Shqipëri - Test 7

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Shpëtuesja e trafikut

a) është e destinuar për mbrojtjen dhe qëndrimin e këmbësorëve që kapërcejnë rrugën
b) shërben për të ndarë sensin e lëvizjes së mjeteve
c) kryesisht gjëndet në vendkalimet e këmbësorëve ose stacionet e autobusëve ose tramvajeve

2. Sinjali Nr. 20

a) është sinjal i përkohshëm
b) na tregon që duhet të rregullojmë shpejtësinë dhe nëse është e nevojshme të ndalojmë lëvizjen
c) mund të shoqerohet me një panel plotësues që tregon gjatësinë e rrugës së ngushtuar

3. Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore, me krahë të hapura të shtrira sipas drejtimit tonë të lëvizjes, si në figurën 384 tregon se;

a) mund të kalojnë vetëm mjetet që janë në kryqëzim nga e djathta jonë
b) është i lejuar kalimi në kryqëzim
c) mund të kthehemi djathtas, duke i dhënë paraprakisht përparësi këmbësorëve që kalojnë karrexhatën në të cilën futemi me mjet

4. Sinjali nr. 236

a) ndalon kalimin e automjeteve
b) tregon që jemi duke përshkuar një itinerar të rezervuar vetëm për biçikleta
c) tregon fillimin e një piste për biçikleta

5. Paneli plotësues nr. 127

a) tregon vlefshmërinë e përshkrimit të sinjalit vetëm për kategorinë e mjeteve të treguara në panel
b) vendosur poshtë sinjalit ?NDALIM PUSHIMI?, tregon që ndalimi i është referuar mjeteve të treguara në panel
c) poshtë sinjalit ?PARKING?, tregon një zonë të rezervuar për pushimin e mjeteve të treguara në panel

6. Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në fig. 575

a) lejohet të ndryshohet sensi i lëvizjes
b) mjetit të pozicionuar si në figurë, kur nuk ka mjete djathtas, i lejohet të kalojë kryqëzimin pa ndaluar para kryqëzimit
c) jemi në një karrexhatë me një sens lëvizje

7. Bëjnë pjesë në grupin e motomjeteve

a) motoartikularët që janë mototërheqës me gjysmërimokio
b) motorët me dy rrota, të përcaktuar për transport njerëzish, por jo më shumë se dy, duke përfshirë edhe drejtuesin e tyre.
c) mjetet që drejtohen vetëm me leje drejtimi të kategorisë ?A?

8. Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim

a) në orët e mbrëmjes
b) gjysmë orë para perëndimit dhe deri gjysmë orë para lindjes së diellit
c) në vazhdimësi të sinjaleve rrugore, çfarëdo lloji që të jenë

9. Për t?u kthyer nga e majta, në një karrexhatë me dy sense lëvizjeje, jemi të detyruar

a) të ndalojmë gjithmonë para se të kryejmë manovrën e kthimit nga e majta
b) që si rregull, të lemë qendrën e kryqëzimit në krahun tonë të djathtë
c) nëse ka sinjalizimin ?RRETHQARKULLIM?, të rrotullohemi rreth qendrës së kryqëzimit

10. Përbën rrezik apo pengesë për qarkullimin

a) nëse respektohen të gjitha rregullat e përparësisë
b) nëse qarkullojmë në rrugë urbane me një mjet që tërhiqet nga kafshët
c) nëse kryejmë manovrën e parakalimit në rrugë me dy korsi për sens lëvizje

11. Duhet të përdoren syzet apo lentet optike për shikimin gjatë drejtimit të mjetit

a) vetem kur rrethanat gjatë qarkullimit e bëjnë të nevojshme një gjë të tillë
b) kur është shënuar ne lejedrejtimin, detyrimi për drejtuesin e mjetit që të përdorë ato për shikimin
c) në rastet e shikueshmërisë së kufizuar për shkak të mjegullës

12. Kompania Siguruese që dëmshpërblenë dëmet nga një aksident rrugor

a) mund të riparojë automjetin e palës së së dëmtuar në serviset e përcaktuara prej saj
b) shkarkohet nga përgjegjësia, duke i paguar shumën të dëmtuarve
c) duhet detyrimisht të kërkojë ndërhyrjen e një sipërmarrje tjetër siguruese

13. Me qënë se sistemi i drejtimit ndikon në sigurinë e qarkullimit

a) gomat duhet të jenë rregullisht të fryra sipas të dhënave nga fabrika prodhuese e mjetit
b) nevojitet të bëhet lubrifikimi periodik i volantit t? timonit
c) nevojitet të bëhet kontrolli periodik i ekuilibrit statik dhe dinamik të rrotave drejtuese
d) është e nevojshme të drejtosh mjetin duke qëndruar sa më afër timonit që të jetë e mundur