Shqipëri - Test 38

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Vija e bardhë e vazhduar (e pandërprerë) e mesit, Sinjali Nr. 501

a) e lejon manovrën e parakalimit, por pa e kapërcyer atë
b) mund të ndeshet edhe në kurrizë rruge
c) e ndan karrexhatën në dy gjysmëkarrexhata

2. Panelet distancometrike te Sinjalit Nr.13

a) me tre shirita të kuq të pjerrët vendoset poshtë sinjalit të rrezikut që tregon ?KALIMIN NË NIVEL?
b) tregojnë punime në rrugë
c) kanë aq shirita të kuq sa është numri i linjave hekurudhore që ndërpresin rrugën

3. Sinjali nr.108

a) tregon një vendkalim për këmbësorë
b) është një ndalim qarkullimi për këmbësorët
c) tregon një rrugë të rezervuar për qarkullimin e këmbësorëve

4. Sinjali nr. 229

a) lejon vetëm lëvizjen e automjeteve për transport të përzier
b) gjendet në fund të një rruge të rezervuar për lëvizjen e mjeteve me motor
c) tregon se pas këtij sinjali, kategoria e rrugës lejon lëvizjen e mjeteve pa motor

5. Simboli në fig.699

a) mund të jetë vendosur në një çelës
b) tregon komandëm për larjen e xhamit të parë
c) mund të jetë vendosur në levën që aktivizon fshirësen e xhamit të përparmë

6. Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në fig. 580

a) mjetet lejohen të lëvizet drejt ose të kthehen majtas
b) lejohet të ndryshohet sensi i lëvizjes
c) duhet të vendoset edhe sinjali nr. 40 ?Jep përparësi?

7. Traktorët bujqësorë për të qarkulluar në rrugë me mekanizma të mbartur nuk lejohet të kenë

a) dalje të perparme të kompleksit bujqësor më të madhe se 30% e gjatësisë së traktorit pa kundrapesha
b) dalje anësore nga plani gjatësor vertikal i mesit të traktorit më të madhe se 2 meter
c) dalje të pasme të kompleksit bujqësor më të madhe se 50% e gjatësisë së traktorit pa kundrapesha

8. Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është

a) 110 km/orë për komplekset e mjeteve me peshë mbi 3,5 tonë
b) 110 km/orë për autoveturat
c) 110 km/orë për autobusët

9. Është i ndaluar parakalimi

a) në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizje kur fushëpamja është e pamjaftueshme
b) në korsitë e shpejtimit
c) në prani të sinjalit ?NDALIM I SINJALIZIMIT ZANOR?

10. Numri i personave të transportueshëm

a) në një autovetura është maksimumi 8 veta
b) në një automjet, shënohet ne lejen e qarkullimit dhe në të gjitha rastet përfshin edhe drejtuesin e tij
c) në çdo automjet, tregohet në lejën e qarkullimit të tij

11. Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm

a) për pasagjerët e motorëve me kosh
b) për drejtuesin dhe pasagjerët e motorëve me kosh
c) vetëm për drejtuesit e motorëve që kalojnë cilindratën 150 cm3

12. Personi përgjegjës nga ana civile dhe penale në një aksident rrugor

a) mund të marrë si dënim edhe pezullimin e lejës së drejtimit
b) mund t?i bëhet rivlerësim i lejedrejtimit
c) nuk i nënshtrohet sanksioneve të kodit rrugor

13. Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor diezel

a) zhduket plotësisht duke rritur shpejtësinë
b) mund të varet nga rregullimi i pompës naftës
c) rritet nëse injektorët janë defektozë
d) varet nga tipi i lëngut të përdorur për sistemin e ftohjes