Shqipëri - Test 30

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Rruga e paraqitur në fig. 557

a) ndalon parakalimin e mjeteve me peshë të përgjithshme mbi 3.5 ton
b) ndalon qarkullimin e motorrëve me cilindratë nën 150 cc
c) lejon parakalimin e automjeteve edhe në kthesa

2. Sinjali Nr. 7

a) lejon qëndrimin e mjetit në cdo pjesë të rrugës
b) paralajmëron devijim të rrugës për shkak të punimeve në rrugë
c) është një sinjal vertikal rreziku

3. Sinjali nr.93

a) në vazhdimësi të një kryqëzimi, ndalon kthimin majtas apo djathtas
b) vendoset para një kryqëzimi dhe të detyron të vazhdosh lëvizjen vetëm drejt
c) është një sinjal detyrimi

4. Sinjali nr.182

a) tregon daljen nga kufiri territorial i bashkisë së Lushnjes
b) paralajmëron daljen nga qendra urbane (qytetëse)
c) tregon lokalitetet ku arrihet duke vazhduar lëvizjen në autostradë

5. Sinjali Nr. 306

a) tregon se në afërsi ndodhet një poligon për qitje
b) tregon qëndrën e qytetit
c) sinjalizon ?QENDËR? e nj? qyteti ose qendër banimi

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig. 665

a) mjeti V duhet të presë që të kalojnë mjetet: A,E,H
b) mjetet e lënë kryqëzimin sipas rradhës: A,H,C,E,V
c) mjeti E duhet të kalojë pas mjetit A

7. Me lejedrejtimi të kategorisë A , lejohet të drejtohen

a) motokarrot për përdorim të veçantë me peshë bosh deri 400 kg
b) makineri bujqësore të çfarëdo lloj peshe, mjafton të jenë me goma
c) motomjetet me peshë pa ngarkesë deri në 400 kg

8. Kufiri maksimal i shpejtësisë në rrugët e Shqipërisë është

a) 60 km/orë në rrugët urbane
b) 70 km/orë për autokarrot
c) 30 km/orë për autokarrot në qendrat e banuara

9. Rreziku gjatë manovrës së parakalimit mund të shkatohet edhe nga

a) mjetet e tjera, para ose pas nesh, të cilat po kryejnë të njëjtën manovër
b) gjendja e keqe teknike e dritave të pozicionit
c) prania e kufizuesve anësore të rrugës

10. Në rast shiu, duhet

a) të manovrojmë me kujdes timonin
b) të mbajmë në funksion fshirëset e xhamave
c) të përshkohen kthesat me shpejtësi më të ulët se në kushte normale

11. Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit

a) është i detyrueshëm edhe ditën, brenda qendrave të banuara, kur kryejmë manovrën e parakalimit
b) gjatë qarkullimit ditën është i lejuar vetëm në raste emergjence
c) është i detyrueshëm ditën jashtë qendrave të banuara

12. Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor përjashtohet

a) kur aksidenti rrugor shkaktohet nga forca madhore
b) atëherë kur ndërhyn sipërmarrja siguruese duke paguar në mënyrë të përshtatshme dëmin
c) kur i është dhënë ndihmë e shpejtë viktimës

13. Nëse gjatë lëvizjes, timoni paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet

a) nga që gomat e para drejtuese mund të jenë të shfryra
b) nga gjendja teknike jo e mirë e frenave
c) nga ndonjë defekt i grupit të timonit
d) nga zhvendosja e ngarkesës mbi aksin e rrotave jo drejtuese