Shqipëri - Test 40

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e fig. 546

a) kufizon hapësirën për qëndrimin e autobusëve
b) kur mungojnë vijat zigzag , pushimi i mjeteve është i ndaluar, nga 15 metra para dhe 15 metra pas tabelës së qëndrimit të autobusit
c) ndalon kalimin e kamionëve në zonën e kufizuar

2. Sinjali Nr.61

a) është një sinjal vertikal ndalimi
b) lejon qarkullimin e motomjeteve
c) ndalon qarkullimin e karrocave me kuaj

3. Sinjali Nr. 53

a) tregon se lejohen të kalojmë ngushtimin e rrugës kur jemi të sigurt se mjetet përballë na kanë dhënë përparësi
b) tregon se jemi në fillimin e një rrugë me sens të dyfishtë qarkullimi
c) tregon se nuk ka detyrime të veçanta, sepse po lëvizim në një rrugë me një sens lëvizjeje

4. Sinjali nr.182

a) në hyrje të autostradave, paralajmëron degëzimet e ardhshme
b) mbi sfondin ngjyrë kafe tregon lokalitete turistike
c) tregon që dalja për Lushnje është pas 500 metrash

5. Paneli plotësues nr.134

a) mund të paralajmërojë praninë e mjeteve për grumbullimin e plehrave
b) plotëson sinjalin ?RREZIQE TË TJERA?
c) vendosur në rrugët me borë, tregon praninë e mjeteve të pastrimit të borës në rrugë

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig. 644

a) mjeti P duhet të presë të kalojnë tri mjetet e tjera
b) mjeti P duhet të presë të kenë kaluar mjetet D dhe B
c) mjeti D duhet t?i japë përparësi mjetit P

7. Pesha e përgjithshme, me ngarkesë të plotë i makinave bujqësore me rrota duhet të jetë

a) deri në 3 tonë kur ato janë me një ak
b) jo më e madhe se 5 tonë kur ato janë me një aks përveç makinave bujqësore teknologjike me një aks
c) deri në 6 tonë kur ato janë me dy akse

8. Drejtuesit e mjetit duhet të rregulloje shpejtësinë e lëvizjes së mjetit, duke patur parasysh

a) gjatësinë e rrugës që do kryejmë
b) gjendjen teknike të automjetit
c) tipin e sistemit të drejtimit që ka automjeti

9. Kur duam të ndryshojmë drejtimin e lëvizjes

a) për t?u kthyer nga e majta në kryqëzim, si rregull, të kryejmë kthimin pranë qendrës së kryqëzimit, duke e lenë atë djathtas
b) sinjalet e drejtimit, duhet të jenë të aktivizuara gjatë gjithë kryerjes së manovrës
c) në rrugë me një sens lëvizje për t?u kthyer nga e majta duhet të vendosemi në kufirin e majtë të karrexhatës

10. Për të kontrolluar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme

a) të mos ndërrohet pozicioni i levës së marshit në momentin e rrëshqitjes
b) të futni marshin me të ulët dhe të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit
c) të manovroni në maksimum më timon në drejtim të kundërt me rrëshqitjen

11. Përdorimi i kaskës mbrojtëse është i detyrueshëm

a) për pasagjerët e motorëve me kosh
b) për drejtuesit e ciklomotorëve, edhe kur e kalojnë moshën 18 vjeç
c) vetëm për drejtuesit e motorëve që kalojnë cilindratën 150 cm3

12. Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit

a) është i lejuar në mungesë të pasagjerëve në mjet
b) e bën më të këndshëm dhe me pak të mërzitshëm udhëtimin
c) ndryshon aftësitë e përqëndrimit dhe të vëmendjes në drejtim

13. Kontakti i gomave me sipërfaqen e rrugës zvogëlohet nga

a) prania e dëborës dhe e akullit në rrugë
b) prania e gjetheve të pemëve në rrugë
c) shpejtësia e ulët e lëvizjes së mjetit
d) që rruga është e lagur