Test 7

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë, i vendosur sipër mbi karrexhatë, tregon korsinë ku duhet të hyjmë për arritur në vendmbërritjen e treguar
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur ndodh nga pamundësia e daljes së ujit nga kanalet e pjesës ballore të gomës
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës kafshët e shoqëruara
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Sistemet mbrojtëse për fëmijët janë të detyrueshme për t?u përdorur nëse në autoveturë transportohen fëmijë
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal rreziku
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e mjeteve me peshë më të madhe se 8 tonë
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë i 'u tregon drejtuesve të mjeteve se korsia e krahut të majtë është e rezervuar për autobusët e transportit publik
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon gjendjen e kalueshme së rrugëve malore në dimër
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë i vendosur në qendrat urbane, tregon korsinë e rezervuar për parakalim
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon vendin ku lejohet kthimi në të kundërt të sensit të lëvizjes
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të treguar në figurë korsitë A, B dhe C lejojnë të gjitha mjetet të vazhdojnë drejt
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Drejtuesit të mjetit, duhet të rregullojë shpejtësinë e lëvizjes, në varësi të çdo rasti kur shikon punonjës të policisë në rrugë
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon rritje të numrit të korsive nga 1(një) në 2(dy)
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një zonë pyjore në të cilën është i ndaluar kampingu
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë, në rrugët interurbane, si rregull, gjendet 150 m përpara pikës së nisjes se rrezikut
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Rruga e paraqitur në figurë ka karrexhatat anësore, që si rregull, janë me një sens lëvizje
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Kur lëvizim me mjet në rrugë me akull, është e nevojshme të tregojmë kujdes pasi zvogëlohet fërkimi midis gomave dhe sipërfaqes së rrugës
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Për rritjen e sigurisë ne qarkullim është e nevojshme të drejtosh mjetin duke qëndruar sa më afër timonit
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se vlen edhe për të sinjalizuar drejtuesit e mjeteve se shpejtësia maksimale me të cilën duhet të lëvizin pas këtij sinjali është 40 km/orë
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë kur shoqërohet me panelin plotësues që tregon distancën, ka funksion paralajmërues
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti H duhet të presë që të kalojnë mjetet D e B
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Punonjësit e policisë rrugore dallohen nga uniforma
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Pajisjet e sinjalizimit zanor (boritë) mund të përdoren sa herë shihet e arsyeshme nga drejtuesit e mjeteve
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë tregon komandën e sinjaleve treguese të drejtimit
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Në semaforët normalë për mjetet, drita e verdhë fikse , fiket kur ndizet drita e kuqe
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur ,mjeti i pozicionuar si në figurë është i detyruar të shkojë vetëm drejt
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon fillimin e një zone të ndaluar për qarkullimin e mjeteve
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë nëse është me fushë blu, vendoset vetëm në autostrada
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se pas 70 metrash fillon ndalim qarkullimi për autoveturat
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një park lojërash për fëmijë
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit "NDALIM PUSHIMI", tregon që ndalimi i është referuar mjeteve të treguara në panel
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë, si rregull, gjendet 150 m përpara pikës së nisjes së rrezikut
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal i ndalimit të përkohshëm të pushimit
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë radha e kalimit është: B, C, S
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Lëvizja në rreshta paralele është e lejuar në një karrexhatë me dy korsi dhe me dy sense lëvizje
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Sinjalet e ndriçuara në figurë, nëse janë jeshile dhe të drejtuara lart, tregojnë që mund të vazhdohet lëvizja në të gjitha drejtimet
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti N kalon i fundit kryqëzimin
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti D i jep përparësi mjetit R
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal detyrimi
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë na urdhëron të lëvizim me shpejtësi të kufizuar dhe t?u japim të drejtë kalimi mjeteve që vijnë nga krahu i djathtë