Shqipëri - Test 10

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Shigjetat drejtuese të shënuara mbi karrexhatë (fig. 547)

a) detyrojnë të ndjekësh drejtimin e shigjetës edhe kur korsitë ndahen me vija gjatësore të ndërprera
b) i tregojnë drejtuesve të mjeteve që të vendosen në korsi sipas drejtimit të shigjetave për të zgjedhur drejtimin e dëshiruar
c) janë me ngjyrë blu për të të drejtuar në një parking për mjetet

2. Sinjali Nr.17

a) paralajmëron një pjesë rruge që është mirë të përshkohet me friksionin e shkelur gjatë gjithë kohës
b) kërkon të shmangim përdorimin e shpeshtë të frenave, për të mos shkaktuar mbinxehjen e elementeve frenues
c) paralajmëron një pjesë rruge ku hapësira e frenimit të mjetit rritet në krahasim me frenimin në rrugë të drejtë

3. Sinjali nr.93

a) tregon fundin e rrugës me sens të dyfishtë të qarkullimit
b) paraqet detyrimin që të vazhdosh lëvizjen vetëm drejt
c) është një sinjal detyrimi

4. Sinjali Nr. 278

a) përdoret vetëm në pjesët e rrugës me kthesa
b) përdoret vetëm në rrugët interurbane
c) përdoret veçanërisht në rrugët ku bie borë e madhe

5. Sinjali nr.303

a) vendosen në pjesën e pasme për të treguar ngarkesa që dalin jasht karrocerisë
b) vendosen në pjesën e pasme të kamionëve me masë të përgjithshme mbi 3,5 ton
c) vendoset në pjesën e përparme dhe të pasme të mjetit që transporton mallra të rrezikshme

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig.634

a) mjetet duhet të kalojnë sipas rradhës: L, C, A
b) mjeti A duhet të presë të kalojnë kryqëzimin mjetet L dhe C
c) mjeti A kalon i pari kryqëzimin

7. Pesha e përgjithshme, me ngarkesë të plotë i makinave bujqësore me rrota duhet të jetë

a) jo më e madhe se 10 tonë kur ato janë me tre ose më shumë akse me largësi ndërmjet dy akseve të njëpasnjëshme më të madhe se 1.2 meter
b) deri në 8 tonë, kur ato janë me tre a më shumë akse
c) jo më e madhe se 8 tonë kur ato janë dy akse

8. Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet

a) kur rruga ka akull
b) në rastet kur moti është me mjegull
c) jashtë qendrave të banuara

9. Para se të kryejë manovrën e parakalimit, drejtuesi i mjetit është i detyruar

a) të njoftojë mjetin që ka përpara vetëm me anë të borisë
b) t?i afrohet sa më shumë mjetit që ka përpara
c) të sigurohet që ka distancë të mjaftueshme, duke vlerësuar edhe shpejtësinë e automjetit që vjen nga sensi i kundërt

10. Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet

a) të rritet presioni i gomave të rrotave të përparme
b) të pastrohen mirë xhamat që i nevojiten drejtuesit të mjetit për shikueshmëri
c) të ndërrohet lëngu qarkullues i sistemit të frenimit

11. Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues

a) në çdo rast kur mund të verbojnë këmbësorët në rrugë
b) kur gjatë lëvizjes mjetet nuk ruajnë distancën e sigurisë
c) kur është i pranishëm rreziku që të verbojnë përdoruesit e tjerë të rrugës

12. Në rast aksidenti rrugor, drejtuesi i mjetit

a) në rastet kur ka vetëm dëme materiale, duhet të shmangë pengimin e qarkullimit, aty ku është e mundur
b) mjafton që të kujtohet për pozicionin e saktë të automjeteve pas përplasjes
c) duhet të japë emrin, adresën si dhe informacione të tjera të nevojshme për të aksidentuarit

13. Gomat e mjeteve me pjesën ballore tepër të konsumuar

a) rritin mundësinë e aksidenteve rrugore
b) keqësojnë kapjen e gomës me rrugën
c) janë të rrezikshme vetëm në rast shiu
d) mund të çahen dhe shpohen më lehtë se gomat e reja