Shqipëri - Test 16

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 540

a) lejon parakalimin vetëm në pjesën ngjitëse të kurrizit
b) tregon ndryshim të numrit të korsive për sens lëvizje
c) ndalon parakalimin vetëm në pjesën zbritëse të kurrizit

2. Sinjali Nr. 11

a) tregon se mund të takohen dy linja hekurudhore , me një distancë 150 metra njëra nga tjetra
b) tregon deyrimin për të ndaluar para vijës se ndalimit, nëse ka lëvizje të trenave
c) tregon një kryqëzim të rrezikshëm të dy rrugëve me pjerrësi

3. Sinjalin Nr. 43

a) mund të paralajmërojë një zonë shërbimi në autostrada
b) paralajmëron se do ndeshim sinjalin ?STOP? në kryqëzim
c) vendoset para postbllokut ?NDAL ? POLICIA?

4. Sinjali nr. 232

a) tregon vendndodhjen e një kampingu
b) sinjalizon drejtuesit e mjeteve për përdorimin e sinjaleve akustike (borive) për shkak të lëvizjes së këmbësorëve
c) i'u tregon drejtuesve të mjeteve se duhet të kenë kujdes në përdorimin e sinjaleve akustike

5. Sinjali nr. 258

a) është sinjal tregues për shërbime hotelerie
b) tregon një qendër kurative me ujëra termale
c) është sinjal rreziku

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig. 627

a) mjeti C, është pozicionuar ne korsi të gabuar
b) të trija mjetet kalojnë njëkohësisht kryqëzimin sepse trajektoret e tyre nuk ndërpriten
c) kalimi i mjeteve është sipas rradhës: C, N, B

7. Rivlerësimi i lejedrejtimit bëhet

a) duke i?u nënshtruar vizitës mjekësore dhe me provimin për vlerësimin e aftësive teknike
b) nëse qarkullon me automjet afati i kontrollit teknik i të cilit ka skaduar
c) kur konstatohet se drejtuesi është në drejtim të mjetit pa lejedrejtimi

8. Para se të zbresim nga mjeti, duhet

a) të sigurohemi që nuk e pengojmë trafikun
b) të sigurohemi që e kemi fikur motorin e mjetit
c) të sigurohemi që hapja e dyereve, nuk përbën rrezik për pëdoruesit e tjerë të rrugës

9. Në afërsi të një kryqëzimi është i lejuar parakalimi

a) kur rruga kryqëzohet me linjën hekurudhore të paruajtur me barriera dhe sinjale me drite të kuqe
b) kur kryqëzimi është i rregulluar me punonjës trafiku
c) në rrugët urbane me dy korsi për çdo sens lëvizje, nëse kryqëzimi është i rregulluar me sinjalistikën horizontale përkatëse

10. Për qëllime të sigurisë, është e rrezikshme

a) të qëndrosh përgjatë autostradës për të marrë pasagjerë
b) të parkosh mjetin, natën, jashtë karrexhatës
c) të përdoren në mënyrë të gabuar fenerët e largësisë (dritat e gjata)

11. Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet

a) të vazhdoj lëvizjen për të çuar në destinacion pjesën tjetër të ngarkesës
b) të sinjalizojë pengesën në rrugët jashtëqytetëse nëpërmjet sinjalit që paralajmëron mjet të ndaluar (trekëndëshi rrezikut)
c) të ndalojë në çdo rast të gjitha mjetet që afrohen

12. Nëse i lënduari në një aksidenti rrugor ka një plagë me gjak, duhet

a) të nxirren menjëherë trupa të huaj të pranishëm në të, pastaj të mbulohet
b) t?i jepet atij të pijë ujë ose çaj nëse është pa ndjenja
c) të mbahet i dëmtuari në pozicion ulur ose shtrirë

13. Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë, është i nevojshëm të kryhet kontroll

a) i konsumit të grupit të timonit
b) i strukturës së gomave (lloji materialit)
c) i përbërjes dhe peshës se pluhurit të ferrotave pas frenimit
d) i sistemit të ndriçimit dhe i sistemit zanor të mjetit