Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

Shqipëri - Test 32

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 515

a) tregon që jemi para një kryqëzimi ku duhet të zbatohet rregulli i dhënjes përparësi nga e djathta
b) tregon që jemi në një rrugë ku duhet ndalojmë dhe të japim përparësi
c) tregon se mjetet që kanë ndaluar për të dhënë përparësi nuk duhet të shkelin vijën tërthore

2. Panelet distancometrike te Sinjalit Nr.13

a) gjenden vetëm në ?KALIMET NË NIVEL PA PENGESA?
b) kanë aq shirita të kuq sa është numri i linjave hekurudhore që ndërpresin rrugën
c) vendosen kur kemi një ?KALIM NË NIVEL?

3. Sinjalin Nr. 43

a) vendoset para postbllokut ?NDAL ? POLICIA?
b) paralajmëron se do ndeshim sinjalin ?STOP? në kryqëzim
c) paralajmëron se në kryqëzim jemi të detyruar të ndalojmë dhe të japim përparësi

4. Sinjali 168

a) tregon një rrethqarkullim pa dalje
b) paralajmëron një zonë të përshtatur për park publik
c) tregon një pjesë rruge që ka mbikalim

5. Sinjali nr. 305

a) duhet vendosur në gjithë tipet e rimorkiove për transportin e mallrave dhe të pasagjerëve
b) natën përmirëson pamjen e rimorkiove mbi të cilat janë vendosur
c) duhet vendosur edhe në pjesën e mbrapme të autobusëve me peshë mbi 3,5 ton

6. Ne kryqëzimin e paraqitur në fig 668

a) mjeti S e kalon kryqëzimin i pari
b) kalimi i mjeteve N,S,C bëhet duke ndjekur sinjalistikën semaforike
c) mjetet kalojnë sipas rradhës: S,N,C

7. Bën pjesë në sistemet e pajimit të mjeteve rrugore me motor

a) sistemi i sinjaleve pamore dhe ndriçuese
b) për automjetet, kutia e ndihmës së shpejtë
c) për automjetet, sinjali i lëvizshëm i rrezikut

8. Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet

a) t?u japë përparësi vetëm mjeteve që janë në sensin e tij të lëvizjes
b) te sinjalizojë vazhdimisht me bori kryerjen e manovrës
c) t?u japë përparësi mjeteve që vijnë si nga e djathta ashtu dhe nga e majta

9. Nuk mund të parakalosh

a) një mjet që ka ndaluar për t?i dhënë përparësi një mjeti tjetër
b) pranë daljes së një parkimi (vend pushimi) për mjetet publike
c) në afërsi ose në vazhdimësi të ?KALIMEVE NË NIVEL? pa barriera dhe pa sinjalizim me drite të kuqe

10. Ngarkesa duhet të sistemohet mbi mjet në mënyrë të tillë që

a) të mos zvogëlojë fushëpamjen e drejtuesit të mjetit
b) të mos pengojë lirshmërinë e lëvizjeve në drejtimin e mjetit
c) të shmangë rënien e vet? ngarkesës

11. Kaska mbrojtëse

a) është e detyrueshme për drejtuesit dhe pasagjerët e motorëve
b) mund të prodhohet edhe vetë, pa qenë nevoja të jetë e fabrikës dhe e testuar
c) parandalon dhe zvogëlon dëmtimet e kokës së drejtuesit të mjetit në rast aksidenti

12. Personi përgjegjës nga ana civile dhe penale në një aksident rrugor

a) është në çdo rast subjekt i anulimit të lejes së drejtimit
b) mund t?i bëhet rivlerësim i lejedrejtimit
c) kur ka shkelur norma të Kodit Rrugor, i nënshtrohet edhe sanksioneve përkatëse të tij

13. Duhet të kontrollojmë në sistemin e sinjalizimit pamor dhe ndriçues të mjetit

a) gjendjen dhe funksionimin e ngrohësve dhe klimatizatorëve në mjet
b) sistemin e shpërndarjes së rrymës alternative
c) formën dhe ngjyrën e pjesëve të xhamit dhe ato plastike të ndriçuesve dhe të sinjalizuesve të mjetit
d) regjistrimin e fenerëve