Shqipëri - Test 1

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Korsia

a) mund të jetë e destinuar për ndalesat e emergjencës
b) mund të jetë e destinuar për shpejtimin ose ngadalësimin e mjeteve që hyjnë dhe dalin nga karrexhata
c) ndalohet të përshkohet nga këmbësorët

2. Sinjali nr. 87

a) është i zbatueshëm vetëm për autoveturat
b) tregon një parkim ku është i detyrueshëm pushimi i mjetit
c) tregon një parkim me pagesë, me tarife orare

3. Sinjali nr.114

a) tregon fundin e pistës për biçikletat paralel me rrugën e këmbësorëve
b) tregon fundin e një korsie për biçikletat ngjitur me një trotuar
c) tregon pistë të rezervuar me ditë, njëherë për këmbësorë, njëherë për biçikleta

4. Sinjali Nr. 203

a) mund të gjendet në fillim të një rruge komunale
b) identifikon një rruge komunale
c) tregon një rrugë me dy karrexhata të ndara

5. Sinjali nr. 271

a) shoqërohet me panel plotësues në të cilin gjejmë informacion mbi qytetin e nisjes së tragetit ose anijes
b) ndeshet vetëm në zonat e brendshme portuale
c) është sinjal vendtregues shërbimi

6. Situata e paraqitur në fig. 604 tregon se

a) mjeti R kalon i pari kryqëzimin
b) çdo mjet ka krahun e djathtë të zënë
c) mjetet kalojnë sipas radhës : D, A, R

7. Pezullimi i leje drejtimit bëhet

a) kur qarkullon në sens të kundërt të lëvizjes në karrexhata me një sens lëvizjeje
b) kur tejkalohet limiti i shpejtësisë me 15 km/h
c) kur vazhdon lëvizjen, kur sinjalizimi i semaforit e ndalon atë

8. Për shkak se përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin, është e ndaluar

a) të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes së mjetit pa sinjalizuar më parë manovrën
b) të pozicionohemi në krahun e majtë të karrexhatës, për tu futur në një rrugë nga e djathta
c) të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes, pasi u kemi dhënë përparësi të tjerëve

9. Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet

a) pa qenë nevoja të ngadalësojmë nëse kryqëzimi na duket i lirë
b) duke sinjalizuar në kohën e duhur kryerjen e manovrës
c) duke ju afruar sa më shumë kufirit të majtë të karrexhatës

10. Për qëllime të sigurisë, është e rrezikshme

a) të qarkullosh me mjetin kur sa po i ke vendosur goma të reja
b) të qëndrosh ose të lësh pushim mjetin në kurrize rruge
c) të parkosh mjetin, natën, jashtë karrexhatës

11. Përdorimi i fenerëve të largësisë

a) me ndërprerje, në intervale të shkurtëra, lejohet vetëm në rrugët interurbane
b) me ndërprerje, në intervale të shkurtëra, lejohet për të sinjalizuar një parakalim edhe brenda qendrave të banuara
c) është gjithmonë i lejuar kur transportojmë të sëmurë rëndë

12. Sigurimi i detyruar i mjeteve rrugore për përgjegjësinë civile ndaj të tretve

a) Mbulon dëmet e shkaktuara në njerëz, kafshë e materiale, brenda shumave maksimale
b) detyron kompanitë siguruese të mjetit, drejtuesi i të cilit është fajtor në aksident rrugor, të dëmshpërblejë të tretët që janë dëmtuar
c) mbulon edhe dëmët e ndodhura edhe jashtë shtetit kur shoqërohet me kartonin jeshil

13. Te gomat nevojitet të kontrollohen

a) vazhdimisht pesha e tyre
b) pamja e jashtme e gomave përsa i takon formës, presionit të fryrjes etj
c) konsumimi i njëtrajtshëm i pjesës ballore të gomës
d) gjendja teknike dhe konsumimi i pjesës ballore të gomës