Test 31

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti N i jep përparësi mjetit B
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti P, për lëvizjen drejtë, duhet të kalojë para mjetit A
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Situata e paraqitur në figurë tregon se mjeti D mund të kaloje para mjetit R
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Një nga kushtet për tu pajisur me lejedrejtimi të kategorisë B është të ketë mbushur moshën 21 vjeç
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një kalim hekurudhor "KALIM NË NIVEL" pa barriera
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon që nuk është i detyruar ndalimi para kryqëzimit
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon qarkullimin e motomjeteve
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon mundësinë e pranisë së ujit në rrugë që shton mundësinë e ndodhjes së fenomenit të rrëshqitjes
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Për të kontrolluar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme të futni marshin me të ulët dhe të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal rreziku
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 100 km/orë në rrugët interurbane kryesore
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë i 'u tregon drejtuesve të mjeteve se rruga fillon të pjerrësohet në ngjitje
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të treguar në figurë jemi në një karrexhatë me një sens lëvizje
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti M mund të kalojë para mjetit T
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Në një rruge interurbane, sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë, mund të parakalohet si nga krahu i majtë, ashtu dhe nga krahu i djathtë
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Në semaforët normalë për mjetet drita e verdhë fikse është e vendosur midis dritës së kuqe dhe asaj jeshile
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut gjatë kohës që ndalojmë për të vendosur apo rimarrë trekëndëshin e rrezikut
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron kalimin nga një autostradë në një qendër urbane
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Për të ulur konsumin e karburantit është mirë të evitohen rrugët e sheshta dhe fushore
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë në pjesën e majtë tregon një rrugë komune
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë sinjalizon për një pjesë rruge të dëmtuar e cila detyron drejtuesit e mjeteve të devijojnë korsinë e lëvizjes
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Nëse gjatë lëvizjes gjendemi para një pengese e cila nuk mundëson këmbimin me mjetet që vijnë përballë duhet ti biem borisë pa ndërprerje që të detyrojmë të ndalojnë mjetet që vijnë përballë
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Bëjnë pjesë në sistemet e pajimit të makinave bujqësore vetëlëvizëse sistemet që hiqen për t?u mbrojtur nga pjesët e rrezikshme gjatë punës
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon drejtim të detyruar të përkohshëm për autotrenat dhe gjysëmrimorkiatorët
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një rrugë zbritëse me pjerrësi të rrezikshme
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Për të garantuar sigurinë në qarkullim dhe shmangien e aksidenteve, duhet që drejtuesi i mjetit të ketë fushëpamje të lirë
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell konsumim më të madh të gomave të pasme
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset gjithmonë në karrexhatat me dy a më shumë korsi
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon bankina rrugore të dëmtuara
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Nëse mjeti, gjatë frenimit tenton të rrëshqasë nga krahu i majtë, drejtuesi i tij duhet të shtypë shpesh pedalin e friksionit
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet E dhe S ndalojnë dhe i japin përparësi mjetit P
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Simboli në figurë është e vendosur në një llambë spiune me ngjyrë blu
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit "PARKING", tregon fillimin e hapësirës për pushim të mjeteve
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë përdoret edhe për të paralajmëruar se rruga pas tij kalon përmes një zonë me pemë ose shkurre, të cilat mund të marrin flakë lehtësisht
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor diezel varet nga gjendja teknike e kandelave
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur , mund të shoqërohet edhe me sinjalin Nr.41 "Ndalo dhe jep përparësi"
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në një rrugë me karrexhata të ndara
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të sinjalizojmë kryerjen e manovrës paraprakisht duke përdorur sinjalet e drejtimit
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Kur fshirëset e xhamave nuk punojnë, shkak mund të jetë defekti i vetë mekanizmit të lëvizjes së tyre
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të vendoset leva e marsheve në pozicionin neutral dhe të lihet i lirë mjeti në lëvizje