Shqipëri - Test 32

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Vijat drejtuese në kryqëzim (fig. 543)

a) lejohet kthehemi nga e majta dhe nëse futemi pak ne sensin e kundërt të lëvizjes
b) për kthim të mjetit majtas, lihen nga e majta, ndërsa qendra e kryqëzimit lihet djathtas
c) ndalohet të kapërcehen nga mjetet që vazhdojnë drejt në kryqëzim

2. Sinjali Nr.68

a) lejon qarkullimin e kamionëve me rimorkio me peshë me ngarkesë të plotë më të madhe se 3,5 tonë
b) lejon qarkullimin e të gjithë kamionëve me karroceri të hapur, pa tendë
c) ndalon qarkullimin e kamionëve dhe autotrenave me peshë me ngarkesë të plotë mbi 3,5 tonë

3. Sinjali nr.104

a) është sinjal vertikal detyrimi
b) në qëndrat e banuara ka vlefshmëri nga ora 7:00 e mëngjesit deri në 23:00 të mbrëmjes
c) vendoset para hyrjes në një kryqëzim të rregulluar me rrethqarkullim

4. Sinjali nr. 249

a) vendoset në rrugët urbane (në qendrat e banuara)
b) paralajmëron një korsi përshpejtimi në krahun e djathtë
c) i?u tregon drejtuesve të mjeteve se numri i korsive rritet nga 2(dy) në 3(tre)

5. Sinjali nr. 269

a) i?u tregon drejtuesve të mjeteve se shumë afër ndodhet një qendër për rimorkimin (tërheqjen) e mjeteve me avari
b) i?u tregon drejtuesve të mjeteve se stacioni hekurudhor që ndodhet afër, ofron shërbimin e transportit me tren të automjeteve
c) sinjalizon drejtuesit e mjeteve për afrimin e një mbikalimi

6. Bordura e trotuarit me shirit me ngjyrëtë verdhë e të zezë të paraqitura në fig. 670

a) tregon vendqëndrim për autoveturat ??Taksi??
b) tregon një vendpushim, për mjetet e invalidëve
c) tregon vendpushim të autoveturave,paralel me trotuarin

7. Me lejedrejtimi të kategorisë A , lejohet të drejtohen

a) motorët me kosh
b) motomjetet me peshë pa ngarkesë deri në 400 kg
c) makina bujqësore me peshë pa ngarkesë deri në 400 kg

8. Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet

a) që pasi fute në qarkullim, ta mbajmë sinjalin e drejtimit sa më gjatë të ndezur deri sa të arrijmë njëfarë shpejtësie të përshtatshme
b) të shkelë pedalin e gazit deri në fund dhe të lirojmë menjëherë pedalin e friksionit që të nisemi sa më shpejt
c) të vendosë paraprakisht rripin e sigurimit në mjetet e pajisura me to

9. Është i ndaluar parakalimi

a) kur fushëpamja është e pamjaftueshme
b) në të përpjetat e kurrizeve të rrugës, në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizje
c) në ?KALIMET NË NIVEL? pa barriera dhe të pa pajisura me drita

10. Drejtuesi i mjetit duhet

a) të montojë bori të fortë në mjet për t?u dëgjuar më shumë
b) të mos kalojë kurrë kufijtë e shpejtësisë s? lejuar
c) si rregull, në kryqëzime të respektojë sinjalet e përparsisë

11. Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm

a) në rastet e mjegullës së fortë, bashkë me dritat kundër mjegullës
b) natën, gjatë qëndrimit apo pushimit në karrexhatë
c) natën, edhe kur janë të ndezura fenerët e largësisë

12. Shenjat e fillimit të gjëndjes së shokut janë

a) shfaqja e ngjyrës së kuqe të lëkurës, që tregon rritje të temperaturës
b) djersë të ftohta në ballë dhe gjendje e tensionuar
c) shfaqja e njollave mbi lëkurë

13. Mosfunksionimi i mirë i frenave, mund të shkaktohet nga

a) hapësirat e mëdha (korsa, rruga bosh) në pedalin e frenave
b) ferrotat e lagura nga uji
c) frenim i bërë me levën e marshit në pozicionin e lëvizjes mbrapa
d) ferrota shumë të konsumuara