Test 36

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti C kalon i pari sepse i duhet të lëvizë drejt
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset afër një vendi të ndihmës së parë mjekësore
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta kur kryejmë manovrën e lëvizjes prapa
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal që vendoset 1 km para hyrjes në qytete
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se pas këtij sinjali, kategoria e rrugës lejon lëvizjen e karrocave të tërhequra nga kafshët
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron devijim të rrugës për shkak të punimeve në rrugë
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit "MATERIALE TË PAQËNDRUESHME MBI RRUGË", tregon vendin ku fillon rreziku
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon që korsia e majtë është rezervuar për qëndrimin e mjeteve të ngadalta
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë e detyron drejtuesin e mjetit, t?i japë përparësi këmbësorëve
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon fundin e rrugës interurbane dytësore
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë, si rregull, gjendet 150 m përpara pikës së nisjes së rrezikut
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Anulimi i lejedrejtimit bëhet nëse qarkullon me një mjet të cilit i ka mbaruar afati i kontrolli teknik
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Vijat e bardha shirita-shirita mbi rrugë si në figurë nëse janë të pjerrëta, tregojnë zona të karrexhatës ku kalimi mbi to duhet të bëhet me shpejtësi të ulët
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon emrin e lumit në vazhdimësi të një ure ku po kalojmë
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Në situatën e paraqitur në figurë mjeti N i jep përparësi mjetit A
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes në rrugë me një sens lëvizje për t?u kthyer nga e majta duhet të vendosemi në kufirin e majtë të karrexhatës
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Semafori i veçantë me drita të kuqe pulsuese si ne figurë, kur pulson të detyron të ndalosh në hyrjet e urave të lëvizshme
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal i identifikimit të rrugëve urbane (qytetëse)
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Pajisen me leje qarkullimi dhe targa regjistrimi makinat bujqësore teknologjike me një aks
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon që në atë pikë kufiri të shtetit me vende të KE nuk bëhet kontroll doganor
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Është i ndaluar parakalimi në kurrize të rrugës, në karrexhatat me një sens lëvizje
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon qëndrimin, për sa kohë që kjo gjë nuk sjell pengesa për hyrje-daljen e mjeteve nga zona private
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë i 'u tregon drejtuesve të mjeteve se korsia në krahun e djathtë është e rezervuar për autobusët e transportit publik
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Rrugët urbane kryesore kanë gjithmonë gjatësi më të madhe se 200 km
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon që automjeti i përket një vendi të Komunitetit Evropian
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është i detyrueshëm për gjithë mjetet për transportin e mallrave, të cilët me ngarkesë të plotë e kalojnë peshën 3,5 ton
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon lartësinë maksimale, të matur nga sipërfaqja e rrugës, për mjetet që mund të qarkullojnë
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit në afërsi të shkollave
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti L kalon i pari kryqëzimin
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë rregullon vetëm qarkullimin e mjeteve të caktuara për transportin publik
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal rreziku
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Shkrimi "STOP" mbi rrugë si në figurë bashkëshoqëron sinjalin vertikal "NDAL DHE JEP PËRPARËSI"
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon një hapësirë të kufizuar për pushimin e kamionëve dhe autoveturave
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Karrexhata mund të jetë me dy sense lëvizjeje për qarkullimin e mjeteve
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të shoqërohet edhe me panel plotësues për vazhdueshmërinë e efektit të sinjalit
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një vend furnizimi me karburant
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Pushimi i mjeteve në rresht të dytë ndalohet në qendrat e banuara vetëm nga ora 8:00deri në 20:00 të mbrëmjes
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Pajisjet e sinjalizimit zanor (boritë) lejohen të përdoren në qendrat e banuara kur transportohen të plagosur ose të sëmurë
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë përshkruan kufirin minimal të shpejtësisë, poshtë të cilit ndalohet të qarkullohet në atë rrugë
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon fundin e ndalimit të parakalimit vetëm midis autoveturave