Shqipëri - Test 17

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Vijat gjatësore të kufirit të karrexhatës

a) janë të vazhduara (të pandërprera) kur ndeshen në ato pjesë rruge ku është në fuqi ?NDALIMI I PUSHIMIT?
b) janë të vazhduara (të pandërprera), kur kufizojnë karrexhatën me korsitë e shpejtimit dhe të ngadalësimit
c) janë gjithmonë me ngjyrë të verdhë

2. Sinjali Nr.68

a) lejon qarkullimin e kamionëve me rimorkio me peshë me ngarkesë të plotë më të madhe se 3,5 tonë
b) lejon qarkullimin e autokampeve edhe kur kalojnë peshën 3,5 tonë
c) ndalon qarkullimin e një automjeti për transport malli me peshë me ngarkesë të plotë të barabartë me 3,5 tonë

3. Sinjali Nr. 46

a) tregon gjithmonë afrimin në një kryqëzim në të cilin është në fuqi rregulli i përparësisë nga e djathta
b) tregon se, përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, në kryqëzime kanë përparësi mjetet që vijnë nga e djathta
c) është një sinjal përparësie (urdhërues)

4. Sinjali nr. 175

a) paralajmëron se për të shkuar në Durrës duhet të kalojmë nga Rinasi
b) tregon se deri në Durrës duhet të përshkojmë edhe 35 km
c) tregon edhe numrin e identifikimit të rrugës interurbane për në Durrës

5. Sinjali nr.270

a) nëse është me ngjyrë jeshile, është vendosur gjatë autostradës
b) tregon një parking për vagonat hekurudhore me mjete
c) tregon hyrjen për mjetet që do ngarkohen mbi tren

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig. 663

a) mjetet T dhe B, e përshkojnë njëkohësisht kryqëzimin
b) mjeti T kalon i fundit
c) rradha e kalimit të mjeteve është: R, T, D, B

7. Lejedrejtimi e kategorisë A dhe B lëshohet me afat

a) 5 vjet, kur u jepet personave me moshë mbi 50 vjeç deri në moshën 60 vjeç
b) 5 vjet, kur e kanë tejkaluar moshën 60 vjeç
c) 3 vjet, vetëm për ata persona që kanë plotësuar moshën 65 vjeç

8. Për qëllime të sigurisë rrugore, drejtuesi i mjetit duhet

a) të lehtësojë hyrjen në rrugë të mjeteve që dalin nga një garazh apo parkim
b) të qarkullojë gjithmonë në rreshta paralele në rrugët me dy korsi dhe me një sens lëvizje për qarkullimin
c) para nisjes për udhëtim, të kontrollojë gjëndjen e gomave

9. Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes

a) është e nevojshme të përdorim në çdo rast edhe sinjalizimin akustik (me bori)
b) sinjalet e drejtimit, duhet të jenë të aktivizuara gjatë gjithë kryerjes së manovrës
c) për t?u kthyer nga e majta në kryqëzim, si rregull, të kryejmë kthimin pranë qendrës së kryqëzimit, duke e lenë atë djathtas

10. Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet

a) që në pjerrësitë zbritëse, të ruajmë lëvizje të njëtrajtshme (uniforme) sa më shumë të jetë e mundur
b) të shmangen rritjet e menjëhershme të shpejtësisë
c) të montohen të paktën në rrotat aktive zinxhirët ose duhet të kemi goma dëbore

11. Jastëku i ajrit (airbagu)

a) në rastin e një aksidenti rrugor me përplasje të fortë, siguron mbrojtje më të madhe
b) është një jastëk najloni që në rast goditje të fortë të mjetit fryhet me gaz
c) është një sistem që përdoret për rregullimin e timonit

12. Në rast aksidenti, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë

a) edhe me sinjale me duar
b) jashtë qendrave të banuara, duke vendosur trekendeshin e rrezikut pas mjetit të ndaluar, nëse bllokohet karrexhata
c) për të mbrojtur një të plagosur që nuk mund të lëvizet nga rruga

13. Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor diezel

a) mund të varet nga djegia jo e plotë e naftës
b) rritet me bllokimin e filtrit të ajrit
c) është më e madhe nëse tymi i shkarkuar paraqet ngjyrë të errët
d) rritet nëse injektorët janë defektozë