Test 27

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Bordura e trotuarit me shirit me ngjyre te verdhë e të zezë të paraqitura në figurë tregon se ka punime në rrugë
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Karrexhata është e përbëre nga një ose më shumë korsi lëvizjeje
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë i lejon mjetet e tërhequra nga kafshët të qarkullojnë, edhe nëse e kalojnë gjerësinë e treguar në sinjal
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Personi përgjegjës nga ana civile dhe penale në një aksident rrugor është në çdo rast subjekt i anulimit të lejes së drejtimit
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Një frenim jo i mirë ose i ç?ekuilibruar mund të shkaktohet nga prishja e sinjalizuesit të presionit, në sistemin e qarkullimit të lëngut të frenave
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë mjeti S lejohet të kthehet djathtas kur nuk ka mjete djathtas
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë tregon komandën e dritave të pozicionit
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon fundin e detyrimit për të tërhequr biçikletën për dore (lejohet që të lëvizim hipur në biçikletë)
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Duhet ngadalësuar shpejtësia në afërsi të shkollave
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është me ngjyrë jeshile kur vendoset në autostrada
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një parkim që gjendet pas 300 m
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur tregon zmadhimin e kontaktit të gomës me rrugën
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është i vlefshëm për të gjitha llojet e mjeteve
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Duke u afruar në një kryqëzim duhet t?i biem borisë, në qendrat urbane, sa herë që e mendojmë
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Korsia është vetëm me dy sense lëvizje për qarkullim
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Për të ndryshojmë korsinë e lëvizjes është I detyrueshëm përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të shoqërohet edhe nga paneli plotësues, që tregon gjatësinë e pjesës rrugore me kthesa
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore me një krah të ngritur vertikalisht si në figurë, tregon se duhet të ngadalësojmë lëvizjen, vetëm në qoftë se në kryqëzim ka shina treni
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndeshet pas një kurrizi rruge në pjesën zbritëse të saj
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Është i ndaluar parakalimi në kushtet e motit me shi
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Në autostrada lejohet të qarkullojnë automjete që tërhiqen nga një automjet tjetër për shkak të avarisë apo defekteve
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Për të kufizuar ndotjen e ajrit nga mjetet që përdorin si karburant benzinën, drejtuesi i mjetit duhet të kujdeset herë pas herë për ndryshimin e tipit të gomave
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Simboli në figurë vendoset në një llambë spiune që tregon rastet e defekteve të fshirëses së xhamit
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor përjashtohet sa herë që është dëmshpërblyer dëmi material
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Sinjali semaforik në figurë me fenerin e këmbësorit jeshil të ndezur mund të jetë i pajisur edhe me sinjalizim akustik për ata që nuk shikojnë (të verbërit)
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon se është një kryqëzim i rregulluar me rrethrrotullim
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Në sinjalistikën horizontale të paraqitur në figurë mjetet H dhe B kanë zënë pozicion të gabuar në lidhje me drejtimet nga duhet të kthehen
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë gjendët dhe në rrugë interurbane
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Nuk lejohet qëndrimi i mjeteve në autostrada, përveçse në vendet e parashikuara për këtë qëllim
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon ndryshimin e sensit të lëvizjes
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një stacion autobusi për punonjësit e Postë - Telekomunikacionit
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Për të evituar rreziqet për qarkullimin është e nevojshme të lëvizet gjithmonë me një shpejtësi shumë të ulët
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Kontrolli teknik u kryhet vetëm mjeteve rrugore me motor
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Vija e bardhë gjatësore e ndërprerë si në figurë në karrexhatën me dy sense lëvizje ndan senset e lëvizjes
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Gjatë tërheqjes së një mjeti me defekt, mjeti që tërhiqet, duhet të ketë prapa panelin për ngarkesat e varura ose sinjalin e lëvizshëm të rrezikut, kur sinjalizimi i ndritshëm i rrezikut nuk funksionon
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Në sinjalistikën horizontale të paraqitur në figurë lejohet të kthehet majtas mjeti i pozicionuar si në figurë, kur nuk ka mjete majtas
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Sinjalet e ndriçuara në figurë janë semaforë të korsive për mjetet
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Në rast shiu duhet të thajmë pjesët e jashtme të xhamit të përparmë
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Bordura e trotuarit me shirit me ngjyre te verdhë e të zezë të paraqitura në figurë tregon vendpushim të autoveturave, paralel me trotuarin