Shqipëri - Test 37

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 537

a) tregon një korsi ngadalësimi për të dalë nga rruga
b) tregon një korsi shpejtimi për t?u futur në rrugën kryesore
c) tregon një karrexhatë ku lejohet qëndrimi vetëm djathtas

2. Sinjali Nr.10

a) na detyron të ndalojmë para vijës së ndalimit kur është duke ardhur një tren
b) vendoset në afërsi të një ?KALIMI NË NIVEL? të paruajtur
c) vendoset në rrugë pas sinjalit te rrezikut ?KALIM NË NIVEL PA BARRIERA?

3. Sinjali nr.154

a) rregullon kalimin e mjeteve në një kryqëzim
b) rregullon kalimin mbi shinat e trenit
c) rregullon rrymat e trafikut të mjeteve të korsisë

4. Sinjali nr. 211

a) tregon rrugën që duhet të ndjekin drejtuesit e mjeteve për të arritur në varrezat publike
b) vendoset në distancë me vendndodhjen e një stacioni hekurudhor
c) tregon një vendpushim për lokomotivat e trenave

5. Simboli në fig. 714

a) tregon vendin e komandimit të celsit të dritave
b) kur llamba treguese në kroskot mbi të cil?n ?sht? vendosur është e ndezur, tregon se mund të përdorim dritat verbuese ose joverbuese
c) mund të vendoset mbi çelësin e përgjithshëm ose në kroskot bashkë me llambën spiune

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig.659

a) mjetet C kalon pas mjetit A
b) mjeti R duhet të kalojë i fundit
c) mjetet kalojnë sipas rradhës: R,C,A

7. Lejedrejtimi e kategorisë A dhe B lëshohet me afat

a) 3 vjet për ata që kanë plotësuar moshën 65 vjeç
b) 3 vjet, kur u jepet personave me moshë mbi 60 vjeç
c) 5 vjet, vetëm për ata persona që kanë mbushur 40 vjeç

8. Për shkak se përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin, është e ndaluar

a) të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes, pasi u kemi dhënë përparësi të tjerëve
b) të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes së mjetit pa sinjalizuar më parë manovrën
c) të qëndrosh mbi shinat hekurudhore

9. Gjatë pushimit

a) mjeti duhet të jetë i vendosur sa më afër bordurës së trotuarit
b) mjeti duhet të jetë me motor të fikur
c) mjeti duhet të ketë të aktivizuara frenat e qëndrimit (frenat e dorës)

10. Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet

a) të pastrohet radiatori nga lëngu ftohës
b) të ndërrohet vaji i motorit
c) të ndërrohet lëngu qarkullues i sistemit të frenimit

11. Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm

a) kur duam të dalim nga rruga për të hyrë në një korsi ngadalësimi
b) çdo herë që do të kryejmë manovrën e kthimit të drejtimit të lëvizjes
c) kur futemi në korsinë e parakalimeve

12. Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij

a) vetëm zhdukjen e ndjesisë së të përzierit
b) përgjumje
c) zgjatje të kohës së reagimit

13. Nëse mjeti, gjatë frenimit tenton të rrëshqasë nga krahu i majtë, drejtuesi i tij duhet

a) të kontrollojë ekuilibrin e sistemit të frenimit
b) të mbajë të frenuar mjetin dhe të kontrollojë ecurinë e mjetit me manovrim të shpejtë
c) të veprojë me kujdes dhe të dërgojë mjetin në ofiçinë për kontroll
d) të kontrollojë funksionimin e diferencialit