Shqipëri - Test 23

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Në një rrugë me dy sense për qarkullimin, me sinjalistikë si në fig. 502

a) mund të kryhet manovra e parakalimit edhe duke u futur tërësisht në korsinë e krahut të majtë
b) mund të ndryshohet sensi i lëvizjes kur e lejojnë kushtet e sigurisë
c) mund të bëhet ndërrimi i sensit të lëvizjes, po pa e kapërcyer vijën ndarëse të ndërprerë

2. Sinjali Nr. 33

a) tregon se, për të shmangur rrezikun, duhet t?i biem borive fort
b) paralajmëron një pjesë rruge me bankina anësore të dëmtuara
c) paralajmëron një pjesë rruge të paasfaltuar

3. Sinjalet e ndriçuara në fig.155

a) janë sinjale treguese vertikale
b) nëse janë jeshile dhe të drejtuara lart, tregojnë që mund të vazhdohet lëvizja në të gjitha drejtimet
c) nëse janë të verdha, tregojnë se duhet ndaluar në çdo rast, për të dhënë përparësi nga e majta

4. SinjaliNr. 276

a) kufizon një vend të rezervuar për ruajtjen e mjeteve të punëtorëve
b) tregon një kufizim të zonës se punimeve rrugore
c) i?u tregon drejtuesve të mjeteve që të jenë veçanërisht të kujdesshëm dhe po të jetë e nevojshme, të ndalojnë lëvizjen

5. Sinjali nr. 255

a) paraqet kufizim shpejtësie për mjetet gjatë qarkullimit në afërsi të një rafinerie nafte
b) ndeshet në rrugë interurbane (ndërqytetëse)
c) tregon një rafineri nafte në afërsi të rrugës

6. Kryqëzimi i paraqitur në fig. 606 tregon se

a) mjeti E kalon i pari kryqëzimin
b) mjetet duhet të kalojne sipas rradhës: E,M,C
c) mjeti C duhet të presë të kalojë mjeti M

7. Bën pjesë në sistemet e pajimit të mjeteve rrugore me motor

a) sistemi i sinjaleve pamore dhe ndriçuese
b) në të gjitha rastet edhe mekanizmi i qëndrimit
c) sistemi i shikimit prapa

8. Lëvizja në rreshta paralale, është e lejuar

a) gjithmonë, në karrexhata me të paktën dy korsi për çdo sens lëvizje
b) në kushtet e trafikut të dëndur në karrexhatat me dy korsi, për çdo sens lëvizje
c) në një karrexhatë me dy korsi dhe me dy sense lëvizje

9. Pushimi i mjetit është i ndaluar

a) në kurrize rruge
b) në zonat e lëvizjes për këmbësorët
c) poshtë këmbëve të urave, harqeve dhe portave rrugore, përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe

10. Ngarkesa duhet të sistemohet mbi mjet në mënyrë të tillë që

a) të shmangë rënien e vet? ngarkesës
b) ngarkesa që del jashtë karrocerisë, në pjesën e pasme, të mos jetë më shumë se 30 % e gjatësisë së mjetit dhe brenda kufirit maksimal të lejuar
c) të mos dalë anash karrocerisë më shumë se 30 % të gjatësisë së mjetit

11. Rripat e sigurimit

a) e kanë te nevojshme që ti bëhet kontroll i gjendjes së tyre teknike
b) janë të vetmet sisteme sigurimi të parashikuara në autovetura
c) në rast aksidenti kufizojnë dëmtimet e drejtuesit të mjetit dhe të pasagjerëve

12. Qëllimi i ndihmës së parë është

a) të ndihmojë të dëmtuarin, sa më mirë të jetë e mundur, në pritje të ndihmës mjekësore
b) të informohemi nga viktima për rrethanat e aksidentit për t?i referuar autoriteteve kompetente
c) të pengojë çdo ndërhyrje për të favorizuar punën e policisë

13. Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor me benzinë

a) mund të pakësohet kur kandelet janë në gjendje të mire teknike
b) mund të shkaktohet nga funksionimi jo i mirë i sistemit të ndezjes të mjetit
c) pakësohet duke përdorur mjete të pajisura me marmitë katalitike
d) mund të pakësohet kur filtri i ajrit nuk është i bllokuar