Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

Shqipëri - Test 32

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 545

a) tregon një karrexhatë ku lejohet parakalimi para vendkalimit të këmbësorëve
b) lejon parakalimin pasi kalon vendkalimin e këmbësorëve
c) tregon që në këtë karrexhatë në pjesën e vijës zigzake të verdhë është i ndaluar pushimi i mjeteve

2. Sinjali nr.82

a) mund të vendoset në qendrat e banuara, por dhe jashtë tyre
b) tregon fundin e ndalim qarkullimit për të gjithë llojet e automjeteve
c) tregon ndalim qëndrimi në të dyja anët e rrugës

3. Sinjali nr.104

a) bashkëshoqërohet me sinjalin ?kalimi i detyruar majtas?
b) vendoset në qendër të kryqëzimit
c) në rrugët interurbane, paraprihet nga sinjali nr. 29 ?Paralajmërim për rrethqarkullim?

4. Sinjali nr. 234

a) mund të shoqërohet me panel plotësues
b) tregon itinerare për ekskursione turistike
c) ndalon kalimin e këmbësorëve

5. Sinjali nr. 295

a) është një sinjal plotësues
b) vendoset në kufijtë anësorë të rrugës për të përmirësuar shikimin e kthesave
c) vendoset njëri pas tjetrit për të përmirësuar shikueshmërinë e kthesave të rrugës

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig.648

a) mjeti B duhet të kalojë i fundit
b) mjeti P duhet t?i japë përparësi mjeteve T dhe G
c) mjetet duhet të kalojnë sipas rradhës: T,P,G,B

7. Me lejedrejtimi të kategorisë

a) C, lejohet të drejtosh kamiona
b) BE, lejohet të drejtosh kamiona me rimorkio të lehtë
c) DE, lejohet të drejtosh autobusa që tërheqin një rimorkio jo të lehtë

8. Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet

a) në qendrat e banuara ku s?ka trotuar, ta vendosë mjetin sa më në anë të rrugës nga e djathta pa lënë fare hapësirë
b) që në orët e mbrëmjes të lërë gjithmonë ndezur dritat e pozicionit edhe pse është jashtë karrexhatës
c) të sigurohet që pushimi i mjetit në atë vend është i lejuar

9. Gjatë pushimit

a) mjeti nuk lejohet të lihet në zona parkimi të autorizuara
b) mjeti duhet të ketë të aktivizuara frenat e qëndrimit (frenat e dorës)
c) mjeti mund të vendoset me rrotat e krahut të djathtë mbi trotuar, nëse tepron hapësirë e mjaftueshme për kalimtarët

10. Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur

a) është fenomen që ndeshet vetëm gjatë lëvizjes me shpejtësi të ulët
b) shfaqet edhe kur lëvizim me shpejtësi të vogla, nëse gomat janë shumë të konsumuara
c) rritet në rrugët me kurriz

11. Kaska mbrojtëse

a) parandalon dhe zvogëlon dëmtimet e kokës së drejtuesit të mjetit në rast aksidenti
b) kur lëvizim në qendra të banuara, mund të vendoset edhe pa u lidhur
c) është e të njëjtit model, e përshtatshme për çdo lloj mase dhe madhësie të kokës

12. Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor përjashtohet

a) kur fakti nuk konsiderohet një vepër penale
b) atëherë kur ndërhyn sipërmarrja siguruese duke paguar në mënyrë të përshtatshme dëmin
c) kur ka dëme të pavullnetshme vetëm në sende

13. Nëse gjatë lëvizjes, timoni paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet

a) nga presioni i ulët i fryrjes së gomave drejtuese
b) nga ndonjë defekt i grupit të timonit
c) nga prania e pajisjes hidraulike në grupin e timonit
d) nga zhvendosja e ngarkesës mbi aksin e rrotave jo drejtuese