Test 38

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet D dhe N kalojnë njëkohësisht pasi ka kaluar mjeti R
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Prania në rrugë e materialeve inerte, zvogëlon kontaktin e gomave me sipërfaqen e saj
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron se rruga kalon në një zonë të rrezikuar nga rënia e zjarrit për shkak të ndezjeve të pakontrolluara
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Për të hyrë në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet të aktivizojë dritat e pasme kundër mjegullës
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Pushimi i mjetit është i ndaluar jashtë qendrave të banuara
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë, me llambë spiune të ndezur, tregon që temperatura e vajit është më e lartë se sa duhet
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Funksionimi i mirë i pedalit e frenave është një garanci më shumë për një frenim të mirë të mjetit
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron se në kryqëzimin që po vjen, ndalohet kthimi nga e djathta
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Duhet të përdoren syzet apo lentet optike për shikimin gjatë drejtimit të mjetit vetëm kur rrethanat gjatë qarkullimit e bëjnë të nevojshme një gjë të tillë
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Mbi rrugët e mbuluara me dëborë duhet të aktivizojmë tërheqjen e dyfishtë, nëse mjeti është i pajisur me dy diferencialë
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë na detyron të lëvizim me shpejtësi më të vogël ose të barabartë me 80 km/orë
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Rruga e paraqitur në figurë është e përbërë nga dy karrexhata, secila me nga një sens lëvizje dhe tre korsi
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit "RRUGË E RRËSHQITSHME", tregon vazhdimësinë e rrezikut
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë kërkon të mos ndalojmë mjetin mbi shkurre e bare të thatë, sidomos kur mjetet janë me marmitë katalitike
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë nga e majta e një shpëtuese trafiku të mundshme
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon që lumi është i pambrojtur nga prita
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Për ta lënë mjetin në pushim në rrugë, duhet të sigurohemi më parë për të gjetur vendin e lejuar
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Vija e bardhë gjatësore e ndërprerë si në figurë gjendet vetëm në rrugët me një sens lëvizjeje (unik)
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një vendkalim këmbësor që nuk ndodhet në një kryqëzim rrugësh
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon numrin e daljes së ardhshme nga autostrada
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e fëmijëve të pashoqëruar me të rritur
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti L është pozicionuar gabim për lëvizjen drejt
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një kryqëzim të një rruge me përparësi me një rrugë tjetër pa përparësi
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Nëse i dëmtuari paraqet një ose më shumë fraktura në gjymtyrë, duhet të mbulohen me material të pastër plagët e mundshme të shkaktuara nga thyerjet
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore duhet të mbahet parasysh që llamba spiune e nivelit të vajit të frenave të jetë e ndezur gjatë ecjes
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim në drejtimin nga e majta
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Simboli në figurë tregon komandën për larjen e xhamit të parë
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal që tregon drejtim të detyruar
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon punime rrugore në karrexhatë
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon numrin e identifikimit të rrugës
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin edhe të ciklomotorëve
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon që është e detyrueshme t?i jepet përparësia mjeteve që vijnë nga korsia e djathtë
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Sinjalet në figurë vendosen në rrugët me një sens lëvizje dhe bëjnë të mundur përcaktimin e vijueshmërisë së rrugës
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon afrimin e një vendi ku është vendosur një central telefonik
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon mënyrën si përdoren korsitë përbërëse të karrexhatës
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë kërkon qarkullim sa më pranë krahut të djathtë të karrexhatës, në rrugët me një korsi për sens lëvizje
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Ne kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet kalojnë në radhën: T,A,R
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon qarkullimin e mjeteve me gjatësi të barabartë me 10 metra
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë i 'u tregon drejtuesve të mjeteve që udhëtojnë drejt porteve për të imbarkuar mjetet në tragete, se deti është shumë i trazuar
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit "PUNIME NË RRUGË", tregon praninë e mjeteve punuese në rrugë