Test 37

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është i vlefshëm vetëm për mjetet e transportit të mallrave
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë gjithë drejtuesit e mjeteve kanë detyrë të tregojnë kujdes për të shmangur aksidentet
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon qarkullimin e biçikletave
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Çekuilibrimi i rrotave drejtuese shkakton dridhje të mëdha të timonit të mjetit
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë, mjetit të pozicionuar si në figurë i lejohet të ndryshoje sensin e lëvizjes
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Qëndrimi i mjetit ndalohet në vendkalimet e këmbësorëve
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset vetëm në pjesët drejtvizore të rrugës
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Panelet plotësues në figurë vendosen poshtë sinjalit "E DREJTË PËRPARËSIE"
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike e humb përgjithmonë të drejtën për lejedrejtimi
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në një rrugë dytësore që nuk gëzon të drejtë përparësie
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Pushimi i mjetit është i ndaluar mbi trotuar, në çdo rast
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal që tregon distancën në km dhe në m nga fillimi i rrugës
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë mjeti A për tu kthyer majtas, duhet të ndezë sinjalin e majtë pasi fillon të kthehet
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë në qendrat e banuara paralajmëron ndalimin e pushimit të mjeteve sipas ditëve dhe orëve të treguara në sinjal
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë i 'u bën të ditur përdoruesve të rrugës se detyrimisht duhet të pushojnë me mjetet e tyre
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet gjatë drejtimit, mund të bisedojë me pasagjeret, duke kthyer kokën pas
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Drejtuesi i mjetit i cili shfaq shenja lodhje, duhet të ulë shpejtësinë dhe të qëndrojë në vendpushimin e parë që i shfaqet
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon parakalimin për të gjithë automjetet
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon edhe fundin e ndalimit të përdorimit të sinjalizimit zanor
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paraqet kufizim shpejtësie për mjetet gjatë qarkullimit në afërsi të një rafinerie nafte
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Simboli në figurë tregon komandën që ndez dritat e fenerëve të largësisë
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë i vendosur në fillim të qendrës urbane, paralajmëron detyrimin për të vazhduar lëvizjen drejt
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Vija e bardhë gjatësore e ndërprerë si në figurë mund të kapërcehet
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimi i paraqitur në figurë mjeti E i jep përparësi mjetit R
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Qëllimi i ndihmës së parë është të shmangë, me sa ka mundësi, që i dëmtuari të lëndohet përsëri
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Kufiri maksimal i shpejtësisë në rrugët e Shqipërisë është 40 km/orë për makinat bujqësore
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon qarkullimin me shpejtësi edhe më të madhe se ajo e treguar në sinjal
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull është e nevojshme të shmangen rritjet e menjëhershme të shpejtësisë
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon pushimin vetëm në pjesën e karrexhatës me tri korsi
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti N përfundon manovrën e kthimit majtas pas kalimit të mjeteve R e A
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Duhet të aktivizojmë frenin e dorës (qëndrimit), sa herë që e lëmë mjetin në pushim në rrugë
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset vetëm në rrugët urbane (qytetëse)
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë, vendosur poshtë sinjalit "RRUGË KËMBËSORËSH", kufizon orarin e vlefshmërisë së sinjalit në ditët festive
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Duhet të kontrollojmë në sistemin e sinjalizimit pamor dhe ndriçues të mjetit funksionimin e sistemit të ndezjes së mjetit
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti N është i detyruar të kthehet vetëm djathtas
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Nëse i lënduari në një aksidenti rrugor ka një plagë me gjak, duhet t?i jepet atij të pijë ujë ose çaj nëse është pa ndjenja
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal tregues për shërbime
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Nëse gjatë lëvizjes gjendemi para një pengese e cila nuk mundëson këmbimin me mjetet që vijnë përballë duhet të vazhdojmë lëvizjen duke u pozicionuar në korsinë e krahut të majtë
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon qarkullimin e mjeteve që transportojnë lëndë shpërthyese (nëse nuk kanë elementë që ndotin ujin)
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Me lejedrejtimi të kategorisë B, lejohet të drejtosh mjet motorik me masë maksimale të autorizuar jo më të madhe se 3500 kg dhe me jo më shumë se 9 ndenjëse, përfshir edhe atë të drejtuesit të mjetit