test 1

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Rruga e paraqitur në fig. 558

a) është e formuar nga dy karrexhata me dy sense lëvizje secila karrexhatë
b) paraqet një pjesë autostrade
c) lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes

2. Sinjali Nr.54

a) ndalon qarkullimin edhe për biçikletat
b) lejon qëndrimin e mjeteve për të kryer veprimin e ngarkimit dhe shkarkimit (të mallrave apo njërëzve)
c) paralajmëron një rrugë me një sens lëvizjeje

3. Sinjali nr.119

a) tregon praninë e një postoblloku rrugor të ngritur nga policia
b) vëndoset në një largësi të përshtatshme nga postoblloku i policisë dhe përsëritet deri në pikën ku duhet të ndalojmë
c) tregon detyrimin për të ndaluar

4. Sinjali nr. 179

a) është sinjal tregues në rrugët urbane (qytetëse)
b) është një panel plotësues
c) vendoset vetëm në rrugët interurbane (ndërqytetëse)

5. Sinjalet nr.290

a) janë sinjale që përdoren si tregues normalë të kufirit të rrugëve me një sens (unik) lëvizje
b) janë të vendosura në ato pjesë rruge ku nuk lejohet qëndrimi
c) shërbejnë për të dalluar vijueshmërinë e rrugës

6. Kryqëzimi i paraqitur në fig. 606 tregon se

a) mjetet duhet të kalojnë sipas radhës: E, C, M
b) mjeti M kalon i pari kryqëzimin
c) mjeti C duhet të kalojë kryqëzimin pas mjetit E

7. Pezullimi i lejedrejtimit bëhet

a) kur drejton një mjet për të cilin kërkohet lejedrejtimi e ndryshme nga lejedrejtimi që zotëron
b) nga Policia Rrugore, nga Autoritetet Gjyqësore ose DPSHTRR
c) kur zotëruesi nuk është me nën kontroll të kërkesave morale të kërkuara

8. Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet

a) të manovrojë me shumë shpejtësi që të dalë nga zona e parkimit
b) t?u japë përparësi mjeteve që vijnë si nga e djathta ashtu dhe nga e majta
c) të verë në veprim sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut

9. Në kryerjen e manovrës së parakalimit

a) kur rruga është e rrëshqitshme, duhet të parakalojmë gjithmonë duke përdorur marshin e parë të lëvizjes
b) në rrugët lokale, kjo manovër nuk lejohet natën
c) ndaj motorëve, mund të parakalojmë edhe nga e djathta

10. Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell

a) qëndrueshmëri më t? vogël të mjetit në lëvizje
b) një përmirësim të punës së mjetit
c) një ngarkesë më të madhe mbi pjesët e sistemit të drejtimit të mjetit

11. Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut

a) kur mendojmë se mjeti që është pas nesh, nuk ruan distancën e sigurisë
b) kur lëvizet në rreshta paralelë jashtë qendrave të banuara
c) në rastet e zënies së karrexhatës

12. Kur i dëmtuari paraqet gjëndje shoku duhet

a) të mbulohet sa më mirë të jetë e mundur
b) t?i jepen sasi të vogla pije alkoolike
c) të ngrihet për të ecur që të riaktivizohet qarkullimi i gjakut

13. Nëse gjatë lëvizjes, timoni paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet

a) nga gjendja teknike jo e mirë e frenave
b) nga presioni i ulët i fryrjes së gomave drejtuese
c) nga zhvendosja e ngarkesës së mjetit mbi aksin e rrotave drejtuese
d) nga që gomat e para drejtuese mund të jenë të shfryra