Test 33

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e kamionëve me peshë faktike mbi 7 tonë
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjalet e ndriçuar të figurës tregojnë distancën nga hyrja në autostradë në qendrat e banuara tregojnë kufizim shpejtësie për kategori të veçantë mjetesh
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset vetëm në zonat e banuara
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor përjashtohet kur aksidenti rrugor shkaktohet nga forca madhore
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron detyrimin që të ndalojmë dhe të japim përparësi
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 30 km/orë për autokarrot në qendrat e banuara
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon që duhet të vazhdojmë lëvizjen drejt për të dalë nga zona e banuar
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Zona me trafik të kufizuar është një zonë në të cilën qarkullimi mund të kufizohet me orare të përcaktuara
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Para se të kryejë manovrën e parakalimit, drejtuesi i mjetit është i detyruar të zvogëlojë shpejtësinë
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Rripat e sigurimit nuk janë të nevojshëm kur mjeti ka jastëk ajri (airbag)
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë radha e kalimit në kryqëzim është: D, C, A, H
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimi i paraqitur në figurë mjeti E kalon i pari kryqëzimin
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Në semaforët normalë për mjetet drita e verdhë fikse ndizet bashkë me dritën e kuqe
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Anulimi i lejedrejtimit bëhet nga organi që e ka lëshuar atë
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Në rast shiu duhet të përshkohen kthesat me shpejtësi më të ulët se në kushte normale
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Pozicioni i punonjësit të Policisë Rrugore me krahët e hapura në këndin 90 gradë, me krahun e djathtë të drejtuar përpara, si në figurë, lejon kthimin djathtas të mjeteve që vijnë nga e djathta e tij
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Sinjalet në figurë vendosen në tunelet me një sens lëvizje
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar gjithmonë, sapo të ndizen dritat e pozicionit
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë në kuadratin e parë, tregon kufirin e shpejtësisë maksimale në qendrat e banuara
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë kërkon t?i biem borisë nëse shohim biciklistë që duan të ndërpresin rrugën
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë ku lejohet parakalimi para vendkalimit të këmbësorëve
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti P kalon pas mjetit T, pasi krahun e djathtë e ka të lirë
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Pushimi i mjetit është i ndaluar në qendrat e banuara, jashtë zonave të parkimeve
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale në figurë, jemi në një karrexhatë me dy sense lëvizje
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Lejedrejtimi tërhiqet, gjatë qarkullimit kur i ka kaluar afati i vlefshmërisë
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Për të ulur konsumin e karburantit është e dobishme të shmangen ngarkesat mbi mjet aty ku është e mundur
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon afrimin e një kthesa me rreze të vogël
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të shoqërohet me një panel plotësues që tregon gjatësinë e rrugës ku po kryhen punime
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në anë të rrugës në fillim të mbikalimit
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Nëse i dëmtuari ka një trup të huaj në një sy duhet të ndalohet që i dëmtuari të prekë syrin e plagosur, për të shmangur dëmtime më të rënda
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Për të kufizuar ndotjen e ajrit nga mjetet që përdorin si karburant benzinën, drejtuesi i mjetit duhet të shmangë përdorimin e shpeshtë të pedalit të gazit në xhirot maksimale të motorit
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë në karrexhatën me tre korsi tregon që duhet zënë korsia e majtë për t?u kthyer majtas
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Në rast shiu duhet të rrisim distancën e sigurisë me mjetet përpara
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve që nuk arrijnë dot shpejtësinë maksimale 60 km/orë
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Për të hyrë në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet t?u japë përparësi mjeteve që vijnë si nga e djathta ashtu dhe nga e majta
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë nëse është me ngjyrë jeshile, tregon një stacion autobusi në autostradë
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Vija e bardhë e vazhduar që kufizon korsinë e emergjencës me karrexhatën ndan karrexhatën nga një zonë pushimi për mjetet
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal tregues i territorit turistik
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë këshillon se, nëse është e mundur, të vazhdohet drejt
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon fundin e një rruge të përcaktuar për këmbësorë dhe biçikleta