Shqipëri - Test 18

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 516

a) tregon se jemi duke lëvizur në një karexhatë me dy sense lëvizje
b) tregon që jemi në një rrugë pa të drejtë përparësie
c) tregon se jemi para një kryqëzimi ku nuk detyrohet ndalimi i mjetit në çdo rast

2. Sinjali Nr. 28

a) vendoset para një sensi të vetëm të alternuar të karrexhatës
b) si rregull vendoset 150 m perpara pikës së nisjes së rrezikut
c) paralajmeron se mund të takohen mjete qe vijnë përballë, meqense qarkullimi i njëanshem ka mbaruar

3. Sinjali nr.96

a) është një sinjal vertikal ndalimi
b) i paraprin një kryqëzimi me detyrimin për t?u kthyer djathtas
c) tregon se në kryqëzimin që po afrohet është e ndaluar të kthehesh djathtas

4. Sinjali nr. 210

a) vendoset pranë një vendi të ndihmës së shpejtë
b) lokalizon një farmaci komunale
c) tregon një vend parkimi të rezervuar për personelin sanitar

5. Sinjalet nr. 289

a) janë të vendosura jashtë bankinave
b) vendosen në rrugët me një sens lëvizje dhe bëjnë të mundur përcaktimin e vijueshmërisë së rrugës
c) janë të vendosura aty ku ndalohet qëndrimi dhe ndalimi i mjetit

6. Sipas rregullave të përparësisë, në kryqëzimin e paraqitur në fig.620

a) mjeti C ka krahun e djathtë të zënë
b) mjeti P kalon i pari kryqëzimin
c) mjetet kalojnë sipas radhës : P, C, B

7. Bën pjesë në sistemet e pajimit të mjeteve rrugore me motor

a) sistemi i sinjaleve pamore dhe ndriçuese
b) edhe kutia e ndihmës së shpejtë në të gjitha rastet
c) për automjetet, kutia e ndihmës së shpejtë

8. Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet

a) të vendosë paraprakisht kaskën mbrojtëse kur drejtojmë një motor
b) t?u japë përparësi mjeteve që qarkullojnë në rrugë
c) të vendosë paraprakisht rripin e sigurimit në mjetet e pajisura me to

9. Kthimi nga e djathta kryhet

a) duke lëvizur sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës
b) duke ndezur paraprakisht sinjalin përkatës të drejtimit
c) pa krijuar rrezik apo pengesë për përdoruesit e tjerë të rrugës

10. Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell

a) konsumim më të madh të gomave të pasme
b) mbingarkesë te rrotat e pasme të mjetit
c) ngarkesë më të vogël në aksin e përparmë

11. Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut

a) gjatë kohës që ndalojmë për të vendosur apo rimarrë trekëndëshin e rrezikut
b) kur shikueshmëria nuk është e mirë
c) natën, kur nuk funksionon ndonjë prej dritave të pozicionit

12. Për të përcaktuar personat ose/edhe automjetet e përfshirë në një aksident rrugor

a) duhet të kontrollohet edhe leja e drejtimit për të siguruar identitetin e drejtuesit të mjetit
b) mjafton t?i japim kartvizitën tonë, për të identifikuar drejtuesin e mjetit
c) është e mjaftueshme të kërkohen vetem gjeneralitetet e drejtuesit të mjetit

13. Për të kufizuar zhurmën që lëshojnë mjetet me motor, është e nevojshme

a) të hedhësh në radiator lëng kundër ngrirjes
b) të përdoret sistemi i sinjalizimit zanor vetëm kur është e domosdoshme
c) të zëvendësojmë marmitën e prishur me një tjetër të miratuar për të njëjtin mjet
d) të shmangen përshpejtimet me pedalin e gazit të motorit, me mjetin të ndaluar