AutoShkollaOnline Shqipëri - Test 32

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Korsia e bicikletave:

lejon qarkullimin e automjeteve
e ndalon qarkullimin e motorave
është pjesë gjatësore e rrugës për qarkullimin e biçikletave

2. Sinjali nr.56:

ndalon parakalimin e motokarrove
e lejon manovrën e parakalimit të një autoveture por pa e kapërcyer vijën gjatësore të pandërprerë
ndalon parakalimin e automjeteve, edhe pse ky parakalim mund të ndodhë brenda gjysmëkarrexhatës

3. Sinjali nr.96:

tregon që në kryqëzim është e ndaluar të kthehesh majtas
mund të shoqërohet me një sinjal plotësues për distancën nga ku fillon detyrimi
detyron që të vazhdosh lëvizjen drejt ose të kthehesh majtas

4. Sinjali nr. 238:

tregon që në kryqëzimin e ardhshëm nuk është i mundur kthimi direkt nga e majta
tregon se lejon të vazhdosh drejt lëvizjen
tregon intinerarin e mundshëm për tu khyer nga e majta

5. Secili nga panelet plotësues nr.128:

tregon vendin e fillimit të përshkrimit të treguar në sinjal
tregon drejtimin e detyrueshëm drejt ose majtas
i vendosur poshtë sinjalit “PARKING”, tregon fillimin e hapësirës për pushim të mjeteve

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig 640:

radha e kalimit të mjeteve është R,D,B
mjeti L ka dalë nga kryqëzimi, pra nuk është objekt i diskutimit
mjeti D i jep përparësi mjetit B

7. Pezullimi i lejedrejtimit bëhet:

kur janë shkelur rregullat për ruajtjen e ambientit nga ndotja atmosferike
nga Policia Rrugore, nga DPShTRr-ja ose nga Autoritetet Gjyqësore
në rast të drejtimit të mjetit nën ndikimin e alkolit

8. Distanca e sigurisë e një mjeti me mjetin që ka përpara, përcaktohet:

të paktën 10 metra nëse mjeti përpara është një makinë pastruese bore në pune
të paktën 20 metra nëse mjeti që është përpara, është një makinë pastruese bore në punë
në varësi nga kufizimet e shpejtësisë që vendosin automjetet në pjesën e pasme të tyre

9. Nëse natën, në një rrugë interurbane (ndërqytetëse) me një korsi për çdo sens lëvizjeje, duam të parakalojmë një mjet, duhet:

ta kryejmë manovrën nëse sinjalet rrugore e lejojnë, megjithëse fushëpamja mund të jetë e pamjaftueshme
të ndezim në çdo rast dritat e gjata
të heqim dorë nga parakalimi nëse mjeti që duam të parakalojmë e rrit shpejtësinë

10. Për qëllime të sigurisë në rrugë, është e rrezikshme:

të qëndrosh mjetin, natën, jashtë karrexhatës
të përdoren në mënyrë të gabuar fenerët verbues (dritat e largësisë)
të qëndrosh përgjatë autostradës për të marrë pasagjerë

11. Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm:

edhe për drejtuesit e motokarove
për drejtuesin dhe pasagjerët e motorëve me kosh
për drejtuesin e motorit dhe pasagjerin

12. Personi përgjegjës nga ana civile dhe penale në një aksident rrugor:

mund edhe t’i anullohet lejedrejtimi
është në çdo rast subjekt i anulimit të lejes së drejtimit
duhet në çdo rast të paguajë menjëherë gjobën

13. Duke udhëtuar me goma të aksit të përparmë me presion fryrjeje të ndryshëm:

krijohen vështirësi për boshtin e transmisionit të lëvizjes në rrotat aktive
mbajtja e mjetit në rrugë dhe ruajtja e pozicionit nuk është e sigurt
gjatë frenimit, mjeti zhvendoset në mënyrë të pakontrolluar
vështirësohet ruajtja e pozicionit të mjetit në rrugë vetëm në kthesa