Shqipëri - Test 26

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 511

a) lejon parakalimin edhe në prani të sinjalit nr. 2 ?Kurriz në rrugë?
b) tregon që në këtë rrugë dy korsi janë të rezervuara për biçikletat
c) ndalon parakalimin në kthesë

2. Sinjali Nr. 27

a) paralajmeron një pjesë të rrugës ku mund të kalojnë papritur, kafshë të egra
b) si rregull, vendoset 150 m përpara vendit ku mund të shfaqen kafshët e egra
c) lejon vetëm kalimin e automjeteve që kanë të katër rrotat aktive

3. Sinjali nr.100

a) lejon të parakalojmë nga e majta e një ishulli trafiku
b) gjëndet edhe jashtë qëndrave të banuara
c) tregon që ndalohet kthimi majtas

4. Sinjali nr. 198

a) është sinjal interurban rreziku
b) përmban një shifër e cila shpreh largësinë në metra nga një qendër e banuar
c) ka formë drejtkëndore me shigjetë në drejtim të qendrës së banuar

5. Sinjali Nr. 306

a) është sinjal urdhërues
b) tregon se në afërsi ndodhet një poligon për qitje
c) sinjalizon se shumë afër ndodhet një pallat sporti për lojra olimpike

6. Në sinjalistikën horizontale të paraqitur në fig. 598

a) mjetet janë në një karrexhatë me një sens lëvizje
b) mjeti B lejohet të kthehet djathtas, kur nuk ka mjete djathtas
c) mjetet H dhe B kanë zënë pozicion të gabuar në lidhje me drejtimet nga duhet të kthehen

7. Bën pjesë në sistemet e pajimit të makinave bujqësore vetlëvizese

a) sistemi i ganxhimit, i heqshëm ose i paheqëshëm
b) sistemi i drejtimit
c) sistemi i sinjaleve pamore dhe ndriçuese

8. Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar

a) të bësh në çdo rast parakalime
b) të kryesh manovrën e qëndrimit në rrugët interurbane
c) të tejkalosh gjithmonë shpejtësinë 60 km/orë

9. Në kryerjen e manovrës së parakalimit duhet

a) të përdorim borinë (nëse lejohet) për të njoftuar mjetet që kemi përpara
b) të mbajmë parasysh nëse sinjalizimi rrugor e lejon këtë manovër
c) duhet të ngushtohemi nga e djathta

10. Kur lëvizni në kushte të këqija të motit për të parandaluar aksidentet rrugore, duhet

a) të lëvizim zig-zag për të shmangur pellgjet
b) të ndizen fenerët kundër mjegullës vetëm natën
c) në rast mjegulle të përdorim feneret joverbues

11. Duhet të përdoren syzet apo lentet optike për shikimin gjatë drejtimit të mjetit

a) kur kjo gjë është kushtëzuar gjatë lëshimit të lejedrejtimit dhe është e shënuar në të
b) në rastet e shikueshmërisë së kufizuar për shkak të mjegullës
c) kur kjo rezulton nga çertifikata mjekësore e lëshuar për pajisjen me lejedrejtimi

12. Kur i dëmtuari paraqet gjëndje shoku duhet

a) të ngrihet për të ecur që të riaktivizohet qarkullimi i gjakut
b) të mbulohet sa më mirë të jetë e mundur
c) të shtrihet me gjymtyrët e poshtme të ngritura nga trupi

13. Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore

a) të mbahet gjithmonë në gjendje pune sistemi i ndriçimit dhe i sinjalizimit pamor
b) të kontrollohet gjendja dhe funksionimi i sinjaleve të drejtimit
c) duhet të mbahet parasysh që llamba spiune e nivelit të vajit të frenave të jetë e ndezur gjatë ecjes
d) të kontrollohet orientimi i fenerëve për të shmangur verbimin