Shqipëri - Test 11

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Shiritat e pjerrët bardh e zi të vendosur në sipërfaqe vertikale, mund të tregojnë

a) barrierat e një ?KALIMI NË NIVEL?
b) një pengesë rrugore në prani të një kantieri rrugor
c) një ngarkesë të zbuluar në pjesën e pasme të mjetit

2. Sinjali Nr. 7

a) lejon qëndrimin e mjetit në cdo pjesë të rrugës
b) tregon një rrugë me sipërfaqe rrugore të dëmtuar (me gunga të ngritura e gropa)
c) është një sinjal vertikal rreziku

3. Sinjali nr.103

a) lejon kalimin nga të dyja anët e një pengese të mundshëme rrugore
b) është sinjal tregues i identifikimit të rrugëve
c) tregon rrethqarkullim në të dy drejtimet e rrugës (majtas dhe djathtas)

4. Sinjali nr. 211

a) tregon një stacion treni në të cilin lejohet pushimi i mjeteve 24 orë
b) tregon një parkim të rezervuar për mjetet që do mbarten në tren
c) tregon rrugën që duhet të ndjekin drejtuesit e mjeteve për të arritur në varrezat publike

5. Simboli i paraqitur në fig. 705

a) nëse llamba spiune mbi t? cil?n ?sht? vendosur ndizet, tregon që bateria po ngarkohet nga motorino
b) nëse llamba mbi t? cil?n ?sht? vendosur ndizet, tregon që bateria është komplet e shkarkuar
c) tregon që kemi një defekt në sistemin e shpërndarjes së karburantit

6. Kryqëzimi i paraqitur në fig. 606 tregon se

a) mjeti M kalon i pari kryqëzimin
b) mjetet M dhe E mund të kalojnë njëkohësisht
c) mjeti C duhet të kalojë kryqëzimin pas mjetit E

7. Lejeqarkullimi tërhiqet nga organet e kontrollit, kur

a) nuk ka kryer rifreskimin e lejes të qarkullimit për kalimin e pronësisë
b) qarkullon me mjet që i ka skaduar afati i kontrollit teknik
c) 40km/orë mbi kufijtë maksimalë të shpejtësisë së lejuar

8. Për shkak se përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin, është e ndaluar

a) të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes së mjetit pa sinjalizuar më parë manovrën
b) të qëndrosh mbi shinat hekurudhore
c) të rregullojmë shpejtësinë në përputhje me karakteristikat dhe kushtet e rrugës

9. Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi

a) në rrugët urbane me dy korsi për çdo sens lëvizje, nëse kryqëzimi është i rregulluar me sinjalistikën horizontale përkatëse
b) nëse mjeti që parakalojmë është një motor me kosh
c) kur rruga kryqëzohet me linjën hekurudhore të paruajtur me barriera dhe sinjale me drite të kuqe

10. Ngarkesa duhet të sistemohet mbi mjet në mënyrë të tillë që

a) kur del jashtë karrocerisë në pjesën e pasme, të sinjalizohet me ?trekëndëshin e rrezikut?
b) ditën, të sinjalizohet me një mbulesë të kuqe, nëse del jashtë karrocerisë në pjesën e pasme
c) të mos dalë anash karrocerisë më shumë se 30 % të gjatësisë së mjetit

11. Në prani të vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit, duhet të

a) shtojë shpejtësinë e lëvizjes për ti kaluar ato sa më parë
b) presë derisa këmbësorët të kalojnë karaxhatën
c) kalojë më përpara këmbësorëve, sepse ai ka përparësinë e lëvizjes

12. Personi përgjegjës nga ana civile dhe penale në një aksident rrugor

a) i nënshtrohet ndëshkimeve të parashikuara nga Kodi Penal
b) mund t?i bëhet rivlerësim i lejedrejtimit
c) duhet në çdo rast të paguajë menjëherë gjobën

13. Mosfunksionimi i mirë i frenave, mund të shkaktohet nga

a) hapësirat e mëdha (korsa, rruga bosh) në pedalin e frenave
b) veprimi me forcë mbi pedalin e frenave
c) diferenca e presioneve të fryrjes së gomave të përparmë në lidhje me ato të pasme
d) një defekt i mundshëm në pompën e frenave