Shqipëri - Test 11

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Në një rrugë me dy sense për qarkullimin, me sinjalistikë si në fig. 502

a) është e ndaluar të qarkullosh mbi vijën e bardhë të ndërprerë
b) mund të ndryshohet sensi i lëvizjes kur e lejojnë kushtet e sigurisë
c) vija e mesit ndan dy senset e qarkullimit të mjeteve

2. Sinjali Nr. 23

a) mund të shoqërohet me panelin Nr. 122 që tregon gjatësinë e bankinës së dëmtuar
b) paralajmëron një rrugë me sipërfaqe të rrëshqitshme
c) ndalon vazhdimin e lëvizjes në atë rrugë

3. Sinjali nr.113

a) tregon një pistë biçikletash paralel me një rrugë këmbësorësh
b) gjendet në fillimin e një rruge të përbashkët për këmbësorët dhe biçikletat
c) tregon një zonë këmbësore paralel me një rrugë për biçikleta

4. Sinjali nr. 233

a) është sinjal që jep informacion të dobishëm
b) është sinjal që tregon drejtim të detyruar
c) i'u tregon drejtuesve të mjeteve ?FUNDIN E ZONËS SË BANIMIT?

5. Sinjali nr. 266

a) tregon se është sinjal detyrimi
b) sinjalizon drejtuesit e mjeteve se në afërsi ndodhet një qendër mjeksore për dhënien e ndihmës së parë
c) tregon vendparkim mjetesh për të marrë tramvajin

6. Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në fig. 583

a) lejohet të ndryshohet sensi i lëvizjes
b) mjeti H lejohet të kalojë kryqëzimin pa ndaluar para kryqëzimit kur nuk ka mjete djathtas
c) të dy korsitë shërbejnë për të vazhduar drejt lëvizjen

7. Anulimi i lejedrejtimit bëhet

a) nga organi që e ka lëshuar atë
b) kur zotëruesi, pasi i është nënshtruar kontrollit nuk është më i përshtatshëm për drejtimin e mjetit
c) nëse qarkullon me një mjet të cilit i ka mbaruar afati i kontrolli teknik

8. Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet

a) të niset për udhëtim në kushte të mira fizike
b) t?u afrohet kryqëzimeve duke ngadalësuar shpejtësinë
c) të qarkullojë gjithmonë në rreshta paralele në rrugët me dy korsi dhe me një sens lëvizje për qarkullimin

9. Pushimi i mjeteve në rresht të dytë ndalohet

a) në qendrat e banuara vetëm nga ora 8:00 deri në 20:00 të mbrëmjes
b) është i ndaluar vetëm nëse shkaktonë rrezik për qarkullimin
c) sepse krijon pengesë për qarkullimin

10. Përdorimi korrekt i rrugës kërkon që

a) të qarkullojmë me shpejtësi të madhe në rrugë që të mos krijohet pengesë për trafikun
b) të kontrollohen pasqyrat anësore të mjetit përpara se të kryejme manovrën për ndryshimin e korsisë së lëvizjes
c) të ndalohet gjithmonë para vendkalimeve të këmbësorëve

11. Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm

a) natën, gjatë qëndrimit apo pushimit në karrexhatë
b) në rastet e mjegullës së fortë, bashkë me dritat kundër mjegullës
c) natën, edhe kur janë të ndezura fenerët e largësisë

12. Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit

a) i bën më të ngadalta reflekset e tij në drejtimin e mjetit
b) rrit aftësinë e përqëndrimit dhe e lehtëson drejtimin e mjetit
c) mund të çojë në eufori, pakujdesi dhe e bën më pak të sigurt drejtimin e tij

13. Amortizatorët e rënë ose të konsumuar shkaktojnë

a) funksionim jo normal të motorit
b) uljen e komoditetit gjatë udhëtimit
c) mundësinë e dëmtimit dhe dobësimit të sustave të tyre
d) stabilitet jo normal të mjetit gjatë fazës së frenimit