Shqipëri - Test 2

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 513

a) tregon një karrexhatë ku lejohet pushimi i mjeteve
b) lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes
c) tregon për një vendqëndrim emergjence ku është i lejuar qëndrimi i mjeteve

2. Sinjali Nr.71

a) lejon qarkullimin e motomjeteve
b) lejon qarkullimin e motorëve me kosh
c) lejon qarkullimin e makinave punuese të rrugës

3. Sinjali nr.93

a) tregon që rruga është me një sens lëvizje
b) është një sinjal korsie
c) është sinjal vertikal ndalimi

4. Sinjali nr. 169

a) i lejon autobusët që të vazhdojnë drejt për në qendrën e Pogradecit
b) vendoset gjithmonë në karrexhatat me dy a më shumë korsi
c) paralajmëron një kryqëzim të rregulluar me rrethqarkullim

5. Sinjali nr. 258

a) është sinjal tregues për shërbime hotelerie
b) tregon rrugë malore të bllokuar nga bora
c) tregon një bujtinë ose hotel për turistët e moshave të reja

6. Sipas sinjalistikës horizontale në fig. 578

a) mjeti i pozicionuar si në figurë është i detyruar të ndalojë para kryqëzimit , në prani të sinjalit ?Ndal dhe jep përparësi?
b) jemi në një karrexhatë me dy sense lëvizje
c) mjetit të pozicionuar si në figurë, i lejohet të kthehet djathtas pa ndaluar para kryqëzimit kur nuk ka mjete djathtas

7. Kontrolli teknik

a) është i detyrueshëm edhe për mjetet e transportit ndërkombëtar të mallrave dhe udhëtarëve
b) ka të njëjtin afat kohor për të gjitha mjetet rrugore
c) është i detyrueshëm vetëm për motomjetet

8. Lëvizja në rreshta paralale, është e lejuar

a) përgjatë një segmenti rrugor që na afron në një kryqëzim të parregulluar me sinjale
b) gjithmonë, kur lëvizim në rrugët autostradale
c) vetëm në karrexhata me tre korsi për çdo sens lëvizje

9. Qëndrimi i mjetit

a) lejohet gjithmonë për të kërkuar informacion punonjësit të trafikut
b) ndalohet përgjatë autostradave edhe në rastet e emergjencës
c) lejohet 10 deri në 15 minuta kur e gjykon drejtuesi i mjetit se nuk ka problem për qarkullimin

10. Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë

a) prania e vajit mbi asfalt
b) prania e trafikndarësit
c) prania e vijave të bardha

11. Në prani të vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit, duhet të

a) shtojë shpejtësinë e lëvizjes për ti kaluar ato sa më parë
b) të ndezë fenerët, për të njoftuar këmbësorët se ata nuk kanë përparësinë e lëvizjes
c) ulë shpejtësinë e lëvizjes përpara tyre

12. Personi përgjegjës nga ana civile dhe penale në një aksident rrugor

a) mund t?i bëhet rivlerësim i lejedrejtimit
b) i nënshtrohet ndëshkimeve të parashikuara nga Kodi Penal
c) nuk i nënshtrohet sanksioneve të kodit rrugor

13. Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor me benzinë

a) varet nga tipi i amortizatorëve që kemi në mjet
b) varet nga sistemi i frenimit të mjetit
c) pakësohet nëse e heqim fare gypin e shkarkimit të gazeve
d) pakësohet duke përdorur mjete të pajisura me marmitë katalitike