Shqipëri - Test 5

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Zona rigrupimit

a) është pjesë e karrrexhatës para vijës së ndalimit, e ndarë në korsi të kufizuara nga vija gjatësore të vazhduara
b) quhet zona e përfaqësuar nga korsia e shpejtimit
c) është pjesë e karrrexhatës para vijës së ndalimit, e ndarë në korsi të kufizuara nga vija gjatësore të ndërprera

2. Sinjali Nr. 22

a) mund të vendoset mbi panelin largësi tregues (sinjalin Nr.13) me tri shirita të kuq
b) mund të pasohet edhe nga sinjalizim me dy drita të kuqe
c) na tregon se, nëse dritat e kuqe, të vendosura pas tij janë të ndezura, duhet të ndalojmë lëvizjen

3. Sinjali nr.118

a) gjëndet zakonisht në kufi me një vënd që nuk bën pjesë në komunitetin europian
b) paralajmëron praninë e një komisariati policie në kufi
c) ndalon qarkullimin e mjeteve dhe këmbësorëve në zonën doganore

4. Sinjali Nr. 248

a) tregon zvogëlim të numrit të korsive nga 3(tre) në 2(dy)
b) urdhëron mjetet që lëvizin në korsinë qëndrore, t?u japin përparësi mjeteve që vijnë nga korsia e krahut të djathtë
c) tregon ndryshimin e korsive të përdorshme sipas sensit të lëvizjes

5. Sinjali nr. 256

a) vendosur përgjatë rrugëve urbane (qytetëse), tregon vendqëndrimet e autobusëve të linjave interurbane (ndërqytetëse)
b) tregon një stacion të shërbimit dhe riparimit të autobusëve
c) mund të këtë në pjesën e poshtme një panel me të dhëna për oraret e autobusëve interurbanë (ndërqytetës)

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig.651

a) mjeti S i jep përparësi mjetit A
b) mjeti D kalon kryqëzimin i pari
c) mjeti A duhet të kthehet duke e lënë qendrën e kryqëzimit në krahun tij të djathtë

7. Pajisen me çertifikatë të përshtatshmërisë teknike

a) makinat bujqësore teknologjike me një aks
b) makinat bujqësore teknologjike me dy ose më shumë akse
c) makinat bujqësore teknologjike të tërhequra

8. Për t`u futur në rrjedhën e qarkullimit, me marshin indietro, drejtuesi i mjetit duhet

a) t?u japë përparësi të gjitha mjeteve që janë në qarkullim
b) t?u japë përparësi vetëm mjeteve që janë në sensin e tij të lëvizjes
c) të sigurohet që rruga është e lirë dhe të manovrojë me kujdes mjetin

9. Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit

a) zmadhohet nëse mjeti që parakalohet e ul shpejtësinë
b) varet nga shpejtësitë e të dy mjeteve që marrin pjesë në manovër
c) zgjatet nëse mjeti që po parakalohet e rrit shpejtësinë

10. Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë

a) shtresa e ngrirë mbi sipërfaqen e rrugës
b) rruga e mbuluar me gjethe
c) prania e pistave të biçikletave

11. Kaska mbrojtëse

a) kur qarkullojmë me shpejtësi të ulët, nuk është e detyrueshme të përdoret
b) kur lëvizim në qendra të banuara, mund të vendoset edhe pa u lidhur
c) duhet të përdoret vetëm nëse është në gjendje të mirë teknike dhe e fiksuar mirë

12. Shpërqendrimi dhe moskuptimi i rrezikut mund të shkaktohet nga

a) abuzimi me alkoolin
b) edhe nga abuzimi me qumësht
c) përdorimi i barnave qetësues

13. Nëse timoni i mjetit dridhet shumë, shkak mund të jetë

a) përdorimi i rrotave të pasme me përmasa të ndryshme nga rrotat e para
b) kutia e shpejtësisë dhe leva e ndërrimit të marsheve
c) ç?ekuilibrimi i rrotave drejtuese
d) konsumimi ose dëmtimi i kokave të paralelit të sistemit të drejtimit