Shqipëri - Test 33

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Korsia e biçikletave

a) është pjesë gjatësore në anë të rrugës, e rregulluar dhe rezervuar për qarkullimin e biçikletave
b) shërben për qarkullimin e mjeteve të vogla dhe këmbësorëve
c) gjate gjithë gjatësisë së saj është e ndarë me vijë të verdhë nga korsitë e tjera

2. Sinjali Nr.17

a) paralajmëron një ngjitje të rrezikshme
b) kërkon që të zbresim marshin e lëvizjes, për të kontrolluar më mirë lëvizjen e automjetit
c) kërkon të jemi të kujdesshëm për shpejtësinë e lëvizjes

3. Sinjali nr. 115

a) tregon fundin e një rruge biçikletash paralel me një rrugë këmbësorësh
b) tregon fundin e një zone të përbashkët për qarkullimin e këmbësorëve dhe biçikletave
c) tregon një zonë të ndaluar për qarkullimin e këmbësorëve dhe biçikletave

4. Sinjali nr.199

a) tregon autostradën ndërkombëtare Europiane në nr. 55
b) vendoset në rrugë të rëndësisë ndërkombëtare Europiane
c) tregon që rruga ka stacione të furnizimit me benzinë ekologjike (jeshile)

5. Sinjali nr. 292

a) vendoset në kufijtë anësore të rrugëve malore
b) është një tregues, i përdorur vetëm në rrugët me një sens lëvizje për qarkullim
c) është i domosdoshëm për të mundësuar shikimin dhe vijueshmërinë e rrugës në kushtet e një bore të madhe

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig.659

a) mjeti R nuk duhet t?i japë përparësi asnjë mjeti tjetër
b) mjetet kalojnë sipas rradhës: R,A,C
c) mjetet C kalon pas mjetit A

7. Rivlerësimi i lejedrejtimit bëhet

a) kur zotëruesi i lejedrejtimit ka ndërruar vendbanimin
b) për humbjen e përhershme të aftësive psikike e fizike të njohura me ligj
c) kur konstatohet se drejtuesi është në drejtim të mjetit pa lejedrejtimi

8. Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet

a) të manovrojë me shumë shpejtësi që të dalë nga zona e parkimit
b) të aktivizojë dritat e pasme kundër mjegullës
c) të tregojë kujdes, ndaj lëvizjes së këmbësorëve

9. Një vend parkim i autorizuar

a) kërkon që të vendosim mjetin në pushim pa krijuar pengesë për mjetet e tjera
b) kufizohet me vijë të verdhë, kur parkimi është me pagesë
c) kur është i kufizuar me vijë blu, lejon parkimin vetëm për mjetet ?TAKSI?

10. Në autostrada lejohet të qarkullojnë

a) autokarrot me peshë bosh mbi 400 kg
b) edhe automjete me ngarkesa të pasistemuara e të pafiksuara mirë
c) gjysëmërimorkiatorët

11. Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm

a) në tunelet rrugore, edhe ditën në çdo rast të fushëpamjes së dobët të pamjaftueshme
b) vetëm kur lëvizim në rrugë urbane
c) në tunelet e rrugëve, por vetëm kur tunelet janë të pandriçuar

12. Gjendja e shokut

a) nuk paraqet rrezik të madh për shëndetin
b) mund të shkaktohet nga një dhembje e fortë
c) mund të shkaktohet nga humbje gjaku e madhe

13. Kur fshirëset e xhamave nuk punojnë, difekti mund të jetë shkaktuar sepse

a) është djegur siguresa përkatëse
b) ka mungesë të vajit lubrifikues në motor
c) është djegur rezistenca ngrohëse e xhamit të pasëm
d) ka defekt vetë çelsi komandues