Test 19

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell konsumim më të madh të gomave të përparme të mjetit
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjalet e ndriçuar të figurës janë semaforë të veçantë (shpejtësi këshillues)
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Në rast shiu duhet të mos lejojmë veshjen e xhamave nga avulli
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon fundin e "ndalim parakalimit" të autoveturave
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Me lejedrejtimi të kategorisë B, lejohet të drejtohen autobusët me peshë të përgjithshme deri në 3.5 tonë
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Në sinjalistikën horizontale të paraqitur në figurë mjeti B lejohet të kthehet djathtas, kur nuk ka mjete djathtas
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë, poshtë sinjalit "RRUGË BIÇIKLETASH", tregon që ky sinjal vlen nga ora 8:00 deri në orën 20:00 në ditët festive
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Kur sinjali në figurë është me fushë të verdhë, në pjesën e rrugës pas tij kryen punime për mirëmbajtën apo rikonstruktimin e saj
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur janë mbyllur barrierat ose gjysmëbarrierat
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Një nga kushtet për tu pajisur me lejedrejtimi të kategorisë B është të ketë mbushur moshën 21 vjeç
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Semafori i veçantë me drita të kuqe pulsuese si ne figurë, kur është në veprim, ndalon kalimin e mjeteve
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Drejtuesi i mjetit, duhet të parakalojë një mjet tjetër që ka ndaluar për t?u dhënë përparësi këmbësorëve
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Në semaforët normalë për mjetet drita e verdhë fikse tregon se duhet të ndalosh para kryqëzimit, gjithmonë kur kjo mund të bëhet në kushtet e sigurisë
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Me frena të çekuilibruara gjatë frenimit mund të ndodhë që të bllokohen rrotat e njërës anë
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Sinjalet ndriçues të paraqitura në figurë tregon korsinë për qëndrimin e emergjencës
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit të rrezikut, tregon vazhdimësinë e tij
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal urdhërues përparësie
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të paralajmërojë një urë të lëvizshme
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë në këtë rast tregon autostradën Nr.25
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Kur gomat e mjetit janë shumë të konsumuara ulet kapja e tyre me rrugën
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë djathtas një pengesë
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se mund të kërkosh ndihme për karburant, defekt ose rast sëmundje
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Duhet ta çojmë mjetin në servis për kontroll, nëse gjatë frenimeve të një pas njëshme ai vazhdimisht tenton të rrëshqasë nga krahu i majtë
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Parakalimi nga e djathta është i lejuar kur jemi në një karrexhatë të një rrugë interurbane kryesore
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që një mjet që po tërheq një rimorkio nuk duhet të parakalohet në një rrugë në zbritje me pjerrësi të fortë
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që e kemi parkuar mjetin në mënyrë korrekte
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një ngushtim rruge
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Është i ndaluar parakalimi në afërsi të spitaleve
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një hyrje në autostradë nga e djathta
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon për përdoruesit e rrugës për "RADIO INFORMACION RRUGOR"
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Përfshihet në dokumentacionin për qarkullim me mjet certifikata e sigurimit të detyruar
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon se jemi duke lëvizur në një karrexhatë me dy korsi me dy sense lëvizje
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve në vendet ku pushimi është i lejuar me kohë të kufizuar
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur një kryqëzim është i paralajmëruar nga sinjali "KRYQËZIM ME PËRPARËSI NGA E DJATHTA"
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon qarkullimin e autoveturave
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon praninë e një magazine dhe mundësinë e daljes prej saj të mjeteve të pastrimit të mjeteve
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Me lejedrejtimi të kategorisë A, lejohet të drejtohen makina bujqësore me peshë pa ngarkesë deri në 400 kg
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë mund të ndeshet para një pjesë ngjitëse (të përpjetë) të një kurrizi rrugor
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Impianti semaforik në figurë është i vlefshëm edhe për motomjetet
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon shpejtësinë maksimale me të cilën duhet të lëvizin mjetet në rrugën ku është vendosur sinjali