Shqipëri - Test 28

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Shiritat e pjerrët bardh e zi të vendosur në sipërfaqe vertikale, mund të tregojnë

a) një kantier në punë, në afërsi të rrugës
b) një pengesë brenda karrexhatës
c) një pikë kritike të rrugës

2. Sinjali Nr. 60

a) lejon parakalimin e një mjeti me masë të barabartë me 3,5 tonë që tërheq një rimorkio të lehtë ndaj një autoveture
b) është një ndalim parakalimi për mjete me ngarkesë të plotë, mbi 3,5 tonë, që nuk transportojnë persona
c) lejon një mjet me peshë deri në 3,5 tonë me ngarkesë të plotë, të parakalojë një mjet tjetër

3. Sinjali Nr. 44

a) vendoset si rregull 250 m larg nga një kryqëzim urban
b) na urdhëron të sigurohemi që mjetet që vijnë nga e majta janë të gatshëm të na japin neve të drejtën e kalimit
c) është një sinjal përparësie (urdhërues)

4. Sinjali nr. 285

a) mund të plotësohet me panel që tregon distancën nga vendi i mbylljes së korsisë
b) tregon që është e detyrueshme t?i jepet përparësia mjeteve që vijnë nga korsia e djathtë
c) paralajmëron një ndryshim të sensit të lëvizjes në karrexhatë

5. Simboli i paraqitur në fig. 698

a) është një llambë spiune që ndizet me një dritë pulsuese në kohën kur të katër sinjalet e drejtimit janë të ndezura
b) është komandë që zëvendëson trekëndëshin e rrezikut të mjetit të ndaluar
c) vendodet bashke me llambën spiune të sinjalit të emergjencës

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig. 664

a) mjeti L e kalon kryqëzimin, para mjetit D
b) mjeti L është i fundit në rradhë për të kaluar kryqëzimin
c) duhet të zbatohet rregulli i dhënies së përparësisë nga e djathta

7. Kontrolli teknik

a) për kategori dhe destinacione të ndryshme të mjeteve, nuk ka të njëjtin afat kohor
b) u kryhet vetëm mjeteve rrugore me motor
c) verifikon nëse mjetet garantojnë sigurinë në qarkullim, si dhe ndotja nuk i kalon kufijtë e caktuar ligjor

8. Distanca e sigurisë

a) është e varur edhe nga kushtet atmosferike
b) përcaktohet edhe nga kushtet e trafikut
c) nuk është e njëjtë në pjerrësi të ndryshme të rrugës

9. Pushimi i mjetit është i ndaluar

a) në vendet e pajisura me kontroll orari të pushimit
b) në zonat e lëvizjes për këmbësorët
c) në vendet e caktuara për pushimin e mjeteve të invalidëve

10. Numri i personave të transportueshëm

a) në një automjet, shënohet ne lejen e qarkullimit dhe në të gjitha rastet përfshin edhe drejtuesin e tij
b) në autoveturë është maksimumi 5 veta
c) në një automjet shënohet në lejen e qarkullimit, por nuk përfshin drejtuesin e tij

11. Pajisjet e sinjalizimit zanor (boritë)

a) si rregull, janë të ndaluara të përdoren në qendrat e banuara
b) mund të përdoren gjithmonë nga automjetet e ndihmës së shpejtë edhe kur janë jashtë shërbimit
c) mund të përdoren sa herë shihet e arsyeshme nga drejtuesit e mjeteve

12. Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy duhet

a) që trupi i huaj të hiqet vetëm nga një mjek specialist
b) të hidhet ujë në të për të mundësuar daljen e tij
c) të ndalohet që i dëmtuari të prekë syrin e plagosur, për të shmangur dëmtime më të rënda

13. Nëse mjeti, gjatë frenimit tenton të rrëshqasë nga krahu i majtë, drejtuesi i tij duhet

a) të veprojë me kujdes dhe të dërgojë mjetin në ofiçinë për kontroll
b) të kontrollojë nivelin e vajit në depozitën e tij (sotokarter) të motorit
c) të mbajë të frenuar mjetin dhe të kontrollojë ecurinë e mjetit me manovrim të shpejtë
d) të shtypë shpesh pedalin e friksionit