Test 17

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë u tregon përdorueseve të rrugës se në afërsi ndodhet një bar (kafe)
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë i' u tregon drejtuesve të mjeteve se duhet të ulin shpejtësinë e lëvizjes nën 40 km/orë
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një korsi shpejtimi për t?u futur në rrugën kryesore
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon "NDRYSHIM TË NUMRIT TË KORSIVE NË GJENDJE PUNE"
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Distanca e sigurisë me mjetet qe kemi përpara duhet rritur nëse si rezultat i një dëmtimi, funksionojnë vetë frenat në aksin e pasëm
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Pushimi i mjeteve në rresht të dytë ndalohet sepse krijon pengesë për qarkullimin
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti R mund të kalojë i pari kryqëzimin dhe të ndalojë në qendër të tij
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge të rrëshqitshme për mjetet
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Me lejedrejtimi të kategorisë B, lejohet të drejtohen autoveturat për përdorim vetjak
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Një nga kushtet për tu pajisur me lejedrejtimi të kategorisë A është të ketë mbushur moshën 16 vjeç
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor përjashtohet kur i është dhënë ndihmë e shpejtë viktimës
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një degëzim në të cilin, për të shkuar në Durrës, duhet vazhduar lëvizja drejt
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë paraqet dy kryqëzime me përparësi nga e djathta
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Rrugët interurbane kryesore janë rrugë me një korsi për çdo sens lëvizjeje
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë nëse mjetet lëvizin drejt, radha e kalimit është A, P, D
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti A duhet të presë të kalojnë mjetet S dhe E
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Për të kufizuar zhurmën që lëshojnë mjetet me motor, është e nevojshme të përdoret sistemi i sinjalizimit zanor vetëm kur është e domosdoshme
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Shenjat e fillimit të gjendjes së shokut janë shfaqja e njollave mbi lëkurë
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Aparatet radiotelefonike lejohen te përdoren gjatë drejtimit të mjetit, kur nuk kërkojnë përdorimin e duarve
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një vendkalim këmbësorësh të paruajtur
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Kontrolli teknik kryhet çdo gjashtë muaj për të gjitha mjetet rrugore
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në pjesën e pasme të mjeteve për transport mallrash që kanë peshë të përgjithshme mbi 3,5 ton
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në ngarkesat që dalin jashtë karrocerisë së kamionëve më shumë se 2 metra
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Për të garantuar sigurinë në qarkullim dhe shmangien e aksidenteve, duhet të sigurohet tejdukshmëria dhe pastërtia edhe e xhamave anësore
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë në autostrada ka ngjyrë jeshile
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Lejeqarkullimi tërhiqet nga organet e kontrollit, kur drejtuesit të mjetit i ka perfunduar vlefshmëria e lejedrejtimit
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Rrugët interurbane kryesore janë të rezervuara vetëm për qarkullimin e disa kategorive të mjeteve me motor
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë kërkon që në raste shiu , të shtojmë shpejtësinë fuqishëm që të dalim nga zona e rrezikshme
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Kthimi nga e djathta kryhet duke lëvizur sa më afër kufirit të majtë të karrexhatës
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një qytet që përshkohet nga një autostradë dhe një rrugë interurbane kryesore
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon për drejtuesit e mjeteve se në afërsi ndodhet një motel ose hotel
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një rrugë për këmbësorët
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e autotrenave
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron praninë e një sinjali pasardhës "NDAL DHE JEP PËRPARËSI"
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Në situatën e paraqitur në figurë mjeti R duhet të presë kalimin e mjetit A
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Në autostrada nuk mund të qëndrohet më shumë se tre orë në korsinë e emergjencës
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në afërsi të stacioneve hekurudhorë
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit zëvendëson gjithmonë fenerët e largësisë
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Zona rigrupimit quhet zona e pajisur me impiant semaforik
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë tregon që ndalohet duhani