Test 35

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon detyrimin për të ndaluar para një postblloku të policisë
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Pas një aksidenti rrugor që ka vetëm dëme materialë duhet vendosur " trekëndëshi i rrezikut" në anën e prapme të mjetit, përpara se të largoheni
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti D duhet t?i japë përparësi mjetit H
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Para se të zbresim nga mjeti, duhet të sigurohemi që hapja e dyerve, nuk përbën rrezik për përdoruesit e tjerë të rrugës
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Nëse gjatë lëvizjes gjendemi para një pengese e cila nuk mundëson këmbimin me mjetet që vijnë përballë duhet të ndalemi në krahun e djathtë të karrexhatës, për t?u dhënë atyre përparësi edhe pse jemi në ngjitje
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti L duhet të presë kalimin e mjeteve H, A dhe F
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Kthimi nga e djathta kryhet duke u vendosur në çdo korsi, nëse në afërsi të kryqëzimit lejohet vendosja në rreshta paralele
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë të detyron të ndalosh dhe të japësh përparësi vetëm nga e djathta
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se shpejtësia maksimale në rrugët urbane (qendrat banuara) është 90 km/orë
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset edhe në rrugët urbane
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Sinjalet në figurë janë sinjale plotësuese të kufizimit të anëve të rrugës
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Zhurmat e forta të lëshuara nga automjeti, mund të shkaktohen nga rrëshqitja e rripit të dinamos
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Pozicioni i punonjësit të Policisë Rrugore me krahët e hapura në këndin 90 gradë, me krahun e djathtë të drejtuar përpara, si në figurë, lejon të vazhdojnë lëvizjen drejt mjetet që vijnë nga e majta e tij
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë nëse mjeti A, sinjalizon me sirenë edhe dritë vezulluese blu, kalon i pari në kryqëzim
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë, në rrugë me një korsi për sens lëvizje, kërkon të bëjmë kujdes maksimal, kur këmbehemi me një mjet tjetër
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë urdhëron kalimin nga e majta ashtu dhe nga e djathta e një shpëtueseje trafiku të mundshëm
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë jemi në një karexhatë me një sens lëvizje
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Për të garantuar sigurinë në qarkullimin e mjeteve dhe shmangien e aksidenteve, duhet të zvogëlojmë presionin e gomave sepse përmirësohet ftohja e motorit
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një rrugë për këmbësorë dhe biçikleta
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron të jeni të kujdesshëm dhe të ulni shpejtësinë për të shmangur përplasjen me kafshët e egra që mund të shfaqen papritur në karrexhatë
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë me një kryq të kuq sipër tregon një vend për dhënien e ndihmës së parë
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë gjendet në rrugë interurbane kryesore
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Përjashtohen nga detyrimi për të vënë rripat e sigurimit edhe personat me gjatësi trupore më të vogël se 135 cm, të vërtetuar me dokument njohje
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë të dy mjetet lejohen të vazhdojnë drejt lëvizjen
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Drejtuesi i mjetit, duhet të mbaj shtypur borinë gjatë gjithë kohës pranë vendkalimit t? këmbësorëve
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Rruga e paraqitur në figurë paraqet një pjesë autostrade
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të shoqërohet me panel plotësues
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë na bën të ditur që duhet të ndalojmë pas 320 metrash dhe të japim përparësi majtas e djathtas
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal tregues korsie
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Me lejedrejtimi të kategorisë A, lejohet të drejtohen motomjetet me peshë pa ngarkesë deri në 400 kg
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset vetëm në autostrada
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti S kalon i pari sepse e ka krahun e djathtë të lirë
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti S kalon i fundit kryqëzimin
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti N mund të kalojë i pari
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Situata e paraqitur në figurë tregon se mjeti D ka krahun e djathtë të zënë
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Pezullimi i leje drejtimit bëhet kur qarkullon në sens të kundërt të lëvizjes në karrexhata me një sens lëvizjeje
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve që transportojnë lëndë që ndotin ujin
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një parkim për të udhëtuar me një mjet tjetër të shërbimit publik që lëviz mbi shina
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Drejtuesi i mjetit, duhet të ulë shpejtësinë e lëvizjes kur në rrugë lëvizin fëmijë