Shqipëri - Test 3

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 554

a) mund të jetë vetëm rrugë interurbane
b) ndalon qarkullimin e motomjeteve
c) mund të jetë rruge me një sens levizje

2. Sinjali nr. 30

a) mund të paralajmërojë një urë të lëvizshme
b) mund të paralajmërojë rrezikun nga dallgët e larta
c) paralajmëron se rruga del në një mol,ose dige me rrezikun e rënies në ujë

3. Sinjali Nr. 51

a) i paraprin sinjalit ?JEP PËRPARËSI?
b) paralajmëron një hyrje nga e majta
c) vendoset në një rrugë dytësore që nuk gëzon të drejtë përparësie

4. Sinjali Nr. 177

a) tregon se për të shkuar në Rrogozhinë duhen edhe 9 km
b) tregon se për të shkuar në Rrogozhinë duhet të marrim autostradën A9
c) tregon se vendmbërritje është edhe Rinasi

5. Sinjali nr. 149

a) tregon drejtim të detyrueshëm për mjetet e transportit publik
b) është sinjal i përbërë detyrues që detyron kthimin djathtas të mjeteve që transportojnë mallra te rrezikshme
c) tregon drejtim të detyrueshëm për kamionët me peshëmaksimale të përgjithshme deri në 7 tonë

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig.651

a) mjetet E dhe S lëvizin në të njëjten kohë
b) mjetet kalojne kryqëzimin sipas rradhës: E,A,S,D
c) mjeti S i jep përparësi mjetit A

7. Anulimi i lejedrejtimit bëhet

a) kur humbet përgjithmonë kërkesat e nevojshme psiko-fizike
b) kur drejtuesi i mjetit ka tejkaluar në mënyrë të vazhdueshme kufijtë maksimalë të shpejtësisë
c) kur konstatohet se drejtuesi është duke drejtuar në gjendje të dehur

8. Duhet të ruajmë (të mbajmë) një shpejtësi lëvizjeje

a) duke mbajtur parasysh vetëm plotësimin e kushteve fizike për drejtim
b) që nuk shkakton pengesa dhe rrezik për qarkullimin
c) që lejon ndërhyrjen e sigurt në rastet e papritura

9. Për t?u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar

a) të ndalojmë gjithmonë para se të kryejmë manovrën e kthimit nga e majta
b) të mos e bllokojme sensin e kundërt të lëvizjes në të cilën po hyjmë
c) të kryejë manovrën me shpejtësi në mënyrë që të shmangë mjetet që vijnë nga e djathta dhe nga e majta

10. Në të gjitha rrugët është e ndaluar

a) të përdorësh ditën fenerët jo verbues
b) të hysh në rrugë me rrotat e mjetit të ndotura me baltë
c) të ushtrohesh në drejtimin e mjetit

11. Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm

a) n? autostrada dhe rruge interurbane gjat? gjith? koh?s s? levizjes
b) në tunelet rrugore, edhe ditën në çdo rast të fushëpamjes së dobët të pamjaftueshme
c) kur pozicionojmë mjetin në zonat e parkimit

12. Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit

a) përbën rrezik të madh për qarkullimin
b) rrit aftësinë e përqëndrimit dhe e lehtëson drejtimin e mjetit
c) e bën më të këndshëm dhe me pak të mërzitshëm udhëtimin

13. Për të kufizuar zhurmën që lëshojnë mjetet me motor, është e nevojshme

a) që sistemi i shuarjes së zhurmave të mjetit të jetë i rregullt dhe i tipit të miratuar
b) të ndryshohet sistemi i shuarjes së zhurmave, sipas dëshirës, në mënyrë që të përmirësohet rendimenti i motorit
c) të përdorësh borinë vetëm në rrugë malore
d) të zëvendësosh sistemin e shuarjes së zhurmave, nëse nuk është i mirë, me çfarëdo lloj tipi tjetër