Shqipëri - Test 3

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 547

a) mund të shoqërohet me sinjalin vertikal nr.41 ?Ndalo dhe jep përparësi?
b) tregon një rrugë pa përparësi me dy sense me 6 korsi gjithësej
c) ndalon ndryshimin e sensit të lëvizjes

2. Sinjali Nr 39

a) tregon një pjesë rruge me shtresë asfalti të dëmtuar
b) si rregull, vendoset 150 m përpara pikës se nisjes se rrezikut
c) është një sinjal vertikal rreziku

3. Sinjali nr. 95

a) tregon fundin e rrugës me dy sense për qarkullim nga e djathta
b) është sinjal i drejtimit të detyruar, djathtas
c) në kryqëzimin ku është vendosur, ndalon të kthehesh majtas

4. Sinjali nr. 211

a) tregon drejtimin për të hyrë në stacionin e hekurudhës
b) tregon një stacion treni në të cilin lejohet pushimi i mjeteve 24 orë
c) tregon rrugën që duhet të ndjekin drejtuesit e mjeteve për të arritur në varrezat publike

5. Paneli plotësues nr.130/A/B

a) i vendosur poshtë sinjalit ?NDALIM QARKULLIMI?, tregon korsinë e këshilluar
b) i vendosur poshtë sinjalit ?NDALIM QËNDRIMI?, tregon vendin ku mbaron vlefshmëria e këtij sinjali
c) i vendosur poshtë sinjalit ?KUFIZIM I SHPEJTËSISË?, tregon vazhdimësinë e kufizimit

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig.612

a) rradha e kalimit është:kalon mjeti N, pastaj mjetet B dhe C kalojnë njëkohësishtë
b) mjetet B dhe C kalojnë të fundit
c) mjetet kalojnë sipas rradhës: C, B, N

7. Bën pjesë në sistemet e pajimit të makinave bujqësore vetlëvizese

a) sistemi i shurjes së zhurmave të motorit
b) pajime që montohen dhe përdoren sipas rastit
c) sistemi i drejtimit

8. Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet

a) gjatë lëvizjes në një rrugë të drejtë të kthejë kokën prapa
b) të sinjalizojë marrjen e kthesës duke nxjerrë krahun jashtë dritares
c) gjatë drejtimit, mund të bisedojë me pasagjeret, duke kthyer kokën pas

9. Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes

a) për t?u kthyer nga e djathta, si rregull duhet të zhvendosemi pranë kufirit të djathtë të karrexhatës
b) për t?u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy korsi lëvizje me dy sense, duhet të vendosemi afër mesit (aksit) të karrexhatës dhe si rregull duhet të lëmë qendrën e kryqëzimit djathtas
c) në gjysmëkarrexhata me tre korsi për sens lëvizjeje, për t?u kthyer nga e majta duhet të vendosemi në korsinë e mesit

10. Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet

a) që drejtuesi i mjetit të sigurohet që të jenë në funksionim fshirëset e xhamave dhe rrjedhja e ujit për larjen e xhamave
b) të rritet presioni i gomave të rrotave aktive
c) të pastrohet radiatori nga lëngu ftohës

11. Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit

a) është i detyrueshëm edhe ditën, brenda qendrave të banuara, kur kryejmë manovrën e parakalimit
b) është i detyrueshëm edhe ditën kur transportojmë të aksidentuar
c) është i detyrueshëm ditën jashtë qendrave të banuara

12. Nëse viktima e një aksidenti rrugor është pa ndjenja duhet

a) të bësh që të mos mundet fare të lëvizë trupin
b) nëse nuk merr frymë, t?i lirohet goja edhe hunda nga pengesa të mundshme
c) nëse merr frymë vetë, të vendoset në pozicionin anësor të sigurisë

13. Për të ulur konsumin e karburantit

a) është mirë që shpejtësia e lëvizjes të mbahet sa më e njëtrajtshme
b) është e dobishme të shmangen ngarkesat mbi mjet aty ku është e mundur
c) është mirë të ulet numri dhe shpeshtësia e shtypjeve të pedalit të gazit
d) është mirë të mbahen dritaret e mbyllura