AutoShkollaOnline Shqipëri - Test 32

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 515:

mund të jetë e shoqëruar me sinjalin vertikal 41
tregon që jemi para një kryqëzimi me përparësi nga e djathta
tregon se jemi para një kryqëzimi, ku është i detyruar ndalimi i mjetit para vijës së ndalimit

2. Në prani të sinjalit nr. 4 të vendosur në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizjeje

lejohet të përshkojmë kthesën me shpejtësi të madhe, mjafton që të mos dalim nga korsia e lëvizjes
duhet të lëvizim sa më afër vijës së mesit të karexhatës që ndan senset e lëvizjes
lejohet të kryejmë manovrën e kthimit të sensit të lëvizjes

3. Sinjali nr.93:

lejon të kthehemi djathtas apo majtas sipas rastit
ndalon kthimin nga e majta
tregon fundin e rrugës me sens të dyfishtë të qarkullimit

4. Sinjali nr. 242:

tregon korsinë e ndalim qarkullimit për mjetet e transportit të mallrave me peshë me ngarkesë të plotë mbi 3,5 tonë
ndalon qarkullimin e gjithë mjeteve me peshë të përgjithshme mbi 3,5 tonë në korsinë e krahut të majtë
tregon se është një sinjal tregues i përdorimit të korsive

5. Sinjali nr. 273:

tregon impiante që lejojnë shkarkimin e mbetjeve organike dhe të ujërave
paralajmëron një kanal të rrezikshëm për autokamper në kalim
tregon që të bëhet kujdes me autokamperin në dalje të kampit

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig.622:

mjeti B kalon i fundit
mjeti L kalon i pari sepse i duhet të lëvizë drejt
mjeti B kalon para mjetit L dhe si rrjedhim, edhe para atij E

7. Në dokumentacionin e nevojshëm për qarkullimin e automjeteve bën pjesë:

polica e sigurimit të detyrueshëm të mjeteve motorike
taksa e qarkullimit të mjetit
dokumentacioni i zhdoganimit të mjetit

8. Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet:

t’u afrohet kryqëzimeve duke ngadalësuar shpejtësinë me kujdes
që në udhëtimet e gjata të bëjë ndalesa të ndërmjetme
të qarkullojë me fenerët joverbues të rregulluar dhe të orientuar në mënyrë të tillë që të shohin lart

9. Pushimi i mjeteve në rresht të dytë:

në qendrat e banuara është i ndaluar nga ora 8:00 deri në 20:00 të mbrëmjes
është i ndaluar vetëm nëse shkaktonë rrezik për qarkullimin
është i ndaluar, përveç rastit kur kemi të bëjmë me mjete me dy rrota

10. Për t’i përshtatur kushteve të këqia të motit dhe për të parandaluar aksidentet rrugore duhet:

të mbajmë të ndezura dritat e pozicionit dhe ato të shkurtra për çdo rast shikimi të dobët
të rritet distanca e sigurisë nga mjeti në mjet
të ndizen fenerët kundër mjegullës vetëm natën

11. Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut duhet të përdoret detyrimisht për të sinjalizuar një mjet të ndaluar në rrugë për avari:

vetem në ngushtime rruge e në qendra t? banuara
vetem në qendra t? banuara
vetëm për të kërkuar ndihmë të shpejtë

12. Në rast aksidenti, i duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë:

sidoqoftë, edhe me sinjale me duar që kanë qëllim të pengojnë kalimin në zonën e rrezikshme
vetëm në rast se aksidenti ka ndodhur në rrugë interurbane pa ndriçim
jashtë qendrave të banuara me trekendeshin e rrezikut pas automjetit të ndaluar, nëse bllokohet karrexhata

13. Pamjaftueshmëria për të ruajtur qëndrueshmërinë e mjetit në rrugë shkaktohet:

nga montimi i disqeve të aluminit me gomat, edhe pse të parashikuara nga konstruktori
nga mbajtëset (zgara) e montuara mbi autoveturë për të mbajtur bagazhet
nga kontakti (kapja) jo i plotë midis gomave dhe sipërfaqes së rrugës
nga pjerrësia e rrugës që përshkohet