Test 28

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge, është i lejuar në karrexhatat me një sens lëvizje
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Drita e kuqe në semaforin normal lejon të futesh në kryqëzim me shumë kujdes dhe vetëm nëse nuk ka mjete të tjera dhe kalimtarë
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Simboli në figurë vendoset në komandën e fenerëve të largësisë (dritave të gjata)
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Rruga e paraqitur në figurë është e përbërë nga tre karrexhata
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Në sinjalin e paraqitur në figurë feneri i tipit B që pulson tregon se, për kthimin nga e djathta, mjetet duhet t?u japin paraprakisht përparësi këmbësorëve
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset vetëm në fillim dhe përgjatë itinerarit në zbritje të rrugëve malore
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjalet e ndriçuara në figurë janë semaforë vetëm për mjetet e transportit publik
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë i 'u tregon drejtuesve të mjeteve se kalimi i rrugës është i mundshëm edhe pa goma bore
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet kalojnë kryqëzimin sipas radhës: R, C, A
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një rrezik të vogël në rast shiu
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon reduktimin e korsive të lëvizjen nga 2(dy) në 1(një)
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon parakalimin për mjete me peshë me ngarkesë të plotë 3 tonë
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Kryqëzimi në nivel është një zonë rruge ku lëvizja mund të rregullohet me semaforë
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se ne kemi të drejtën e kalimit në pjesën e rrugës pas tij e cila është me qarkullim të njëanshëm
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës mjetet që këmbehen me njëri tjetrin në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizjeje
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Në autostrada lejohet të qarkullojnë gjysëmrimorkiatorët
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë kërkon të sigurohemi se treni që lëviz në linjën më të afërt, nuk fsheh një tren tjetër qe është duke lëvizur në linjën tjetër
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë nga e majta e një pengese të mundshme
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë, tregon korsinë së cilës i referohet sinjali
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësie në një rrugë interurbane kryesore është 60 km/orë për autokarrot
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Para se të kryejë manovrën e parakalimit, drejtuesi i mjetit është i detyruar t?i afrohet sa më shumë mjetit që ka përpara
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë sinjalizon drejtuesit e mjeteve të mos përdorin sinjalin akustik (boritë) pasi interferon(ndërhynë) në valët e radios
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Duhet ngadalësuar shpejtësia natën, kur këmbehemi me automjetet e tjera
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë, tregon një kalim për çiklistë
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë në autostrada haset në sheshpushimet për automjetet (xhepat)
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të fikë dritat e kroskotit
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë i 'u tregon drejtuesve të mjeteve se duhet të rrisin kujdesin
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Për rritjen e sigurisë ne qarkullim duhet të mos ketë hapësira dhe konsumime në pjesët përbërëse dhe nyjat lidhëse të sistemit të drejtimit
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm vetëm për drejtuesit e motorëve që kalojnë cilindratën 150 cm3
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet kalojnë sipas radhës: R, A, C
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti E duhet t?i japë përparësi mjetit C
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë tramvaji T dhe mjeti B kalojnë njëkohësisht
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një rafineri nafte në afërsi të rrugës
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë detyron mjetet me motor të lëvizin në një rresht të vetëm
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti B dhe R kalojnë njëkohësisht, sepse janë me sense paralele
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë sinjalizon drejtuesit e mjeteve se shumë afër ndodhet një "KALIM NË NIVEL PA PENGESA"
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Rrugët interurbane kryesore janë me të paktën dy korsi lëvizje për secilën karrexhate
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset para një sensi të vetëm të alternuar të karrexhatës
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal tregues turistik