Shqipëri - Test 36

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale si në fig. 518, tregon një

a) zonë të kufizuar ku ndalohet qarkullimi i mjeteve
b) kalim për çiklistë
c) një vendkalim në të cilin këmbësorët që janë duke kaluar mbi vija, kanë përparësi

2. Sinjali nr.91

a) paraqet përjashtim nga ndalimi i pushimit për mjetet e invalidëve
b) lejon pushimin mjeteve të treguara në sinjal
c) është një sinjal vertikal i përbërë

3. Sinjali semaforik nr.156

a) rregullon trafikun në urat e ngarkim-shkarkimit të anijeve traget
b) mund të kenë shiritin e pjerrësuar nga e majta ose nga e djathta
c) në kryqëzime rregullon kalimin e këmbësorëve

4. Sinjali nr. 180

a) është sinjal me funksion drejtimi
b) tregon se në korsinë ku është vendosur, detyron drejtuesit e mjeteve të lëvizin me shpejtësi nën (më të vogël) 90 km/orë
c) tregon përdorim të veçantë të korsisë mbi të cilën është vendosur

5. Paneli plotësues nr.141

a) tregon që ka rrezik për shkak të mjeteve me defekt që po tërhiqen
b) tregon një zonë ku pushimi i mjetit përbën një pengesë të madhe për qarkullimin
c) vendoset në një zonë ku pushimi i mjetit përbën rrezik për qarkullimin

6. Sipas rregullit të përparësisë në kryqëzimin e paraqitur në fig.615

a) mjeti R duhet ta kalojë kryqëzimin i dyti
b) mjeti R duhet të kalojë pas mjetit A
c) mjeti A kalon i pari

7. Pajisen me leje qarkullimi dhe targa regjistrimi

a) rimorkiot bujqësore me peshë të përgjithshme me ngarkesë mbi 1.5 tonë
b) makinat bujqësore teknologjike të tërhequra
c) makinat bujqësore teknologjike me dy ose me më shume akse

8. Drejtuesit të mjetit, duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, në varësi

a) të orëve me të ngarkuara të ditës
b) të kushteve të trafikut
c) të kushteve atmosferike

9. Parakalimi është i ndaluar kur

a) jemi në afërsi të kryqëzimeve të rrugëve të rregulluar me semaforë
b) për të kryer manovrën, duhet të kapërcejme vijën e pandërprerë gjatësore të rrugës
c) po lëvizim në vazhdimësi të një kthese në rrugët me një sens lëvizje

10. Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme

a) të ecet sa më pranë bordurave (barrierave) anësore të rrugës
b) të mbahet sa më shumë që të jetë e mundur shpejtësi e njëtrajtshme (uniforme)
c) të qarkullohet me kujdes maksimal

11. Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar

a) edhe kur mjeti është në parkim
b) në mënyrë që të dallohet nga një distancë të paktën prej 20 metrash
c) natën, për të lejuar identifikimin e mjetit

12. Pas një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materjale duhet

a) vetëm nëse është natë, të vendoset trekëndëshi i rrezikut në afërsi të mjetit
b) të njoftohen organet përkatëse, në pamundësi të zhvendosjes së mjetit, dhe ti presim në vendin e ngjarjes
c) të vendoset menjëherë mjeti mbi trotuar

13. Sistemi i frenimit kundër bllokimit të rrotave (ABS)

a) perdor një vaj të veçantë për impiantin e frenimit të automjetit
b) shërben për të bllokuar mjetin në rastin kur drejtuesi largohet
c) realizon një kontroll më të mirë të mjetit gjatë frenimit
d) në rrugët e lagura nuk vepron