Shqipëri - Test 6

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 554

a) mund të tregojë një karexhatë me tre korsi me një sens lëvizje
b) ndalon pushimin e mjeteve në rrugë interurbane
c) ndalon parakalimin për një kategori mjetesh

2. Sinjali nr. 84

a) mund të shoqërohet edhe me panel plotësues për vazhdueshmërinë e efektit të sinjalit
b) në qendrat e banuara e ndalon pushimin e mjeteve nga ora 20:00 e mbrëmjes deri në 8:00 të mëngjesit
c) ndalon pushimin e mjetit

3. Sinjali Nr. 50

a) në autostrada, nuk paraqet nevojën që të ulim shpejtësinë
b) paraqet detyrimin që t?i japim përparësi mjeteve që vijnë nga e djathta
c) mund të ndeshet në autostrada

4. Sinjali nr. 284

a) detyron të gjithë mjetet të vazhdojne drejt
b) këshillon se, nëse është e mundur, të vazhdohet drejt
c) tregon drejtim të detyruar vetëm për kategori të veçanta mjetesh

5. Simboli i paraqitur në fig.707

a) është i vendosur në kroskot mbi nj? llamp? spiune
b) kur llamba mbi t? cil?n ?sht? vendosur ndizet, tregon se duhet vënë rripi i sigurimit
c) kur llampa mbi të cil?n ?sht? vendosur ndizet, mund të tregojë se pasagjeri nuk ka vendosur rripin e sigurimit

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig.628

a) mjetet kalojnë sipas rradhës: D, C, N
b) mjeti N i jep përparësi mjetit C
c) mjeti C i jep përparësi mjetit D

7. Bëjnë pjesë në grupin e motomjeteve

a) mjetet që drejtohen vetëm me leje drejtimi të kategorisë ?B?
b) mjetet që drejtohen vetëm me leje drejtimi të kategorisë ?A?
c) motoartikularët që janë mototërheqës me gjysmërimokio

8. Në autostrada kufiri maksimal i lejuar i shpejtësisë është

a) 110 km/orë për autoveturat
b) 110 km/orë për motorët mbi 150 cm³
c) 110 km/orë për autobusët

9. Nëse gjatë lëvizjes gjendemi para një pengese e cila nuk mundëson këmbimin me mjetet që vijnë përballë

a) duhet të sinjalizojmë me drita sepse kemi përparësinë e lëvizjes
b) duhet ti biem borisë pa ndërprerje që të detyrojmë të ndalojnë mjetet që vijnë përballë
c) duhet të ndalojmë për t?u dhënë atyre përparësi, megjithëse jemi në ngjitje

10. Zhvendosja e ngarkesës përpara sjell

a) mbingarkesë te rrotat e pasme të mjetit
b) një ngarkesë më të madhe mbi gomat e përparme
c) një ngarkesë më të madhe mbi gomat e pasme

11. Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues

a) nëse ka rrezik të verbojnë drejtuesit e mjeteve në karrexhatën tjetër
b) kur rrezikojnë të shkarkojnë baterinë e mjetit
c) në çdo rast kur mund të verbojnë këmbësorët në rrugë

12. Të ndihmosh një të aksidentuar në rrugë

a) është e detyrim vetëm nëse gjykohet aksident i rëndë
b) është detyimi i Kodi Penal i cili dënon mosdhënien e ndihmës
c) është i detyrim vetëm për mjekët dhe personelin sanitar

13. Amortizatorët e rënë ose të konsumuar shkaktojnë

a) funksionim jo normal të sistemit të frenimit
b) funksionim jo normal të motorit
c) stabilitet jo normal të mjetit gjatë fazës së frenimit
d) mundësinë e dëmtimit dhe dobësimit të sustave të tyre