Shqipëri - Test 27

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Rruga e paraqitur në fig. 559

a) mund të jetë rrugë urbane kryesore
b) paraqet një pjesë autostrade
c) ndalon ndryshimin e sensit të lëvizjes

2. Sinjali Nr. 60

a) lejon një kamion me masë mbi 3,5 tonë me ngarkesë të plotë, të parakalojë një mjet pa motor, brenda korsisë së lëvizjes
b) lejon kamionat me peshë mbi 3.5 ton pa ngarkesë të parakalojnë një mjet me motor
c) lejon një mjet me peshë deri në 3,5 tonë me ngarkesë të plotë, të parakalojë një mjet tjetër

3. Sinjali nr. 99

a) tregon se është e lejuar të kthehesh djathtas ose të vazhdosh lëvizjen drejt
b) është sinjal vertikal që paralajmëron një rrezik
c) detyron të kalosh nga e djathta e një kantjeri rrugor

4. Sinjali nr. 226

a) detyron të mbahet një distancë minimale sigurie prej 60 metrash nga mjeti që lëviz para tij
b) nëse është i vijëzuar diagonal me vijë të kuqe, tregon fundin e vlefshmërisë së shpejtësisë së këshilluar
c) ndalon qarkullimin e mjeteve që nuk arrijnë dot shpejtësinë maksimale 60 km/orë

5. Sinjali nr. 269

a) lajmëron përdoruesit e mjeteve se në afërsi ndodhet një ?KALIM NË NIVEL?
b) vendoset në afërsi të stacioneve hekurudhorë
c) sinjalizon drejtuesit e mjeteve për afrimin e një mbikalimi

6. Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në fig. 582

a) mjeti A lejohet të kalojë kryqëzimin pa ndaluar para kryqëzimit kur nuk ka mjete djathtas
b) lejohet të ndryshohet sensi i lëvizjes
c) mjetet lejohen të lëvizin drejt dhe të kthehen djathtas në varësi të korsisë që kanë zgjedhur

7. Përfshihet në dokumentacionin për qarkullim me mjet

a) çertifikata e kontrollit teknik
b) çertifikata e sigurimit të detyruar
c) çertifikata e pronësisë së mjetit

8. Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet

a) kur këmbimi me mjetet përballë është i vështirë
b) jashtë qendrave të banuara
c) kur rruga është me borë

9. Parakalimi është i ndaluar kur

a) një mjet ka ndaluar para ?KALIMIT NË NIVEL? në pritje se po kalon treni
b) sinjalizimi rrugor na e ndalon këtë manovër
c) mjeti që kemi përpara është një ambulancë

10. Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme

a) përdorimi i fenerëve ndriçues të mjetit
b) të shmangen rritjet e menjëhershme të shpejtësisë
c) të rritet shpejtësia për të shmangur pellgjet

11. Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut

a) kur verifikohen ngadalësime të papritura për shkak të vargut të mjetreve
b) kur shikueshmëria nuk është e mirë
c) në rastet e zënies së karrexhatës

12. Nëse i dëmtuari paraqet një ose më shumë fraktura në gjymtyrë, duhet

a) të mos lëvizet gjymtyra e thyer para se të bëhet e palëvizshme
b) të nxitet i dëmtuari të lëvizë gjymtyren e thyer për të vlerësuar dëmtimet
c) t?i jepet të plagosurit një pije e fortë alkoolike

13. Te gomat nevojitet të kontrollohen

a) vazhdimisht përbërja e materialit me të cilin është prodhuar goma
b) nëse ka ose jo humbje ajri dhe rënie presioni
c) nëse ka ose jo dëmtime të mundshme në pjesën anësore apo ballore të tyre
d) gjendja teknike dhe konsumimi i pjesës ballore të gomës