Shqipëri - Test 29

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 552

a) tregon një karrexhatë me gjashtë korsi me dy sense lëvizje
b) paraqet një rrugë interurbane kryesore
c) lejon parakalimin e automjeteve edhe në kthesë

2. Sinjali Nr. 36

a) paralajmëron të bëni kujdes për shkak të shqetësimit që mund të sjellin fluturimet e avionëve në kuota të ulëta
b) vendoset në rruget në afersi të ajroporteve për të paralajmeruar zhurma ose dritë të fortë nga ulja ose ngritja e avionëve
c) paralajmëron një bashkësi të rrezikshme udhëkryqesh rrugorë

3. Sinjali nr.100

a) tregon që ndalohet kthimi majtas
b) është një sinjal urdhërues detyrues
c) paralajmëron një kryqëzim të rrezikshëm

4. Sinjali nr. 243

a) tregon se mjetet që nuk arrijnë shpejtësitë e treguara të zhvendosen në korsinë djathtas
b) tregon që korsia e majtë është rezervuar për qëndrimin e mjeteve të ngadalta
c) tregon distancën minimale të sigurisë që mjetet duhet të ruajnë gjatë qarkullimit në korsitë përkatëse

5. Paneli plotësues nr.121

a) tregon vendin ku mbaron përshkrimi i sinjalit tek i cili është vendosur
b) është një panel distancometrik (matës distance)
c) tregon distancën ndërmjet sinjalit dhe pikës ku fillon rreziku

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig. 665

a) mjeti V ka të drejtën e përparësisë ndaj mjetit H
b) mjetet e lënë kryqëzimin sipas rradhës: A, E,C,V,H
c) mjeti H, rradhitet i katërti për të kaluar kryqëzimin

7. Bën pjesë në sistemet e pajimit të makinave bujqësore vetlëvizese

a) rrotat ose zinxhirët e përshtatur për lëvizjen në rrugë
b) sistemi i ganxhimit, i heqshëm ose i paheqëshëm
c) sistemi i sinjaleve pamore dhe ndriçuese

8. Duke u afruar në një kryqëzim duhet

a) nëse vendosemi në rrjesht të gjatë mjetesh, të mos i bllokojmë hyrjet anësore të rrugës
b) të kalojmë ne të parët, pastaj mjetet që vijnë nga e djathta jonë
c) të mbajmë parasysh të gjitha rregullat e përparësisë

9. Parakalimi është i ndaluar kur

a) jemi në afërsi të kryqëzimeve të rrugëve të rregulluar me semaforë
b) për të kryer manovrën, duhet të kapërcejme vijën e pandërprerë gjatësore të rrugës
c) mjeti që lëviz prapa nesh ka sinjalizur për fillimin e manovrës së parakalimit

10. Përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin

a) nëse respektohen të gjitha rregullat e përparësisë
b) qëndrimi me mjetin në rradhë dyshe
c) nëse kryejmë manovrën e parakalimit në rrugë me dy korsi për sens lëvizje

11. Duhet të përdoren syzet apo lentet optike për shikimin gjatë drejtimit të mjetit

a) kur kjo gjë është kushtëzuar gjatë lëshimit të lejedrejtimit dhe është e shënuar në të
b) gjysmë orë pas përëndimit të diellit dhe deri gjysmë orë para lindjes së diellit
c) kur kjo rezulton nga çertifikata mjekësore e lëshuar për pajisjen me lejedrejtimi

12. Përgjegjësia civile e lidhur me aksidentet rrugore

a) kufizohet me dëmshpëblimin vetëm të sendeve
b) bazohet në parimin sipas të cilit çdo dëm duhet të dëmshpërblehet
c) detyron të bëhet dëmshpërblimi pa dokumentacionin e aksidentit

13. Duke udhëtuar me goma të aksit të përparmë me presion fryrjeje të ndryshëm

a) është mirë të frenojmë me forcë herë pas here për të stabilizuar frenimin
b) vështirësohet ruajtja e pozicionit të mjetit në rrugë vetëm në kthesa
c) gjatë frenimit, mjeti zhvendoset nga krahu i gomës së përparme me presionin më të ulët
d) gjatë frenimit, mjeti zhvendoset nga ana e gomës së përparme më të fryrë