Shqipëri - Test 39

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Rruga e paraqitur në fig. 560

a) ndalon parakalimin e mjeteve
b) është e formuar nga shtatë korsi
c) është e përbërë nga tre karrexhata

2. Sinjali Nr.10

a) shoqërohet me një sinjalizim me dy drita, njëra jeshile dhe tjetra e kuqe, të cilat ndizen në mënyrë të alternuar
b) shoqërohet me dy drita të kuqe që ndizen në mënyrë të alternuar në kalimet në nivel të mbrojtura me barriera
c) paralajmëron një stacion hekurudhor me një linjë hekurudhe

3. Sinjalet e ndriçuar të fig.161

a) detyrojnë të ruash shpejtësinë e treguar
b) këshillojnë drejtuesit e mjeteve të ruajnë shpejtësinë e treguar në simbolin e ndezur për të gjetur semaforin jeshil në kryqëzime
c) ndalojnë të kalosh shpejtësinë e treguar në simbolin me dritë të kuqe

4. Sinjali nr. 208

a) është sinjal që tregon fillimin e një rrethi dhe mbarimin e rrethit tjetër
b) është sinjal detyrimi
c) u tregon drejtuesve të mjeteve se janë duke hyrë në territorin e rrethit të Elbasanit

5. Sinjali nr. 255

a) paraqet kufizim shpejtësie për mjetet gjatë qarkullimit në afërsi të një rafinerie nafte
b) tregon një rafineri nafte në afërsi të rrugës
c) tregon që është e mundur të furnizohesh edhe me benzinë pa plumb

6. Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në fig. 583

a) lejohet të ndryshohet sensi i lëvizjes
b) jemi në një karexhatë me dy korsi me një sens lëvizje
c) mjeti H mund të kthehet majtas kur nuk ka mjete majtas

7. Lejedrejtimi e kategorisë A dhe B lëshohet me afat

a) 10 vjet, vetëm për ata persona që janë deri në 40 vjeç
b) 3 vjet, kur u jepet personave me moshë mbi 60 vjeç
c) 5 vjet, kur e kanë tejkaluar moshën 60 vjeç

8. Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta

a) kur futemi në një rrethrrotullim
b) kur futemi nga një rrugë dytësore në një rrugë kryesore
c) kur duam të futemi nga një rrugicë private në rrugën kryesore

9. Është i ndaluar parakalimi

a) i mjeteve që kanë ndaluar për t?i dhënë përparësi këmbësorëve
b) përgjatë korsive të shpejtimit
c) natën, në zonat urbane që nuk kanë ndriçim të mjaftueshëm

10. Kur lëvizni në kushte të këqija të motit për të parandaluar aksidentet rrugore, duhet

a) të rrisim shpejtësinë në mënyrë që ta përshkojmë rrugën në një kohë të shkurtër
b) të ndizen dritat e pasme kundër mjegullës, për tu bërë i mundshëm shikimi i mjetit nga një distancë deri në 50 m, në rast se rruga ka mjegull
c) të mbajmë të ndezur gjithmonë sinjalin e emergjencës

11. Drejtuesi i mjetit, duhet të

a) lëvizë majtas dhe djathtas për të shmangur këmbësorët që ecin mbi vendkalimin e tyre
b) mbaj shtypur borinë gjatë gjithë kohës pranë vendkalimit t? këmbësorëve
c) ulë shpejtësinë dhe të ndalojë kur në rrugë ka njerëz që shfaqin shënja hutimi

12. Përgjegjësia civile e lidhur me aksidentet rrugore

a) Është përgjegjësi ndaj të tretëve, që mbulohet nga shoqëria siguruese
b) detyron të bëhet dëmshpërblimi pa dokumentacionin e aksidentit
c) qëndron në detyrimin për të dëmshpërblyer dëmet e shkaktuara si personave ashtu edhe sendeve

13. Kur dëmtohet sistemi i frenimit dhe funksionojnë vetëm frenat në aksin e pasëm, është e këshillueshme

a) të ngarkohet sa më shumë mjeti në këtë aks për të rritur efiçensën e frenimit
b) të kontrollohet radiatori për lëngun ftohës të motorit
c) të zvogëlohet presioni në gomat e aksit të përparmë
d) të zvogëlohet distanca e sigurisë nga mjeti që kemi përpara