Shqipëri - Test 15

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 549

a) lejon pushimin e mjeteve pa pagesë
b) tregon një vendqendrim të pjerrët
c) ndalon parakalimin e mjeteve

2. Sinjali Nr. 27

a) j?u tregon të ulni shpejtësinë dhe, nëse kafshët japin shenja paniku, të ndaloni lëvizjen e automjetit
b) paralajmëron një zonë pyjore në të cilën është i ndaluar kampingu
c) j?u tregon që të jeni të kujdeshëm dhe të ulni shpejtësinë për të shmangur përplasjen me kafshët e egra që mund të shfaqen papritur në karrexhatë

3. Sinjali Nr. 52

a) paraqet një segment rrugor që mund të ketë rrugë anësore që kryqëzohen me të
b) vendoset vetëm në rrugët interurbane
c) lejon të vazhdohet lëvizja drejt

4. Sinjali nr. 284

a) tregon drejtim të detyruar vetëm për kategori të veçanta mjetesh
b) këshillon se, nëse është e mundur, të vazhdohet drejt
c) vendoset në afërsi të një kantieri rrugor

5. Paneli plotësues nr.126

a) i vendosur në një zonë të përcaktuar për pushimin e mjeteve në parking, tregon përjashtimin e një kategorie të mjeteve nga e drejta për t?u parkuar
b) i vendosur poshtë sinjalit ?NDALIM QARKULLIMI? ndalon qarkullimin vetem te gjysmërimorkiove
c) i vendosur poshtë ?NDALIM PUSHIMI? tregon që, ndalimi i është referuar mjeteve të treguara në panel

6. Në sinjalistikën horizontale të paraqitur në fig. 589

a) mjetit të pozicionuar si në figurë i lejohet të vazhdojë drejt lëvizjen ose mund të kthehet djathtas
b) lejohet të kthehet majtas mjeti i pozicionuar si në figurë, kur nuk ka mjete majtas
c) mjeti lejohet të kthehet majtas duke ecur me shumë kujdes dhe nëse nuk ka mjete të tjera në kryqëzim

7. Lejeqarkullimi tërhiqet nga organet e kontrollit, kur

a) drejtuesi nuk sistemon në mënyrë korrekte ngarkesën e mjetit
b) me një mjet, pa vendosur rripat e sigurimit
c) qarkullon me mjet që i ka skaduar afati i kontrollit teknik

8. Për shkak se përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin, është e ndaluar

a) të ndalosh për pak çaste mjetin përgjatë kufirit të djathtë në një karrexhatë me një sens lëvizje për qarkullimin
b) të qëndrosh mbi shinat hekurudhore
c) të bësh gara shpejtësie në rrugë

9. Parakalimi është i ndaluar kur

a) një mjet ka ndaluar para ?KALIMIT NË NIVEL? në pritje se po kalon treni
b) mjeti që lëviz prapa nesh ka sinjalizur për fillimin e manovrës së parakalimit
c) jemi në afërsi të kryqëzimeve të rrugëve të rregulluar me semaforë

10. Numri i personave të transportueshëm

a) me një autoveturë mund të arrijë maksimumin 9 vetë
b) është i njëjtë për të gjitha mjete e llojit autoveturë
c) në një autovetura është maksimumi 8 veta

11. Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm

a) edhe për mjetet me dy rrota në çdo rast gjatë pushimit dhe qëndrimit
b) natën, gjatë qëndrimit apo pushimit në karrexhatë
c) në rastet e mjegullës së fortë, bashkë me dritat kundër mjegullës

12. Qëllimi i ndihmës së parë është

a) të largojë në çdo rast të dëmtuarin nga vendi i aksidentit
b) të shmangë, me sa ka mundësi, që i dëmtuari të lëndohet përsëri
c) të ndihmojë të dëmtuarin, sa më mirë të jetë e mundur, në pritje të ndihmës mjekësore

13. Amortizatorët e rënë ose të konsumuar shkaktojnë

a) funksionim jo normal të diferencialit
b) ekuilibrim të mirë të mjetit si në rrugë të drejtë ashtu dhe në kthesa
c) funksionim jo normal të motorit
d) funksionim jo normal të sistemit të frenimit