Shqipëri - Test 37

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 513

a) lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes
b) mund të jetë pjesë e rrugës interurbane kryesore
c) në rrugët interurbane kryesore ndalon lëvizjen në sens të kundërt edhe në rast emergjence.

2. Sinjali Nr.71

a) lejon qarkullimin e makinave bujqësore
b) lejon qarkullimin e makinave punuese të rrugës
c) lejon të tërheqësh një rimorkio bujqësore me peshë deri në 1,5 tonë

3. Sinjali nr.94

a) është sinjal detyrimi
b) tregon që mund të ndalosh në të majtë të rrugës
c) në kryqëzim, lejon të vazhdosh rrugën drejt

4. Sinjali nr. 223

a) gjendet vetëm nga njëra anë e rrugës
b) tregon një plan të pjerrët për kalimin e këmbësorëve
c) është sinjal rreziku

5. Sinjali nr. 274

a) tregon vendin dhe numrin e telefonit të postës më të afërt të policisë rrugore
b) tregon të dhëna të nevojshme për të komunikuar me postën më të afërt të policisë rrugore
c) tregon adresën e komandës së forcave ushtarake të atij rajoni

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig. 646

a) mjeti H ka përparësi ndaj mjetit A
b) mjetet C dhe H kalojnë të parët
c) mjeti H është i fundit që kalon kryqëzimin

7. Me lejedrejtimi të kategorisë A , lejohet të drejtohen

a) makina bujqësore me peshë pa ngarkesë deri në 400 kg
b) motorat
c) autovetura të vogla me motor jo më shumë se 500 cm3 (me tri pistona)

8. Duke u afruar në një kryqëzim duhet

a) të mos futemi në kryqëzim nëse nuk jemi të sigurt që mund ta lirojmë zonën e kryqëzimit në kohën e duhur
b) të kemi kujdes vetëm për automjetet që vijnë nga e djathta
c) të kemi kujdes për të shmangur aksidentet

9. Kthimi nga e djathta kryhet

a) pa krijuar rrezik apo pengesë për përdoruesit e tjerë të rrugës
b) duke lëvizur sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës
c) duke u rrotulluar rreth qendrës së kryqëzimit

10. Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet

a) të rritet presioni i gomave të rrotave aktive
b) të montohen zinxhirët nëse parashikohet që rruga do bëhet e pakalueshme
c) të rritet presioni i gomave të rrotave të përparme

11. Kaska mbrojtëse

a) mund të prodhohet edhe vetë, pa qenë nevoja të jetë e fabrikës dhe e testuar
b) kur lëvizim në qendra të banuara, mund të vendoset edhe pa u lidhur
c) është e detyrueshme për drejtuesit dhe pasagjerët e motorëve

12. Personi përgjegjës nga ana civile dhe penale në një aksident rrugor

a) nuk i nënshtrohet sanksioneve të kodit rrugor
b) mund t?i bëhet rivlerësim i lejedrejtimit
c) duhet në çdo rast të paguajë menjëherë gjobën

13. Për të ulur konsumin e karburantit

a) duhet lëvizur me një numër sa më të lartë të xhirove të motorit
b) është e dobishme të shmangen ngarkesat mbi mjet aty ku është e mundur
c) është mirë të shmangen ngarkesat e tepërta në mjet
d) është mirë të ulet numri dhe shpeshtësia e shtypjeve të pedalit të gazit