Shqipëri - Test 33

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Vijat e bardha gjatësore të ndërprera

a) shërbejnë për të ndarë rrugët me karrexhata të pavarura
b) vendosen në afërsi të kryqëzimeve në nivel
c) lejojnë në rastet e parakalimeve që të futemi në korsinë e sensit të kundërt, në rrugë me një korsi për sens

2. Sinjali Nr. 73

a) ndalon qarkullimin e mjeteve që transportojnë mallra që ndizen lehtësisht
b) tregon korsi të rezervuar për automjete që punojnë me karburant, gas të lëngët
c) lejon qarkullimin e autoveturave që kanë në depozitë gaz të lëngët

3. Sinjali nr.113

a) kur shoqërohet me panelin plotësues ?VAZHDIMËSI?, tregon vazhdimin e një rruge të rezervuar për këmbësorët dhe biçikletat
b) tregon një zonë ku këmbësorët duhet t?i marrin biçikletat për dore
c) tregon një zonë këmbësore paralel me një rrugë për biçikleta

4. Sinjali nr. 288

a) vendoset për të treguar përdorimin e korsive që janë në funksionim
b) tregon që kamionët duhet të ruajnë distancë sigurie vetëm nga autoveturat
c) tregon për kategori të ndryshme të mjeteve si të përdorin korsitë

5. Simboli në figurën nr. 696

a) është e vendosur në një llambë spiune me ngjyrë blu
b) vendoset në komandën e fenerëve joverbues
c) vendoset bashkë me llambën spiune me ngjyrë jeshile dhe dallohet kur ndizen fenerët joverbues (dritat e shkurtra)

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig. 645

a) rradha e kalimit të mjeteve është: N,A,F,H
b) nëse mjeti A, sinjalizon me sirenë edhe dritë vezulluese blu, kalon i pari në kryqëzim
c) rradha e lëvizjes është F dhe H njëkohësisht, pastaj A, N( kur mjeti A nuk është ne emergjence

7. Një nga kushtet për tu pajisur me lejedrejtimi është

a) të ketë mbushur moshën 21 vjeç, për të drejtuar autovetura me (8+1) vend
b) të ketë mbushur moshën 18 vjeç, për të drejtuar mjete me motor, për të nëse kërkohet lejedrejtimi të kategorisë B
c) të ketë mbushur moshën 18 vjeç, për të drejtuar autovetura

8. Kufiri maksimal i lejuar i shpejtësie në një rrugë interurbane kryesore është

a) 60 km/orë për kamionët me rimorkio (autotrenat)
b) 90 km/orë për autokarrot
c) 110 km/orë për autoveturat

9. Ndalimi i pushimit të mjeteve mund të sinjalizohet

a) me vijë të verdhë të pandërprerë që kufizon zonën brenda të cilës është shënuar fjala ?BUS? (autobus)
b) me sinjalin ?PARKIM?
c) me vijën që kufizon vendqëndrimin e mjeteve në anë të trotuarit

10. Ngarkesa duhet të sistemohet mbi mjet në mënyrë të tillë që

a) ditën, të sinjalizohet me një mbulesë të kuqe, nëse del jashtë karrocerisë në pjesën e pasme
b) mos kalohet më shumë se 10 % e lartësisë maksimale të parashikuar në lejen e qarkullimit, por brenda lartësisë prej 4 m
c) kur del jashtë karrocerisë në pjesën e pasme, të sinjalizohet me ?trekëndëshin e rrezikut?

11. Drejtuesi i mjetit duhet të paraqesë, sipas kërkesës së punonjësit të policisë

a) librezën e përdorimit dhe mirëmbajtjes së mjetit
b) lejen e qarkullimit të mjetit
c) vetëm kontratën e marrjes në përdorim me të drejtë blerje

12. Në rast aksidenti, u duhet sinjalizuar rreziku mjeteve që vijnë

a) jashtë qendrave të banuara, duke vendosur trekendeshin e rrezikut pas mjetit të ndaluar, nëse bllokohet karrexhata
b) vetëm në rast se ai ka ndodhur në rrugë interurbane pa ndriçim
c) kur ka materjale të rrëshqitshme mbi karrexhatë

13. Për të garantuar sigurinë në qarkullim dhe shmangien e aksidenteve, duhet

a) të sigurohet tejdukshmëria dhe pastërtia edhe e xhamave anësore
b) gjatë verës xhamat të mbahen gjithmonë komplet të hapura
c) të aktivizojmë ventilatorin që than xhamin nga avulli, nëse xhami i përparmë është i errësuar nga pluhuri
d) të kontrollohen vazhdimisht fshirëset e xhamit duke i zëvëndësuar ato nëse janë në gjendje jo të mirë