Test 12

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon qarkullimin e taksive
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë identifikon rrugët interurbane
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale si në figurë kufizon zonën ku është i ndaluar kalimi i autoveturave
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Në një rrugë me një sens lëvizje, me sinjalistikë si në figurë, mund të parakalojmë duke e kapërcyer vijën e ndërprerë
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet A duhet t`i jap përparësi mjetit N
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë detyron ruajtjen e një distance sigurie mbi 10 metra ndërmjet kamionëve për të lejuar parakalimin e veturave
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon si të përdorësh korsitë e veçanta në një karrexhatë
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një zonë urbane të rezervuar me parqe lojërash dhe zbavitjesh
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon parakalimin e mjeteve me peshë të përgjithshme mbi 3.5 ton
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Në një rruge interurbane, sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë, qarkullimi kryhet në dy senset e lëvizjes
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal vertikal tregues në autostradë
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një rrugë rrethi
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve që tërhiqen me krahë
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Të ndihmosh një të aksidentuar në rrugë nuk është e detyrueshme
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale paraqitur në figurë përcakton vetëm kalimet në nivel pa barriera
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal interurban rreziku
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti E e ka krahun e djathtë të bllokuar nga mjeti H
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi kur rruga kryqëzohet me linjën hekurudhore të paruajtur me barriera dhe sinjale me drite të kuqe
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë përgjatë autostradave gjendet në distancë më të madhe se 150 m nga kryqëzimi
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë u tregon drejtuesve të mjeteve se janë duke hyrë në territorin e Ndroqit
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti L kalon i pari kryqëzimin, pasi nuk ka mjete të djathtë
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë në pjesën e djathtë tregon distancën për të arritur në qytetin e treguar
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në pjesën e pasme të mjeteve, për të treguar cilit vend të Komunitetit Evropian i përket mjeti
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Për të siguruar qëndrueshmërinë e mjetit në kthesa duhet që të qëndrohet në mes të rrugës për të zvogëluar rrezen e saj
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të rritet shpejtësia e lëvizjes së mjetit për të dalë sa më shpejt nga zona e rrezikshme
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Duhet të kontrollojmë në sistemin e sinjalizimit pamor dhe ndriçues të mjetit sistemin e shpërndarjes së rrymës alternative
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti A kalon i fundit
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset edhe brenda zonave portuale
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Vendkalimi i këmbësorëve është pjesë e karrexhatës, e shënuar me shirita të gjerë me ngjyrë të bardhë, paralele me aksin e saj
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë mund të shoqërohet me sinjalin Nr.41 "Ndalo dhe jep përparësi"
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse përmirëson aftësinë dëgjimore dhe shikimin
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një vendqëndrim për mjetet në anë të karrexhatës
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që fuqia e motorit të mjetit tonë, të jetë më e madhe se e mjetit që po parakalohet
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon kilometrat e përshkuara në një rrugë interurbane
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon pushimin vetëm të autobusëve
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge ku rritet fërkimi i gomave të mjetit me rrugën
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e biçikletave
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Rreziku gjatë manovrës së parakalimit mund të shkaktohet edhe nga mjetet e tjera, para ose pas nesh, të cilat po kryejnë të njëjtën manovër
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin për të gjithë ciklomotorët
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal informues mbi kalueshmërinë e rrugës