Teste teorike online për marrjen e lejës së drejtimit të mjetit për kategorinë A dhe B.

Shqipëri - Test 32

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 540

a) lejon parakalimin vetëm në pjesën ngjitëse të kurrizit
b) tregon një karrexhatë me një sens lëvizje
c) tregon një karrexhatë me tre korsi , me dy sense lëvizje

2. Sinjali Nr.68

a) ndalon qarkullimin e të gjithë kamionëve me karroceri me tendë të mbyllur
b) është një sinjal vertikal ndalimi
c) ndalon qarkullimin e automjeteve për transport personash me peshë më të madhe se 3,5 tonë

3. Sinjali nr.120

a) të detyron të ndalosh para hyrjes në autostradë
b) ndalon hyrjen në një zonë të rezervuar për mjetet e mirëmbajtjes së autostradës
c) tregon që duhet të ndalojmë në hyrje të autostradës për të bërë pagesën

4. Sinjali nr. 214

a) është një sinjal i vendosur afër një qendre spitalore
b) tregon se në afërsi ndodhet një farmaci
c) tregon se në afërsi ndodhet një studio mjekësore

5. Sinjali nr.303

a) sinjalizojn mjete për transportin e mallrave të rrezikshme
b) vendosen në pjesën e pasme të kamionëve me masë të përgjithshme mbi 3,5 ton
c) vendoset në pjesën e përparme dhe të pasme të mjetit që transporton mallra të rrezikshme

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig. 644

a) mjetet duhet të kalojnë sipas rradhës: P, D, L, B
b) mjetet D dhe L mund të kalojnë njëkohësisht të parët
c) mjeti D duhet t?i japë përparësi mjetit P

7. Pajisen me leje qarkullimi dhe targa regjistrimi

a) makinat bujqësore teknologjike të tërhequra
b) rimorkiot bujqësore me peshë të përgjithshme, me ngarkesë të plotë deri ne 1.5 tonë
c) makinat bujqësore teknologjike me një aks

8. Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim

a) kur këmbësorët japin shenja hutimi në kapërcimin e rrugës
b) gjysmë orë para perëndimit dhe deri gjysmë orë para lindjes së diellit
c) në pjesët e rrugëve që janë në ngjitje (të përpjeta)

9. Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit

a) zgjatet nëse mjeti që po parakalohet e rrit shpejtësinë
b) nuk varet nga gjatësia e mjeteve që marrin pjesë në manovër
c) zmadhohet nëse mjeti që parakalohet e ul shpejtësinë

10. Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë

a) rruga e ndarë në korsi
b) rruga e ndarë në karrexhata
c) pjesë të deformuara dhe të pa sinjalizuara të rrugës

11. Kaska mbrojtëse

a) parandalon dhe zvogëlon dëmtimet e kokës së drejtuesit të mjetit në rast aksidenti
b) amortizon pjesërisht? goditjet e forta të kokës në rast aksidenti
c) kur qarkullojmë me shpejtësi të ulët, nuk është e detyrueshme të përdoret

12. Për të përcaktuar personat ose/edhe automjetet e përfshirë në një aksident rrugor

a) duhet të kontrollohet edhe çertifikata e sigurimit dhe të merren të dhënat e saj
b) është e mjaftueshme të kërkohen vetem gjeneralitetet e drejtuesit të mjetit
c) duhet të kontrollojmë gjithmonë numrin e shasisë, për të identifikuar mjetin

13. Kur fshirëset e xhamave nuk punojnë, difekti mund të jetë shkaktuar sepse

a) ka defekt motori elektrik i mekanizmit të tyre
b) ka defekt dinamoja
c) ka mungesë të vajit lubrifikues në motor
d) ka defekt vetë çelsi komandues