Shqipëri - Test 39

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 534

a) paraqet një ishull trafiku
b) tregon një zonë ku është i ndaluar qëndrimi i mjeteve
c) tregon që jemi në një rrugë me të drejtë përparësie

2. Sinjali nr. 92

a) në disa intervale kohë e ndalon pushimin e mjeteve, në disa të tjera e lejon
b) lejon parkimin e mjeteve nga ora 7:00 deri në 9:00 të mëngjesit
c) ndalon pushimin nga ora 7:00 deri në 9:00 dhe 17:00 ? 20:00

3. Pozicioni i punonjësit të Policisë Rrugore me krahët e hapura në këndin 90 gradë, me krahun e djathtë të drejtuar përpara, si në fig.386

a) i?u ndalon mjeteve që vijnë përballë, të vazhdojnë lëvizjen drejt
b) lejon kthimin majtas të mjeteve që vijnë nga e djathta e tij
c) lejon kthimin djathtas të mjeteve që vijnë nga e djathta e tij

4. Sinjali nr. 227

a) vendoset vetëm në pjesët e përpjeta të rrugës
b) mund të vendoset pas kthesave të rrezikshme
c) sinjalizon se pas këtij sinjali mund të vazhdohet lëvizja me çdo shpejtësi

5. Sinjali nr. 302

a) mund të zëvendësohet nga një flamur i kuq me dimensione 50 x 50cm
b) vendoset edhe në pjesën e pasme të mjeteve me defekt kur ato tërhiqen (rimorkiohen)
c) shërben për të tërhequr vëmendjen që të qarkullojnë me kujdes drejtuesit e mjeteve të cilët vijnë pas

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig. 669

a) mjeti C duhet të kalojë i pari
b) mjetet C dhe R duhet të kalojnë njëkohësisht, pas kalimit të mjetit A
c) mjeti L duhet të kalojë para mjetit R

7. Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet

a) çdo dy vjet mbi moshën 70 vjeç
b) kur zotëruesi paraqet çertifikatë mjekësore të tri muajve të fundit që është i aftë nga ana shëndetësore dhe fizike
c) çdo 5 vjet , për personat me moshë mbi 50 deri në 60 vjeç

8. Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke patur parasysh

a) gjatësinë e rrugës që do kryejmë
b) shpejtësinë e mjeteve që vijojnë pas nesh
c) karakteristikat e rrugës

9. Në kryerjen e manovrës së parakalimit

a) duhet të sinjalizojmë manovrën me sinjalin tregues të krahut të majtë
b) duhet ta përfundojmë manovrën duke kaluar në të djathtë të rrugës pa ja prerë apo ngushtuar rrugën mjetit që parakaluam
c) duhet ta mbarojmë manovrën duke kaluar në të djathtë të rrugës pa penguar apo krijuar rrezik për mjetin që sapo e parakaluam

10. Shkaqe për aksidenteve, që lidhen me strukturën e rrugës, mund të jenë

a) lëvizja në rrugët me një sens për qarkullimin
b) prania e ngushtimeve të rrugës, të pa sinjalizuara
c) mungesa e kthesave të rrezikshme

11. Përdorimi i fenerëve joverbues gjatë qarkullimit

a) është i ndaluar në qendrat e banuara
b) zëvendëson gjithmonë fenerët e largesis?
c) është i detyrueshëm natën, në rrugët interurbane kur po shkëmbehemi me mjete që vijnë përballë nga sensi i kundërt i lëvizjes

12. Kompania Siguruese që dëmshpërblenë dëmet nga një aksident rrugor

a) duhet detyrimisht të kërkojë ndërhyrjen e një sipërmarrje tjetër siguruese
b) duke u bazuar edhe në proçesverbalin e hartuar nga policia e qarkullimit rrugor
c) bënë pagimin e dëmeve të shkaktuara nga mjeti, vetëm nëse drejtohet nga pronari

13. Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë, është i nevojshëm të kryhet kontroll

a) i aftësisë frenuese të mjetit
b) i hapësirës (korses, rrugës bosh) në pedalin e frenave
c) i përbërjes kimike të lëngut hidraulik të frenave
d) i aftësisë së bllokimit të mjetit (e frenave të dorës)