Shqipëri - Test 23

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Karrexhata

a) përgjithësisht është e shtruar dhe e kufizuar nga vija anësore
b) është pjesë e rrugës e destinuar për lëvizjen e mjeteve
c) mund të jetë me një sens lëvizjeje për qarkullimin e mjeteve

2. Sinjali Nr. 31

a) paralajmëron një pjesë rruge në të cilën kapja e gomave me rrugën mund të zovogëlohet ndjeshëm
b) paralajmeron praninë, mbi siperfaqen e rrugës të lëndëve si çakull, zhavorr etj
c) tregon një rrugë të dëmtuar me shtresë rrugore të prishur

3. Sinjali Nr. 41

a) përshkruan detyrimin që të ndalojmë dhe të japim përparësi në ngushtimet e rrugëve njëkalimshe të alternuara
b) detyron të ndalosh, sepse në atë vend kemi ndalim qarkullimi
c) të detyron të ndalosh dhe të japësh përparësi vetëm nga e djathta

4. Sinjali nr. 236

a) detyron çiklistët të qarkullojnë mbi pistën e shënuar
b) tregon një pistë për biçikleta pranë një trotuari
c) është me ngjyrë jeshile kur vendoset në autostrada

5. Sinjali nr. 298

a) tregon për përdoruesit e mjeteve shmangie të përkoheshme të itinerarit të lëvizjes
b) është sinjal ?DREJTIMI?
c) është sinjal i shmangies së itinerarit të lëvizjes majtas përkohësisht

6. Në sinjalistikën horizontale të paraqitur në fig. 598

a) mjetet H dhe B kanë zënë pozicion të gabuar në lidhje me drejtimet nga duhet të kthehen
b) mjeti B për tu kthyer djathtas duhet të zinte korsinë e djathtë
c) mjeti H për tu kthyer majtas duhet të zinte korsinë e majtë

7. Pezullimi i lejedrejtimit bëhet

a) nga Policia Rrugore, nga Autoritetet Gjyqësore ose DPSHTRR
b) kur drejton një mjet për të cilin kërkohet lejedrejtimi e ndryshme nga lejedrejtimi që zotëron
c) kur drejtuesi i mjetit largohet, pa i dhënë ndihmën e tij personit që e ka aksidentuar

8. Për të evituar rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme

a) të mos ndryshojmë korsinë e lëvizjes në mënyrë të papritur
b) të përqendrohet vëmendja vetëm për kufijtë maksimale të shpejtësisë
c) të kihen parasysh dispozitat ligjore në qarkullim

9. Ndalimi i pushimit të mjeteve mund të sinjalizohet

a) me vijë të verdhë të pandërprerë që kufizon zonën brenda të cilës është shënuar fjala ?BUS? (autobus)
b) me sinjalin ?RRUGË E LIRË?
c) me sinjalin vertikal ?NDALIM PUSHIMI?

10. Në të gjitha rrugët është e ndaluar

a) të ushtrohesh në drejtimin e mjetit
b) të përdorësh ditën fenerët jo verbues
c) të dëmtosh veprat e artit dhe impiantet që i përkasin rrugës

11. Jastëku i ajrit (airbagu)

a) aktivizohet sa herë që ndalon mjeti
b) është i nevojshëm vetëm në rrugët jashtë qytetit
c) në rastin e një aksidenti rrugor me përplasje të fortë, siguron mbrojtje më të madhe

12. Për të përcaktuar personat ose/edhe automjetet e përfshirë në një aksident rrugor

a) duhet të kontrollohet edhe leja e drejtimit për të siguruar identitetin e drejtuesit të mjetit
b) duhet të kontrollohen dokumentet e të gjithë drejtuesve të mjeteve që janë përfshirë në aksident
c) duhet të kontrollohet leja e qarkullimit për t?u siguruar në pronësi të kujt është mjeti

13. Në mjetet me motor shkak për zhurmat mund të jetë

a) gjëndja jo e mirë e karrocerisë dhe e amortizatorëve
b) abuzimi me sistemin e sinjalizimit akustik (borinë)
c) pamjaftueshmëria e nivelit të lëngut qarkullues në sistemin e frenimit
d) përdorimi i borive të pamiratuara nga fabrika prodhuese