Test 39

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor me benzinë pakësohet nëse e heqim fare gypin e shkarkimit të gazeve
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor mund të zvogëlohet duke shfrytëzuar në mënyrë të vazhdueshme motorin me numrin maksimal të rrotullimeve të boshtit të motorit
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë mund të ndeshet para një kryqëzimi
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale si në figurë kufizon hapësirën e rezervuar për pushimin e autobusëve
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Ne kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti A kalon para mjetit P
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Bëjnë pjesë në grupin e automjeteve autokarrot
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në korsitë e shpejtimit për të treguar rrugën hyrëse në autostradë
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë, është i nevojshëm të kryhet kontroll i përbërjes dhe peshës se pluhurit të ferrotave pas frenimit
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon për përdoruesit e mjeteve shmangie të përkohshme të itinerarit të lëvizjes
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të paralajmërojë rrezikun nga dallgët e larta
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal rreziku që paralajmëron të kesh kujdes të veçantë, kur kryejmë manovrime me marshin mbrapa (indietro)
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale në figurë tregon se është një kryqëzim i pa rregulluar me rrethrrotullim
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon qarkullimin e këmbësorëve
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon drejtim të detyrueshëm për kamionët
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në rrugë interurbane me dy korsi për çdo sens lëvizjeje
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore, me krahë të hapura të shtrira sipas drejtimit tonë të lëvizjes, si në figurë, tregon se kemi rrugë të lirë vetëm nëse vazhdojmë lëvizjen drejt
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të vendoset përgjatë rrugës që të çon në port
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale në figurë, paraqet një karrexhatë me dy sense lëvizje
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti H, kalon para mjetit D
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të paralajmërojë një kalim në nivel me barriera
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron që po afrohemi në një kryqëzim, ku duhet të japim përparësi
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron ndërprerjen e rrugës me një linjë hekurudhore të pa mbrojtur
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Kalimi në nivel mund të karakterizohet nga prania e paneleve distancometrike
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Pezullimi i lejedrejtimit bëhet kur zotëruesi nuk është me nën kontroll të kërkesave morale të kërkuara
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Rruga ndërkombëtare caktohet me vendim të këshillit bashkiak
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë radha e kalimit në kryqëzim është: E , L , B
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse përmirëson vetëkontrollin
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti H kalon i pari
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti N pasi vendoset në qendër të kryqëzimit, duhet të presë kalimin e mjeteve R dhe A
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur , mjetit të pozicionuar si ne figure i lejohet të kthehet majtas kur nuk ka mjete djathtas
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë gjendet në kryqëzim, me një rrugë që gëzon të drejtën e përparësisë
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjalet ndriçues të paraqitura në figurë ndalojnë të përshkohet korsia që ndodhet poshtë dritës së kuqe të ndezur në formë "X"
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Sinjalet e ndriçuara në figurë, nëse janë të verdha, tregojnë se duhet ndaluar në çdo rast, për të dhënë përparësi nga e majta
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë të tria mjetet kalojnë njëkohësisht kryqëzimin sepse trajektoret e tyre nuk ndërpriten
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Simboli në figurë mund të jetë i vendosur në një çelës
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë, i vendosur në anën e karrexhatës, tregon që të mos zhvendosemi shumë në të djathtë, për shkak të një shkarjeje të rrugës
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Parakalimi është i ndaluar kur jemi në afërsi të kryqëzimeve të rrugëve të rregulluar me semaforë
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti A ka të drejtë të kthehet edhe majtas
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë kufizon trotuaret e rezervuar për shërbimet publike
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një rrugë me bankina të dëmtuara