Test 10

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset për të lajmëruar drejtuesit e mjeteve që të heqin zinxhirët ose gomat e borës
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë të rrugës në gjendje të keqe
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet D dhe N kalojnë njëkohësisht
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin për makinat bujqësore me goma, edhe për ato me zinxhirë
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon qëndrimin e mjeteve për pak çaste sa për të hipur ose zbritur njerëzit nga mjeti
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë fton drejtuesit e mjeteve të jenë të kujdesshëm e të shmangin rreziqet me mjetet e tjera që kërkojnë të futen në rrymën kryesore të qarkullimit
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të përsëritet pas çdo kryqëzimi i shoqëruar me një panel plotësues që tregon vazhdimësinë
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Rruga e paraqitur në figurë është e formuar nga tri korsi dy prej të të cilave janë me një sens lëvizje
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e biçikletave
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë të katër mjetet e kanë krahun e djathtë të tyre të bllokuar
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti D kalon i fundit
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Në qëndrueshmërinë e mjetit në lëvizje ndikon pozitivisht presioni i duhur (korrekt) i fryrjes së gomave
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Mund të ndeshim një dritë vezulluese të verdhë pulsante (që fiket e ndizet) në hyrjen mbi një urë të lëvizshme
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Është i ndaluar parakalimi në afërsi të një stacioni shërbimi në rrugë
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një mbikalim të rrugës
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Vijat drejtuese në kryqëzim si në figurë, për t?u kthyer djathtas, duhet t?i lëmë në të djathtën tonë
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet F dhe H kalojnë të parë kur mjeti A nuk është në emergjencë, duke bërë kështu zhbllokimin e situatës
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Tërheqja e një mjeti në avari, në një situatë emergjence, lejohet vetëm nëse drejtuesi i mjetit që ka defekt vendos mbi mjet një ndriçues me dritë vezulluese
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Kur lëvizni në kushte të këqija të motit, për të parandaluar aksidentet rrugore, duhet të ndizen fenerët kundër mjegullës vetëm natën
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron praninë, mbi sipërfaqen e rrugës, e materialeve inerte si çakull, zhavorr etj.
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Një nga kushtet për tu pajisur me lejedrejtimi është të ketë mbushur moshën 18 vjeç, për drejtimin e mjeteve me motor, të kategorisë AM
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Sinjalet në figurë janë të vendosur në mes të karrexhatës
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Për të dalë nga autostrada, duhet të pozicionohesh në korsinë e ngadalësimit
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon nëntëmbëdhjetë kilometra nga rajoni i policisë
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Vija e bardhë e vazhduar që kufizon korsinë e emergjencës me karrexhatën përcakton kufirin e karrexhatës
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon distancën minimale të sigurisë që mjetet duhet të ruajnë gjatë qarkullimit në korsitë përkatëse
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Ne kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet kalojnë sipas radhës: C, N, S
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të sinjalizojë ngarkesë të pandashme që del jashtë karrocerisë në pjesën e pasme të mjetit
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Në situatën e paraqitur në figurë mjeti H kalon i fundit
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur kemi ndërmend të ndalojmë jashtë karrexhatës
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Nëse i lënduari në një aksidenti rrugor ka një plagë me gjak, duhet të mbulohet ajo me material të pastër dhe të shtrëngohet, për të bllokuar rrjedhjen e gjakut
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron vende ku kalojnë fëmije, si shkolla, kopshte, parqe publike
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë vendoset mbi llambën spiune që ndizet kur rritet mbi normë temperatura e lëngut ftohës që qarkullon në motor
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një ndalim qëndrimi
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse mund të shkaktojë përgjumje të drejtuesit të mjetit
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Me lejedrejtimi të kategorisë A, lejohet të drejtohen makina pastrimi të rrugës në gjendje pune nën 3,5 tonë
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Rruga e paraqitur në figurë ndalon parakalimin e mjeteve në kurrize rruge
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë paraqet një ishull trafiku
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues vetëm kur janë duke u këmbyer me një mjet tjetër