Shqipëri - Test 12

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Korsia e ngadalësimit

a) është e destinuar për ngadalësimin e shpejtësisë së mjeteve
b) shërben për hyrjen e mjeteve në autostrada
c) është pjesë e karrexhatës

2. Sinjali nr.82

a) tregon fundin e ndalimit të parakalimit që ishte në fuqi më parë
b) tregon fundin e detyrimit për të ruajtur një distancë sigurie ndërmjet mjeteve
c) tregon pikën ku mbaron ndalimi i parakalimit

3. Sinjali Nr. 45

a) vendoset në rrugë me një sens lëvizjeje për qarkullim
b) kërkon të kufizojmë shpejtësie dhe të përgatitemi të japim të drejtën e kalimit të mjeteve që vijnë përballë nesh
c) në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, tregon fillimin e sensit të dyfishtë të qarkullimit

4. Sinjali nr. 205

a) është sinjal rreziku
b) tregon se distanca nga fillimi i rrugës është 24 kilometra e 800 metra
c) është një sinjal që tregon distancën në km dhe në m nga fillimi i rrugës

5. Paneli plotësues nr.140

a) kërkon kujdes sepse mund të ndeshim kamionë që lëvizin ngadalë në ngjitje
b) tregon distancën minimale të sigurisë për t?u ruajtur në rrugët malore
c) sinjalizon rrezikun e kamionëve në pushim, në anën e karrexhatës

6. Në sinjalistikën horizontale të paraqitur në fig. 598

a) mjetet janë në një karrexhatë me një sens lëvizje
b) mjeti H për tu kthyer majtas duhet të zinte korsinë e majtë
c) tregohet një kryqëzim me 4 degëzime ku zbatohet rregulli i dhënjes së përparsisë nga e djathta

7. Anulimi i lejedrejtimit bëhet

a) kur lejedrejtimi është zëvendësuar me një lejedrejtimi të një shteti tjetër
b) kur zotëruesi, pasi i është nënshtruar kontrollit nuk është më i përshtatshëm për drejtimin e mjetit
c) kur humbet përgjithmonë kërkesat e nevojshme psiko-fizike

8. Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet

a) në rastet kur moti është me mjegull
b) kur rruga është me borë
c) jashtë qendrave të banuara

9. Drejtuesi i mjetit që po parakalohet ka detyrim që

a) të ndezë dritat e emergjencës për të treguar që rruga është e lirë
b) të mos e shtojë shpejtësinë në momentin e parakalimit
c) të ndezë sinjalin e krahut të djathtë për të treguar rrugë të lirë

10. Kur lëvizni në kushte të këqija të motit për të parandaluar aksidentet rrugore, duhet

a) në rast mjegulle të përdorim feneret joverbues
b) të ngadalësojme shpejtësinë, për të qënë gjithnjë në gjendje të frenojme brenda hapësirës së dukshme
c) të mbajmë të ndezur gjithmonë sinjalin e emergjencës

11. Duhet të përdoren syzet apo lentet optike për shikimin gjatë drejtimit të mjetit

a) kur kjo gjë është kushtëzuar gjatë lëshimit të lejedrejtimit dhe është e shënuar në të
b) gjysmë orë pas përëndimit të diellit dhe deri gjysmë orë para lindjes së diellit
c) vetëm në autostrada dhe rrugë interurbane kryesore

12. Kur i dëmtuari paraqet gjëndje shoku duhet

a) të mbulohet sa më mirë të jetë e mundur
b) t?i jepen sasi të vogla pije alkoolike
c) të shtrihet në tokë, të mbulohet dhe të mbahen të ngritura gjymtyrët e poshtme

13. Gomat e mjeteve me pjesën ballore tepër të konsumuar

a) rrisin fërkimin e gomës me rrugën
b) rrisin mundësinë e rrëshqitjes në kthesa
c) keqësojnë kapjen e gomës me rrugën
d) janë të rrezikshme vetëm në rast shiu