Shqipëri - Test 8

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Korsia e biçikletave

a) shërben për qarkullimin e mjeteve të vogla dhe këmbësorëve
b) lejon qarkullimin e motorave dhe automjeteve
c) gjate gjithë gjatësisë së saj është e ndarë me vijë të verdhë nga korsitë e tjera

2. Sinjali Nr.1

a) paralajmëron një pjerrësi të rrezikshme
b) paralajmëron, që në raste shiu, rritet mundësia e rrëshqitjes dhe humbjes së kontrrollit të mjetit
c) paralajmëron një kthesë të dyfishtë

3. Sinjali nr.164

a) zëvendëson sinjalin ?NDAL DOGANA? në kufirin mes dy vendeve anëtare të Komunitetit Europian
b) tregon detyrimin për të ndaluar në doganën francezë pas një 1 km
c) vendoset në atë pjesë rruge që të çon në kufirin e shtetit me një vend të Komunitetit Europian

4. Sinjali nr. 284

a) tregon veprim të përkohshëm, për shkak të punimeve në rrugë
b) tregon drejtimin për në një zonë furnizimi dhe qëndrimi vetëm për mjete të rënda
c) këshillon se, nëse është e mundur, të vazhdohet drejt

5. Sinjali nr. 296

a) vendoset ne hyrje të rrugëve dytësore
b) sinjalizon drejtuesit e mjeteve se në vazhdim rruga është shumë e ngushtë
c) i?u tregon drejtuesve të mjeteve se në afërsi ndodhet një ?KALIM NË NIVEL PA PENGESA?

6. Ne kryqëzimin e paraqitur në fig 667

a) mjetet C dhe P kalojnë në të njëjten kohë
b) mjeti P e kalon kryqëzimin i fundit
c) mjeti P kalon kryqëzimin i pari

7. Bëjnë pjesë në grupin e motomjeteve

a) motorët me dy rrota, të përcaktuar për transport njerëzish, por jo më shumë se dy, duke përfshirë edhe drejtuesin e tyre.
b) mjetet e destinuara vetëm për transport pasagjerësh
c) mjetet rrugore me motor, pesha maksimale me ngarkesë e të cilëve nuk duhet të jetë më e madhe se 3.5 ton

8. Është e nevojshme të zvogëlohet shpejtësia, deri në ndalim

a) në vazhdimësi të sinjaleve rrugore, çfarëdo lloji që të jenë
b) gjysmë orë para perëndimit dhe deri gjysmë orë para lindjes së diellit
c) kur këmbësorët japin shenja hutimi në kapërcimin e rrugës

9. Është i ndaluar parakalimi

a) në rrugët urbane më shumë trafik
b) në korsitë e ngadalësimit
c) i mjeteve që kanë ndaluar për t?i dhënë përparësi këmbësorëve

10. Për të kontrolluar rrëshqitjen e mjetit është e nevojshme

a) të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit dhe të shtoni gazin
b) të futni marshin me të ulët dhe të lëshoni menjëherë pedalin e friksionit
c) të mos shkelet pedali i friksionit

11. Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar

a) edhe kur mjeti është në parkim
b) në mënyrë që të dallohet nga një distancë të paktën prej 100 metrash
c) me qëllim që të bëjë të mundur verifikimin e mjetit

12. Në rast se i dëmtuari, i vetëdijshëm, ka një traumë në kafazin e kraharorit duhet

a) ta ndihmosh të bëjë frymëmarrje të thella
b) të vendoset i plagosuri në pozicion shtrirë
c) nëse e është e nevojshme, t?i lehtësoi frymëmarrjen duke e vendosur të dëmtuarin gjysmëulur

13. Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor diezel

a) zhduket plotësisht duke rritur shpejtësinë
b) varet nga gjendja teknike e kandeleve
c) varet nga rregullimi i karburatorit
d) rritet nëse injektorët janë defektozë