Test 23

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që urdhëron një ndalim
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Është i ndaluar parakalimi i një mjeti të ndaluar përpara një "KALIMI NË NIVEL" pa barriera në pritje se po kalon treni
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Ciklomotorët drejtohen vetëm me leje drejtimi të kategorisë "A"
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Me lejedrejtimi të kategorisë A, lejohet të drejtohen edhe të gjitha motomjetet që drejtohen me lejedrejtimi të kategorive A1 dhe A2
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të tregojë fillimin e një mbikalimi
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë gjendet pas paneleve distancometrike
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon përdorimin e korsive në afërsi të punimeve në rrugë
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon qarkullimin e motorëve me kosh
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon korsinë e ndalim qarkullimit për mjetet e transportit të mallrave me peshë me ngarkesë të plotë mbi 3,5 tonë
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Gjatë pushimit në rresht të dytë, mjeti duhet të lihet duke aktivizuar sinjalin e emergjencës
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Në zonën urbane këmbësore mund të qarkullojnë edhe mjete të shërbimit të urgjencës
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti A kalon para mjetit R, por pas mjetit N
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të ulë shpejtësinë dhe të mbajë krahun e djathtë për të arritur vendin e parë të qëndrimit
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron drejtuesit e mjeteve të rregullojnë shpejtësinë e lëvizjes për të evituar rreziqe te mundshme
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset vetëm në zonat urbane
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon rrugët për ekskursione në zona turistike
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Karrexhata ka pjesë të saj edhe vendkalimet e biçikilistëve
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Simboli në figurë tregon vendin e komandimit të dritave të parkimit
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Panelet distancometrike të paraqitura në figurë, tregojnë afrimin në mënyrë progresive me linjën e hekurudhës
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell mbingarkesë te rrotat e pasme të mjetit
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal plotësues
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Mosfunksionimi i mirë i frenave, mund të shkaktohet nga pozicioni i pedalit të friksionit
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Për të garantuar sigurinë në qarkullimin e mjeteve dhe shmangien e aksidenteve, duhet të mos ndryshojmë kurrë pozicionin reciprok të gomave në mjet
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale si në figurë, kur mungojnë vijat zigzag , ndalon pushimin e mjeteve 15 metra para dhe 15 metra pas tabelës së qëndrimit të autobusit
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge e cila duhet të përshkohet me kujdes
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur mund të shoqërohet edhe me sinjalin Nr.41 "Ndalo dhe jep përparësi"
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë radha e përparësisë është S, D, E
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal detyrues
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon qarkullimin e motomjeteve
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të vendoset për të mbrojtur vendkalimet e rrezikshme të këmbësorëve
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Simboli në figurë tregon se kur leva e ndërrimit të marsheve vihet në këtë pozicion, ndizet edhe drita e ndriçimit prapa
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon fillimin e një zone në të cilën qarkullimi mund të jetë i kufizuar në kohë
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon një pjesë rruge të rrezikshme, në të cilën nuk është e lejuar tërheqja e mjeteve
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë kalimi i mjeteve L, C, B, rregullohet nga prania e semaforëve
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve me gjatësi më të madhe se ajo e treguar në të
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Shigjetat e kthimit si në figurë mund të jenë të vendosura në afërsi të vijës së vazhduar
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Ne kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti C e kalon kryqëzimin i fundit
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Rruga ndërkombëtare është rrugë që mbulon gjithmonë distanca mbi 400 km
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Duhet të kontrollojmë dhe të sigurojmë, në sistemin e sinjalizimit pamor dhe ndriçues të mjetit, mirëfunksionim e të gjithë ndriçuesve dhe sinjalizuesve të sistemit
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon pushimin në orët e treguara në të