Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

Shqipëri - Test 32

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 544

a) ndalon parakalimin e të gjitha mjeteve edhe në zonën e përzgje
b) në karrexhatën me tre korsi tregon që duhet zënë korsia e majtë për t?u kthyer majtas
c) ndalon ndryshimin e sensit të lëvizjes

2. Sinjali Nr. 9

a) tregon se ndalohet qëndrimin si në afersi ashtu dhe pergjatë ?Kalimit në nivel pa pengesa?
b) paralajmëron ndërprerjen e rrugës me një linjë hekurudhore, të pa mbrojtur
c) kërkon të ndalojmë në cçdo rast para linjës hekurudhore

3. Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore me një krah të ngritur vertikalisht si në figuren nr. 385, tregon se

a) duhet në çdo rast të kthehemi djathtas, pa zënë kryqëzimin
b) duhet të ngadalësojmë lëvizjen, vetëm në qoftë se në kryqëzim ka shina treni
c) është e lejuar vetëm manovra e kthimit djathtas

4. Sinjali Nr. 278

a) kufizon zonën e punimeve me kohëzgjatje të shkurtër
b) përdoret veçanërisht në rrugët ku bie borë e madhe
c) vendoset për ndarjen e përkohshme të senseve të kundërta të qarkullimit

5. Paneli plotësues nr.140

a) kërkon kujdes sepse mund të ndeshim kamionë që lëvizin ngadalë në ngjitje
b) tregon një pjesë rruge të rrezikshme, në të cilën nuk është e lejuar tërheqja e mjeteve
c) tregon ngadalësim të kamionëve në ngjitje, duke ftuar drejtuesit e mjeteve që vijnë pas që të rregullojnë shpejtësinë

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig.637

a) mjeti A duhet të pres të kaloj mjeti D
b) mjetet C dhe A kalojnë njëkohësisht pas mjetit L
c) mjetet duhet të kalojnë sipas rradhës: C,L,A,D

7. Pajisen me çertifikatë të përshtatshmërisë teknike

a) vetëm makinat bujqësore teknologjike me një aks
b) makinat bujqësore teknologjike me dy ose më shumë akse
c) makinat bujqësore teknologjike me një aks

8. Për shkak se përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin, është e ndaluar

a) të qëndrosh mbi shinat hekurudhore
b) të pozicionohemi në krahun e majtë të karrexhatës, për tu futur në një rrugë nga e djathta
c) të qarkullosh pa pasur arsye me një shpejtësi jashtëzakonisht të ulët në rrugë

9. Parakalimi nga e djathta është i lejuar

a) kur jemi në një rrugë me trafik të dendur dhe të ngadaltë
b) kur mjeti që kemi përpara ka sinjalizuar se ka ndërmend të kthehet nga krahu i majtë
c) kur rruga ka më shumë se dy korsi për çdo sens lëvizje

10. Për të kontrolluar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme

a) të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit dhe të shtoni gazin
b) të futni marshin me të ulët dhe të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit
c) të manovroni në maksimum më timon në drejtim të kundërt me rrëshqitjen

11. Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar

a) në mënyrë që të dallohet nga një distancë të paktën prej 20 metrash
b) vetëm për rimorkiot, kur qarkullojnë komplekse mjetesh
c) edhe kur mjeti është në parkim

12. Sigurimi i detyruar i mjeteve rrugore për përgjegjësinë civile ndaj të tretve

a) Mbulon dëmet e shkaktuara në njerëz, kafshë e materiale, brenda shumave maksimale
b) e shkarkon pronarin e mjetit nga përgjegjsia civile
c) detyron kompanitë sigurusë të dëmshpërblej drejtuesin e mjetit fajtor

13. Zhurmat e forta të lëshuara nga automjeti, mund të shkaktohen nga

a) defektet në diferencial
b) shpejtësia e lëvizjes
c) konsumimimi i gomave
d) rr?shqitja e rripit të motorit