Shqipëri - Test 27

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 517

a) është një ishull trafiku i mbrojtur këmbësorësh
b) mund të shoqërohet edhe me sinjal vertikal përkatës
c) detyron drejtuesit e mjeteve të ulin shpejtësinë dhe t?i japin përparësi këmbësorëve që jane duke kaluar mbi vijat e bardha

2. Sinjali Nr. 77

a) lejon qarkullimin e autobusëve artikular
b) është i vlefshëm vetëm për mjetet e transportit të mallrave
c) tregon një zonë pushimi për mjete me gjatësi më të madhe se 10 metra

3. Sinjali Nr. 49

a) vendoset në rrugëkalimet dhe hyrjet e autostradave
b) sinjalizon një kryqëzim në të cilin kemi përparësi ndaj mjeteve që vijnë nga e majta
c) paralajmëron të kufizojmë shpejtësinë dhe të tregojmë kujdes gjatë lëvizjes

4. Sinjali nr. 225

a) lejon qëndrimin e mjeteve në rrugën nga e djathta
b) ndalon kalimin e këmbësorëve
c) tregon një rrugë të mbyllur për qarkullimin e mjeteve

5. Paneli plotësues nr.134

a) plotëson sinjalin ?RREZIQE TË TJERA?
b) kërkon të ruhet një largësi të paktën 20 metra me makinat e pastrimit të borës në punë
c) tregon praninë e makinave pastruese të borës në rrugë

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig. 644

a) mjeti D duhet t?i japë përparësi mjetit P
b) mjeti P duhet të presë të kenë kaluar mjetet D dhe B
c) mjeti B duhet të presë që të kenë kaluar mjetet P dhe D

7. Me lejedrejtimi të kategorisë

a) B, lejohet të drejtosh autovetura
b) D, lejohet të drejtosh autobusa
c) BE, lejohet të drejtosh kamiona me rimorkio të lehtë

8. Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është

a) 50 km/orë për motomjetet,kur janë të ngarkuar me lëndë të rrezikshme, jashtë qendrave të banuara
b) 25 km/orë për makinat bujqesore, brenda qendrave të banuara, kur kanë rrota pneumatike
c) 50 km/orë për makinat bujqësore dhe makinat punuese

9. Nëse gjatë lëvizjes gjendemi para një pengese e cila nuk mundëson këmbimin me mjetet që vijnë përballë

a) duhet të sinjalizojmë me drita sepse kemi përparësinë e lëvizjes
b) duhet ti biem borisë pa ndërprerje që të detyrojmë të ndalojnë mjetet që vijnë përballë
c) duhet të ndalemi në krahun e djathtë të karrexhatës, për t?u dhënë atyre përparësi edhe pse jemi në ngjitje

10. Tërheqja e një mjeti në avari, në një situatë emergjence

a) bëhet vetëm me mjete speciale që ngarkojnë mjetin mbi karroceri
b) mund të realizohet nëpërmjet kapjes me një litar të përshtatshëm
c) mund të realizohet nëpërmjet një shufre të fortë çeliku

11. Rripat e sigurimit

a) e kanë te nevojshme që ti bëhet kontroll i gjendjes së tyre teknike
b) mund të mos jenë të nevojshëm kur mjeti ka jastëk ajri (airbag)
c) lejojnë që t?i mbash fëmijët në krah në sediljet e përparme pa rrezik

12. Në rast se i dëmtuari, i vetëdijshëm, ka një traumë në kafazin e kraharorit duhet

a) të vendoset i dëmtuari në pozicion drejt për të kufizuar daljen e gjakut
b) të vendoset i plagosuri në pozicion shtrirë
c) në rast plage të thellë, të pastrohet, dizinfektohet dhe të mjekohet plaga

13. Me frena të çekuilibruara gjatë frenimit mund të ndodhë

a) çregjistrimi i frenave të dorës
b) një konsumim jo i rregullt i pjesës ballore të gomës
c) që të bllokohen rrotat e njërës anë
d) që të rrezikohet qëndrueshmëria dhe ruajtja e pozicionit të mjetit në rrugë