Test 8

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Distanca e sigurisë është e barabartë me distancën që na krijon fushëpamja
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Qëndrimi në korsinë e emergjencës në autostrada, lejohet në rastet kur kemi avari që e bën të pamundur vazhdimin e lëvizjes
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që urdhëron një ndalim
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon gjithmonë një rrugë me një sens lëvizjeje
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon për drejtuesit e mjeteve se rruga është e mbyllur
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim në formë "T"-je, me një rrugë jo kryesorë që futet nga e djathta
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron se mbaron drejtimi i njëanshëm i qarkullimit
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon një pengesë në mes të karrexhatës
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon praninë e një ofiçine për ndihmën e shpejtë rrugore
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një zonë këmbësorësh
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal autostrade
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti A duhet t?i japë përparësi mjeteve T dhe B
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një devijim rruge me detyrimin e kthimit djathtas
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë, kur llamba mbi të cilën ?sht? vendosur ?sht? e ndezur, tregon se pasagjeri e ka vendosur rripin e sigurimit
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor diezel është më e madhe nëse tymi i shkarkuar paraqet ngjyrë të errët
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon zgjedhjen paraprake të korsisë për të marrë drejtimin e dëshiruar
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Kthimi nga e djathta kryhet duke ulur shpejtësinë në afërsi të kryqëzimit
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë mjeti S lejohet të kalojë kryqëzimin pa ndaluar para kryqëzimit kur nuk ka mjete djathtas
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Në semaforët normalë për mjetet drita e verdhë fikse fiket bashkë me dritën jeshile
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal detyrimi
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë mjeti G ka pushuar në rregull para kryqëzimit
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Ne kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet C dhe P kalojnë në të njëjtën kohë
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një rrugë me përparësi me dy sense dhe katër korsi
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Sinjalet në figurë dallojnë mjetet e përshtatura për transportin rrugor ndërkombëtar të mallrave TIR
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon parakalimin në kthesë
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore, si në figurë, përballë me lëvizjen tonë, tregon se mund të përdoret sinjali me bori, por me ngadalë, sa për të tërhequr vëmendjen e punonjësit të policisë
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë me sfond jeshil vendoset në autostradë
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Një vend parkim i autorizuar e ndalon në çdo rast pushimin e mjeteve në afërsi të tij
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë këshillon një shmangie nga e djathta për autotrenat në qarkullim
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë përshkruan që të lëvizim gjatë gjithë kohës me shpejtësi 30 km/orë, as më shumë e as më pak se kjo shpejtësi
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti C i jep përparësi mjetit D
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë tregon vendin ku mbushet depozita e karburantit
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë vendoset mbi një llambë spiune që ndizet kur sistemi është në funksionim
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Për të garantuar ndalimin e mjetit në distancën më të vogël të mundshme gjatë frenimit, nevojitet shmangia e ngarkesave përtej peshës maksimale të lejuar të tij
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon një zonë ku pushimi i mjetit përbën një pengesë të madhe për qarkullimin
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Përdorimi i barnave qetësues nga drejtuesi i mjetit mund ti shkaktojë atij rritje të reflekseve
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë udhëron drejtuesit të mjeteve të qarkullojnë me zinxhirë ose me goma për borë
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Është e nevojshme të kontrollohet gjendja teknike dhe konsumimi i pjesës ballore të gomave të mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon vendin ku mund të presësh një autobus të transportit publik interurban (ndërqytetës)
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Në semaforët normalë për mjetet drita e verdhë fikse ndizet kur është akoma e ndezur drita jeshile