Shqipëri - Test 34

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 556

a) ndalon parakalimin e mjeteve me peshë të përgjithsme mbi 3.5 ton
b) tregon një karrexhatë me katër korsi me dy sense lëvizje
c) ndalon kryerjen e manovrës së ndryshimit të sensit të lëvizjes

2. Sinjali Nr. 19

a) mund të shoqërohet me sinjalin ?JEP PËRPARËSI? në rrugët me sens të alternuar
b) është një sinjal urdhërues ndalimi
c) paralajmëron uljen e shpejtësisë së lëvizjes

3. Sinjalin Nr. 43

a) mund të paralajmërojë një zonë shërbimi në autostrada
b) paralajmëron se në kryqëzim jemi të detyruar të ndalojmë dhe të japim përparësi
c) fton drejtuesit e mjeteve, vetëm të ulin shpejtësinë dhe, po të jetë e nevojshme, të japin përparësi pas 320 m

4. Sinjali Nr. 203

a) mund të gjendet gjatë rrugës komunale Nr.19
b) tregon fillimin e një zone ku qëndrimi është i lejuar
c) mund të gjendet në fillim të një rruge komunale

5. Paneli plotësues nr.123/A/B

a) tregon ditët e muajit në të cilët është i vlefshëm sinjali tregues
b) tregon distancën minimale dhe maksimale e sigurisë që duhet të ruhet ndërmjet automjeteve
c) vendosur poshtë sinjalit ?RRUGË PËR KËMBËSORËT?, tregon orët në të cilat nuk lejohet qarkullimi i automjeteve

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig.648

a) mjeti B duhet t?i japë përparësi gjitha mjeteve të tjera
b) mjetet duhet të kalojnë në rradhën: T,G,P,B
c) mjetet duhet të kalojnë sipas rradhës: T,P,G,B

7. Pezullimi i lejedrejtimit bëhet

a) kur drejtuesi, i përfshirë në një aksident, nuk i jep ndihmën e mundshme të plagosurve, kur nuk përbën veper penale
b) kur janë shkelur rregullat për ruajtjen e ambientit nga ndotja atmosferike
c) nga Policia Rrugore, nga Autoritetet Gjyqësore ose DPSHTRR

8. Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim

a) kur këmbësorët që ndodhen në rrugë,vonojnë të largohen
b) në pjesët e rrugëve që janë në ngjitje (të përpjeta)
c) në kryqëzime kur kemi mjete që kanë përparësi ndaj nesh

9. Është i ndaluar parakalimi

a) i mjeteve që kanë ndaluar për t?i dhënë përparësi këmbësorëve
b) përgjatë korsive të shpejtimit
c) në pjesët ngjitëse (të përpjeta) të kurrizeve të rrugëve, në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizje

10. Drejtuesi i mjetit duhet

a) si rregull, në kryqëzime të respektojë sinjalet e përparsisë
b) kur kthehet djathtas, të pozicionohet përgjatë anës së djathtë të rrugës
c) të drejtojë mjetin gjithmonë në mes të rrugës dhe mbi vijat ndarëse të korsive

11. Përdorimi i fenerëve të largësisë

a) me ndërprerje, në intervale të shkurtëra, lejohet për të sinjalizuar një situatë të mundëshme rreziku
b) zëvendësohet me fenerët joverbues kur këmbehemi me mjete që vijnë nga sensi i kundërt
c) me ndërprerje, me intervale të shkurtëra, lejohet vetëm kur transportojmë të sëmurë rëndë ose të aksidentuar

12. Nëse i dëmtuari paraqet një ose më shumë fraktura në gjymtyrë, duhet

a) pasi të bëhet e palëvizshme gjymtyra e dëmtuar, të merren masat parandaluese kundër gjendjes së shokut nëse është e nevojshme
b) t?i jepet të plagosurit një pije e fortë alkoolike
c) të bëhet e palëvizshme me mjete të rastit gjymtyra e thyer pavazhduar me manovra të tjera

13. Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor diezel

a) rritet me bllokimin e filtrit të ajrit
b) zvogëlohet nëse lihen të ndezura kandeletat e parangrohjes
c) rritet nëse injektorët janë defektozë
d) zhduket plotësisht duke rritur shpejtësinë