Shqipëri - Test 35

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Në zonën urbane këmbësore

a) mund të qarkullojnë edhe mjete të shërbimit të urgjencës.
b) mund të qarkullojnë motorat , por duke ju dhënë përparësi gjithmonë këmbësorëve
c) mund të qarkullojnë traktorët rrugorë që lëvizin me shpejtësi të ulët (jo më shumë se 30 km/orë)

2. Sinjali Nr. 31

a) paralajmëron se duhet ta ulim shpejtësinë kur kemi mjete me të cilat do të shkëmbehemi dhe që vijnë nga sensi i kundërt të lëvizjes
b) si rregull, vendoset 150 m përpara pikës së nisjes së rrezikut
c) këshillon ta shtojmë shpejtësinë, me qëllim që të rrisim fërkimin e gomave me rrugën

3. Sinjali nr.103

a) është sinjal tregues i identifikimit të rrugëve
b) tregon kalime të lejuara djathtas ose majtas një kantieri rrugor të mundshëm
c) tregon kalime të lejuara djathtas ose majtas një ishulli trafiku të mundshëm

4. Sinjali Nr. 247

a) tregon afrimin e një mbikalimi për të ndryshuar sensin e lëvizjes
b) paraqet detyrimin e kthimit të mjeteve nga e djathta
c) tregon që në çdo rast duhet të zhvendosësh nga e djathta

5. Sinjali nr. 255

a) ndeshet në rrugë interurbane (ndërqytetëse)
b) paraqet kufizim shpejtësie për mjetet gjatë qarkullimit në afërsi të një rafinerie nafte
c) tregon një rafineri nafte në afërsi të rrugës

6. Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në fig. 581

a) jemi në një karrexhatë me dy sense lëvizje
b) mjetit të pozicionuar si në figurë i lejohet të lëvize drejt kur nuk ka mjete majtas dhe djathtas
c) të dy korsitë i detyrojnë mjetet të kthehen vetëm majtas

7. Bëjnë pjesë në grupin e motomjeteve

a) motorët me dy rrota, të përcaktuar për transport njerëzish, por jo më shumë se dy, duke përfshirë edhe drejtuesin e tyre.
b) mjetet e destinuara vetem për transport mallrash
c) mjetet e destinuara vetëm për transport pasagjerësh

8. Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet

a) të sigurohet që rruga është e lirë dhe të manovrojë me kujdes mjetin
b) të tregojë kujdes, ndaj lëvizjes së këmbësorëve
c) të manovrojë me shumë shpejtësi që të dalë nga zona e parkimit

9. Është i ndaluar parakalimi

a) i një automjeti, në prani të një vije gjatësore të ndërprerë
b) në ?KALIMET NË NIVEL? pa barriera dhe të pa pajisura me drita
c) në të përpjetat e kurrizeve të rrugës, në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizje

10. Për të shmangur aksidentet rrugore, drejtuesi i mjetit duhet të kontrollojë

a) funksionimin e pajisjeve të sinjalizimit dhe të ndriçimit
b) shpesh nivelin e zhurmës në gypin e shkarkimit të gazeve (marmitës)
c) trashësinë e shtresës ballore të gomës

11. Duhet të përdoren syzet apo lentet optike për shikimin gjatë drejtimit të mjetit

a) kur kjo rezulton nga çertifikata mjekësore e lëshuar për pajisjen me lejedrejtimi
b) kur është shënuar ne lejedrejtimin, detyrimi për drejtuesin e mjetit që të përdorë ato për shikimin
c) vetem kur rrethanat gjatë qarkullimit e bëjnë të nevojshme një gjë të tillë

12. Në rast aksidenti rrugor, drejtuesi i mjetit

a) duhet të dij numrat e telefonit të urgjencës mjeksore, zjarfiksëve dhe shërbimeve të policisë rrugore
b) duhet të japë emrin, adresën si dhe informacione të tjera të nevojshme për të aksidentuarit
c) nëse ndërhyn autoriteti policor, duhet vetëm të ngulë këmbë që të shkruhet versioni i tij për aksidentin

13. Me qënë se sistemi i drejtimit ndikon në sigurinë e qarkullimit

a) duhet të kontrollohet rregullësia e konvergjencës (paraleliteti dhe vertikaliteti i rrotave drejtuese)
b) për të rritur sipërfaqen e mbështetjes me rrugën, gomat duhen mbajtur me presion të ulët
c) është e nevojshme të bëhet një rregullim i hapësirave të pjesëve të konsumuara sa për të mos penguar lëvizjen e mjetit
d) është e nevojshme të drejtosh mjetin duke qëndruar sa më afër timonit që të jetë e mundur