AutoShkollaOnline Shqipëri - Test 32

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 539:

tregon që në këtë karrexhatë është i ndaluar qëndrimi dhe pushimi i mjeteve
lejon qëndrimin vetëm në pjesën e karrexhatës me tri korsi
tregon një zvogëlim të numrit të korsive, për një gjysmekarrexhatë

2. Sinjali nr. 83:

tregon fundin e ndalimit të parakalimit që ishte në fuqi më parë
lejon një kamion të parakalojë një autobus
tregon karrexhatë me dy korsi të ndara për kategori të posaçme mjetesh

3. Sinjali nr.107:

mund të bashkëshoqërohet me një panel plotësues, i cili tregon distancën se ku mund të gjejmë gomistin për të ndërruar gomat
iu tregon drejtuesve të mjeteve të qarkullojnë me zinxhirë ose me goma për borë
ndalon qarkullimin e mjeteve që kanë zinxhirë në goma

4. Sinjali nr. 284:

tregon devijim të detyrueshëm të lëvizjes për mjetet e paraqitura në sinjal
tregon per drejtuesit e automjeteve të artikuluar të paraqitur në sinjal, se janë të detyruar të vazhdojnë lëvizjen drejt
vendoset në ngjushtimet e karexhatës

5. Paneli plotësues nr.134:

plotëson sinjalin “RREZIQE TË TJERA”
tregon praninë e makinës punuese për pastrimin e rrugës
tregon praninë e një makine pastruese të mbeturinave rrugore

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig. 646:

mjeti C e ka krahun e djathtë të zënë
mjeti C kalon i pari
mjeti D duhet t’i japë përparësi mjetit C

7. Ciklomotorët janë:

mjete rrugore me motor që, përveç drejtuesit të tyre, mund të transportojnë edhe një person tjetër
mjete rrugore
mjete rrugore me motor me një vend (ndenjëse)

8. Për qëllime të sigurisë rrugore drejtuesi i mjetit duhet:

t’u afrohet kryqëzimeve duke ngadalësuar shpejtësinë me kujdes
të qarkullojë me fenerët joverbues të rregulluar dhe të orientuar në mënyrë të tillë që të shohin lart
që para se të niset për udhëtim, të kontrollojë presionin e gomave

9. Në momentin (fazën) e parakalimit drejtuesi i mjetit është i detyruar:

të kryejë parakalimin në një kohë sa më të shkurtër të mundshme dhe të vendoset në korsinë e krahut të djathtë
të qëndrojë sa me gjatë në korsinë e parakalimit
të ruajë distancë anësore duke pasur parasysh gjerësine e rrugës dhe gjatësinë e mjeteve në parakalim

10. Për qëllime të sigurisë në rrugë, është e rrezikshme:

të qëndrosh mjetin, natën, jashtë karrexhatës
të parakalohet në tunele të rrugëve me një korsi për çdo sens lëvizjeje, kur fushëpamja është e kufizuar
të qëndrosh përgjatë autostradës për të marrë pasagjerë

11. Janë të përjashtuar nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit:

kandidatët për drejtues mjeti, që bëjnë stërvitjen praktike me mjet
personat mbi 65 vjeç, mosha e të cilëve është e vërtetuar me dokumente
personat që marrin dhe shpërndajnë postën

12. Barnat për shqetësimet nga mjetet (kur të zë makina) mund t'i shkaktojnë drejtuesit të mjetit:

ulje të reflekseve
vetëm zhdukjen e ndjesisë së të përzierit dhe asgjë tjetër
ulje të vëmendjes

13. Te gomat nevojitet të kontrollohen në mënyrë të vazhdueshme:

efektet e provës së frenimit me marshin e lëvizjes mbrapsht
rezultatet e kontrollit laboratorik të materialit të gomës
nëse ka ose jo humbje ajri dhe rënie presioni
që presioni i fryrjes të jetë i njëjtë me atë të këshilluar nga konstruktori i mjetit