Shqipëri - Test 25

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Korsia

a) ndalohet të përshkohet nga këmbësorët
b) është pjesë rruge me gjerësi më të madhe se 6 metra
c) mund të jetë e destinuar për ndalesat e emergjencës

2. Sinjali Nr. 28

a) paralajmëron se mbaron drejtimi i njëanshëm i qarkullimit
b) paralajmëron se qarkullimi do të bëhet me një sens lëvizjeje
c) nëse është me fushë të verdhë, tregon praninë e punimeve në rrugë

3. Sinjali nr. 99

a) tregon që drejtimi djathtas të çon në një rrethqarkullim
b) tregon pamundësinë për t?u kthyer nga e majta në kryqëzim
c) në kryqëzim, të detyron të vazhdosh lëvizjen drejt ose të kthehesh djathtas

4. Sinjali nr. 209

a) i?u tregon drejtuesve te mjeteve se janë duke dalë nga territori i komunës së Pezës
b) u tregon drejtuesve të mjeteve se janë duke hyrë në territorin e komunës së Ndroqit
c) vendoset në rrugët interurbane

5. Paneli plotësues nr.140

a) tregon një përplasje aksidentale në rrugë dhe bllokim rruge
b) tregon një hapësirë të kufizuar për pushimin e kamionëve dhe autoveturave
c) sinjalizon rrezikun e kamionëve në pushim, në anën e karrexhatës

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig.635

a) mjeti E kalon i pari sepse ka krahun e majtë të lirë
b) mjeti P lëviz në rrugë me përparësi
c) mjeti S kalon i pari sepse e ka krahun e djathtë të lirë

7. Pesha e përgjithshme, me ngarkesë të plotë i makinave bujqësore me rrota duhet të jetë

a) deri në 8 tonë, kur ato janë me tre a më shumë akse
b) deri në 6 tonë kur ato janë me dy akse
c) jo më e madhe se 5 tonë kur ato janë me një aks përveç makinave bujqësore teknologjike me një aks

8. Drejtuesi i mjetit, duhet të rregulloj shpejtësinë, duke patur parasysh

a) fuqinë e motorit të mjetit që jemi duke drejtuar
b) gjendjen e rrugës
c) vetëm sigurinë e personave që transportohen

9. Është i ndaluar parakalimi

a) kur mjeti që kemi para ka ndezur sinjalin e krahut të djathtë për të ndaluar
b) në të përpjetat e kurrizeve të rrugës, në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizje
c) në ?KALIMET NË NIVEL? pa barriera dhe të pa pajisura me drita

10. Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur

a) ndodh nga pamundësia e daljes së ujit nga kanalet e pjesës ballore të gomës
b) shfaqet edhe kur lëvizim me shpejtësi të vogla, nëse gomat janë shumë të konsumuara
c) ndodh më me lehtësi në mjetet me peshë të lehtë

11. Duhet të përdoren syzet apo lentet optike për shikimin gjatë drejtimit të mjetit

a) kur është shënuar ne lejedrejtimin, detyrimi për drejtuesin e mjetit që të përdorë ato për shikimin
b) gjysmë orë pas përëndimit të diellit dhe deri gjysmë orë para lindjes së diellit
c) vetëm në autostrada dhe rrugë interurbane kryesore

12. Nëse i dëmtuari paraqet një ose më shumë fraktura në gjymtyrë, duhet

a) të mbulohen me material të pastër plagët e mundëshme të shkaktuara nga thyerjet
b) të përpiqesh të rregullosh thyerjen për të pakësuar dhimbjet
c) të bëhet e palëvizshme me mjete të rastit gjymtyra e thyer pavazhduar me manovra të tjera

13. Kur fshirëset e xhamave nuk punojnë, difekti mund të jetë shkaktuar sepse

a) është djegur rezistenca ngrohëse e xhamit të pasëm
b) janë konsumuar gominat fshirëse të xhamave
c) ka mungesë të vajit lubrifikues në motor
d) ka defekt dinamoja