Shqipëri - Test 32

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 509

a) tregon që në këtë karrexhatë është i ndaluar pushimi i mjeteve
b) ndalon parakalimin vetëm në kthesë
c) ndalon parakalimin vetëm në prani të sinjalit nr. 2 që paralamëron?Kurriz rrugor?

2. Sinjali Nr 39

a) tregon se duhet të vazhdojmë rrugën detyrimisht drejt
b) shoqërohet detyrimisht me një panel plotësues me simbol ose një mbishkrim që saktëson natyrën e rrezikut
c) paralajmeron një rrezik të ndryshëm nga ata që janë parashikuara në sinjalet e tjerë të rrezikut

3. Sinjalet e ndriçuara në fig.155

a) me shigjetë jeshile të ndezur lejon vazhdimin e lëvizjes sipas drejtimit të shigjetës
b) janë sinjalizime për mjetet mbi shina
c) janë sinjale treguese vertikale

4. Sinjali nr. 224

a) ndalon kalimin e mjeteve me motor
b) ndalon kalimin e këmbësorëve
c) paralajmëron punime rrugore në fund të rrugës

5. Paneli plotësues nr.128/A/B

a) i vendosur poshtë sinjalit ?PARKING?, tregon fillimin e hapësirës për pushim të mjeteve
b) i vendosur poshtë sinjalit ?VENDKALIM KËMBËSORËSH?, tregon vendin ku nuk është më i lejueshëm qarkullimi i mjeteve
c) tregon korsinë e rezervuar për mjetet ?TAKSI?

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig. 630

a) mjeti E i jep përparësi mjetit D
b) mjeti D kalon para mjetit S pasi i duhet të lëvizë drejt
c) rradha e përparësisë është: S,D,E

7. Lejedrejtimi tërhiqet, gjatë qarkullimit

a) kur i ka kaluar afati i vlefshmërisë
b) kur lindin dyshime për mosplotësimin e kërkesave fizike dhe psikike
c) kur drejton një automjet që nuk ka lejeqarkullimi

8. Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është

a) 110 km/orë për autobusët
b) 110 km/orë për autoveturat
c) 110 km/orë për autokarrot

9. Drejtuesi i mjetit që po parakalohet ka detyrim që

a) të shtojë shpejtësinë për të lehtësuar parakalimin
b) të spostojë mjetin sa më në të djathtë të karrexhatës, kur rruga është me një korsi për çdo sens lëvizje
c) ta lehtësojë manovrën e parakalimit të mjetit tjetër

10. Gjatë tërheqjes së një mjeti me difekt, mjeti që tërhiqet

a) duhet të mbajë mundësisht të ndezur fenerët verbues (dritat e gjata)
b) në mungesë të ndonjë sinjalizimi tjetër, duhet të mbajë të ndezura dritat e kuqe të prapme
c) duhet të jetë i siguruar me lidhje të fortë

11. Pajisjet e sinjalizimit zanor (boritë)

a) ndalohet të përdoren në qendrat e banuara, përveç rasteve të rreziqeve të pa pritura
b) nuk lejohen të përdoren në rrugët interubanë nëse ato janë me një korsi për çdo sens lëvizje
c) mund të përdoren edhe jashtë qendrave të banuara për të parandaluar aksidentet e mundshëme

12. Personi përgjegjës nga ana civile dhe penale në një aksident rrugor

a) mund edhe t?i anullohet lejedrejtimi
b) kur ka shkelur norma të Kodit Rrugor, i nënshtrohet edhe sanksioneve përkatëse të tij
c) është në çdo rast subjekt i anulimit të lejes së drejtimit

13. Amortizatorët e rënë ose të konsumuar shkaktojnë

a) probleme, veçanërisht gjatë lëvizjes së mjetit në kthesa
b) ekuilibrim të mirë të mjetit si në rrugë të drejtë ashtu dhe në kthesa
c) mundësinë e dëmtimit dhe dobësimit të sustave të tyre
d) konsumim jo uniform të pjesëve ballore të gomave