Test 2

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë i vendosur para një kryqëzimi, nuk lejon të vazhdosh drejt
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon që në kryqëzim duhet të japim përparësi nga e djathta
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti C duhet të presë të kalojë mjeti L
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon të lëvizësh me shpejtësi më të madhe se 80 km/orë
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon pushimin e mjeteve në të dy krahët e rrugës
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Drejtuesit të mjetit, duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, në varësi të distancës së fushëpamjes
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në qendër të kryqëzimit
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Çarja e ndonjë tubacioni të sistemit të qarkullimit të lëngut në sistemin hidraulik të frenimit, është shkak për një frenim jo të mirë ose te ç' ekuilibruar të mjetit
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të gjendet edhe para një ngushtimi të rrugës
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Në sinjalistikën horizontale të paraqitur në figurë mjeti D, për tu kthyer djathtas, duhet të ndalojë, të ndezë sinjalin e djathtë dhe të prese kalimin e mjetit G
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti M i jep përparësi mjetit C
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon pushimin e mjetit pas sinjalit
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon një mjet të ruajë një distancë prej 80 metrash me mjetin që ka përpara
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Ngarkesa duhet të sistemohet mbi mjet në mënyrë të tillë që dalja e saj, në pjesën e pasme, të mos jetë më shumë se 30% e gjatësisë së mjetit dhe brenda kufirit maksimal të lejuar
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Personi përgjegjës nga ana civile dhe penale në një aksident rrugor duhet në çdo rast të paguajë menjëherë gjobën
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Shkrimi "STOP" mbi rrugë si në figurë përshkruan detyrimin që të japim përparësi, vetëm për mjetet që vijnë nga e djathta
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet nga Prefekti i Qarkut
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në anë të rrugës në fillim të nënkalimit
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një ngjitje (të përpjetë) të vështirë
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë të urdhëron të parakalosh makinën e pastrimit të dëborës në rrugë
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Kur në semafor ndizet drita jeshile mund të kthejmë drejtimin e lëvizjes nga e djathta duke lënë të kalojnë përpara kalimtarët që po kapërcejnë karrexhatën në të cilën hyjmë me automjetin tonë
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet kalojnë sipas radhës: P, pastaj E dhe S njëkohësisht
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë urdhëron drejtimin e vetëm të lejuar të lëvizjes
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes kemi vetëm detyrimin që të ndezim sinjalin e drejtimit
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme gjatë frenimit, duhet të shkelim në fillim pedalin e friksionit dhe pastaj atë të frenave
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë, mjetet lejohen të kalojnë kryqëzimin pa u ndalur kur nuk ka mjete djathtas
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë këmbësorësh
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Ne situatën e paraqitur në figurë mjeti C duhet t?i japë përparësi mjetit H
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon disa kthesa ku e para fillon nga e djathta
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon orarin e punës të një kantieri rrugor
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Në një rruge interurbane, sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë, mund të kryhet manovra e parakalimit edhe në kthesë
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon që karrexhata me dy korsi është rrugë me të drejtë përparësie
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Me frena të çekuilibruara gjatë frenimit mund të ndodhë çregjistrimi i frenave të dorës
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të bashkëshoqërohet me një panel plotësues, i cili tregon distancën se ku mund të gjejmë gomistin për të ndërruar gomat
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë, si rregull, gjendet 150 m përpara pikës se nisjes së rrezikut
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se është mbikalim i rrugës vetëm për këmbësorë
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet A dhe B e kalojnë njëkohësisht kryqëzimin
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Lejedrejtimi e kategorisë AM, A1, A2, A, B1, B dhe BE lëshohet me afat 5 vjet, për ata që e kanë kaluar moshën 50-vjeç
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë, mjeti që ka zënë korsinë e djathtë lejohet të shkojë drejt ose të kthehet djathtas
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Nuk mund të parakalosh në afërsi ose në vazhdimësi të "KALIMEVE NË NIVEL" pa barriera dhe pa sinjalizim me drite të kuqe