Shqipëri - Test 14

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Vijat e bardha gjatësore të ndërprera

a) shërbejnë për të ndarë rrugët me karrexhata të pavarura
b) kufizojnë pistat për biçikletat
c) mund të kapërcehen kur janë respektuar të gjitha rregullat e tjera të qarkullimit

2. Sinjali Nr.71

a) ndalon qarkullimin ditën dhe natën për makinat bujqësore
b) ndalon qarkullimin për makinat bujqësore me goma, edhe për ato me zinxhirë
c) gjendet vetëm në rrjetin e rrugëve të fshatit (rurale) dhe të ndërmarrjeve bujqësore

3. Sinjali nr. 106

a) tregon fundin e detyrimit për të ruajtur një distancë sigurie 30 metra me mjetin përpara
b) lejon qarkullimin me shpejtësi edhe më të madhe se ajo e treguar në sinjal
c) tregon fundin e ndalimqarkullimit për mjetet me peshë mbi 30 tonë

4. Sinjali nr. 190

a) tregon se drejtuesit e mjeteve janë të rekomanduar të përdorin gomat e borës ose zinxhirët
b) tregon për drejtuesit e mjeteve se rruga është e lirë
c) është sinjal informues mbi gjendjen e rrugës

5. Sinjali nr. 293

a) tregon për drejtuesit e mjeteve të kenë kujdes në kalimin e kthesës
b) sinjalizon fillimin e një rruge në ngjitje (malore)
c) shërben për të sinjalizuar kufirin e rrugëve me dëborë

6. Sinjalistika horizontale në fig. 601, tregon se

a) mjeti A për tu kthyer majtas duhet ta lerë qendrën e kryqëzimit majtas
b) mjetet A dhe N kanë kaluar kryqëzimin në mënyrë të gabuar
c) mjetet A dhe N kanë kaluar kryqëzimin në mënyrë të rregullt

7. Lejedrejtimi tërhiqet, gjatë qarkullimit

a) kur zotëruesi ka konvertuar lejedrejtimin e tij me një leje drejtimi të huaj
b) kur drejtuesi nuk sistemon në mënyrë korrekte ngarkesën e mjetit
c) kur lindin dyshime për mosplotësimin e kërkesave fizike dhe psikike

8. Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësie në një rrugë interurbane kryesore është

a) 90 km/orë për autokarrot
b) 60 km/orë për autokarrot
c) 90 km/orë për autoveturat

9. Parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge, është i lejuar

a) nëse nuk duken mjete përballë në korsinë e sensit të kundërt, në rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje
b) ndaj mjeteve të ngadalta në karrexhata me një korsi për çdo sens lëvizje
c) në pjesën zbritëse të kurrizit rrugor, kur kushtet e rrugës e lejojnë

10. Ngarkesa duhet të sistemohet mbi mjet në mënyrë të tillë që

a) ngarkesa që del jashtë karrocerisë, në pjesën e pasme, të mos jetë më shumë se 30 % e gjatësisë së mjetit dhe brenda kufirit maksimal të lejuar
b) ditën, të sinjalizohet me një mbulesë të kuqe, nëse del jashtë karrocerisë në pjesën e pasme
c) kur del jashtë karrocerisë në pjesën e pasme, të sinjalizohet me ?trekëndëshin e rrezikut?

11. Pajisjet e sinjalizimit zanor (boritë)

a) ndalohet të përdoren në qendrat e banuara, përveç rasteve të rreziqeve të pa pritura
b) mund të përdoren jashtë qendrave të banuara edhe në rastet e parakalimeve
c) si rregull, janë të ndaluara të përdoren në qendrat e banuara

12. Kur i dëmtuari paraqet gjëndje shoku duhet

a) të ngrihet për të ecur që të riaktivizohet qarkullimi i gjakut
b) të mbulohet sa më mirë të jetë e mundur
c) t?i jepen sasi të vogla pije alkoolike

13. Nëse mjeti, gjatë frenimit tenton të rrëshqasë nga krahu i majtë, drejtuesi i tij duhet

a) të shtypë shpesh pedalin e friksionit
b) të kontrollojë funksionimin e diferencialit
c) të kontrollojë ekuilibrin e sistemit të frenimit
d) të kontrollojë nivelin e vajit në depozitën e tij (sotokarter) të motorit