Shqipëri - Test 31

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Në zonën urbane këmbësore

a) lejohet qarkullimi i këmbësorëve
b) mund të qarkullojnë automjetet, por duke treguar kujdes të veçantë
c) mund të qarkullojnë të gjitha kategoritë e mjeteve pa motor

2. Sinjali Nr. 6

a) ndalon kthimin e sensit të lëvizjes së mjetit
b) është një sinjal vertikal rreziku
c) ndalon qëndrimin dhe pushimin e mjeteve

3. Sinjali Nr. 41

a) të detyron të ndalosh, edhe kur semafori është me dritë pulsuese të verdhë
b) përshkruan detyrimin që të ndalojmë dhe të japim përparësi në ngushtimet e rrugëve njëkalimshe të alternuara
c) përdoret si rregull në kryqëzime me rrezikshmeri të lartë ose me fushëpamje të pamjaftueshme

4. Sinjali nr.212

a) tregon, me shigjetën e zezë, drejtimin për tek policia
b) tregon vendndodhjen e policisë
c) është sinjal vendtregues

5. Simboli i paraqitur në fig. 701

a) tregon çelësin për vënien në punë të fshirëses dhe larjes së xhamit të përparmë
b) tregon vendkomandën e larjes dhe fshirjes së xhamit të përparmë
c) mund të vendoset bashkë me një llambë spiune me ngjyrë të verdhë në kroskot që ndizet kur bie niveli i lëngut

6. Kryqëzimi i paraqitur në fig. 605 tregon se

a) te gjithe drejtuesit duhet të jenë të kujdesshëm për të shmangur aksidentet
b) mjetet kalojnë duke ndjekur rradhën: T, R, E
c) mjeti T kalon i fundit

7. Bën pjesë në sistemet e pajimit të mjeteve rrugore me motor

a) sistemi i sinjalizimit zanor
b) sistemi i shuarjes se zhurmave dhe shkarkimit, në motorët me djegie të brendshme
c) në të gjitha rastet edhe mekanizmi i qëndrimit

8. Për shkak se përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin, është e ndaluar

a) të qarkullosh pa pasur arsye me një shpejtësi jashtëzakonisht të ulët në rrugë
b) të rregullojmë shpejtësinë në përputhje me karakteristikat dhe kushtet e rrugës
c) të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes së mjetit pa sinjalizuar më parë manovrën

9. Kthimi nga e djathta kryhet

a) duke lëvizur sa më afër kufirit të majtë të karrexhatës
b) duke paralajmëruar në kohë kryerjen e manovrës
c) duke u vendosur në çdo korsi, nëse në afërsi të kryqëzimit lejohet vendosja në rreshta paralale

10. Janë të përjashtuar nga qarkullimi në autostrada

a) automjetet me gjendje teknike të keqe, me goma shumë të konsumuara, e me mangesi të dukshme të pajimeve e sistemeve funksionale të mjetit
b) mjetet me ngarkesa të hapura, të pasistemuara mirë dhe që mund të derdhen
c) kamionët me masë mbi 8 tonë që janë në gjendjë të ecin me shpejtësi mbi 80 km/orë

11. Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm

a) vetëm kur kryejmë kthimin nga e majta
b) vetëm kur ndalojmë në krahun e majtë të rrugës
c) kur nisemi nga vendi për të hyrë në qarkullim

12. Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues

a) mund të drejtojë atë derisa gjendja patologjike nuk ndikon në aftësitë për drejtimin e tij
b) për sëmundje që e pengon drejtimin e mjetit, i ndalohet të drejtojë mjet
c) mund të drejtohet gjithmonë mjeti pa problem

13. Duhet të kontrollojmë në sistemin e sinjalizimit pamor dhe ndriçues të mjetit

a) gjendjen dhe funksionimin e ngrohësve dhe klimatizatorëve në mjet
b) sistemin e shpërndarjes së rrymës alternative
c) regjistrimin e fenerëve
d) funksionimi i sistemit elektrik të hapjes së dyerve dhe të bagazhit të mjetit