Test 32

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë nëse fusha është me ngjyrë jeshile, vendoset në autostrada
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Në rastet e mjegullës së fortë, bashkë me dritat kundër mjegullës, është I detyrueshëm edhe përdorimi i dritave të pozicionit
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një mbikalim për këmbësorë
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Në sinjalin e paraqitur në figurë feneri i tipit A që pulson mund të jetë vendosur në prani të pikave të rrezikshme të rrugës
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të ndiqet nga sinjali ?jep përparësi?
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Simboli në figurë tregon çelësin e komandimit të dritave të largësisë
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë është pjesë e rrugës
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon adresën dhe numrin e telefonit të policisë rrugore më të afërt
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Në sinjalistikën horizontale të paraqitur në figurë mjeti C lejohet të vazhdojë edhe drejt lëvizjen
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin vetëm për motorët me cilindrat mbi 150 cm3
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë gjendet në afërsi të kantiereve rrugore
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron drejtimin e vetëm të detyruar, në kryqëzimin që po afrohet
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë është i vendosur mbi një llambë me ngjyrë jeshile
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Bëjnë pjesë në grupin e automjeteve mjetet rrugore të veçanta
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një karrexhatë të bllokuar për punime rrugore në vazhdim
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Amortizatorët e rënë ose të konsumuar shkaktojnë uljen e komoditetit gjatë udhëtimit
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë në qendrat e banuara e lejon pushimin nga ora 20:00 deri në 8:00 të mëngjesit
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Shpëtuesja e trafikut është e destinuar për mbrojtjen dhe qëndrimin e këmbësorëve që kapërcejnë rrugën
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Nëse i lënduari në një aksidenti rrugor ka një plagë me gjak, duhet në rast hemorragjie të jashtme, të bllokohet ajo dhe të thirret menjëherë ndihma e shpejtë
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Simboli në figurë tregon vendin e komandimit të dritave të kabinës
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Rruga e paraqitur në figurë ndalon ndryshimin e sensit të lëvizjes
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Për mosfunksionimin e mirë të sistemit të frenimit, shkak mund të jetë një defekt i mundshëm në pompës së tij
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon që është e mundur mbërritja në Kukës vetem duke vene zinxhirët ose goma bore
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon fundin e kufizimit të shpejtësisë
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron praninë e një ure të lëvizshme
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti P lëviz në rrugë me përparësi
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e autotrenave
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë shërben për të kanalizuar trafikun në autostrada
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon pushimin e mjeteve në zonën ku është vendosur
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një pjesë rruge me shtresë asfalti të dëmtuar
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Një vend parkim i autorizuar është i kufizuar me vijë jeshile kur lejohet parkimi ditën dhe natën pa pagesë
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti A kur ka në funksion sinjalet e urgjencës kalon i pari
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Me lejedrejtimi të kategorisë A, lejohet të drejtohen motokarrot për përdorim të veçantë me peshë bosh deri 400 kg
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Zona rigrupimit është pjesë e karrexhatës para vijës së ndalimit, e destinuar për grumbullimin e mjeteve, në pritje për rrugë të lirë
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se është sinjal detyrimi
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një rrugë pa dalje për mjetet
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron që po kryhen punime në rrugë
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës mjetet që duan të kthehen nga e majta
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë shërben për të paralajmëruar trafikun në rrugët interurbane (ndërqytetëse)
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale si në figurë ka pjesët me vija zigzag, të destinuar për autobusët që të kryejnë manovrën e futjes në vendqëndrim dhe rifutjen në rrjedhën e trafikut