Shqipëri - Test 9

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Autostrada

a) ka të paktën dy korsi levizje për secilen karrexhatë
b) është një rrugë. e cila në gjatësinë e saj, mund të përfshijë pistë për biçikletat
c) është. e hapur për te gjithë llojet e motorave dhe ciklomotorëve

2. Sinjali Nr. 9

a) mund të bashkërendohet me sinjalin shtesë ?Treni?
b) tregon një kryqëzim të linjave hekurudhore me njëra- tjetrën
c) tregon se kërkohet që të sigurohemi, si nga e djathta dhe nga e majta, para se të kapercejmë linjën hekurudhore

3. Sinjali nr.112

a) tregon fundin e pistës së rezervuar për qarkullimin e këmbësorëve dhe biçikletave
b) tregon një rrugë për biçikleta ngjitur me një rrugë për këmbësorët
c) tregon një rrugë të përbashkët për qarkullimin e këmbësorëve dhe biçikletave

4. Sinjali nr. 242

a) tregon korsinë e ndalim qarkullimit për mjetet e transportit të mallrave me peshë me ngarkesë të plotë mbi 3,5 tonë
b) lejon parakalimin e mjeteve edhe nga krahu i djathtë
c) tregon korsinë ku është i ndaluar qarkullimi për kamionët me peshë me ngarkesë të plotë mbi 3.5 tonë

5. Sinjali nr.152

a) tregon se nëse futemi në atë rrugë lëvizja është me një sens
b) tregon që pas këtij sinjali nuk mund të kthehemi as nga e majta dhe as nga e djathta
c) tregon që ta përshkojmë atë pjesë rruge sipas sensit të treguar në sinjal

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig. 616

a) mjetet kalojnë kryqëzimin sipas rradhës: B,T,S
b) mjetet nuk duhet të ulin shpejtësinë dhe kalon i pari ai që ka drejtues mjeti më të ri
c) mjeti B duhet t?i japë përparësi mjetit T

7. Pesha e përgjithshme, me ngarkesë të plotë i makinave bujqësore me rrota duhet të jetë

a) jo më e madhe se 8 tonë kur ato janë dy akse
b) deri në 3 tonë kur ato janë me një ak
c) deri në 6 tonë kur ato janë me dy akse

8. Distanca e sigurisë

a) varet nga përqëndrimi i drejtuesit të mjetit
b) është e varur edhe nga kushtet atmosferike
c) varet edhe nga madhësia e konsumimit të gomave

9. Gjatë kryerjes së manovrës së parakalimit duhet të sigurohemi që

a) në karrexhatën që ka sens të kundërt të lëvizjes, nuk ka mjete
b) mjeti që kemi prapa nuk ka filluar edhe ai këtë manovër
c) sinjalizimi rrugor e lejon atë

10. Për qëllime të sigurisë, është e rrezikshme

a) të qëndrosh përgjatë autostradës për të marrë pasagjerë
b) të parkosh mjetin, natën, jashtë karrexhatës
c) të qarkullosh me një mjet me difekt në sistemin e frenimit

11. Natën, në rrugët interurbane, drejtuesit e mjeteve duhet të fikin fenerët e largësisë dhe të përdorin fenerët joverbues

a) gjatë këmbimit me mjete të tjera
b) nëse ka rrezik të verbojnë drejtuesit e mjeteve në karrexhatën tjetër
c) kur gjatë lëvizjes mjetet nuk ruajnë distancën e sigurisë

12. Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugore lind

a) atëherë kur shkaktohen dëmtime të rënda te njërëzit
b) atëherë kur shkaktohen dëmtime me çfardo vlere
c) kur automjeti shkatërrohet plotësisht

13. Kur dëmtohet sistemi i frenimit dhe funksionojnë vetëm frenat në aksin e pasëm, është e këshillueshme

a) nëqoftëse është e mundur, të zhvendoset ngarkesa në pjesën e pasme të mjetit
b) të ngarkohet sa më shumë mjeti në këtë aks për të rritur efiçensën e frenimit
c) të mbahet distancë sigurie më e madhe se zakonisht me mjetet që keni përpara
d) të kontrollohet niveli i lëngut të frenave në depozitë