Shqipëri - Test 32

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 506

a) tregon që karrexhata me katër korsi është rrugë me të drejtë përparësie
b) tregon një kryqëzim të një rruge me pëpërparësi me një rrugë tjetër pa përparësi
c) tregon që karrexhata me dy korsi është rrugë me të drejtë përparësie

2. Sinjali Nr. 21

a) si rregull, vendoset 150 m përpara pikës së nisjes se rrezikut
b) tregon një ndërprerje të rrugëve nga e djathta
c) paralajmëron për një nënkalim për këmbësorët në segment rruge

3. Sinjali Nr. 48

a) paralajmëron të kufizojme shpejtësinë dhe të tregojmë kujdes gjatë lëvizjes
b) lejon qëndrimin e mjeteve në vazhdimësi të kryqëzimit
c) paralajmëron një kryqëzim në formë ?T?-je, me një rrugë jokryesore që futet nga e djathta

4. Sinjali nr. 208

a) vendoset në qendrat urbane (të banuara)
b) tregon se është i ndaluar kalimi për në Tiranë për shkak të rrugës së bllokuar
c) është sinjal që tregon fillimin e një rrethi dhe mbarimin e rrethit tjetër

5. Sinjali nr. 253

a) tregon se në afërsi ndodhet një telefon publik
b) tregon një aparat telefonik publik të vendosur në një rrugë interurbane (ndërqytetëse)
c) tregon afrimin e një vendi ku është vendosur një central telefonik

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig. 646

a) mjeti C ka përparësi ndaj mjetit A
b) mjeti A e ka krahun e djathtë të zënë
c) mjeti D është i pari që kalon kryqëzimin

7. Rimorkiot

a) janë edhe mjete të tërhequra për transport të përzier, njerëzish dhe mallrash
b) janë mjetet me një aks për transport pasagjerësh
c) përdoren edhe për transport pasagjerësh

8. Kalimi në nivel mund të karakterizohet nga prania

a) e paneleve distancametrike
b) e nënkalimeve për këmbësorët
c) e gjysmëbarrierave

9. Ndalimi i pushimit të mjeteve mund të sinjalizohet

a) me vijën që kufizon vendqëndrimin e mjeteve në anë të trotuarit
b) me panelin plotësues ?VAZHDIMËSI?
c) me shiritat verdhë e zi të vizatuar në bordurën e trotuarit

10. Drejtuesi i mjetit duhet

a) të parakalojë në çdo rast, për sa kohë që nuk ka sinjal ndalimi
b) të shikojë në pasqyrën anësore përpara se të sinjalizojë ndryshimin e korsisë
c) të përdorë borinë në qendrat e banimit sa herë që e mendon

11. Pajisjet e sinjalizimit zanor (boritë)

a) mund të përdoren gjithmonë nga automjetet e ndihmës së shpejtë edhe kur janë jashtë shërbimit
b) nuk lejohen të përdoren në rrugët interubanë nëse ato janë me një korsi për çdo sens lëvizje
c) ndalohet të përdoren në qendrat e banuara, përveç rasteve të rreziqeve të pa pritura

12. Nëse i dëmtuari paraqet një ose më shumë fraktura në gjymtyrë, duhet

a) të mbulohen me material të pastër plagët e mundëshme të shkaktuara nga thyerjet
b) të bëhet e palëvizshme me mjete të rastit gjymtyra e thyer pavazhduar me manovra të tjera
c) pasi të bëhet e palëvizshme gjymtyra e dëmtuar, të merren masat parandaluese kundër gjendjes së shokut nëse është e nevojshme

13. Për të garantuar sigurinë në qarkullimin e mjeteve dhe shmangien e aksidenteve, duhet

a) të zvogëlojmë presionin e gomave për të përmirësuar qëndrueshmërinë e mjetit
b) të zëvendësohen gomat tepër të konsumuara
c) të kontrollohet gjendja e anëve dhe e kapjes së gomave me disqet për të shmangur humbjet e presionit të ajrit ose shfryrjen e menjëhershme të tyre
d) të mos ndryshojmë kurrë pozicionin reciprok të gomave në mjet