Shqipëri - Test 38

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Rruga e paraqitur në fig. 560

a) është e përbërë nga tre karrexhata
b) është e formuar nga shtatë korsi
c) mund të ketë një karrexhatë me dy sense

2. Sinjali Nr. 90

a) ka vlefshmëri vetëm në orët e para të ditës
b) lejon pushimin e disa kategorive të mjeteve
c) lejon qëndrimin kur nuk sjell pengesa dhe bllokim për qarkullimin

3. Sinjali Nr. 50

a) në autostrada, nuk paraqet nevojën që të ulim shpejtësinë
b) mund të ndiqet nga sinjali ?jep përparësi?
c) mund të ndeshet në autostrada

4. Sinjali nr. 216

a) është një sinjal tregues gjeografik
b) tregon një vijë uji që vërshon në rast shiu të madh
c) është i vendosur në një vend nën nivelin e detit

5. Simboli i paraqitur në fig. 708

a) kur llamba mbi të cil?n ?sht? vendosur ndizet tregon se rezistencat termike të xhamit të pasëm janë në punë
b) tregon komandën që shkrin veshjen e xhamit të pasëm nga ngrica
c) është e lidhur me një llambë spiune që ndizet kur sistemi është në funksionim

6. Vijat e bardha shirita-shirita, mbi rrugë si në fig. 595

a) nëse janë të pjerrëta, tregojnë zona të karrexhatës ku kalimi mbi to duhet të bëhet me shpejtësi të ulët
b) tregojne një ishull trafiku të vizatuar në rrugë me vija të bardha të pjerrëta
c) tregojnë zona të rrugës ku nuk lejohet kalimi dhe qëndrimi i mjeteve

7. Pezullimi i leje drejtimit bëhet

a) kur vazhdon lëvizjen, kur sinjalizimi i semaforit e ndalon atë
b) kur qarkullon në sens të kundërt të lëvizjes në karrexhata me një sens lëvizjeje
c) kur janë thyer rregullat për ruajtjen e ambientit nga zhurmave

8. Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim

a) në orët e mbrëmjes
b) në vazhdimësi të sinjaleve rrugore, çfarëdo lloji që të jenë
c) kur këmbësorët që ndodhen në rrugë,vonojnë të largohen

9. Qëndrimi i mjetit, sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar

a) në rastet kur ka më shumë se dy pasagjerë për të zbritur nga automjeti
b) mbi shinat e tramvajeve
c) në rrugët interurbane, në afërsi dhe në vazhdimësi të kryqëzimeve

10. Tërheqja e një mjeti në avari, në një situatë emergjence

a) duhet bërë nëpërmjet një lidhjeje të fortë ndërmjet dy mjeteve
b) mund të realizohet nëpërmjet kapjes me kavo çeliku
c) bëhet vetëm me mjete speciale që ngarkojnë mjetin mbi karroceri

11. Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar

a) gjithmonë, sapo të ndizen dritat e pozicionit
b) natën, për të lejuar identifikimin e mjetit
c) vetëm për rimorkiot, kur qarkullojnë komplekse mjetesh

12. Gjendja e shokut

a) nuk paraqet rrezik të madh për shëndetin
b) mund të shkaktohet nga humbje gjaku e madhe
c) nuk mund të shkaktohet në raste traumash

13. Kur fshirëset e xhamave nuk punojnë, difekti mund të jetë shkaktuar sepse

a) ka defekt dinamoja
b) ka defekt vetë çelsi komandues
c) është djegur siguresa përkatëse
d) nuk ka lëng në depozitën përkatëse