Test 21

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë sinjalizon një nënkalim për këmbësorë
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një hyrje në tunel për mjetet
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon kalimin e këmbësorëve
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Përdorimi i fenerëve të largësisë lejohet në tunele të zonave urbane me një sens lëvizjeje
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë përdoret për të vënë në dukje afrimin në një kryqëzim në formë "T-je"
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë normalisht gjendet 150 metra para kryqëzimit të sinjalizuar
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore të kontrollohet vazhdimisht gjendja dhe funksionimi i bobinës
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një zonë ku fluturojnë avionë të lehtë me vela
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve në korsitë e rezervuara për qarkullimin e mjeteve të shërbimit publik
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Drejtuesi mjetit duhet të largojë nga rruga, sa më shpejt të jetë e mundur, ngarkesën që ka rënë aksidentalisht nga mjeti, nëse ajo ka shkaktuar bllokimin e karrexhatës
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve mbi e bankina rrugësh, nëse nuk sinjalizohet ndryshe
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Shigjetat drejtuese të shënuara mbi karrexhatë si në figurë janë të vizatuara në çdo korsi përpara kryqëzimit, në rrugët me disa korsi
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet kalojnë sipas radhës: A, C, L
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Bankina është një trotuar
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Rruga e paraqitur në figurë ndalon parakalimin e mjeteve
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Parakalimi është i ndaluar kur për të kryer manovrën, duhet të kapërcejmë vijën e pandërprerë gjatësore të rrugës
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se shpejtësia minimale e detyrueshme është 60 km/orë
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit ne rrugët interurbane dytësore
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron që zona industriale e Vorës është në të majtë të kryqëzimit
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal tregues paralajmërues
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim, me rregullin e përparësisë nga e djathta
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim të rrugës kryesore me një rrugë dytësore
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Në qëndrueshmërinë e mjetit në lëvizje ndikon pozitivisht tipi i motorit
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues Nr.125 tregon gjatësinë e një pjese rruge ku po kryhen punime mirëmbajtjeje rruge
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Rreziku gjatë manovrës së parakalimit mund të shkaktohet edhe nga gjendja e keqe teknike e dritave të pozicionit
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon distancën nga kryqëzimi, ku duhet të japim përparësi
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon korsinë ku është i ndaluar qarkullimi për kamionët me peshë me ngarkesë të plotë mbi 3.5 tonë
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Në rast se në një aksidenti rrugor, ka pasur zjarr dhe viktima paraqet djegie, duhet të hiqen gjithë mbeturinat e veshjeve të djegura në pjesët e dëmtuara
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim të rrugës kryesore me një rrugë dytësore
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë nëse shoqërohet me panel plotësues i cili tregon distancën, paraqitet si sinjal tregues paralajmërimi
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon zvogëlim të numrit të korsive nga 3(tre) në 2(dy)
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Bëjnë pjesë në grupin e automjeteve rimorkiot
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal rreziku
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të lëshohet menjëherë pedali i gazit, me marsh të ulët të ingranuar
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal tregues në rrugët urbane (qytetëse)
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Në kryerjen e manovrës së parakalimit në rrugët interurbane është e lejuar të përdoren dritat apo bori me ndërprerje për të njoftuar mjetet përpara për fillimin e kësaj manovre
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon se në rast defekti, mjeti duhet të lëvizet menjëherë me rimorkim
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon qarkullimin e kamionëve me rimorkio me gjerësi të barabartë me 2,30 metra
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në autostrada
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një degëzim në autostradë