Shqipëri - Test 25

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 506

a) tregon që drejtuesit e mjeteve që janë në karrexhatën me katër korsi duhet të jenë të kujdesshëm në kalimin e kryqëzimit
b) tregon që mjeti që hynë në kryqëzim nga karrexhata me dy korsi, kur nuk ka mjete në kryqëzim, nuk është i detyruar të ndalojë para kryqëzimit
c) tregon që mjetet që hyjnë në kryqëzim nga karrexhata me dy korsi janë të detyruar të ndalojnë para kryqëzimit

2. Sinjali Nr.54

a) ndalon qarkullimin edhe për çiklomotorët e për biçikletat
b) lejon qarkullimin e këmbësorëve
c) ndalon qarkullimin edhe të makinave bujqësore

3. Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore, me krahë të hapura të shtrira sipas drejtimit tonë të lëvizjes, si në figurën 384 tregon se;

a) është veprim i barazvlefshëm me dritën jeshile të semaforit
b) duhet të ndalojmë përpara vijës tërthore të ndalimit
c) kemi rrugë të lirë vetëm nëse vazhdojmë lëvizjen drejt

4. Sinjali nr. 284

a) tregon drejtimin për në një zonë furnizimi dhe qëndrimi vetëm për mjete të rënda
b) këshillon se, nëse është e mundur, të vazhdohet drejt
c) tregon ndalimin e kalimit për mjetet e paraqitura në sinjal

5. Sinjali nr. 252

a) tregon fabrikë për prodhimin e veglave mekanike në afërsi të rrugës
b) tregon telefon publik përgjatë një rruge interurbane
c) tregon punime riparuese në rrugë, kur sinjali është me fushë të verdhë

6. Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në fig. 597

a) mjeti G ka të drejtë të kthehet djathtas
b) mjeti G është pozicionuar në rregull para kryqëzimit
c) mjeti G ka pushuar në rregull para kryqëzimit

7. Pajisen me leje qarkullimi dhe targa regjistrimi

a) vetëm makinat bujqësore teknologjike me dy ose më shumë akse
b) rimorkiot bujqësore me peshë të përgjithshme, me ngarkesë të plotë deri ne 1.5 tonë
c) traktorët bujqësorë

8. Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet

a) kur rruga ka akull
b) kur këmbimi me mjetet përballë është i vështirë
c) jashtë qendrave të banuara

9. Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve

a) gjithmonë, përgjatë krahut të majtë të rrugës me një sens lëvizje për qarkullimin, në qendrat e banuara
b) në qendrat e banuara kur nuk ka vijëzime të rrugës
c) në vendet ku pushimi është i lejuar me kohë të kufizuar

10. Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet

a) të ndërrohet lëngu qarkullues i sistemit të frenimit
b) të hiqet dëbora e mbledhur nga xhamat e mjetit
c) të pastrohen xhamat e fenerëve ndriçues dhe të atyre të sinjalizimit tregues

11. Duhet të përdoren syzet apo lentet optike për shikimin gjatë drejtimit të mjetit

a) në rastet e shikueshmërisë së kufizuar për shkak të mjegullës
b) kur është shënuar ne lejedrejtimin, detyrimi për drejtuesin e mjetit që të përdorë ato për shikimin
c) kur kjo gjë është kushtëzuar gjatë lëshimit të lejedrejtimit dhe është e shënuar në të

12. Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy duhet

a) të lidhet syri dhe të ndalohet të preket deri në ndërhyrjen e një specialisti
b) të masazhohet ngadalë ai për të favorizuar lotimin
c) që me kujdes të lidhet ai pa e nxjerrë trupin e huaj

13. Duke udhëtuar me goma të aksit të përparmë me presion fryrjeje të ndryshëm

a) vështirësohet ruajtja e pozicionit të mjetit në rrugë vetëm në kthesa
b) është mirë të frenojmë me forcë herë pas here për të stabilizuar frenimin
c) gjatë frenimit, mjeti zhvendoset nga ana e gomës së përparme më të fryrë
d) krijohet lehtësi në lëvizjen e mjetit