AutoShkollaOnline Shqipëri - Test 1

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Vija e bardhë e vazhduar (e pandërprerë) e mesit , fig. 501:

e lejon manovrën e parakalimit, por pa e kapërcyer vijën, të një biçikletë p.sh. që po lëviz në anë të karrexhatës
mund të ndeshet edhe në afërsi të vendkalimeve të këmbësorëve dhe biçikletave
e lejon parakalimin, edhe duke e kapërcyer vijën, kur mendon që nuk ka rrezik

2. Në prani të sinjalit nr.1 është e nevojshme:

të qarkullojmë gjithmonë sa më afër të jetë e mundur, krahut të djathtë të karrexhatës
të jemi të kujdesshëm për ngushtimin e karrexhatës që kemi në vazhdim të rrugës
të ulësh shpejtësinë në varësi të kushteve të veçanta të shtresës rrugore

3. Sinjali nr. 52:

gjendet në fund të një rruge me të drejtë përparësie
tregon që, për shkak të përparësisë, kujdesin në rrugë duhet ta tregojnë vetëm mjetet që vijnë nga rrugët anësore
kërkon të jemi të vëmendshëm kur afrohemi në kryqëzime

4. Sinjali nr.199:

tregon që duhen edhe 55 kilometra nga kufiri i një shteti me shtet tjetër
tregon numrin e rruges ndërkombëtare Europiane
tregon daljen autostradalë nr. 55

5. Simboli i paraqitur në fig. 703, i vendosur në automjet:

tregon që ndalohet duhani
dallon llambën spiune të rezervës së karburantit
është vendosur mbi një llambë spiune me ngjyrë jeshile

6. Në situatën e fig.642:

mjeti A gjatë kthimit nga e majta e ka krahun e djathtë të lirë
mjeti M e kalon kryqëzimin njëkohësisht me tramvajin
tramvaji ka përparësi ndaj mjeteve e tjera

7. Lejedrejtimi i kategorisë B lejon të drejtohen:

autoveturë me rimorkio të lehtë, kur pesha e përgjithshme me ngarkesë të plotë e kompleksit është më e vogël se 3,5 tonë
autokarro me peshën me ngarkesë të plotë mbi 3,5 tonë
autobus me 12 + 1 vende

8. Kalimi në nivel mund të karakterizohet nga prania:

e gjysmëbarrierave
e autostradës dhe linjës hekurudhore në të njëjtin plan rrugor
e paneleve distancametrike

9. Pushimi i mjetit është i ndaluar:

mbi trotuar, në çdo rast
në zonat e shërbimit të autostradave
në ditët dhe në orët që sinjali përkatës e ndalon

10. Numri i personave të transportueshem:

në ndenjësen e përparme të kamionëve është maksimumi 3 duke përfshirë drejtuesin e mjetit
tregohet në lejën e qarkullimit të mjetit përkatës
që tregohen në lejen e qarkullimit, nuk e përfshin drejtuesin e mjetit

11. Jashtë qendrave të banuara, naten drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues (dritat e shkurtra):

kur rrezikojnë të shkarkojnë baterinë e mjetit
në çdo rast kur mund të verbojnë këmbësorët në rrugë
kur ndjekin një mjet tjetër në distancë të afërt

12. Drejtuesi i mjetit që ka shenja të lodhjes duhet:

të mbajë një shpejtësi të lartë për të ruajtur vëmendjen dhe të arrijë shpejt në destinacion
kur është e domosdoshme, të ndalojë dhe në korsinë për qëndrimin e emergjencës
të shuajë dritat e kruskotit dhe të ndezë dritat e kabinës

13. Për të garantuar sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet, ndër të tjera është e nevojshme:

të mbahet parasysh që llamba e vajit të frenave të jetë e ndezur gjatë ecjes
të kihet parasysh se, nëse shpejtësia rritet 2 herë, hapësira e frenimit rritet 4 herë
të kihet parasysh që hapësira e përshkuar gjatë kohës së reagimit nuk varet nga shpejtësia
të kontrollohet që presioni i lëngut të frenave të jetë i ulët gjatë ecjes