Shqipëri - Test 13

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Korsia e emergjencës

a) është e destinuar vetëm për lëvizjen e njerëzve
b) është korsi që lejon mjetet të ndalojnë në raste defektesh
c) është korsi e veçantë në anë të karrexhatës

2. Sinjali Nr.58

a) është një sinjal vertikal urdhërues ndalimi
b) ndalon qarkullimin e mjeteve me peshë më të madhe se 8 tonë
c) ndalon të kapërcehet shpejtësia 80 km/orë

3. Sinjali nr.111

a) tregon fundin e një rruge për biçikleta
b) tregon fundin e një rruge të rezervuar për qarkullimin e biçiklistëve
c) tregon fundin e një korsie të rezervuar për qarkullimin vetëm të biçikletave

4. Sinjali nr. 275

a) vendoset në prani të një kantieri rrugor
b) paralajmëron detyrimin që t?i japim përparësi mjeteve që po vijnë nga sensi i kundërt i lëvizjes
c) paraqet një rrugë me një sens të alternuar

5. Sinjali nr. 296

a) përcakton anët e hyrjes në rrugët dytësore të pa paralajmeruara më parë
b) paralajmëron drejtuesit e mjeteve të vendosin zinxhirët e borës pasi rruga është e bllokuar
c) përcakton anët e hyrjes të rrugëve dytësore që shikohen me veshtirësi

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig. 665

a) mjeti V ka të drejtën e përparësisë ndaj mjetit H
b) mjeti V duhet të presë që të kalojnë mjetet: A,E,H
c) mjetet e lënë kryqëzimin sipas rradhës: A, E,C,V,H

7. Një nga kushtet për tu pajisur me lejedrejtimi është

a) të ketë mbushur moshën 21 vjeç, për të drejtuar autovetura
b) të ketë mbushur moshën 21 vjeç, për të drejtuar autovetura me (8+1) vend
c) të ketë mbushur moshën 16 vjeç, për të drejtuar motomjete

8. Për të evituar rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme

a) t?u japësh përparësi të gjitha mjeteve në kryqëzim
b) të kufizohet kujdesi vetëm për kufijtë minimale të shpejtësisë
c) të kihen parasysh dispozitat ligjore në qarkullim

9. Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet

a) që kjo manovër të kryhet nga krahu i majtë, si rregull i përgjithshëm
b) të mbajmë parasysh nëse sinjalizimi rrugor e lejon këtë manovër
c) nuk duhet ta shtojmë shpejtësinë

10. Në rast shiu, duhet

a) të përshkohen të tatëpjetat (pjerrësitë zbritëse) e forta me levën e marshit në pozicionin neutral dhe duke përdorur vazhdimisht frenat
b) të përdoren goma me presion të fryrjes, më të ulët se ai i këshilluar normalisht
c) të mbajmë në funksion fshirëset e xhamave

11. Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet

a) të lirojë menjëherë karrexhatën, sapo të mundet
b) të vazhdoj lëvizjen për të çuar në destinacion pjesën tjetër të ngarkesës
c) të largojë nga rruga ngarkesën që ka rënë, sa më shpejt të jetë e mundur

12. Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor përjashtohet

a) kur aksidenti rrugor shkaktohet nga forca madhore
b) kur i është dhënë ndihmë e shpejtë viktimës
c) kur fakti nuk konsiderohet një vepër penale

13. Te gomat nevojitet të kontrollohen

a) vazhdimisht gjerësia e pjesës ballore të gomës
b) vazhdimisht përbërja e materialit me të cilin është prodhuar goma
c) nëse ka ose jo humbje ajri dhe rënie presioni
d) që presioni i fryrjes së gomave të jetë gjithmonë më i vogël se ai që këshillohet nga konstruktori