Test 18

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Rruga e paraqitur në figurë mund të ketë një karrexhatë me dy sense
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Një vend parkim i autorizuar përmban detyrimin, që kur dalim nga parkimi, t?i japim përparësi mjeteve që janë në qarkullim
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje që lejon ndërhyrjen e sigurt në rastet e papritura
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë ku lejohet qëndrimi
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit drejtuesit e mjeteve të transportit taksi gjatë shërbimit në qendra të banuara
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë mjetet lejohen të lëvizin drejt dhe të kthehen djathtas në varësi të korsisë që kanë zgjedhur
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në afërsi të shkollave ku ka lëvizje fëmijësh
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes është e nevojshme të përdorim në çdo rast edhe sinjalizimin akustik (me bori)
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Në rast se në një aksidenti rrugor, ka pasur zjarr dhe viktima paraqet djegie, duhet vetëm të njoftojmë shërbimin zjarrfikës dhe të presim
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Sinjalet ndriçues të paraqitura në figurë është semafor për mjetet e transportit publik
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë me pjerrësi të rrezikshme
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë mjeti H është i detyruar të vazhdojë lëvizjen vetëm drejt
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin për autobusët
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon qëndrimin e mjeteve përkohësisht mbi të
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e autobusëve me peshë mbi 10 tonë
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet T dhe C kalojnë njëkohësisht
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale në figurë tregon se mjeti S për tu kthyer majtas duhet ta lerë qendrën e kryqëzimit majtas
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se nuk ka detyrime të veçanta, sepse po lëvizim në një rrugë me një sens lëvizjeje
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal ndalimi për kamionët dhe mjetet për transport të përzier
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Simboli në figurë, kur llamba treguese mbi të cil?n ?sht? vendosur është e ndezur, tregon se është ingranuar marshi i lëvizjes prapa
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke patur parasysh gjendjen teknike të automjetit
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Gjatë tërheqjes së një mjeti me defekt, mjeti që tërhiqet, duhet të mbajë mundësisht të ndezur fenerët verbues (dritat e gjata)
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme gjatë frenimit, duhet të kujdesemi që të përdorim gjithmonë goma të pa konsumuara
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Në semaforin me tri drita është i lejuar kalimi kur ndizet sinjali i dritës së kuqe, duke treguar shumë kujdes
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon korsi të rezervuar për automjete, motori I të cilave ushqehet me gaz të lëngshëm
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Në një rrugë me tre korsi dhe me dy sense lëvizjeje, korsia e mesit është e përcaktuar për parakalime
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se distanca e ardhshme deri në një qendër të banuar është 24 kilometra
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Në rast shiu duhet të mbulojmë radiatorin me mbulesë të përshtatshme
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge me nje korsi per senc levizje, është i lejuar po që se mjeti para nesh ka të ndezur sinjalin e krahut të djathtë
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon fundin e një zone të përbashkët për qarkullimin e këmbësorëve dhe biçikletave
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë vetëm korsia e djathtë i lejon mjetet të vazhdojnë drejt lëvizjen
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Rrugët interurbane dytësore kanë mbikalime dhe nënkalime
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar të kryesh manovrën e qëndrimit në rrugët interurbane
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Pushimi i mjetit është i ndaluar gjithmonë, në zonat e ngarkim - shkarkimit të mjeteve
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Në sinjalistikën horizontale të paraqitur në figurë mjetet D dhe G lëvizin në karrexhata me dy korsi, me dy sense
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon parakalimin e automjeteve edhe në kthesë
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një itinerar ndërkombëtar
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Sinjali semaforik në figurë u tregojnë mjeteve të transportit publik drejtimet e lejuara nëpërmjet shiritit të bardhë në fenerin e poshtëm
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Vija e bardhë tërthore e vazhduar mbi sipërfaqen e rrugës si në figurë, tregon vendin para të cilit drejtuesit e mjeteve ndalojnë për të dhënë përparësi
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Mjeti i pozicionuar si në figurë, referuar sinjalistikës horizontale , ka të drejtë të ndërrojë korsi