Test 24

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Automjetet me gjendje teknike të keqe, me goma shumë të konsumuara, e me mangësi të dukshme të pajimeve e sistemeve funksionale nuk lejohet të qarkullojnë në autostrada
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon që ndalohet kalimi në tunel prej punimeve në zhvillim
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Vija e bardhë gjatësore e ndërprerë, si në figurë, përcakton kufirin e rrugës kryesore në afërsi të një kryqëzimi
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë është i vendosur në komandën që ndez fenerët e pasëm kundër mjegullës
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 15 km/orë, për makinat teknologjike, brenda qendrave të banuara, kur janë pajisur me rrota pneumatike
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimi i paraqitur në figurë mjeti E kalon i fundit
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti L duhet të kalojë i fundit
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon mundësinë të qëndrosh në makinë gjatë transportit të saj me tren
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë dallon komandën e frenave të shërbimit
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet duhet të kalojnë sipas radhës: L, C, A
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë na paralajmëron që të ulim shpejtësinë dhe të lëvizim me kujdes, edhe nëse fëmijët janë në trotuar
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti B duhet të ndalojë në qendër të kryqëzimit
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimi i paraqitur në figurë mjetet duhet të kalojnë sipas radhës: E, C, M
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti R duhet të presë kalimin e mjeteve E dhe N
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Në rast aksidenti, ai që jep ndihmën, duhet të distancohet dhe të presë ndihmë pa bërë asgjë
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Është i ndaluar parakalimi në rrugët urbane më shumë trafik
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon që përshkrimi është i kufizuar në ditët e punës për oraret e shënuara në të
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Sipas rregullit të përparësisë në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti A nëse është i policisë i pajisur me sinjalet e alarmit të aktivizuara, kalon i pari
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Kur i dëmtuari paraqet gjendje shoku duhet të ngrihet për të ecur që të riaktivizohet qarkullimi i gjakut
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Simboli në figurë tregon vendin e komandimit të dritave të pasme të mjetit
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon fillimin e një zone me trafik të kufizuar
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Është i ndaluar parakalimi kur mjeti që kemi para ka ndezur sinjalin e krahut të djathtë për të ndaluar
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një zonë pushimi dhe parkimi për mjetet që vijnë nga djathta
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në afërsi të stacioneve hekurudhorë
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Për të kontrolluar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të frenoni menjëherë
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Për të përcaktuar personat ose/edhe automjetet e përfshirë në një aksident rrugor duhet të kontrollojmë gjithmonë numrin e shasisë, për të identifikuar mjetin
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Është i ndaluar parakalimi i autobusëve të shërbimit të linjës urbane
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Ne situatën e paraqitur në figurë mjetet duhet të kalojnë sipas radhës: B, H, C
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Kryqëzimi në disnivel është një kryqëzim i cili nuk ka kufizime të shpejtësisë së lëvizjes
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në pjesët e rrugës ku kryhen pastrime të saj
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti A duhet të kalojë pas mjetit C
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Ne kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti A e kalon kryqëzimin i fundit
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Rruga e paraqitur në figurë ndalon qarkullimin e motorrëve me cilindrat nën 150 cc
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet të rregullojë pozicionin e ndenjëses së tij, të përshtatur me trupin
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paraqet detyrimin që të kthehemi mbrapsht
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit "ndalim pushimi" tregon fillimin e zbatimit të "ndalim pushimit"
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Drita e kuqe në semaforin normal të detyron të shpejtosh lëvizjen për ta lënë sa më shpejt kryqëzimin
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon fabrikë për prodhimin e veglave mekanike në afërsi të rrugës
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një rrethqarkullim pa dalje
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se për të shkuar në Lushnjë duhet të vazhdojmë lëvizjen drejt