Shqipëri - Test 17

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Kryqëzimi në nivel

a) është një kryqëzim ku lëvizja sigurohet vetëm nga rregulli i përparësisë nga e djathta
b) shoqërohet vetëm me sinjale horizontale të detyrueshme
c) është kryqëzimi i rrugës me linjat hekurudhore, i parregulluar me semafor

2. Sinjali Nr. 69

a) lejon qarkullimin e betonierëve me peshë mbi 6,5 tonë
b) ndalon qarkullimin e autobusëve me peshë mbi 10 tonë
c) ndalon qarkullimin e autoambulancave

3. Sinjali Nr. 46

a) tregon fundin e ndalimit të mëparshëm
b) tregon që duhet të jemi më të kujdesshëm, sepse nuk kemi më të drejtë përparësie
c) fundin e rrugës me dy sense levizje për qarkullim

4. Sinjali nr. 234

a) tregon itinerare për ekskursione turistike
b) mund të shoqërohet me panel plotësues
c) tregon fillimin e një zone ku lejohet lëvizja e mjeteve

5. Sinjali nr.150

a) paralajmëron drejtim të detyruar për kategorinë e mjeteve të treguara në sinjal
b) tregon një korsi të rezervuar për kamionët
c) paraqet një detyrim për t?u kthyer djathtas për të gjithë llojet e mjeteve që transportojnë mallra

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig. 655

a) mjeti S kalon para të gjitha mjeteve të tjera
b) mjeti R kalon i fundit
c) mjeti A duhet t?i japë përparësi mjetit S

7. Lejedrejtimi tërhiqet, gjatë qarkullimit

a) kur zotëruesi ka konvertuar lejedrejtimin e tij me një leje drejtimi të huaj
b) kur drejton një automjet që nuk ka lejeqarkullimi
c) kur i ka kaluar afati i vlefshmërisë

8. Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet

a) në rrugët e komunave dhe fshatrave
b) kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje për qarkullimin
c) kur rruga ka akull

9. Parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge, është i lejuar

a) nëse nuk duken mjete përballë në korsinë e sensit të kundërt, në rrugë me një korsi për çdo sens lëvizje
b) po që se mjeti para nesh ka të ndezur sinjalin e krahut të djathtë
c) në rrugët me një sens lëvizje

10. Kur lëvizni në kushte të këqija të motit për të parandaluar aksidentet rrugore, duhet

a) të mbajmë të ndezur gjithmonë sinjalin e emergjencës
b) të ngadalësojme shpejtësinë, për të qënë gjithnjë në gjendje të frenojme brenda hapësirës së dukshme
c) të rritet distanca e sigurisë me mjetin që lëviz para nesh

11. Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit

a) është i detyrueshëm natën, në rrugët interurbane kur po shkëmbehemi me mjete që vijnë përballë nga sensi i kundërt i lëvizjes
b) zëvendëson gjithmonë fenerët e largesis?
c) është i detyrueshëm natën jashtë qendrave të banuara edhe kur ndriçimi publik është i mjaftueshëm

12. Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga

a) edhe nga abuzimi me qumësht
b) abuzimi me alkoolin
c) përdorimi i substancave narkotike

13. Qëndrueshmëria jo e rregullt e mjetit në rrugë, shkaktohet edhe nga

a) konvergjenca e gabuar e rrotave drejtuese
b) pamjaftueshmëria e presionit të fryrjes te gomat
c) gjendja jo e mirë teknike e sistemit të amortizimit të mjetit
d) mbajtëset e montuara mbi autoveturë për të mbajtur bagazhet