Test 29

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Është i ndaluar parakalimi në korsitë e ngadalësimit
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të tregojë se është e pranishme një hyrje garazhi
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë për shkak të karakteristikave të rrugës, kërkon që të rregullojmë shpejtësinë e lëvizjes
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Para se të kryejë manovrën e parakalimit, drejtuesi i mjetit është i detyruar të sigurohet që ka distancë të mjaftueshme, duke vlerësuar edhe shpejtësinë e automjetit që vjen nga sensi i kundërt
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Amortizatorët e rënë ose të konsumuar shkaktojnë funksionim jo normal të diferencialit
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Nuk lejohet të qarkullojnë në autostrada mjetet me ngarkesa të hapura, të pa sistemuara mirë dhe që mund të derdhen
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon kryerjen e manovrës së ndryshimit të sensit të lëvizjes
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron vështirësi në këmbimin e mjeteve në atë segment rruge
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë kalimi i mjeteve është sipas radhës: A, C, E
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron praninë e një postblloku të doganave
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë përmirëson shikimin e pengesave të përkohshme të vendosura mbi karrexhatë
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë na paralajmëron se në kthesën majtas gjendet qendra turistike e Vorës
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë mjeti C mund të vazhdojë drejt, duke i dhënë përparësi mjetit B
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se duke u kthyer djathtas, mbërrijmë në qendrën e rekrutimit të ushtarëve të rrethit
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon një "KALIM NË NIVEL" me gjysëmbarriera
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë nëse është me ngjyrë të bardhë dhe kuqe tregon një kthese të forte të përkohshme nga e majta
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti C është i ndaluar si rezultat i pranisë së sinjalit vertikal të përparësisë
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Korsia e biçikletave lejon qarkullimin e motorëve dhe automjeteve
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e autoambulancave
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon fundin e një qendre të banuar
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Sinjalet në figurë vendosen në pjesën e pasme të mjeteve që kanë gjatësi të barabartë ose më të madhe se 12 metra
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve në rrugët urbane, 12 metra larg kryqëzimit
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Kur e lejojnë rrethana të caktuara të qarkullimit, pajisjet e sinjalizimit zanor (boritë) mund të përdoren jashtë qendrave të banuara
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë në kryqëzimin e dytë paralajmëron kthimin nga e djathta për të shkuar në Sarandë
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Me lejedrejtimi të kategorisë B, lejohet të drejtohen autoveturat me rimorkio të lehtë kur pesha e përgjithshme, me ngarkesë të plotë, e kompleksit është deri në 3,5 tonë
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut kur qëndrimi i emergjencës mund të shkaktojë rrezik për përdoruesit e rrugës
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon ndalimin e kalimit për mjetet e paraqitura në sinjal
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Zona e përzgjedhjes është pjesë e karrexhatës para zonës së rigrupimit
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon qëndrimin e mjeteve vetëm në krahun e majtë
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti P duhet ta leje qendrën në të djathtë
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti H duhet të presë kalimin e mjetit L
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon vendndodhjen e një spitali
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti O kalon i fundit
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Në autostrada mund të kthejmë sensin e lëvizjes duke përdorur korsinë e emergjencës
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se korsitë e majta janë caktuar për qarkullim normal
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një kthim majtas të detyruar
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Ne sinjalistikën horizontale të treguar në figurë jemi ne një rrugë me të drejtë përparësie
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon që në afërsi është një pikë furnizimi karburanti
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Lejedrejtimi e kategorisë AM, A1, A2, A, B1, B dhe BE lëshohet me afat 3 vjet, për ata që i kanë kaluar moshë 70 vjeç
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur zvogëlon mundësinë e rrëshqitjes së mjetit në rrugë