Test 20

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Lejedrejtimi tërhiqet, gjatë qarkullimit kur drejton një automjet që nuk ka lejeqarkullimi
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Simboli në figurë, kur llamba mbi të cil?n ?sht? vendosur është e ndezur, tregon për një zvogëlim të ndotjes së mjedisit
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Në sinjalin e paraqitur në figurë feneri i tipit B është me drita fikse
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se pas 500 metrash kemi një dalje nga autostrada
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal parazgjedhjeje mbi rrugën interurbane që ka dy korsi për sens
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Simboli në figurë tregon, kur është me dritë pulsuese, sinjalin e drejtimit të aktivizuar
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon qarkullimin e mjeteve por, me kujdes maksimal
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon kategorinë e mjeteve të cilave iu është këshilluar shmangia
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë identifikon një rruge komunale
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim në orët e mbrëmjes
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paraqet detyrimin e kthimit të mjeteve nga e djathta
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm edhe për drejtuesin e motomjeteve me tri rrota dhe me kabinë
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti P duhet të presë të kenë kaluar mjetet D dhe B
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Ciklomotorët kanë motor me cilindratë mbi 100 cc
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon fundin e një kantieri pune
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Në qëndrueshmërinë e mjetit në lëvizje ndikon pozitivisht ekuilibrimi i duhur i rrotave
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit "QARKULLIM NE DY SENSET", tregon fillimin e sinjalizimit
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një vendqëndrim autobusi
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon një kamion të parakalojë një autobus
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një rrugë të mbyllur për qarkullimin e mjeteve
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Parakalimi është i ndaluar kur po lëvizim në vazhdimësi të një kthese në rrugët me një sens lëvizje kur rruget kane me shume se një korsi
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon kufirin e kantierit rrugor
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti C i jep përparësi mjetit A
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të shoqërohet me panel plotësues, i cili tregon linjat përkatëse që përshkojnë tramvajet publikë të shërbimit interurban
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Pajisen me certifikate të përshtatshmërisë teknike rimorkiot bujqësore me peshë të përgjithshme, me ngarkesë të plotë deri në 1.5 tonë
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut vendoset mbi trafikndarës në rrugët me karrexhata të ndara
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon veprim të përkohshëm, për shkak të punimeve në rrugë
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal tregues i identifikimit të rrugëve
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal i fundit të kufizimeve
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Nuk mund të parakalosh nëse, për të kryer këtë manovër, të duhet të kapërcesh vijën gjatësore të bardhë të pandërprerë të mesit të rrugës
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të paralajmërojë një shkollë fillore
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Personi përgjegjës nga ana civile dhe penale në një aksident rrugor nuk mund të vazhdojë të drejtojë automjete të së njëjtës kategori, por vetëm të kategorive më të ulëta
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet çdo dy vjet mbi moshën 70 vjeç
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Kaska mbrojtëse amortizon pjesërisht goditjet e forta të kokës në rast aksidenti
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset para hyrjes në një kryqëzim të rregulluar me rrethqarkullim
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Mirëfunksionimi i sistemit të ushqimit, kufizon ndotjen e ajrit nga mjetet që përdorin si karburant benzinën
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë, mjeti që ka zënë korsinë e mesit mund të kthehet majtas ose djathtas