Shqipëri - Test 35

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 513

a) ndalon parakalimin vetëm në kthesë
b) tregon një karrexhatë me dy korsi
c) tregon për një vendqëndrim emergjence ku është i lejuar qëndrimi i mjeteve

2. Sinjali Nr.1

a) paralajmëron një kthesë të dyfishtë
b) mund të jetë i shoqëruar me një sinjal të kufizimit të shpejtësisë
c) vendoset në prani të disa kthesave të njëpasnjëshme dhe tregon numrin e kthesave

3. Në semaforin me tri drita (fig.154) është i lejuar kalimi

a) edhe pse është i ndezur sinjali me dritë të kuqe ndërkohë që kemi filluar të hyjmë në kryqëzim
b) kur është ndezur sinjali me dritë jeshile
c) në rast se semafori nuk funksionon, duke treguar shumë kujdes

4. Sinjali Nr. 228

a) tregon fillimin e një rruge të rezervuar për qarkullimin e mjeteve me motor dhe rimorkio
b) është një sinjal urdhërues detyrimi
c) ndalon kalimin e motorave dhe ciklomotorëve

5. Paneli plotësues nr.134

a) vendoset në zonat ku sinjali ?NDALIM QËNDRIMI? shoqërohet me panelin ?HEQJE E DETYRUAR?
b) kërkon të rregullohet shpejtësia në prani të mjeteve të pastrimit të borës në punë
c) kërkon të ruhet një largësi të paktën 20 metra me makinat e pastrimit të borës në punë

6. Sipas sinjalistikes horizontale të paraqitur në fig. 577

a) mjetit të pozicionuar si në figure, kur nuk ka mjete djathtas. i lejohet të kalojë kryqëzimin pa ndaluar para tij
b) jemi në një karrexhatë me një sens lëvizje
c) të dy korsitë i detyrojnë mjetet vetëm të kthehen djathtas

7. Me lejedrejtimi të kategorisë B, lejohet të drejtohen

a) motomjetet me tre rrota
b) autoveturat për përdorim vetjak
c) autokarrot me peshën e përgjithshme 3,7 tonë

8. Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta

a) kur futemi nga një rrugicë, në një karrexhatë me një sens levizje
b) në prani të sinjalit ?STOP?
c) kur futemi nga korsia e shpejtimit,në një rrugë autostradale

9. Parakalimi nga e djathta është i lejuar

a) kur qarkullimi është i ngadaltë dhe mund të parakalojmë pa prekur vijën gjatësore të anës së rrugës
b) kur jemi në një karrexhatë të një rrugë interurbane kryesore
c) kur rruga ka më shumë se dy korsi për çdo sens lëvizje

10. Tërheqja e një mjeti në avari, në një situatë emergjence

a) bëhet vetëm me mjete speciale që ngarkojnë mjetin mbi karroceri
b) mund të realizohet nëpërmjet një shufre të fortë çeliku
c) mund të realizohet nëpërmjet një kapje me zinxhir

11. Është me ngjyrë të kuqe në kroskot llamba spiune

a) e treguesit t? nj? difekti në sistemin e frenimit
b) e treguesit t? ndezjes së fenerëve të largësisë
c) e treguesit t? frenave të dorës të aktivizuara

12. Nëse i lënduari në një aksidenti rrugor ka një plagë me gjak, duhet

a) t?i jepet atij të pijë ujë ose çaj nëse është pa ndjenja
b) në rast hemoragjije të jashtme, të bllokohet ajo dhe të thirret menjëherë ndihma e shpejtë
c) të bllokohet rrjedhja e gjakut me garzë sterile ose me copë të pastër

13. Qëndrueshmëria jo e rregullt e mjetit në rrugë, shkaktohet edhe nga

a) nga tipi i timonit
b) nga lloji i sistemit të drejtimit
c) prania e sistemit të frenimit kundër bllokimit të rrotave (ABS)
d) pjerrësia e rrugës që përshkohet