Test 14

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve mbi ishujt e trafikut
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë haset në segmente të rrugës ku karrexhata zgjerohet
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Llamba spiune në kroskot e treguesit të ndezjes së dritave të brendshme të kabinës së mjetit është me ngjyrë të kuqe
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti O mund të kalojë para mjetit H, por pasi të kalojë mjeti B
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në hyrje të korsive të shpejtimit për në autostradë
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet B dhe C kalojnë njëkohësisht, pasi trajektoret e lëvizjes së tyre nuk ndërpriten
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë natën mund të zëvendësohet nga një dritë fikse e kuqe
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Në autostrada ndalohet përdorimi i dritave të gjata kur ndriçimi i rrugës është i mjaftueshëm
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Me lejedrejtimi të kategorisë B, lejohet të drejtosh një automjet me 9 vende, pa përfshire vendin e drejtuesit
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Në prani të një vendkalimi për këmbësorë, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë, për t?u dhënë përparësi atyre nëse janë duke kaluar ose tentojnë të kalojnë në anën tjetër të rrugës
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë, në një seri kthesash, tregon numrin e kthesës
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të shmangen manovrat e forta duke vepruar me kujdes në timon
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti A duhet të presë të kalojnë kryqëzimin mjetet L dhe C
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Në autostrada mund të qëndrohet në anë të trafikndarësit kur drejtuesi i mjetit mendon të ndalojë për arsye defekti
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Mjetet me motor në një rrugë me dy sense lëvizje dhe me tri korsi gjithsej, mund të lëvizin në rreshta paralele
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë nëse sfondi i tij është blu, vendoset në rrugë interurbane (jashtëqytetëse)
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron kalimin e mundshëm të trolejbusit
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Sinjali semaforik në figurë me fenerin e këmbësorit jeshil të ndezur lejon këmbësorët të zënë karrexhatën për ta kaluar atë
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta në prani të sinjalit "JEP PËRPARËSI"
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Semafori i veçantë me drita të kuqe pulsuese si ne figurë detyron të ndalosh në një postbllok të policisë
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti A ka përparësi ndaj mjetit C
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Rruga e paraqitur në figurë është e formuar nga dy karrexhata me dy sense secila
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Rruga e paraqitur në figurë është e përbërë nga dy karrexhata secila me nga një sens lëvizje e tre dy korsi
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Pushimi i mjetit është i ndaluar në rrugët me borë
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugore lind atëherë kur shkelen normat e parashikuara nga Kodi Penal
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Me frena të çekuilibruara gjatë frenimit mund të ndodhë që të rrezikohet qëndrueshmëria dhe ruajtja e pozicionit të mjetit në rrugë
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se për të shkuar në Kavajë, fillimisht duhet të kalojmë nga Rinasi
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon të qarkullojnë vetëm mjete me rimorkio për transport lëndësh eksplozive
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti G është futur në kryqëzim dhe kalon i pari
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Në një rrugë me një sens lëvizje, me sinjalistikë si në figurë, duhet të qarkullohet gjithmonë në rreshta paralelë
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Rrugët urbane dytësore nuk e lejojnë qarkullimin e motorëve dhe motorëve me kosh
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ka vlefshmëri vetëm në orët e para të ditës
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon se duhet t u jepet përparësi mjeteve të pastrimit publik
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti C kalon i pari
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Autostrada është e pajisur me rrethim dhe sisteme asistence për përdoruesin gjatë gjithë gjatësisë
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon kalimin vetëm për mjetet me motor të transportit të pasagjerëve (autovetura dhe autobus)
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit personat që marrin dhe shpërndajnë postën
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Lejedrejtimi pezullohet për shkeljeje të përsëritur brenda vitit kur përdorim fenerët me dritë verbuese në kryqëzim me mjetet e tjera
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues kur rrezikojnë të shkarkojnë baterinë e mjetit
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon që në atë zonë është i ndaluar komunikimi me telefon