Shqipëri - Test 32

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 517

a) tregon vendin në të cilin drejtuesit e mjeteve duhet të ndalojnë për efekt të një sinjalizimi të ndalimit
b) tregon një vëndkalim, në të cilin këmbësorët që kanë zënë karrexhatën, kanë përparësi
c) shërben për të kufizuar zonat ku ndalohet qarkullimi i mjeteve

2. Sinjali Nr. 11

a) tregon se mund të takohen dy linja hekurudhore , me një distancë 150 metra njëra nga tjetra
b) vendoset në afërsi të ?KALIMIT NË NIVEL? të pambrojtur me barriera
c) tregon që linja hekurudhore ka vetëm një binar

3. Sinjali nr.100

a) të tregon se në kryqëzimin që po afrohet, jemi të detyruar të vazhdojmë lëvizjen drejt ose të kthehemi majtas
b) gjëndet edhe jashtë qëndrave të banuara
c) është sinjal vertikal detyrimi

4. Sinjali nr. 227

a) nëse është me fushë blu, vendoset vetëm në autostrada
b) vendoset në mbarim të rrugës që rrihet nga erëra të forta
c) tregon shpejtësinë e këshillueshme me të cilën mund të përshkojmë pjesën e rrugës në të cilën është vendosur

5. Sinjali nr. 256

a) tregon se në afërsi ndodhet një vend parkimi i autorizuar për autobusë
b) tregon vendin ku mund të presësh një autobus të transportit publik interurban (ndërqytetës)
c) nëse është me ngjyrë jeshile, tregon një stacion autobusi në autostradë

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig.623

a) rradha e kalimit është: A, C , R
b) mjeti C kalon i pari sepse i duhet të lëvizë drejt
c) mjeti C kalon i fundit

7. Pajisen me leje qarkullimi dhe targa regjistrimi

a) makinat bujqësore teknologjike me një aks
b) rimorkiot bujqësore me peshë të përgjithshme me ngarkesë mbi 1.5 tonë
c) rimorkiot bujqësore me peshë të përgjithshme, me ngarkesë të plotë deri ne 1.5 tonë

8. Drejtuesi që e le mjetin pushim në rrugë, duhet

a) të aktivizojë frenën e dorës (qëndrimit)
b) që në orët e mbrëmjes të lërë gjithmonë ndezur dritat e pozicionit edhe pse është jashtë karrexhatës
c) ta vendosë levën e marshit në pozicionin neutral (në afoljo)

9. Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që

a) sinjalizimi rrugor e lejon atë
b) të kemi hapësirë të lirë të mjaftueshme për kryerjen e sajë
c) mjeti të cilin duhet të parakalojmë, nuk ka sinjalizuar për fillimin e një manovre të tillë

10. Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell

a) qëndrueshmëri më t? vogël të mjetit në lëvizje
b) një ngarkesë më të madhe mbi pjesët e sistemit të drejtimit të mjetit
c) një përmirësim të punës së mjetit

11. Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune

a) e treguesit t? temperaturës së lart? t? lëngut ftohës t? motorit
b) e treguesit të presionit t? ul?t të vajit lubrifikues në motor
c) e treguesit t? hapjes së kuadrit të kruskotit

12. Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike

a) dhe rezulton akoma përdorues i tyre, nuk mund të drejtojë asnjë lloj mjeti rrugor
b) mund të vazhdojë të përdorë mjete të çdo kategorie të lejedrejtimit të disponueshme prej tij, nëse vertetohet se ka ndaluar përdorimin e tyre
c) mund të drejtojë vetëm mjete me cilindratë të vogël

13. Për të shmangur zhurmat shqetësuese gjatë qarkullimit duhet

a) të shmangen përshpejtimet me pedalin e gazit pa shkak dhe në mënyrë të përsëritur
b) për të lehtësuar qarkullimin, të nisemi nga vendi duke shkelur pedalin e gazit deri në fund
c) të shmanget në maksimum frenimi i fortë
d) të sistemohen ngarkesat në mënyrë të përshtatshme