Shqipëri - Test 13

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale si në fig. 518, tregon një

a) vendkalim për këmbësorë
b) kalim për çiklistë
c) zonë të kufizuar ku ndalohet qarkullimi i mjeteve

2. Sinjali Nr. 3

a) tregon një rrugë me gjëndje të keqe të asfaltit
b) mund të parakalosh me kujdes të vecantë, vetëm atëhere kur kushtet e lejojnë
c) paralajmëron një pjesë rruge të dëmtuar

3. Sinjali nr. 99

a) tregon se është e lejuar të kthehesh djathtas ose të vazhdosh lëvizjen drejt
b) tregon që rruga nga e djathta bëhet me një sens lëvizjeje
c) është sinjal vertikal që paralajmëron një rrezik

4. Sinjali nr. 232

a) është sinjal që jep informacion të dobishëm
b) sinjalizon drejtuesit e mjeteve për përdorimin e sinjaleve akustike (borive) për shkak të lëvizjes së këmbësorëve
c) tregon vendndodhjen e një kampingu

5. Sinjali nr. 264

a) i?u kujton drejtuesve të mjeteve orarin për t?u ushqyer
b) sinjalizon se në afërsi ndodhet një qëndër për dhënien e ndihmës së parë
c) detyron drejtuesit e mjeteve të parkojnë mjetin dhe të ushqehen në restorant

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig. 650

a) mjeti L dhe N kalojnë njëkohësisht
b) mjeti E duhet të presë kalimin e mjetit R
c) mjeti E duhet t?i japë përparësi mjetit L

7. Me lejedrejtimi të kategorisë

a) B, lejohet të drejtosh kamiona, me peshë me ngarkesë mbi 4 tonë
b) DE, lejohet të drejtosh autobusa artikular
c) BE, lejohet të drejtosh kamiona me rimorkio të lehtë

8. Kalimi në nivel mund të karakterizohet nga prania

a) e kryqit të Shën Andreas
b) e nënkalimeve për këmbësorët
c) e dritave të kuqe

9. Rreziku gjatë manovrës së parakalimit mund të shkatohet edhe nga

a) prania e kufizuesve anësore të rrugës
b) gjendja e keqe teknike e dritave të pozicionit
c) mjetet e tjera, para ose pas nesh, të cilat po kryejnë të njëjtën manovër

10. Për të kontrolluar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme

a) të mos shkelet pedali i friksionit
b) të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit dhe të shtoni gazin
c) të frenoni menjëherë

11. Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm

a) kur lihet mjeti pushim në një zonë parkimi
b) edhe për mjetet me dy rrota në çdo rast gjatë pushimit dhe qëndrimit
c) natën, gjatë pushimit jashtë karrexhatës

12. Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugore lind

a) në rast vdekje të personave nga pakujdesia gjatë drejtimit të mjetit
b) në çdo rast kur shkelet Kodi Rrugor
c) në çdo rast dëmtimi personash ose sendesh

13. Për të kufizuar zhurmën që lëshojnë mjetet me motor, është e nevojshme

a) që sistemi i shuarjes së zhurmave të mjetit të jetë i rregullt dhe i tipit të miratuar
b) të përdoret sistemi i sinjalizimit zanor vetëm kur është e domosdoshme
c) të ndryshohet sistemi i shuarjes së zhurmave, sipas dëshirës, në mënyrë që të përmirësohet rendimenti i motorit
d) të shmangen përshpejtimet me pedalin e gazit të motorit, me mjetin të ndaluar