Test 4

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të sigurohemi që vija e ndarjes së korsive të jetë e ndërprerë
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ka panelin që bën përjashtime për mjetet e personave invalidë
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë radha e kalimit të mjeteve është: S, B, L, D
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se në korsinë ku është vendosur lejohet kthimi i sensit të lëvizjes
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë jemi në një karrexhatë me një sens lëvizje
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti B kalon para mjetit O
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon fundin e korsisë për mjetet e ngadalshme
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Për nisjen e mjetit nga vendi drejtuesi i mjetit, duhet të vendosë paraprakisht rripin e sigurimit në mjetet e pajisura me to
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Bëjnë pjesë në grupin e automjeteve motopirunët e përcaktuar për lëvizjen e sendeve
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Sinjalet në figurë janë sinjale plotësuese
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal tregues identifikues i rrugës
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të përfshihet në një sinjal paralajmërimi në një kryqëzim rruge
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë vendosët bashke me llambën spiune të sinjalit të emergjencës
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se është e pamundur të vazhdohet për Kavajë
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë, si rregull, gjendet 150 m përpara pikës së fillimit të rrethrrotullimit
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon qëndrimin e mjetit në çdo pjesë të rrugës
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti R i jep përparësi mjetit N
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti E ka të drejtën e përparësisë ndaj mjetit B
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë, duhet të vendoset edhe sinjali Nr.40 "Jep përparësi"
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti R kalon para mjetit A
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Nëse gjatë lëvizjes, timoni paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet nga ndonjë defekt i grupit të timonit
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Kapja e gomës me rrugën zvogëlohet, kur lëvizim me një mjet me goma tepër të konsumuara në faqen ballore
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është 110 km/orë për autoveturat
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti B kalon pas kalimit të mjeteve R e D
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë urdhëron kalimin djathtas ose majtas një ishulli trafiku të mundshëm
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron zonë pushimi për mjetet me numër të përcaktuar mjetesh (300 mjete)
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon orët e vlefshmërisë gjatë të cilave janë në fuqi përshkrimet e sinjalit që shoqëron
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Në afërsi apo në vazhdimësi të kryqëzimeve është e ndaluar të përdorësh borinë edhe jashtë qendrave të banuara
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale si në figurë kufizon hapësirën për qëndrimin e autobusëve
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Pushimi i mjetit është i ndaluar në afërsi të kthesave, në çdo kategori rruge
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Për të evituar rreziqet për qarkullimin është e nevojshme të mos ndryshojmë korsinë e lëvizjes në mënyrë të papritur
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon që në ketë kryqëzim nuk është i mundur kthimi direkt majtas
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut kur verifikohen ngadalësime të papritura për shkak të vargut të mjeteve
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Përfshihet në dokumentacionin për qarkullim me mjet dokumentacioni i zhdoganimit të mjetit
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë e lejon manovrën e parakalimit të një autoveturë por pa e kapërcyer vijën gjatësore të pandërprerë
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë radha e kalimit është: mjetet : C dhe L kalojnë njëkohësisht, pastaj kalon mjeti B
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon qarkullimin e autobusëve, edhe kur janë mbi 7 tonë
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndeshet në rrugët interurbane dytësore
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur ndeshet më pak kur lëvizim me goma të konsumuara
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një komunë të çmilitarizuar pa depo armësh përreth