Test 6

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Kontrolli teknik ka të njëjtin afat kohor për të gjitha mjetet rrugore
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal vend tregues për shërbime
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Bëjnë pjesë në grupin e motomjeteve motorët me dy rrota, të përcaktuar për transport njerëzish, por jo më shumë se dy, duke përfshirë edhe drejtuesin e tyre
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Situata e paraqitur në figurë tregon se mjeti R kalon i pari kryqëzimin
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një rrugë me dy sense dhe gjashtë korsi lëvizje për mjetet
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një vendkalim për këmbësorë
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë detyron mjetet me motor të vendosen në një radhë të vetme
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon sens të lëvizjes njëkalimësh të alternuar
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon se duhet të ulim shpejtësinë sepse rruga mund të jetë e rrëshqitshme, për shkak të mundësisë së formimit të akullit
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal tregues informues
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Mund të ndeshim një dritë vezulluese të verdhë pulsante (që fiket e ndizet) që tregon se mund të vazhdojmë lëvizjen, por me kujdes të veçantë
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon fillimin e një rruge me një sens lëvizjeje
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Mjetet me motor duhet të qarkullojnë në korsinë e krahut të djathtë, në një karrexhatë me tri korsi dhe me një sens lëvizje, në rrugë interurbane
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Me lejedrejtimi të kategorisë A, lejohet të drejtohen motorët
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore, me krahë të hapura të shtrira sipas drejtimit tonë të lëvizjes, si në figurë, tregon se mund të kalojmë kryqëzimin duke treguar kujdes
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Sinjali semaforik në figurë me dritë të verdhë të ndezur detyron lirimin e menjëhershëm të karrexhatës nga këmbësorët
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal tregues autostradal
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një kanal të rrezikshëm për autokampet në kalim
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë të detyron të ndalosh para hyrjes në autostradë
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Kufiri maksimal i shpejtësisë në rrugët e Shqipërisë është 70 km/orë për autokarrot
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Kur lëvizni në kushte të këqija të motit, për të parandaluar aksidentet rrugore, duhet të rrisim shpejtësinë në mënyrë që ta përshkojmë rrugën në një kohë të shkurtër
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet duke ju dhënë përparësi mjeteve që dalin nga rruga ku duam të hyjmë
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti D kalon para mjetit S pasi i duhet të lëvizë drejt
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve me gjatësi më të madhe se 7 metra (pa përjashtim)
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Pavarësisht të drejtës që na jep sinjali në figurë, nëse qarkullimi rregullohet nga polici i trafikut, jemi të detyruar të zbatojmë komandat e tij.
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një korsi të rezervuar për biçikletat dhe ciklomotorët
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë tramvaji T kalon i pari kryqëzimin
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore, me krahë të hapura të shtrira sipas drejtimit tonë të lëvizjes, si në figurë, tregon se mund edhe të kthehemi majtas në kryqëzim, por duke respektuar përparësinë
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Sinjalet në figurë, ne tunelet me qarkullim të dyanshëm, i djathti ka ngjyrë të kuqe dhe i majti të bardhë
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë sinjalizon një rrugë me sipërfaqe të deformuar
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë, vendosur poshtë sinjalit "RRUGË PËR KËMBËSORËT", tregon orët në të cilat nuk lejohet qarkullimi i automjeteve
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në rrugëkalimet dhe hyrjet e autostradave
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit varet nga shpejtësitë e të dy mjeteve që marrin pjesë në manovër
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Bëjnë pjesë në grupin e motomjeteve mjetet rrugore me motor, pesha maksimale me ngarkesë e të cilëve nuk duhet të jetë më e madhe se 3.5 ton
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon fillimin e rrugës me dy sense lëvizjeje për qarkullimin
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon një përplasje aksidentale në rrugë dhe bllokim rruge
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale paraqitur në figurë shërben për të tërhequr vëmendjen e drejtuesve të mjeteve se po I afrohen një kalimi në nivel
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lajmëron drejtuesit e mjeteve se në afërsi ndodhet një poligon për qitje