Test 3

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Tërheqja e një mjeti në avari, në një situatë emergjence, mund të realizohet edhe nëpërmjet një kapje me zinxhir
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Kryqëzimi në disnivel është i pajisur me sinjale vertikale dhe horizontale që orienton rrymat e lëvizjes së mjeteve
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 25 km/orë për makinat bujqësore, brenda qendrave të banuara, kur kanë rrota pneumatike
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë duhet të respektohet vetëm natën si sinjal
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Rruga ndërkombëtare lejon lëvizje me shpejtësi të pakufizuar
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron se po i afrohemi një kalimi ne nivel me dy ose me shumë linja, pa barriera (I paruajtur)
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon një pjesë rruge të rezervuar vetëm për autoveturat
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon fundin e një korsie të rezervuar për qarkullimin vetëm të biçikletave
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve që kanë zinxhirë në goma
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë dallon një llambë spiune me ngjyrë blu
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Për të garantuar sigurinë në qarkullimin e mjeteve dhe shmangien e aksidenteve, duhet të përdoren gomat e rekomanduara nga prodhuesi i tij
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon për drejtuesit e mjeteve molin ose pikat e ngarkimit të mjeteve në tragete ose anije
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon fillimin e një rruge të përcaktuar për qarkullimin e përbashkët të biçikletave dhe këmbësorëve
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë nëse është me ngjyrë blu, është e vendosur në rrugët urbane
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore me një krah të ngritur vertikalisht si në figurë, tregon se është e lejuar vetëm manovra e kthimit djathtas
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon gjerësinë e rrugës
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një kryqëzim në krahun e djathtë
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë detyron lëvizjen e mjeteve me shpejtësi më të madhe se 60 km/orë
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje të përshtatshme për kushtet dhe ngarkesën e trafikut
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ka formë drejtkëndore me shigjetë në drejtim të qendrës së banuar
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë përshkruan detyrimin që të ndalojmë dhe të japim përparësi në ngushtimet e rrugëve njëkalimshe të alternuara
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon stacion hekurudhor që ofron shërbime për transport mjetesh me tren dhe mundësi fjetje në tren
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një ndërprerje të rrugëve nga e djathta
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal vertikal urdhërues detyrimi
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon manovrën e kthimit të sensit të lëvizjes
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një pjesë rruge me shtresë rrugore të parregullt
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon praninë e një makine në veprim për pastrimin e borës
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të plotësohet me panel ku shënohet orari i mbërritjes
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Duke udhëtuar me goma të aksit të përparmë me presion fryrjeje të ndryshëm krijohet lehtësi në lëvizjen e mjetit
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në kufijtë anësorë të rrugës për të përmirësuar shikimin e kthesave
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti S kalon menjëherë pas mjetit T
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti S kalon para mjetit R
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti A duhet të kalojë pas mjetit E
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Nëse gjatë lëvizjes, timoni paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet nga zhvendosja e ngarkesës mbi aksin e rrotave jo drejtuese
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është vendosur në serinë e shumë elementeve për të treguar krahun e brendshëm të një kthese të rrezikshme
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon rrezikun e strukturave të akullit mbi xhamin e përparmë
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor mund të zvogëlohet duke mos mbingarkuar mjetin
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një kalim biçikletash të orientuar
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë nëse nisen njëkohësisht, mjetet C dhe L nuk e pengojnë njëri tjetrin