Shqipëri - Test 5

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Korsia e ngadalësimit

a) mundëson daljen me lehtësi të mjeteve nga karrexhata
b) është e destinuar për ngadalësimin e shpejtësisë së mjeteve
c) shërben për hyrjen e mjeteve në autostrada

2. Sinjali nr.91

a) paraqet një zonë ku ndalohet qarkullimi për mjetet e invalidëve
b) tregon një korsi të rezervuar për qarkullimin e mjeteve të invalidëve
c) është një sinjal vertikal i përbërë

3. Sinjali nr. 117

a) paraqet një ndalim qarkullimi për kuajt e shalës dhe kalorësit e tyre
b) tregon se në afërsi ndodhet një vend për stërvitjen e kuajve
c) paraqet fundin e një piste për kuajt e shalës

4. Sinjali nr. 237

a) i'u tregon drejtuesve të mjeteve që duan të kthehen majtas në kryqëzim, se duhet fillimisht të kthehen djathtas dhe me pas sipas intenerarit të treguar
b) sinjalizon drejtuesit e mjeteve se për t?u kthyer majtas kanë mundësi të kryejne manovren e kthimit, menjëhere ne kthesën pas tij
c) është sinjal tregues i dobishëm

5. Sinjalet nr.291

a) janë tregues normalë të trotuareve që përdoren në rrugët me dy sense lëvizje për qarkullimin
b) vendosen për të treguar fillimin dhe mbarimin e kthesave të rrezikshme
c) vendosen në hyrje të tunelit dhe ne vazhdimesi në të dy krahët e tij

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig. 645

a) mjeti A i jep përparësi mjetit F edhe kur është në emergjencë
b) rradha e kalimit të mjeteve është: N,A,F,H
c) mjeti N i jep përparësi mjetit A

7. Me lejedrejtimi të kategorisë A , lejohet të drejtohen

a) makina pastrimi të rrugës në gjendje pune nën 3,5 tonë
b) autokarro me peshë pa ngarkesë 500 kg
c) motorat

8. Drejtuesi i mjetit, duhet të zvogëlojë shpejtësinë e lëvizjes së mjetit

a) në vende ku ka tabelë ??Autoshkollë??
b) në vende qe frekuentohen nga fëmijët, të treguara me sinjale të caktuara
c) në orët e natës

9. Gjatë pushimit

a) dritat e pozicionit duhen të lihen të ndezura në çdo rast
b) në vendet e pushimit me orar, duhet të aktivizojmë treguesin e orarit (diskun orar aty ku aplikohet)
c) mjeti duhet të vendoset, gjithmonë, vetëm në krahun e djathtë të karrexhatës

10. Gjatë tërheqjes së një mjeti me difekt, mjeti që tërhiqet

a) Duhet të ketë prapa panelin për ngarkesat e varura ose sinjalin e lëvizshëm të rrezikut, kur sinjalizimi i ndritshëm i rrezikut nuk funksionon
b) duhet të përdorë vazhdimisht sinjalin zanor me bori
c) në mungesë të ndonjë sinjalizimi tjetër, duhet të mbajë të ndezura dritat e kuqe të prapme

11. Drejtuesi i mjetit duhet të paraqesë, sipas kërkesës së punonjësit të policisë

a) lejen e qarkullimit të mjetit
b) çertifikatën e siguracionit të mjetit
c) faturën e blerjes së mjetit nga salloni i shitjes

12. Pas një aksidenti rrugor, që ka vetëm dëme materjale duhet

a) të vendoset mjeti, nëse është e mundur, të paktën përgjatë anës së djathtë të karrexhatës
b) të njoftohen organet përkatëse, në pamundësi të zhvendosjes së mjetit, dhe ti presim në vendin e ngjarjes
c) të mos sinjalizohet mjeti i ndaluar me ?trekëndësh rreziku?

13. Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor mund të zvogëlohet

a) duke qarkulluar në mënyrë konstante me marshet më të ulta
b) duke fikur motorin në rast të ndalimit të zgjatur të mjetit
c) duke i vendosur bagazhet të fiksuara mirë sipër mjetit
d) duke shfrytëzuar në mënyrë të vazhdueshme motorin me numrin maksimal të rrotullimeve të boshtit të motorit