Shqipëri - Test 24

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 556

a) ndalon parakalimin e mjeteve me peshë të përgjithsme mbi 3.5 ton
b) paraqet një rrugë interurbane kryesore
c) tregon një karrexhatë me katër korsi me dy sense lëvizje

2. Sinjali Nr.15

a) kërkon që të jeni të kujdesshëm dhe t?i jepni përparësi këmbësorëve që kalojnë mbi vijat e bardha
b) është një sinjal vertikal rreziku
c) paralajmëron një vendkalim për këmbësorë,i dalluar me sinjale horizontale

3. Në sinjalin e figurës 160

a) feneri i tipit C tregon një pistë biçikletash
b) feneri i tipit A që pulson fton drejtuesit e mjeteve të ulin shpejtësinë
c) feneri i tipit C që pulson tregon se, për kthimin nga e djathta, mjetet duhet t?u japin paraprakisht përparësi biçikletave

4. Sinjali nr. 175

a) tregon se deri në Durrës duhet të përshkojmë edhe 35 km
b) paralajmëron se duke lëvizur sipas drejtimit të shigjetës, rruga të çon në Rinas
c) tregon se duke lëvizur sipas drejtimit të shigjetës, ndodhet rruga shtetërore interurbane që të çon në Durrës

5. Sinjali nr. 266

a) lajmëron përdoruesit e rrugës për fundin e gjatësisë së karrexhatës
b) mund të plotësohet me panel ku shënohet orari i mbërritjes
c) tregon vendparkim mjetesh për të marrë tramvajin

6. Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në fig. 570

a) mjeti është i detyruar të ndalojë para kryqëzimit
b) të tre korsitë i lejojnë mjetet të vazhdojnë drejt lëvizjen
c) mjeti i pozicionuar si në figurë nuk ka të drejtë të ndërrojë korsi

7. Anulimi i lejedrejtimit bëhet

a) kur humbet përgjithmonë kërkesat e nevojshme psiko-fizike
b) kur zotëruesi, pasi i është nënshtruar kontrollit nuk është më i përshtatshëm për drejtimin e mjetit
c) kur zotëruesi nuk i plotëson më kërkesat e nevojshme morale të përcaktuara në ligj

8. Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet

a) të verë në veprim sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut
b) të tregojë kujdes, ndaj lëvizjes së këmbësorëve
c) të sigurohet që rruga është e lirë dhe të manovrojë me kujdes mjetin

9. Rreziku gjatë manovrës së parakalimit mund të shkatohet edhe nga

a) gjendja e keqe teknike e dritave të pozicionit
b) hapësira e ngushtë e karrexhatës, në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizje
c) shpejtësia e vogël e mjetit që do të parakalojmë

10. Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell

a) qëndrueshmëri më t? vogël të mjetit në lëvizje
b) konsumim më të madh të gomave të pasme
c) konsumim më të madh të gomave të përparme të mjetit

11. Punonjësit e policisë rrugore dallohen nga

a) pistoleta
b) shenja në uniformë
c) dorezat

12. Të ndihmosh një të aksidentuar në rrugë

a) është e detyrim ligjor dhe moral
b) është e detyrueshme, sepse ndihma mund të kufizojë pasojat negative të aksidentit
c) nuk është detyrim nëse do ti shmangesh përfshirjes në ngjarje

13. Zhurmat e forta të lëshuara nga automjeti, mund të shkaktohen nga

a) rr?shqitja e rripit të motorit
b) funksionimi i çrregullt i frenave të dorës
c) shpejtësia e lëvizjes
d) defekte të sistemit të shkarkimit të gazrave