Shqipëri - Test 40

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Shigjetat drejtuese të shënuara mbi karrexhatë (fig. 547)

a) lejojnë parazgjedhjen e korsisë kur vijat ndarëse të korsive janë të ndërprera
b) janë me ngjyrë blu për të të drejtuar në një parking për mjetet
c) janë të vizatuara në çdo korsi përpara kryqëzimit, në rrugët me disa korsi

2. Sinjali nr.81

a) lejon të qarkullohet edhe me shpejtësi më të madhe se 50 km/orë
b) lejon të lëvizet edhe me shpejtësi më të vogël se 50 km/orë
c) tregon fundin e detyrimit për të ruajtur një distancë sigurie 50 metra me mjetet që kemi përpara

3. Mund të ndeshim një dritë vezulluese të verdhë pulsante (që fiket e ndizet)

a) që tregon se mund të vazhdojmë lëvizjen, por me kujdes të veçantë
b) në hyrjen mbi një urë ngarkimi e shkarkimi të anijeve e trageteve
c) në semafor për të treguar se duhet ndaluar gjithmonë para kryqëzimit

4. Sinjali nr. 275

a) mund të shoqërohet me një panel plotësues që tregon gjatësinë e rrugës ku po kryhen punime
b) paralajmëron që po kryhen punime në rrugë
c) ndalon qarkullimin në kohën që kryhen punime në rrugë

5. Sinjali nr. 261

a) është sinjal tregues shërbimesh
b) tregon frekuencën e valëve të radios ku mund të merret informacion për qarkullimin rrugor
c) i?u tregon drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të veçantë për arsye se në afërsi ndodhet një televizion lokal

6. Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në fig.596

a) mjeti A dhe C duhet të vazhdojë levizjen vetëm drejt
b) mjeti C duhet të kthehet vetëm djathtas
c) mjeti B mund të kthejë majtas, duke i dhënë përparësi mjetit A

7. Një nga kushtet për tu pajisur me lejedrejtimi është

a) të ketë mbushur moshën 18 vjeç, për të drejtuar motor
b) të ketë mbushur moshën 21 vjeç, për të drejtuar autovetura me (8+1) vend
c) të ketë mbushur moshën 18 vjeç, nëse kërkohet lejedrejtimi të kategorisë A

8. Në një rrugë

a) me tre korsi dhe me dy sense lëvizjeje, korsia e mesit është e përcaktuar për parakalime
b) me një korsi për çdo sens lëvizjeje, mund të përdorim korsinë e krahut të majtë për parakalime kur është e mundur dhe na lejon sinjalistika rrugore
c) me katër karrexhata, ato të mesit janë të rezervuara për parakalime

9. Është i ndaluar parakalimi

a) i mjeteve që kanë ndaluar për t?i dhënë përparësi këmbësorëve
b) në ?KALIMET NË NIVEL? pa barriera dhe të pa pajisura me drita
c) në kthesat e rrugëve me një korsi për çdo sens lëvizje

10. Në autostrada lejohet të qarkullojnë

a) autoveturat që tërheqin rimorkio kur kompleksi në tërësi (autoveturë+rimorkio) nuk e kalon masën 3,5 tonë
b) ciklomotorët
c) makinat bujqësore të cilat nuk tërheqin ndonjë rimorkio

11. Në bllokimin e karrexhatës nga rënia aksidentale e ngarkesës, drejtuesi mjetit duhet

a) të parasinjalizohet zënia e karexhatës nëpërmjet sinjalit ?STOP?
b) të sinjalizojë pengesën në rrugët jashtëqytetëse nëpërmjet sinjalit që paralajmëron mjet të ndaluar (trekëndëshi rrezikut)
c) të zhvendosë ngarkesën dhe të lirojë rrugën

12. Në rast aksidenti rrugor, drejtuesi i mjetit

a) nëse është në faj duhet të marrë gjeneralitet e drejtuesit tjetër dhe nëse ka të drejtë kjo nuk është e nevojshme
b) në rastet kur ka vetëm dëme materiale, duhet të shmangë pengimin e qarkullimit, aty ku është e mundur
c) duhet të veprojë për të ruajtur gjendjen e vëndit të aksidentit dhe gjurmët e tij, duke ruajrur sigurinë e qarkullimit

13. Për të ulur konsumin e karburantit

a) është mirë të evitohen rrugët e sheshta dhe fushore
b) është mirë të shmangen ngarkesat e tepërta në mjet
c) është e dobishme të shmangen ngarkesat mbi mjet aty ku është e mundur
d) duhet lëvizur me një numër sa më të lartë të xhirove të motorit