Test 15

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti A e ka krahun e djathtë të lirë
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon pushimin e mjeteve në rrugë interurbane
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti B kalon i fundit
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Bën pjesë në sistemet e pajimit të mjeteve rrugore me motor sistemi i shikimit prapa (pasqyrat)
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet A dhe R kalojnë njëkohësisht
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur , mjetit të pozicionuar si në figure i lejohet të kalojë kryqëzimin pa ndaluar para tij kur nuk ka mjete djathtas
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Duke u afruar në një kryqëzim duhet nëse vendosemi në rresht të gjatë mjetesh, të mos i bllokojmë hyrjet anësore të rrugës
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimi i paraqitur në figurë mjeti C duhet të presë të kalojë mjeti M
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimi i paraqitur në figurë mjetet M dhe E mund të kalojnë njëkohësisht
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme përdorimi i fenerëve ndriçues të mjetit
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Përgjegjësia civile e lidhur me aksidentet rrugore përjashtohet në rast vdekjeje të të dëmtuarit
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Qëndrueshmëria jo e rregullt e mjetit në rrugë, shkaktohet edhe nga ndryshimi presionit të fryrjes në gomat e të njëjtit aks
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon parakalimin në pjesën zbritëse të kurrizit
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi nëse mjeti që parakalojmë është një motor me kosh
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Një frenim jo i mirë ose i ç?ekuilibruar mund të shkaktohet nga një lubrifikim i pamjaftueshëm i tambureve ose i disqeve
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur ndodh më me lehtësi në mjetet me peshë të lehtë
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një pjerrësi të rrezikshme
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se, përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, në kryqëzime kanë përparësi mjetet që vijnë nga e djathta
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë kemi një situatë të rregulluar me sinjalistikë horizontale
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Distanca e sigurisë është në varësi të madhësisë së cilindratës së motorit të mjetit
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Parakalimi është i ndaluar kur një mjet ka ndaluar para "KALIMIT NË NIVEL" në pritje se po kalon treni
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale në figurë tregon se mjetet A dhe N kanë kaluar kryqëzimin në mënyrë të rregullt
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet si rregull, duke lënë qendrën e kryqëzimit në të djathtën tonë
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet që drejtuesi i mjetit të sigurohet që të jenë në funksionim fshirëset e xhamave dhe rrjedhja e ujit për larjen e xhamave
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Rrugët interurbane kryesore janë pa kryqëzime në nivel
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron ndalimin nëse era është shumë e fortë, sidomos për mjetet me masa të vogla dhe karroceri me tendë shumë të lartë
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon që nga e djathta fillon një rrugë me një sens lëvizjeje
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Në semaforin me tri drita është i lejuar kalimi kur ndizet sinjali i dritës së kuqe për të gjitha drejtimet, por me kujdes
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Një frenim jo i mirë ose i ç?ekuilibruar mund të shkaktohet nga konsumimi i tepërt i dhëmbëve të frenave të dorës
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se për të shkuar në det me pisha duhet të marrim drejtimin djathtas
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon parakalimin në rrugët me një korsi për sens lëvizje
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në rrugët interurbane
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve me motor
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Pushimi i mjetit është i ndaluar në afërsi të sinjaleve rrugore nëse bëhet pengesë për shikueshmërinë e tyre
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon të kthehesh djathtas në kryqëzim
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se në korsinë ku është vendosur, detyron drejtuesit e mjeteve të lëvizin me shpejtësi nën (më të vogël) 90 km/orë
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në qendër të kryqëzimit
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon që duhet të kalojmë majtas një pengese
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon që mjetet me karroceri me tendë duhet të marrin drejtimin djathtas