Test 13

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal vendtregues shërbimi
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Duhet mbajmë parasysh që hapësira e parakalimit rritet nëse gjatësia e mjeteve që kryejnë këtë manovër një pas tjetrit është e madhe
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Lëvizja në rreshta paralele është e lejuar gjithmonë, në karrexhata me të paktën dy korsi për çdo sens lëvizje
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Rruga mund të jetë me një sens lëvizjeje për qarkullimin e mjeteve
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon që ndalohet kthimi majtas
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Kryqëzimi në disnivel është kryqëzimi i rrugës me hekurudhën
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon që duhet të vazhdosh drejt
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet duhet të kalojnë sipas radhës së mëposhtme: T, A, S
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që urdhëron një ndalim
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet pa qenë nevoja të ngadalësojmë nëse kryqëzimi na duket i lirë
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm edhe për mjetet me dy rrota në çdo rast gjatë pushimit
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon "HOTEL PËR TË RINJTË"
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Nëse i lënduari në një aksidenti rrugor ka një plagë me gjak, duhet të mos mbulohet plaga për të lehtësuar mpiksjen spontane të gjakut
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një impiant për peshimin e autokampeve
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon qarkullimin e betonierëve me peshë mbi 6,5 tonë
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të gjendet përpara tuneleve ose nënkalimeve
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Qëllimi i ndihmës së parë është të vendosë të dëmtuarin në pozicion me të rehatshëm
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Korsia e emergjencës lejon qarkullimin normal të mjeteve
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor me benzinë varet nga sistemi i frenimit të mjetit
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një zonë të banuar jashtë qytetëse
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Panelet plotësues në figurë vendosen poshtë sinjalit "JEP PËRPARËSI"
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mbi rrugët interurbane është i paraprirë nga sinjali i rrezikut "VENDKALIM KËMBËSOR"
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon korsi të rezervuar për autoveturat
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Nëse viktima e një aksidenti rrugor është pa ndjenja duhet nëse merr frymë vetë, të vendoset në pozicionin anësor të sigurisë
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Për të përcaktuar personat ose/edhe automjetet e përfshirë në një aksident rrugor duhet të kontrollohet leja e qarkullimit për t?u siguruar në pronësi të kujt është mjeti
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë kërkon të rregullojmë shpejtësinë edhe për të shmangur dëmtimet e mundshme të mjetit
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Pushimi i mjetit është i ndaluar mbi shinat e tramvajeve
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë gjendet vetëm në rrjetin e rrugëve të fshatit (rurale) dhe të ndërmarrjeve bujqësore
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në mbarim të rrugës që rrihet nga erëra të forta
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Në rast aksidenti, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë edhe me sinjale me duar
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë paralajmëron sinjalizimin e "KALIMIT NË NIVEL" të paruajtur
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti L duhet t?i japë përparësi mjetit B
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Nëse i dëmtuari paraqet një ose më shumë fraktura në gjymtyrë, duhet të përpiqesh të rregullosh thyerjen për të pakësuar dhimbjet
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Punonjësit e policisë rrugore dallohen nga pistoleta
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur kryejmë manovrën e kthimit të sensit të lëvizjes
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë plotëson sinjalin "PARKIM" nëse ky është i rezervuar vetëm për autoveturat
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Sistemi i frenimit kundër bllokimit të rrotave (ABS) është një sistem që përdoret për zëvendësimin e rrotave
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur shkakton vështirësi në drejtimin e mjetit dhe mundësinë e humbjes së kontrollit të tij
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës mjetet që përshkojnë një kurriz rruge në një rrugë me karrexhata të pavarura
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal tregues i largësive