Shqipëri - Test 21

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 514

a) mund të jetë e shoqërohet me sinjalin vertikal nr.41 ?Ndalo dhe jep përparësi?
b) detyron të zgjedhësh korsinë për drejtimin e dëshiruar
c) tregon se jemi para një kryqëzimi ku është i detyruar ndalimi i mjetit para vijës së ndalimit

2. Sinjali nr.85

a) tregon një kryqëzim ku është në fuqi rregulli i përgjithshëm i përparësisë
b) lejon pushimin e mjeteve me motor me dy rrota
c) lejon edhe qëndrimin, edhe pushimin e mjeteve në të dy krahët e rrugës

3. Sinjali nr.119

a) tregon detyrimin për të ndaluar
b) sinjalizon se në afërsi ndodhet një pikë kontrolli doganor
c) tregon praninë e një postoblloku rrugor të ngritur nga policia

4. Sinjali nr. 208

a) u tregon drejtuesve të mjeteve se janë duke hyrë në territorin e rrethit të Tiranës
b) tregon se është i ndaluar kalimi për në Tiranë për shkak të rrugës së bllokuar
c) u tregon drejtuesve të mjeteve se janë duke hyrë në territorin e rrethit të Elbasanit

5. Sinjali nr. 258

a) tregon një bujtinë ose hotel për turistët e moshave të reja
b) tregon një qendër kurative me ujëra termale
c) tregon rrugë malore të bllokuar nga bora

6. Ne kryqëzimin e paraqitur në fig. 614

a) mjeti T kalon para mjetit R
b) mjetet kalojnë në rradhën: R,T,A
c) mjetet kalojnë në rradhën: T,A,R

7. Rivlerësimi i lejedrejtimit bëhet

a) kur krijohen dyshime për aftësitë teknike dhe psiko-fizike të drejtuesit të mjetit
b) duke i?u nënshtruar vizitës mjekësore dhe me provimin për vlerësimin e aftësive teknike
c) nëse qarkullon me automjet afati i kontrollit teknik i të cilit ka skaduar

8. Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke patur parasysh

a) madhësinë e motorit të mjetit që po drejtojmë
b) gjendjen teknike të automjetit
c) tipin e sistemit të drejtimit që ka automjeti

9. Qëndrimi i mjetit, sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar

a) në rastet kur ka më shumë se dy pasagjerë për të zbritur nga automjeti
b) mbi shinat e tramvajeve
c) në rrugët interurbane, në afërsi dhe në vazhdimësi të kryqëzimeve

10. Në rast shiu, duhet

a) si rregull, të vazhdojmë lëvizjen me pedalin e friksionit të shkelur deri në fund
b) të frenojmë energjikisht në çdo rast
c) të manovrojmë me kujdes timonin

11. Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut

a) kur lëvizet në rreshta paralelë jashtë qendrave të banuara
b) në rastet e zënies së karrexhatës
c) kur qëndrimi i emergjencës mund të shkaktojë rrezik për përdoruesit e rrugës

12. Gjendja e shokut

a) nuk shfaqet kurrë në rastet e emocioneve të forta
b) nuk shoqëron humbjet e mëdha të gjakut
c) mund të shkaktohet edhe nga një traumë e fortë

13. Nëse timoni i mjetit dridhet shumë, shkak mund të jetë

a) konsumimi i pjesëve të sistemit të drejtimit
b) ç?ekuilibrimi i rrotave drejtuese
c) presioni më i lartë i fryrjes së gomave të pasme kundrejt rrotave të para
d) pozicioni i diferencialit të mjetit