Test 40

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke u vendosur sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore, me krahë të hapura të shtrira sipas drejtimit tonë të lëvizjes, si në figurë, tregon se duhet të ndalojmë mbi vendkalimin e këmbësorëve
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë detyron të ruash një distancë sigurie me mjetin përpara të paktën 80 metra
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit mund të shkaktojë gjendjen e gjumit dhe mundësinë e aksidenteve
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet të kontrollohet që fenerët ndriçues të mjetit të funksionojnë të gjithë normalisht
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron devijim të rrugës për shkak të punimeve në rrugë
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë, si rregull, gjendet 150 m përpara pikës së nisjes së rrezikut
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Ai që ka përdorur rregullisht lëndë narkotike mund të drejtojë mjet nëse komisioni mjekësor vendor ka verifikuar që nuk është me përdorues i lëndëve narkotike
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore duhet të dihet se, nëse shpejtësia rritet 2 herë, hapësira e frenimit rritet 4 herë
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Impianti semaforik në figurë tregon një korsi të rezervuar për motoçikletat
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të plotësohet me panelin largësi tregues, nr.13, me tre shirita të kuq
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Nëse gjatë lëvizjes, timoni paraqitet më i fortë se zakonisht, kjo mund të shkaktohet nga gjendja teknike jo e mirë e frenave
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar natën, për të lejuar identifikimin e mjetit
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Kompania Siguruese që dëmshpërblen dëmet nga një aksident rrugor duhet detyrimisht të kërkojë ndërhyrjen e një sipërmarrje tjetër siguruese
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Në autostrada lejohet të qarkullojnë autoveturat që tërheqin rimorkio kur kompleksi në tërësi (autoveturë + rimorkio) nuk e kalon masën 3,5 tonë
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Në zonën urbane këmbësore mund të qarkullojnë motorët , por duke ju dhënë përparësi gjithmonë këmbësorëve
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues mund të drejtojë atë përderisa përdorimi i tyre nuk ndikon në gjendjen fizike e psikike të tij
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Dy vija paralele të bardha të ndërprera të vendosura në karrexhatë si në figurë tregojnë kufizon një vendkalim biçikletash
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një zonë pushimi për mjete me gjatësi më të madhe se 10 metra
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon qëndrimin dhe pushimin në korsinë e shpejtimit
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon se mund të qarkullojmë në korsinë e rezervuar kur janë të zëna korsitë e lëvizjes
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë mjetet A dhe H kane pushuar në rregull para kryqëzimit
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm për drejtuesin e motorit dhe pasagjerin
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon që duhet ta ndalosh mjetin të paktën 70 metra larg nga mjeti tjetër
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Korsia mund të jetë e destinuar vetëm për një kategori të caktuar mjetesh
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon ndryshimin e sensit të lëvizjes
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë tregon komandën e pajisjes që ndez fenerët e largësisë
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Një frenim jo i mirë ose i ç' ekuilibruar mund të shkaktohet nga konsumimi jo i rregullt i tambureve apo i disqeve
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal parazgjedhës për rrugët urbane
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë gjendet para një ngushtimi rruge ku, si rregull, mund të kalojë vetëm një rresht mjetesh
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimi i paraqitur në figurë mjetet R dhe T i japin përparësi mjetit E
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Kur lëvizni në kushte të këqija të motit, për të parandaluar aksidentet rrugore, duhet të mbash ndezur sinjalin tregues të krahut të majtë, që të bëhemi të dukshëm për përdoruesit e tjerë të rrugës
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Pushimi i mjetit është i ndaluar në vazhdimësi të "KRYQËZIMEVE NË NIVEL"
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë gjatë autostradës tregon dhe kilometrat e përshkuara
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit "VENDKALIM KËMBËSORËSH", tregon vendin ku nuk është më i lejueshëm qarkullimi i mjeteve
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm vetëm kur kryejmë manovrën e ndryshimit të drejtimit në kryqëzim
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë u tregon drejtuesve të mjeteve se karrexhata mbyllet dhe lëvizja e tyre do devijohet në karrexhatën e majtë
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë radha e kalimit të mjeteve është: N, A, F, H
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë sinjalizon se pas këtij sinjali mund të vazhdohet lëvizja me çdo shpejtësi
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë i 'u tregon drejtuesve të mjeteve se në afërsi ndodhet një kthesë e fortë majtas