Shqipëri - Test 21

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Në një karrexhatë rruge interurbane, si ajo e paraqitur në fig. 550

a) si rregull, korsitë e mesit janë të rezervuara për parakalime
b) mund të kryhet manovra e parakalimit edhe në kthesë
c) mund të kryejmë parakalimin edhe kur një mjet ka filluar përpara nesh këtë manovër

2. Sinjali Nr.57

a) tregon se pas 70 metrash fillon ndalim qarkullimi për autoveturat
b) është i vlefshëm edhe për motomjetet
c) paraqet kufizim shpejtësie prej 70 km/orë për autoveturat

3. Sinjali nr. 99

a) lejon të vazhdosh lëvizjen vetëm drejt
b) tregon që mund të zgjedhim ndërmjet dy drejtimeve të lejuara
c) tregon që është e lejuar të vazhdosh lëvizjen vetëm djathtas

4. Sinjali 168

a) tregon skemën e rrethqarkullimit
b) është sinjal i parazgjedhjes urbane (qytetëse) me korsi kanalizimi
c) tregon një rrethqarkullim pa dalje

5. Sinjali nr. 269

a) lajmëron përdoruesit e mjeteve se në afërsi ndodhet një ?KALIM NË NIVEL?
b) i?u tregon drejtuesve të mjeteve se në afërsi ndodhet një stacion hekurudhor
c) është sinjal vend tregues për shërbime

6. Në situatën e paraqitur në fig.654

a) mjeti C duhet të presë kalimin e mjeteve R,A,H
b) mjetet kalojnë në rradhën: C,R,A,H
c) mjeti C duhet të presë kalimin e mjetit H

7. Bëjnë pjesë në grupin e motomjeteve

a) motoartikularët që janë mototërheqës me gjysmërimokio
b) motokarrot , të destinuar për transport malli.
c) mjetet e destinuara vetem për transport mallrash

8. Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është

a) 15 km/orë, për makinat teknologjike, brenda qendrave të banuara, kur janë pajisur me rrota pneumatike
b) 90 km/orë në rrugët interurbane kryesore
c) 50 km/orë për autokarrot jashtë qendrave të banuara

9. Para se të kryejë manovrën e parakalimit, drejtuesi i mjetit është i detyruar

a) t?i rrijë sa më ngjitur mjetit që po parakalon që të zërë hapësirë sa më të vogël
b) të sigurohet që ka distancë të mjaftueshme, në lidhje edhe me pozicionin e automjetit që vjen përballë
c) të sigurohet që ka fushëpamje të mjaftueshme për kryerjen e manovrës

10. Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell

a) ngarkesë më të vogël në aksin e përparmë
b) një ngarkesë më të madhe mbi gomat e pasme
c) qëndrueshmëri më t? vogël të mjetit në lëvizje

11. Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm

a) vetëm kur kryejmë kthimin nga e majta
b) në rastet kur duam të kthehemi majtas në kryqëzim
c) kur do të kryejmë manovrën e parakalimit

12. Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues

a) për sëmundje që e pengon drejtimin e mjetit, i ndalohet të drejtojë mjet
b) mund të drejtojë atë derisa gjendja patologjike nuk ndikon në aftësitë për drejtimin e tij
c) mund të drejtohet gjithmonë mjeti pa problem

13. Duhet të kontrollojmë në sistemin e sinjalizimit pamor dhe ndriçues të mjetit

a) mirëfunksionim e të gjithë ndriçuesve dhe sinjalizuesve të sistemit
b) gjendjen dhe funksionimin e ngrohësve dhe klimatizatorëve në mjet
c) formën dhe ngjyrën e pjesëve të xhamit dhe ato plastike të ndriçuesve dhe të sinjalizuesve të mjetit
d) regjistrimin e fenerëve