Shqipëri - Test 4

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 514

a) tregon që jemi në një rrugë me të drejtë përparësie
b) tregon që nuk është i detyruar ndalimi para kryqëzimit
c) tregon që jemi para një kryqëzimi ku duhet të zbatojmë rregullin e dhënjes përparsi nga e djathta

2. Sinjali Nr.54

a) lejon qarkullimin e ciklomotorëve
b) është i vendosur në fillim të një rruge
c) lejon qarkullimin e biçikletave

3. Sinjali nr.119

a) vëndoset në një largësi të përshtatshme nga postoblloku i policisë dhe përsëritet deri në pikën ku duhet të ndalojmë
b) sinjalizon se në afërsi ndodhet një pikë kontrolli doganor
c) na detyron të ndalojmë dhe t?i japim përparësi mjeteve të policisë

4. Sinjali 168

a) është sinjal tregues paralajmërues
b) tregon një rrethqarkullim pa dalje
c) paralajmëron një zonë këmbësorësh

5. Sinjali nr. 305

a) shërbejnë për të dalluar rimorkiot nga gjysmërimorkiot prej drejtuesve të mjeteve që i ndjekin
b) vendoset në mjete kur punojnë në kushte me shikueshmëri të ulët
c) vendoset në pjesën e pasme të të gjitha rimorkiove për transportin e mallrave me masë të përgjithshme mbi 3,5 tonë

6. Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në fig. 581

a) mjeti i pozicionuar si në figurë ka të drejtë të ndërrojë korsi
b) mjetit të pozicionuar si në figurë i lejohet të lëvize drejt kur nuk ka mjete majtas dhe djathtas
c) jemi në një karrexhatë me një sens lëvizje

7. Pesha e përgjithshme, me ngarkesë të plotë i makinave bujqësore me rrota duhet të jetë

a) deri në 6 tonë kur ato janë me dy akse
b) jo më e madhe se 10 tonë kur ato janë me tre ose më shumë akse me largësi ndërmjet dy akseve të njëpasnjëshme më të madhe se 1.2 meter
c) jo më e madhe se 8 tonë kur ato janë dy akse

8. Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit

a) në vende qe frekuentohen nga fëmijët, të treguara me sinjale të caktuara
b) në orët e natës
c) në vende ku ka tabelë ??ndalim qëndrimi??

9. Qëndrimi i mjetit, sa për të hipur e zbritur pasagjerët, është i ndaluar

a) mbi shinat e tramvajeve
b) në kthesa dhe në kurrize rruge, në rrugë me një korsi për çdo sens lëvizjeje
c) në pjesët e rrugës ku ka sinjalizime horizontale të përzgjedhjes së korsisë

10. Për qëllime të sigurisë, është e rrezikshme

a) të parakalohet në tunele të rrugëve me një korsi për çdo sens lëvizjeje, kur fushëpamja është e kufizuar
b) të qëndrosh ose të lësh pushim mjetin në kurrize rruge
c) të qarkullosh me një mjet me difekt në sistemin e frenimit

11. Punonjësit e policisë rrugore dallohen nga

a) dorezat
b) autorizimi i lëshuar nga Prefektura e Qarkut
c) uniforma

12. Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij

a) përgjumje
b) ulje të reflekseve
c) rritje të reflekseve

13. Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore

a) duhet të kujdesemi për të mos krijuar mbinxehje të frenave nga përdorimi i tejzgjatur
b) të kontrollohet vazhdimisht gjendja dhe funksionimi i pajisjes së shuarjes së zhurmave
c) mjafton që të dhënat nga kontrollit vjetor teknik të detyrueshëm i mjetit të jenë pozitive
d) duhet të kihet parasysh që hapësira e përshkuar gjatë kohës së reagimit nuk varet nga shpejtësia e lëvizjes së mjetit