Test 25

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Rruga mund të jetë me dy sense lëvizjeje për qarkullimin e mjeteve
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një pjese rruge që, në kushte të veçanta të mjedisit ose klimës mund të bëhet një sipërfaqe e rrezikshme në rrëshqitje
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë radha e përparësisë se mjeteve është: A, N, R
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë në rrugët malore, tregon rrezikun e shkarjes së tokës
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Rruga e paraqitur në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon që në kthesë ka një degëzim, ku është e lejuar hyrja e mjeteve
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Zhurma e prodhuar nga mjetet me motor rritet kur tubi i shkarkimit të gazrave është i dëmtuar
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon të lëvizësh pas mjetit që ke përpara në distancë më të vogël se ajo që ai tregon
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon parakalimin e të gjitha mjeteve me motor, përveç atyre me dy rrota
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti R e kalon i dyti kryqëzimin, pas mjetit T
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues ndalohet të drejtoje atë vetëm natën
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Qëndrimi i mjetit, sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar në orët e natës
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit është i ndaluar vetëm në fundjavë
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut bën pjesë në sistemin e pajisjeve të detyrueshme të automjetit
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet të përdorim borinë (nëse lejohet) për të njoftuar mjetet që kemi përpara
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Zhurmat e forta të lëshuara nga automjeti, mund të shkaktohen nga funksionimi i çrregullt i frenave të dorës
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë radha e kalimit të mjeteve është: M, C
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron të bëjmë shumë kujdes sepse mund të vijë një tren si nga njëra linjë, ashtu dhe nga tjetra
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Dy vija paralele të bardha të ndërprera të vendosura në karrexhatë si në figurë tregojnë një kalim për këmbësorë ose çiklistë
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim me një rrugë që nuk ka të drejtë përparësie
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve në oraret që dalin fëmijët nga shkolla
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon një drejtim të detyrueshëm
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti G duhet të presë kalimin e mjetit T
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon parakalimin vetëm në pjesën ngjitëse të kurrizit
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon distancën që ndan sinjalin nga një dalje e ardhshme
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Pushimi i mjetit është i ndaluar në rrugët urbane pa trotuar
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron bankina anësore të pakalueshme
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Shenjat e fillimit të gjendjes së shokut janë lëkura e ftohtë me ngjyrë të zbehtë
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Duke u afruar në një kryqëzim duhet që nëse semafori është jeshil, të shtojmë shpejtësinë dhe të lirojmë sa më shpejt kryqëzimin pa shikuar as majtas e as djathtas
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Natën, në rrugët interurbane, gjatë këmbimit me mjete të tjera, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon një autobus të parakalojë një mjet transporti mallrash me peshë mbi 3.5 tonë
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin për të gjitha automjetet dhe motomjetet me tre rrota
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Zona e përzgjedhjes praktikohet vetëm në autostrada
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Vija e bardhë e vazhduar (e pandërprerë) e mesit, si në figurë, mund të ndeshet edhe në kurrize rruge
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon ndryshimin e numrit të korsive të përdorshme në sensin e lëvizjes
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një itinerar të përbashkët për qarkullimin e këmbësorëve dhe biçikletave
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal tregues gjeografik
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë radha e kalimit të mjeteve është: F, R, D
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një varg kthesash të rrezikshme, të njëpasnjëshme, nga të cilat e para është majtas
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Zhurmat e forta të lëshuara nga automjeti, mund të shkaktohen nga konsumimi i gomave