Test 11

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Simboli në figurë vendoset edhe ne kroskotin e mjeteve me kuti shpejtësie automatike
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të jetë bashkërenduar me një panel plotësues që tregon gjatësinë
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon mjetet e transportit të mallrave me peshe të plote mbi 3.5 tonë që të vazhdojnë lëvizjen drejt për në qytetin e Pogradecit
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Rrugët interurbane kryesore lejojnë qarkullimin e ciklomotorëve
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Korsia e emergjencës ndalon qarkullimin e mjeteve për lëvizje normale
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset edhe mbi bankinën e rrugës ose në korsinë e emergjencës
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Prania e gjetheve të rëna nga pemët në rrugë, zvogëlon kontaktin e gomave me sipërfaqen e saj
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim urban (në një zonë të banuar)
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse rrit euforinë
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e të gjitha mjeteve në zonën e stacionit hekurudhor
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një korsi përshpejtimi në krahun e djathtë
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë u tregon drejtuesve të mjeteve se janë duke hyrë në territorin e rrethit të Elbasanit
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Bën pjesë në sistemet e pajimit të makinave bujqësore vetëlëvizëse edhe sistemi i ganxhimit, i heqshëm ose i paheqëshëm
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë gjendet në hyrje dhe në dalje të qyteteve të mëdha
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim kur këmbësorët japin shenja hutimi në kapërcimin e rrugës
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të vendoset në afërsi të një parku lojërash që frekuentohet nga fëmijët
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon kthimin e sensit të lëvizjes
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë këshillon, ku është e mundur, zgjedhjen e një rruge tjetër
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Autostrada është një rrugë ku korsia e emergjencës gjithmonë mund të përdoret për lëvizjen e mjeteve, në rast të trafikut të dendur
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Pushimi i mjetit është i ndaluar poshtë këmbëve të urave, harqeve dhe portave rrugore, përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Ne kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti C ka përparësi ndaj mjetit A
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Korsia mund të jetë e destinuar për lëvizjen e mjeteve
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Për të siguruar jetëgjatësinë e gomave është e nevojshme që presioni i fryrjes të jetë i njëjtë me atë të këshilluar nga prodhuesi
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke patur parasysh madhësinë e motorit të mjetit që po drejtojmë
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet kalojnë sipas radhës: S, M, A, ku mjeti A ka ndezur sinjalin e urgjencës
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve në afërsi të sinjaleve rrugore në çdo rast
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron drejtim të detyruar nga e djathta për kamionët me peshë me ngarkesë të plotë mbi 3.5 tonë
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë, jemi në një karexhatë me një sens lëvizje
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë kërkon të ecim me marshin më të lartë dhe ta ruajmë shpejtësinë me anën e frenimeve të vazhdueshme
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një impiant semaforik, brenda ose jashtë qendrave të banuara, me vendosje vertikale të fenerëve
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset vetëm në rrugët interurbane (ndërqytetëse)
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e një automjeti për transport malli me peshë me ngarkesë të plotë të barabartë me 3,5 tonë
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon fillimin e një zone ku është e ndaluar të përdorësh sinjalizimin zanor të mjetit
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë mund të tregojë edhe ndezjen e dritave të marshit të lëvizjes prapa
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e biçikletave vetëm nga ora 8:00 deri në 20:00
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë radha e kalimit të mjeteve është R, N, B, D, kur bihet dakord qe mjeti R të kaloi i pari
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon që jemi në një rrugë me të drejtë përparësie
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Në rast aksidenti rrugor, drejtuesi i mjetit mund të largohet nga vendi i ngjarjes, pa lejen e policisë rrugore
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin edhe për mjetet pa motor më të gjëra se 2.3 m
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal urdhërues i ndalimit