Shqipëri - Test 19

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Është përshkrim rregullues, që mund të gjendet i vizatuar mbi asfaltin e rrugës

a) ?FUND?, për të treguar fundin e një gare çiklistike
b) K dhe N me kryqin e Shën Andreas për të treguar ?KALIM NË NIVEL? pa barriera
c) për inkurajimin e çiklistëve

2. Sinjali Nr.70

a) lejon qarkullimin e një autoveture që tërheq një rimorkio me dy akse, kur pesha e kompleksit e kalon peshën 3,5 tonë
b) ndalon qarkullimin e autotrenave
c) lejon qarkullimin e mjeteve që tërheqin një karrel shtesë

3. Drita e kuqe në semaforin normal

a) detyron ndalimin e mjetit para vijës tërthore të ndalimit
b) lejon kthimin nga e djathta me kujdes, duke i?u dhënë përparësi kalimtarëve që kalojnë rrugën
c) lejon kalimin nëse zona e kryqëzimit është e boshatisur

4. Sinjali nr. 209

a) është sinjal i fillimit dhe mbarimit autostradal
b) u tregon drejtuesve të mjeteve se janë duke dalë nga territori i komunës së Ndroqit
c) vendoset në rrugët interurbane

5. Simboli i paraqitur në fig. 698

a) është një llambë spiune që ndizet me një dritë pulsuese në kohën kur të katër sinjalet e drejtimit janë të ndezura
b) tregon komandën e pajisjes që ndez fenerët e largësisë
c) është e lidhur me llambën spiune të frenave të dorës të aktivizuar

6. Sinjalistika horizontale në fig.602 tregon se

a) mjeti H ka kaluar kryqëzimin në mënyrë të rregullt
b) mjeti S ka kaluar në rregull kryqëzimin
c) mjeti H për tu kthyer majtas duhet ta lerë qendrën e kryqëzimit djathtas

7. Kontrolli teknik

a) për kategori dhe destinacione të ndryshme të mjeteve, nuk ka të njëjtin afat kohor
b) ka të njëjtin afat kohor për të gjitha mjetet rrugore
c) verifikon nëse mjetet garantojnë sigurinë në qarkullim, si dhe ndotja nuk i kalon kufijtë e caktuar ligjor

8. Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke patur parasysh

a) karakteristikat e rrugës
b) gjendjen e rrugës
c) karakteristikat e mjetit

9. Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet

a) duke mos e bllokuar sensin e kundërt të rrugës ku po hyjmë
b) duke ju dhënë përparësi mjeteve që dalin nga rruga ku duam të hyjmë
c) pa qenë nevoja të ngadalësojmë nëse kryqëzimi na duket i lirë

10. Gjatë tërheqjes së një mjeti me difekt, mjeti që tërhiqet

a) duhet të mbahet gjithmonë me rrota të ngritura
b) Duhet të ketë prapa panelin për ngarkesat e varura ose sinjalin e lëvizshëm të rrezikut, kur sinjalizimi i ndritshëm i rrezikut nuk funksionon
c) Duhet të ketë ndezur sinjalin e ndritshëm të rrezikut, kur ai funksionon

11. Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm

a) duke filluar gjysmë ore pas perëndimit të diellit, n? kategorite e rrug?ve q? nuk bëjnë pjesë ne autostrada dhe rrugë interurbane
b) në tunelet rrugore, edhe ditën në çdo rast të fushëpamjes së dobët të pamjaftueshme
c) gjatë gjithë kohës së lëvizjes, pavarsisht llojit të rrugës

12. Në rast se në një aksidenti rrugor, ka pasur zjarr dhe viktima paraqet djegie, duhet

a) vetëm të njoftojme shërbimin zjarrfikës dhe të presim
b) të hiqen gjithë mbetutinat e veshjeve të djegura në pjesët e dëmtuara
c) nëse ka akoma mbetje të flakëve, të pritet që të shuhen pastaj të ndërhyhet

13. Për të garantuar sigurinë në qarkullim dhe shmangien e aksidenteve, duhet

a) gjatë verës xhamat të mbahen gjithmonë komplet të hapura
b) të sigurohet tejdukshmëria dhe pastërtia edhe e xhamave anësore
c) të mos përdoren ngjitëse, varëse apo sende të tjera të xhami i përparmë i makinës, sepse e zvogëlojnë fushëpamjen
d) të vendoset në dritare një letër mbuluese për të shmangur fenomenin e verbimit