Shqipëri - Test 28

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 540

a) tregon ndryshim të numrit të korsive për sens lëvizje
b) lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes në pjesët ngjitëse dhe zbritëse
c) tregon një kurriz rruge, të vijëzuar

2. Sinjali Nr.62

a) është në fuqi nga ora 8:00 deri në 20:00
b) është një sinjal vertikal ndalimi
c) tregon një zonë urbane të rezervuar me parqe lojërash dhe zbavitjesh

3. Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore, me krahë të hapura të shtrira sipas drejtimit tonë të lëvizjes, si në figurën 384 tregon se;

a) mund të kalojnë vetëm mjetet që janë në kryqëzim nga e djathta jonë
b) mund edhe të kthehemi majtas në kryqëzim, por duke respektuar përparësinë
c) është i lejuar kalimi në kryqëzim

4. Sinjali nr. 221

a) tregon një kalim të veçantë të rezervuar vetëm për invalidët
b) vendoset në brendësi të nënkalimit
c) tregon se është nënkalim i rrugës vetëm për këmbësorë

5. Sinjali nr. 294

a) sinjalizon një bllokim të rrugës për shkak të punimeve në vazhdim
b) tregon që lejohet kthimi majtas ose djathtas
c) tregon një kryqëzim në formë ?T?-je

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig. 616

a) mjetet kalojnë kryqëzimin sipas rradhës: S, B, T
b) mjeti B duhet t?i japë përparësi mjetit T
c) mjeti B kalon i pari kryqëzimin

7. Me lejedrejtimi të kategorisë

a) D, lejohet të drejtosh autobusa
b) C, lejohet të drejtosh kamiona
c) B, lejohet të drejtosh motora

8. Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar

a) të ndezësh sinjalizimin e drejtimit
b) të ndryshosh në mënyrë të papritur drejtimin e lëvizjes
c) të bësh në çdo rast parakalime

9. Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që

a) rruga duhet e jetë e përcaktuar për mjete të shpejta
b) kur parakalojmë një varg mjetesh, hapësira e parakalimit zmadhohet në krahasim me parakalimin e një mjeti të vetëm
c) hapësira e parakalimit është më e vogël, nëse parakalojmë një mjet me gjatësi të vogël

10. Në autostrada lejohet të qarkullojnë

a) autotrenat
b) edhe automjete me ngarkesa të pasistemuara e të pafiksuara mirë
c) gjysëmërimorkiatorët

11. Rripat e sigurimit

a) në rast aksidenti kufizojnë dëmtimet e drejtuesit të mjetit dhe të pasagjerëve
b) e kanë te nevojshme që ti bëhet kontroll i gjendjes së tyre teknike
c) kur ekzistojnë, duhet të vendosen si nga drejtuesi i mjetit ashtu dhe nga pasagjerët

12. Personi përgjegjës nga ana civile dhe penale në një aksident rrugor

a) duhet në çdo rast të paguajë menjëherë gjobën
b) mund edhe t?i anullohet lejedrejtimi
c) mund t?i bëhet rivlerësim i lejedrejtimit

13. Nëse mjeti, gjatë frenimit tenton të rrëshqasë nga krahu i majtë, drejtuesi i tij duhet

a) të kontrollojë nivelin e vajit në depozitën e tij (sotokarter) të motorit
b) të mbajë të frenuar mjetin dhe të kontrollojë ecurinë e mjetit me manovrim të shpejtë
c) të veprojë me kujdes dhe të dërgojë mjetin në ofiçinë për kontroll
d) të bëjë kontrollin e fryrjes së gomave