Shqipëri - Test 8

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Kryqëzimi në disnivel

a) është kryqëzimi i rrugës me hekurudhën
b) është i pajisur me sinjale vertikale dhe horizontale që orienton rrymat e lëvizjes së mjeteve
c) gjenden kryesisht në autostrada , dhe rrugë interurbane kryesore

2. Sinjali Nr 39

a) shoqërohet detyrimisht me një panel plotësues me simbol ose një mbishkrim që saktëson natyrën e rrezikut
b) tregon një pjesë rruge me shtresë asfalti të dëmtuar
c) është një sinjal vertikal rreziku

3. Sinjali nr.94

a) tregon që mund të ndalosh në të majtë të rrugës
b) i vendosur para një kryqëzimi, të detyron të kthehesh majtas
c) në vazhdimësi të një kryqëzimi, nuk lejon të vazhdosh drejt

4. Sinjali nr. 221

a) sinjalizon një mbikalim për këmbësorët
b) tregon një kalim të veçantë të rezervuar vetëm për invalidët
c) eshtë një sinjal që jep informacion të dobishëm

5. Sinjali nr.152

a) tregon që pas këtij sinjali nuk mund të kthehemi as nga e majta dhe as nga e djathta
b) tregon që ta përshkojmë atë pjesë rruge sipas sensit të treguar në sinjal
c) tregon se në atë pjesë rruge ku është vendosur ky sinjal, mund të parakalojmë gjithmonë edhe nga krahu i djathtë

6. Ne situatën e paraqitur në fig.608

a) mjeti C duhet t?i japë përparësi mjetit H
b) mjeti H kalon i pari
c) mjeti B kalon i pari

7. Një nga kushtet për tu pajisur me lejedrejtimi është

a) të ketë mbushur moshën 18 vjeç, nëse kërkohet lejedrejtimi të kategorisë A
b) të ketë mbushur moshën 18 vjeç, për të drejtuar motor
c) të ketë mbushur moshën 18 vjeç, për të drejtuar mjete me motor, për të nëse kërkohet lejedrejtimi të kategorisë B

8. Në një rrugë

a) me tri karrexhata karrexhata e mesit si gjithmonë është me një sens lëvizjeje
b) mund të kalojmë majtas ose djathtas një shpëtuese trafiku, brenda gjysmëkarrexhatës
c) me një karrexhatë dhe dy korsi, mund të lëvizet gjithmonë në rreshta paralele

9. Për të kryer parakalimin duhet të mbajmë parasysh që

a) mjeti që parakalohet duhet të jetë më i shkurtër se mjeti që kryen parakalimin
b) hapësira e parakalimit zmadhohet nëse mjeti që po parakalojmë e rrit shpejtësinë
c) hapësira e parakalimit është më e vogël, nëse parakalojmë një mjet me gjatësi të vogël

10. Shkaqe për aksidente, që lidhen me kushtet e rrugës, mund të jetë

a) pjesë të ashpra të asfaltit
b) prania e vijave të bardha
c) prania e trafikndarësit

11. Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm

a) në çdo rast që ndryshojmë korsinë e lëvizjes
b) kur futemi në korsinë e parakalimeve
c) kur po futemi në një karrexhatë përmes korsisë së shpejtimit

12. Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues

a) mund të drejtojë atë derisa gjendja patologjike nuk ndikon në aftësitë për drejtimin e tij
b) ndalohet të drejtoje atë në çdo rast
c) mund të drejtojë atë përderisa përdorimi i tyre nuk ndikon në gjendjen fizike e psikike të tij

13. Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor diezel

a) është më e madhe nëse tymi i shkarkuar paraqet ngjyrë të errët
b) zvogëlohet nëse lihen të ndezura kandeletat e parangrohjes
c) zhduket plotësisht duke rritur shpejtësinë
d) rritet nëse injektorët janë defektozë