Test 26

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një kthesë të rrezikshme djathtas
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Ne kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti A duhet të presë të kalojë mjeti R
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti G kalon i fundit duke u dhënë përparësi mjeteve B, D, N
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë i 'u tregon drejtuesve të mjeteve që të jenë veçanërisht të kujdesshëm dhe po të jetë e nevojshme, të ndalojnë lëvizjen
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Konsumimi mbi normat e lejuara i pjesës ballore të gomave të mjetit rrit mundësinë e rrëshqitjes në kthesa
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Numri i personave të transportueshëm me një autoveturë nuk mund të jetë më I madh se 9 vetë, përfshi dhe drejtuesin e saj
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se po kryhen punime ne rrugë
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal i përkohshëm rrugor
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të vendoset në një sinjal të parazgjedhjes që të çon në autostradën Nr.25
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Korsia e biçikletave gjate gjithë gjatësisë së saj është e ndarë me vijë të verdhë nga korsitë e tjera
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron se po i afrohemi një vendi ku mund të kapërcejnë rrugën çiklistet
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Karrexhata ka pjesë të saj edhe vendkalimet e këmbësorëve
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të paralajmërojë një pjesë rrugë të ndërprerë për shkak të përmbytjeve
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në fillim dhe përgjatë rrugëve
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon dalje ne autostradën Nr.55
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Duke u afruar në një kryqëzim duhet t?i japim gjithmonë përparësi vetëm mjeteve që vijnë nga e djathta
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti B duhet të kalojë pas mjetit N
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë tregon komandën që shkrin veshjen e xhamit të pasmë nga ngrica
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur , jemi në një karrexhatë me një sens lëvizje
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti D dhe S kalojnë njëkohësisht, pasi trajektoret e lëvizjes së tyre nuk ndërpriten
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se në afërsi ndodhet një "KALIM NË NIVEL"
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë kërkon të ruhet një largësi të paktën 20 metra me makinat e pastrimit të borës në punë
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon rrezikun e paraqitur nga prania e kantierit të ndërtimit në afërsi të rrugës
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 50 km/orë për makinat bujqësore dhe makinat punuese
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje sipas gjatësisë së rrugës që përshkojmë
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Bën pjesë në sistemet e pajimit të makinave bujqësore vetëlëvizëse edhe sistemi i sinjalizimit zanor
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron ndalim pushimi për mjetet në drejtim të shigjetës
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Personit përgjegjës nga ana civile dhe penale në një aksident rrugor mund t?i bëhet rivlerësim i lejedrejtimit
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur futemi nga një rrugë dytësore në një rrugë kryesore
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paraqet një sinjal urdhërues detyrimi
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë lejohet të ndryshohet sensi i lëvizjes
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se është e kufizuar lëvizja e disa prej kategorive të mjeteve
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset vetëm në rrugët interurbane dytësore
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Vendkalimi i këmbësorëve është pjesë e karrexhatës për të mundësuar kalimin e këmbësorëve
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon për drejtuesit e mjeteve se rruga është e pakalueshme
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Semafori i veçantë me drita të kuqe pulsuese si ne figurë sinjalizon një rrezik të përgjithshëm
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Korsia e shpejtimit është pjesë e karrexhatës
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Bankinë, në rrugët me dy karrexhata të pavarura, është vetë trafikndarësi
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset njëri pa tjetrit për të vënë në dukje krahun e jashtëm të kthesave të rrugës
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon që jemi para një kryqëzimi ku duhet të zbatojmë rregullin e dhënies përparësi nga e djathta