Shqipëri - Test 20

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Rrugët urbane dytesore

a) janë rrugë me një karrexhatë me të paktën dy korsi kanë bankina dhe trotuare
b) janë rrugë me një karrexhatë
c) lejojnë të lëvizet me shpejtësi deri në 40 km/orë

2. Sinjali Nr. 14

a) paralajmëron se pas 150 metrash ndodhet një linjë tramvaji
b) tregon një zonë, në të cilën mund të kalojnë vetëm mjetet e sherbimit publik
c) paralajmeron të manovrojmë me kujdes nga prania e mundeshme e këmbësorëve në vendstacionin e tramvajit

3. Sinjali nr.98

a) të lejon të kthehesh djathtas ose majtas në kryqëzim
b) është sinjal vertikal ndalimi
c) tregon se ndalohet të vazhdosh lëvizjen drejt

4. Sinjali nr.172

a) lejon zgjedhjen paraprake të korsisë për të marrë drejtimin e dëshiruar
b) i tregon drejtuesit të mjetit që po lëviz drejt qendrës së qytetit, të pozicionohet në korsinë e djathtë
c) në rrugët urbane (qytetëse) me shumë korsi lejon pozicionimin në korsitë e e duhura

5. Sinjali nr. 295

a) përdoret për të vënë në dukje afrimin në një kryqëzim në formë ?T-je?
b) nëse është bardhë e kuq, përdoret për të sinjalizuar kthesat e përkohshme
c) ndan korsitë e karrexhatës në rrugët malore që mbulohen nga bora

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig.621

a) mjeti C është i ndaluar si rezultat i pranisë së sinjalit vertikal të përparësisë
b) drejtuesit e mjeteve duhet të kenë kujdes për të parandaluar aksidentet
c) mjetet L dhe C kalojnë njëkohësisht që t?i hapin rrugë mjetit B

7. Me lejedrejtimi të kategorisë A , lejohet të drejtohen

a) makina bujqësore me peshë pa ngarkesë deri në 400 kg
b) motokarrot për përdorim të veçantë me peshë bosh deri 400 kg
c) makineri bujqësore të çfarëdo lloj peshe, mjafton të jenë me goma

8. Lëvizja në rreshta paralale, është e lejuar

a) vetëm në karrexhata me tre korsi për çdo sens lëvizje
b) gjithmonë, në karrexhata me të paktën dy korsi për çdo sens lëvizje
c) kur punonjësi i trafikut e autorizon këtë lëvizje

9. Kthimi nga e djathta kryhet

a) pa i dhënë përparësi këmbësorëve, nëse semafori ka të ndezur dritën jeshile
b) duke u vendosur në korsinë e majtë të karrexhatës
c) duke lëvizur sa më afër kufirit të majtë të karrexhatës

10. Kur lëvizni në kushte të këqija të motit për të parandaluar aksidentet rrugore, duhet

a) të rritet distanca e sigurisë me mjetin që lëviz para nesh
b) të përdorësh mundësisht bori të fortë
c) të rrisim shpejtësinë në mënyrë që ta përshkojmë rrugën në një kohë të shkurtër

11. Jastëku i ajrit (airbagu)

a) mund të jetë i tipit ballor ose anësor (i vendosur para timonit dhe anash në mjet)
b) aktivizohet sa herë që ndalon mjeti
c) është një jastëk najloni që në rast goditje të fortë të mjetit fryhet me gaz

12. Në rast aksidenti, ai që jep ndihmën, duhet

a) të ndihmojë të dëmtuarin sa më mirë të mundet, pa ndërmarrë inisiativa që i takojnë organeve kompetente mjekësore
b) ti ofrojë të aksidentuarit mbështetje morale
c) t?i japë medikamente edhe pa pasur kompetencën e duhur, nëse e shikon të arsyeshme

13. Një frenim jo i mirë ose i ç?ekuilibruar mund të shkaktohet nga

a) nivel i ulët i vajit lubrifikues në depozitën e vajit të motorit (sotokarter)
b) konsumi i tepërt i kavos së frenave të parkimit (të dorës)
c) ndonjë defekt ne sistemin e frenimit
d) konsumimi jo i rregullt i tamburëve apo i disqeve