Shqipëri - Test 22

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Korsia e shpejtimit

a) lejon dhe lehtëson hyrjen e mjeteve në karrexhatë
b) mundëson hyrjen e mjeteve në karrexhatë
c) është e rezervuar për të kryer parakalimet

2. Sinjali Nr. 2

a) paralajmëron rregullimin e shpejtësisë së levizjes, në varësi nga shikueshmëria e rrugës
b) paralajmëron një pjesë rruge me shtresë rrugore të dëmtuar
c) tregon një kthesë të padukshme në distancën 150 m larg

3. Sinjali nr.118

a) gjëndet zakonisht në kufi me një vënd që nuk bën pjesë në komunitetin europian
b) paralajmëron praninë e një komisariati policie në kufi
c) tregon vetëm se ku ndodhet ndërtesa e Drejtorisë së Doganave në zonat kufitare

4. Sinjali nr. 242

a) tregon se lejohet qarkullimi i motorave në të dyja korsitë
b) tregon korsinë e ndalim qarkullimit për mjetet e transportit të mallrave me peshë me ngarkesë të plotë mbi 3,5 tonë
c) tregon korsinë ku është i ndaluar qarkullimi për kamionët me peshë me ngarkesë të plotë mbi 3.5 tonë

5. Paneli plotësues nr.132

a) këshillon, ku është e mundur, zgjedhjen e një rruge tjetër
b) vendoset poshtë sinjalit të një kryqëzimi të rrezikshëm
c) tregon vendin ku është vendosur thirrja e urgjencës SOS

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig. 636

a) mjeti S duhet të presë kalimin e mjeteve T dhe A
b) mjeti A kalon i pari kryqëzimin
c) tramvaji T kalon i pari kryqëzimin

7. Bën pjesë në sistemet e pajimit të makinave bujqësore vetlëvizese

a) sistemi i sinjaleve pamore dhe ndriçuese
b) sistemi i sinjalizimit zanor
c) sistemi i frenimit

8. Duke u afruar në një kryqëzim duhet

a) nëse vendosemi në rrjesht të gjatë mjetesh, të mos i bllokojmë hyrjet anësore të rrugës
b) të lëvizim gjithmonë ngadalë
c) t?i biem borisë, në qendrat urbane, sa herë që e mendojmë

9. Pushimi i mjetit është i ndaluar

a) në rrugët me borë
b) në rrugët urbane pa trotuar
c) në afërsi të vendkalimeve të këmbësorëve

10. Për qëllime të sigurisë, është e rrezikshme

a) të përdorësh borinë në rrugët malore
b) të qarkullosh me një mjet me difekt në sistemin e frenimit
c) të drejtosh mjetin ditën me dritën e targës të fikur

11. Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm

a) vetëm për drejtuesit e ciklomotorëve, deri në moshën 18 vjeç
b) për drejtuesin e motorit dhe pasagjerin
c) për drejtuesin dhe pasagjerët e motorëve me kosh

12. Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy duhet

a) që me kujdes të lidhet ai pa e nxjerrë trupin e huaj
b) të masazhohet ngadalë ai për të favorizuar lotimin
c) të lidhet syri dhe të ndalohet të preket deri në ndërhyrjen e një specialisti

13. Amortizatorët e rënë ose të konsumuar shkaktojnë

a) probleme, veçanërisht gjatë lëvizjes së mjetit në kthesa
b) uljen e komoditetit gjatë udhëtimit
c) funksionim jo normal të sistemit të frenimit
d) funksionim jo normal të diferencialit