Shqipëri - Test 29

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Shpëtuesja e trafikut

a) kryesisht gjëndet në vendkalimet e këmbësorëve ose stacionet e autobusëve ose tramvajeve
b) shërben për kanalizimin e rrymave të trafikut
c) mund të gjëndet në stacionet e autobusve dhe tramvajve

2. Sinjali Nr. 78

a) lejon qarkullimin e autobusëve, edhe kur janë mbi 7 tonë
b) tregon se llogaritja e tonazhit për të qarkulluar, bëhet vetem kur mjetet janë pa ngarkesë
c) lejon qarkullimin e mjeteve, pesha e të cilëve në aksin më të ngarkuar është mbi 7 tonë

3. Sinjali semaforik nr.157 me fenerin e këmbësorit jeshil të ndezur

a) mund të jetë i pajisur edhe me sinjalizim akustik për ata që nuk shikojnë (të verbërit)
b) detyron drejtuesit e mjeteve t?u japin përparësi këmbësorëve të cilët po kalojnë karrexhatën
c) sinjalizon një ashensor publik këmbësorësh

4. Sinjali nr. 231

a) tregon një kalim rrugor poshtë një ure
b) tregon ndalimin e parakalimit midis automjeteve
c) mund të jetë bashkërenduar me një panel plotësues që tregon gjatësinë

5. Sinjali nr. 261

a) tregon frekuencën e valëve të radios ku mund të merret informacion për qarkullimin rrugor
b) është sinjal tregues shërbimesh
c) i?u tregon drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të veçantë për arsye se në afërsi ndodhet një televizion lokal

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig. 625

a) nëse mjetet lëvizin drejt, rradha e kalimit është A,P,D
b) mjeti A ka të drejtë të kthehet edhe majtas
c) mjeti P, për lëvizjen drejtë të tij, i jep përparësi mjetit A

7. Kontrolli teknik

a) kryhet një herë në vit për të gjitha mjetet rrugore
b) i mjetit rrugor quhet i përfunduar me lëshimin e çerifikatës pëkatëse
c) kryhet një herë në vit për të gjitha automjetet për përdorim vetiak

8. Në një rrugë

a) me tre korsi dhe me dy sense lëvizjeje, korsia e mesit është e përcaktuar për parakalime
b) me katër karrexhata, ato të mesit janë të rezervuara për parakalime
c) me tri karrexhata karrexhata e mesit si gjithmonë është me një sens lëvizjeje

9. Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që

a) hapësira e parakalimit zmadhohet nëse mjeti që po parakalojmë e rrit shpejtësinë
b) hapësira e parakalimit rritet nëse gjatësia e mjeteve që kryejnë këtë manovër është e madhe
c) kur parakalojmë një varg mjetesh, hapësira e parakalimit zmadhohet në krahasim me parakalimin e një mjeti të vetëm

10. Gjatë tërheqjes së një mjeti me difekt, mjeti që tërhiqet

a) duhet të përdorë vazhdimisht sinjalin zanor me bori
b) duhet të mbahet gjithmonë me rrota të ngritura
c) duhet të jetë i siguruar me lidhje të fortë

11. Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet

a) të ndalojë në çdo rast të gjitha mjetet që afrohen
b) të sinjalizojë bllokimin e kamionit me pajisje të fiksuara akustike
c) të zhvendosë ngarkesën dhe të lirojë rrugën

12. Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse

a) përmirëson veprimin kundër lodhjes
b) përmirëson vetëkontrollin
c) ul aftësitë reaguese të drejtuesit të mjetit

13. Qëndrueshmëria jo e rregullt e mjetit në rrugë, shkaktohet edhe nga

a) pjerrësia e rrugës që përshkohet
b) ndryshimi presionit të fryrjes në gomat e të njëjtit aks
c) mungesa e ekuilibrit të rrotave drejtuese
d) mbajtëset e montuara mbi autoveturë për të mbajtur bagazhet