Test 30

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset për të treguar gara çiklistike në rrugë
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjalet e ndriçuar të figurës ndalojnë të kalosh tonazhin e caktuar në simbolin me dritë të bardhë
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Vija e bardhë e pandërprerë e mesit të karrexhatës, si në figurë, mund të kapërcehet, por vetëm me gomat e krahut të majtë
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Vija e bardhë gjatësore e ndërprerë, si në figurë, lejon që të qarkullosh duke e shkelur atë
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon mundësinë se në afërsi mund të telefonosh nga një telefon publik
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Në qëndrueshmërinë e mjetit në lëvizje ndikon pozitivisht rritja e presionit të fryrjes së gomave
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Pushimi i mjetit është i ndaluar jashtë qendrave të banuara, në vazhdimësi të një kthese
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon fundin e ndalim qarkullimit për kamionët dhe autoveturat
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron se qarkullimi kryhet tashmë me dy karrexhata të pavarura
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Mjetet me motor duhet të qarkullojnë në korsinë e krahut të djathtë kur karrexhata ka një korsi për çdo sens lëvizje
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim në formë "T"-je, me një rrugë anësore
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti L duhet të presë të kalojnë mjetet E dhe C
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të paralajmërojë rrezikun që paraqet një urë ngritëse
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor diezel zhduket plotësisht duke rritur shpejtësinë
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal vertikal rreziku
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Rrugët urbane dytësore kanë kryqëzime në nivel
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Vija e bardhë tërthore e vazhduar mbi sipërfaqen e rrugës si në figurë, kur nuk sinjalizohet ndryshe, nuk të penojnë të lëvizësh drejt, majtas ose djathtas
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet e lënë kryqëzimin sipas radhës: A, E, C, V, H
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Lejedrejtimi e kategorisë AM, A1, A2, A, B1, B dhe BE lëshohet me afat 5 vjet, vetëm për ata persona që kanë mbushur 40 vjeç
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin edhe për autobusët mbi 10 metra
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një zonë për hyrje-daljen e mjeteve ku është i ndaluar pushimi
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në kufirin midis dy shteteve te Komunitetit Evropian
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet C kalon pas mjetit A
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Personat me gjatësi trupore më të madhe se 190 cm, të vërtetuar me dokument njohje, përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që urdhëron një ndalim
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Pozicioni i punonjësit të Policisë Rrugore me krahët e hapura në këndin 90 gradë, me krahun e djathtë të drejtuar përpara, si në figurë, lejon të vazhdojnë drejt mjetet që vijnë nga e djathta e tij
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Në mjetet me motor shkak për zhurmat mund të jetë përdorimi i ujit të zakonshëm në sistemin e ftohjes
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal që jep informacion të dobishëm
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron mundësi parkimi për mjetet, nëse vazhdon në drejtim të shigjetës
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Kryqëzimi në nivel është kryqëzimi i rrugës me linjat hekurudhore, i parregulluar me semafor
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon gjatësinë e pjesës së rrugës në të cilën është në fuqi ndalimi
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë sinjalizon drejtuesit e mjeteve për devijim të përkohshëm
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon ndryshimin e sensit të lëvizjes
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon drejtimin i cili duhet ndjekur për të mbërritur në qendër të qytetit
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Ishulli i trafikut kufizohet nga vija të harkuara që orientojnë rrymat e trafikut
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet kalojnë sipas kësaj radhë: D, P, B, N
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon një ndryshim të pjerrësisë së rrugës, gjë e cila i detyron kamionët të ngadalësojnë shpejtësinë e lëvizjes
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paraqet emrat e qendrave të banuara ku mund të shkojmë
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal tregues i rrugëve interurbane kryesore