Shqipëri - Test 22

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 537

a) lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes
b) tregon një karrexhatë me dy korsi me një sens
c) ndalon parakalimin në korsinë e shpejtimit

2. Sinjali Nr. 76

a) tregon lartësinë maksimale, nga sipërfaqja e rrugës, për mjetet që mund të qarkullojnë
b) ndalon qarkullimin e një mjeti me lartësi 3,6 metra
c) në qendrat e banuara ka vlefshmëri vetem nga ora 8:00 deri në 20:00

3. Kur në semafor ndizet drita jeshile (fig.154)

a) mund të kthehemi majtas vetëm kur duket drita e verdhë
b) mund të vazhdojmë lëvizjen drejt
c) duhet të futemi dhe të lëvizim në kryqëzim

4. Sinjali nr. 188

a) mund të vendoset edhe në kryqëzimet e rrugëve
b) vendoset vetëm në rrugët rurale
c) tregon se rruga është e zënë nga bora e madhe

5. Paneli plotësues nr.130/A/B

a) i vendosur poshtë sinjalit ?KTHESA TË RREZIKSHME?, sinjalizon fundin e tyre
b) tregon korsinë së cilës i referohet sinjali
c) i vendosur poshtë sinjalit ?RRUGË E DEFORMUAR?, tregon fundin e pjesës me shtresë jo të rregullt rrugore

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig.635

a) mjeti E kalon i pari sepse ka krahun e majtë të lirë
b) mjetet kalojnë sipas rradhës: P, pastaj E dhe S njëkohësisht
c) mjeti E ndalon dhe i jep përparësi mjetit P sepse respekton sinjalin horizontal dhe vertikal të dhënies së përparësisë

7. Ciklomotorët

a) për të qarkulluar duhet të pajisen me targë regjistrimi
b) drejtohen vetëm me leje drejtimi të kategorisë ?B?
c) përveç drejtuesit të tyre, mund të transportojnë edhe një person tjetër

8. Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar

a) të parakalosh një mjet me dy rrota nëse për të kryer këtë manovër duhet të futesh në korsinë e sensit të kundërt
b) të ndezësh sinjalizimin e drejtimit
c) të bësh në çdo rast parakalime

9. Rreziku gjatë manovrës së parakalimit mund të shkatohet edhe nga

a) shpejtësia e vogël e mjetit që do të parakalojmë
b) prania e mjeteve të ngadalta në rrugët me një sens lëvizje
c) mundësia e goditjes anësore me mjetin që parakalojmë

10. Në autostrada

a) ndalohet të tërheqësh mjete që nuk janë rimorkio
b) hyrja nga korsia e shpejtimit bëhet duke u dhënë përparësi mjeteve që janë në qarkullim
c) lejohet të ndalosh për të marrë pasagjerë sa herë që dikush e kërkon një gjë të tillë

11. Drejtuesi i mjetit duhet të paraqesë, sipas kërkesës së punonjësit të policisë

a) faturën e blerjes së mjetit nga salloni i shitjes
b) vetëm kontratën e marrjes në përdorim me të drejtë blerje
c) lejen e qarkullimit të mjetit

12. Personi përgjegjës nga ana civile dhe penale në një aksident rrugor

a) mund t?i bëhet rivlerësim i lejedrejtimit
b) mund të marrë si dënim edhe pezullimin e lejës së drejtimit
c) mund edhe t?i anullohet lejedrejtimi

13. Qëndrueshmëria jo e rregullt e mjetit në rrugë, shkaktohet edhe nga

a) prania e sistemit të frenimit kundër bllokimit të rrotave (ABS)
b) kontakti jo i plotë midis gomave dhe sipërfaqes së rrugës
c) ndryshimi presionit të fryrjes në gomat e të njëjtit aks
d) nga tipi i timonit