Test 22

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se duke lëvizur sipas drejtimit të shigjetës, ndodhet rruga shtetërore interurbane që të çon në Durrës
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon kalimin dhe për biçikletat dhe ciklomotorët
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Përpara një kalimi në nivel, drejtuesi i mjetit duhet të ndalojë kur ndodhet midis barrierave ose gjysmëbarrierave kur ato do fillojnë të ulen
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon se po parakaloni një autokolonë ushtarake
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon drejtim të detyruar për mjetet që transportojnë mallra të rrezikshme
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë përdoret nga punonjësi i trafikut rrugor në kryqëzime ku mungojnë semaforët
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Në rrugët lokale nuk lejohet kryerja e manovrës së parakalimit natën
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mbi sfondin ngjyrë kafe tregon lokalitete turistike
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Në sinjalistikën horizontale të paraqitur në figurë qendra duhet të lihet ne krahun e majte të drejtuesit të mjetit
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë, korsia e mesit lejon vetëm të vazhdosh të lëvizësh drejt
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Trotuari është pjesë e rrugës, jashtë karrexhatës
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet që në pjerrësitë zbritëse të ruajmë lëvizje të njëtrajtshme (uniforme) sa më shumë të jetë e mundur
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon kthimin e sensit të lëvizjes se mjetit
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është i vendosur vetëm mbi autostrada
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Sipas rregullit të përparësisë, në kryqëzimin në figurë, i pari kalon mjeti H, pastaj mjeti L dhe i fundit kalon mjeti C
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset përgjatë një autostrade
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Në një rrugë mund të qarkullojmë mbi linjat e tramvajeve kur janë në nivel me rrugën, por pa penguar qarkullimin e tramvajeve
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon parakalimin e mjeteve
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Rruga e paraqitur në figurë mund të ketë dy karrexhata me një sens lëvizje
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon parakalimin e mjeteve
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë mjeti G është pozicionuar në rregull para kryqëzimit
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Vijat drejtuese në kryqëzim si në figurë janë të ndërprera në formë harku me ngjyrë të bardhë dhe orientojnë automjetet në manovrën e kthimit majtas
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një zonë për këmbësorë
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon numrin maksimal të mjeteve që mund të kalojnë në kthesë
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge që duhet përshkuar me friksionin e shkelur plotësisht
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Para se të zbresim nga mjeti, duhet të kërkojmë e të pyesim punonjësin e trafikut nëse lejohet parkimi në atë vend
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë mund të bashkëshoqërojë një sinjal rreziku
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon praninë e shërbimeve higjenike për kampistët (pushuesit)
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një vend ku rriten kuaj
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë kërkon të ulet shpejtësia e lëvizjes së mjetit, ose te ndalohet, po të jetë nevoja
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon kryerjen e manovrës së ndryshimit të sensit të lëvizjes
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë "NDALIM PUSHIMI", tregon që pushimi i mjeteve lejohet në ditët festive
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Për të hyrë në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të sigurohet që rruga është e lirë dhe të manovrojë me kujdes mjetin
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Në rast se i dëmtuari, i vetëdijshëm, ka një traumë në kafazin e kraharorit duhet ta ndihmosh të bëjë frymëmarrje të thella
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Semafori i veçantë me drita të kuqe pulsuese si ne figurë, kur pulson, të detyron të ndalosh në pikat e hyrjes së mjeteve në traget
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Qëndrueshmëria jo e rregullt e mjetit në rrugë, shkaktohet edhe nga pamjaftueshmëria e presionit të fryrjes te gomat
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të shuajë dritat e kroskotit dhe të ndezë dritat e kabinës
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se llogaritja e tonazhit për të qarkulluar, bëhet vetëm për peshën e ngarkesës së mjetit