Shqipëri - Test 12

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 549

a) tregon një rrugë urbane me dy korsi dhe me vendparkimi për mjetet
b) lejon pushimin me pagesë
c) tregon një karrexhatë ku lejohet parakalimi

2. Sinjali Nr. 25

a) mund të vendoset në afërsi të një parku lojërash, që frekuentohet nga fëmijët
b) paralajmëron vende ku shpesh lëvizin fëmijë, si fusha loje dhe të tjera të ngjashme me to
c) kërkon të ulim shpejtësinë dhe të lëvizim me kujdes, edhe nëse fëmijet janë në trotuar

3. Kur në semafor ndizet drita jeshile (fig.154)

a) për t?u kthyer majtas duhet të lëvizim menjëherë, sapo duket drita jeshile, për të boshatisur kryqëzimin
b) mundemi vetëm të vazhdojmë lëvizjen drejt
c) mund të kthejmë drejtimin e lëvizjes nga e majta, por duke i dhënë përparësi mjeteve që vijnë nga sensi i kundërt

4. Sinjali nr.171

a) është sinjal parazgjedhës për rrugët urbane
b) është vendosur mbi karrexhatat urbane për ndarjen e rrymave të trafikut
c) tregon korsitë për t?u orientuar sipas destinacioneve (drejtimeve) përkatëse

5. Paneli plotësues Nr.145

a) sinjalizon që në orët e caktuara është në fuqi ?NDALIM PUSHIMI? për mjetet e paraqitura
b) tregon që në ditët dhe në orët e caktuara është i ndaluar pushimi për makinat pastruese
c) tregon ditët dhe orarin kur punojnë makineritë e pastrimit rrugor

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig. 666

a) mjeti A e ka të djathtën e bllokuar nga mjeti C
b) mjeti C i jep përparësi mjetit A
c) mjetet kalojnë sipas rradhës: A,C,N

7. Rivlerësimi i lejedrejtimit bëhet

a) nëse qarkullon me automjet afati i kontrollit teknik i të cilit ka skaduar
b) kur lindin dyshime për mosplotësimin e kërkesave fizike dhe psikike
c) për humbjen e përhershme të aftësive psikike e fizike të njohura me ligj

8. Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet

a) të aktivizojë frenën e dorës (qëndrimit)
b) ta vendosë levën e marshit në pozicionin neutral (në afoljo)
c) të sigurohet që e ka fikur motorin

9. Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi

a) mjafton të sinjalizojmë kryerjen e manovrës paraprakisht duke përdorur sinjalet e drejtimit
b) duhet të sinjalizojme në çdo rast kryerjen e manovrës me anë të sinjalizimit me bori
c) duhet të mos i përdorim sinjalet treguese të drejtimit nëse korsia ku do futemi është e lirë

10. Gjatë tërheqjes së një mjeti me difekt, mjeti që tërhiqet

a) duhet të jetë i siguruar me lidhje të fortë
b) duhet të mbajë mundësisht të ndezur fenerët verbues (dritat e gjata)
c) duhet të mbahet gjithmonë me rrota të ngritura

11. Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm

a) edhe për mjetet me dy rrota në çdo rast gjatë pushimit dhe qëndrimit
b) natën, gjatë pushimit jashtë karrexhatës
c) vetëm në rastet kur mjetit gjendet në korsinë e emergjencës

12. Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit

a) mund të shkaktojë gjendjen e gjumit dhe mundësinë e aksidenteve
b) e bën më të këndshëm dhe me pak të mërzitshëm udhëtimin
c) e bën më të sigurtë atë, sepse i largon lodhjen gjatë drejtimit

13. Për të ulur konsumin e karburantit

a) është mirë të ulet numri dhe shpeshtësia e shtypjeve të pedalit të gazit
b) është mirë të shmangen ngarkesat e tepërta në mjet
c) duhet ruajtur shpejtësi e lartë gjatë lëvizjes
d) është mirë të evitohen rrugët e sheshta dhe fushore