Test 16

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë kur llamba mbi të cilën ?sht? vendosur është e ndezur tregon se ventilimi apo ngrohja e xhamit të përparmë janë në funksion
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të nxitojë dhe të shtojë shpejtësinë, që të mbërrijë sa më shpejt në destinacionin për ku është nisur
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Një frenim jo i mirë ose i ç?ekuilibruar mund të shkaktohet nga konsumi i tepërt i kavos së frenave të parkimit (të dorës)
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një ndërprerje të rrugës me hekurudhën me barriera
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë i 'u tregon drejtuesve të mjeteve se reduktohet (mbyllet) korsia e djathtë
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Rruga ndërkombëtare mund të jetë rrugë me karrexhata të pavarura
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e kamionëve me peshë me ngarkesë të plotë mbi 6,5 tonë
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë mjeti B, nëse do të kthehet djathtas, duhet të ndezë sinjalin e djathtë
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Sinjalet në figurë janë sinjale që përdoren si tregues normalë të kufirit të rrugëve me një
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset tek mjetet që transportojnë materiale të rrezikshme
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të tregojë fillimin e një ure
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti D duhet t`i jap përparësi mjetit T, pasi lëviz drejtë
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon që korsia e krahut të djathtë është e rezervuar për autobusët e shërbimit publik
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë me dritë të verdhë fikse lejon kalimin në kryqëzim të mjeteve që kanë kaluar vijën e ndalimit para kryqëzimit në çastin e ndezjes së dritës së verdhë
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me katër korsi me një sens
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron rrezikun e një shpërthimi
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Simboli në figurë përdoret gjatë lëvizjes në mot me lagështirë
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Simboli në figurë, kur llamba është e ndezur, tregon për një zvogëlim të ndotjes së mjedisit
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Qëndrimi i mjetit, sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar në rrugët interurbane, në afërsi dhe në vazhdimësi të kryqëzimeve
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë duhet të pasohet me sinjalin "KRYQI I SHËN ANDREAS"
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë shoqërohet me panel plotësues në të cilin gjejmë informacion mbi qytetin e nisjes së tragetit ose anijes
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Lejedrejtimi e kategorisë AM, A1, A2, A, B1, B dhe BE lëshohet me afat 5 vjet, kur e kanë tejkaluar moshën 60 vjeç
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Aparatet radiotelefonike lejohen te përdoren gjatë drejtimit te mjetit nga forcat e armatosura kur janë në sherbim
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron se është e lejuar të kthehesh djathtas ose të vazhdosh lëvizjen drejt
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon qarkullimin e mjeteve me motor
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti O duhet të presë kalimin e tramvajit dhe zhvendosjen e mjetit A në qendër të kryqëzimit
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur forcon kontaktin midis gomës dhe asfaltit
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Qëndrimi i mjetit lejohet në prani të sinjalit Nr.85 "Ndalim qëndrimi"
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Kryqëzimi në disnivel mundëson lidhjen e rrugëve të vendosura në nivele të ndryshme
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Rënia e zgjatur e bilbilit nga ana e punonjësit të shërbimit të policisë rrugore tregon se duhet ndaluar lëvizja, nëse jemi duke u afruar në kryqëzim
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Në sinjalistikën horizontale të paraqitur në figurë mjetet A, G e kanë kaluar kryqëzimin në mënyrë të gabuar
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale në figurë, jemi në një karrexhatë me një sens lëvizje
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se mjetet e përshkruara në të nuk mund të lëvizin në drejtim të ndryshëm nga ai i treguar në sinjal
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron kalimin në një zonë veçanërisht të rrezikshme nga ndezja e papritur e zjarrit
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon që rruga drejt bëhet me një sens lëvizjeje (sens unik)
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal parazgjedhje i vendosur në qendrat urbane (qytetëse)
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që urdhëron një ndalim
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon që ka rrezik për shkak të mjeteve me defekt që po tërhiqen
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Rrugët interurbane dytësore janë pa kryqëzime në nivel
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë gjendet në zonat ushtarake