Test 34

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një "Kalim në Nivel", të ruajtur me barriera ose gjysëmbarriera
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon ishull trafiku të ngritur mbi sipërfaqen e rrugës
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paraqet trekëndëshin e rrezikut që kemi në mjet
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron të mos zhvendosemi shumë djathtas gjatë lëvizjes
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Ngarkesa duhet të sistemohet mbi mjet në mënyrë të tillë që të mos zvogëlojë fushëpamjen e drejtuesit të mjetit
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Semafori i veçantë me drita të kuqe pulsuese si ne figurë vendosur në kalim në nivel të mbrojtur me gjysmëbarrierë hyn në veprim, para fillimit të uljes së gjysmëbarrierave
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Edhe pse mund të jemi nën kufijtë e lejuar, shpejtësia duhet të ngadalësohet jashtë qendrave të banuara
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon fundin e ndalimeve të mëparshme
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon kufirin ndërmjet shteteve
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal i një kryqëzimi urban të vendosur mbi karrexhatë
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Në sinjalistikën horizontale të paraqitur në figurë mjeti A për tu kthyer majtas duhet ta lerë qendrën e kryqëzimit djathtas
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë bashkëshoqërohet me sinjalin "kalimi i detyruar majtas"
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Kryqëzimi në disnivel sipas rregullit, është i rregulluar me semaforë
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon lokalitetet në të cilat shkohet
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë vendoset poshtë sinjalit "RREZIQE TË TJERA"
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë, si rregull, gjendet 150 m përpara pikës së nisjes së rrezikut
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë sinjalizon përdoruesit e rrugës për fillimin e lëvizjes në rrugë malore
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet C dhe H kalojnë të parët
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Sistemet mbrojtëse për fëmijët përdoren vetëm gjatë qarkullimit në rrugët interurbane dhe autostrada
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë është e vendosur mbi sipërfaqen e karrexhatës
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një rrezik të ndryshëm nga ata që janë parashikuara në sinjalet e tjerë të rrezikut
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal tregues që jep informacion të dobishëm për drejtuesit e mjeteve
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Me frena të çekuilibruara gjatë frenimit mund të ndodhë konsum uniform i gomave në pjesën ballore
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Ne kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti N ka përparësi ndaj mjetit C
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Në prani të vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit, duhet të ndezë fenerët, për të njoftuar këmbësorët se ata nuk kanë përparësinë e lëvizjes
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale në figurë, paraqet një karrexhatë me dy sense lëvizje
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Vijat e bardha gjatësore të ndërprera lejojnë në rastet e parakalimeve që të futemi në korsinë e sensit të kundërt, në rrugë me një korsi për sens
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë mund të vendoset bashkë me një llambë spiune me ngjyrë të verdhë në kroskot që ndizet kur bie niveli i lëngut
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset para fillimit të planit të pjerrët
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Tek gomat nevojitet të kontrollohen pamja e jashtme e gomave përsa i takon formës, presionit të fryrjes etj
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme gjatë frenimit, duhet të veprojmë energjikisht mbi pedalin e frenave
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të vendosë paraprakisht kaskën mbrojtëse kur drejtojmë një motor
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Në rrugët me një sens lëvizje, parakalimi është i lejuar edhe në vazhdimësi të një kurrizi të mundshëm të saj
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Duke udhëtuar me goma të aksit të përparmë me presion fryrjeje të ndryshëm gjatë frenimit, mjeti zhvendoset nga krahu i gomës së përparme me presionin më të ulët
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Për të përcaktuar personat ose/edhe automjetet e përfshirë në një aksident rrugor është e mjaftueshme ta bësh të lëshojë një deklaratë se si ka ndodhur ngjarja
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet kalojnë sipas radhës: A, C, N
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë përdoret vetëm në rrugët interurbane
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Paneli distancometrik i paraqitur në figurë, me tre shirita të kuq të pjerrët, vendoset poshtë sinjalit të rrezikut që tregon "KALIMIN NË NIVEL"
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë mund të plotësojë një sinjal ndalues
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Sipas rregullave të përparësisë, në kryqëzimin e paraqitur në figurë, mjeti B kalon i fundit kryqëzimin