Test 9

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë mjetet kanë të drejtë të ndërrojnë korsi
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet kalojnë sipas radhës: N dhe A njëkohësisht, C
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Pushimi i mjetit është i ndaluar në ditët dhe në orët që sinjali përkatës e ndalon
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Shigjetat drejtuese të shënuara mbi karrexhatë si në figurë i tregojnë drejtuesve të mjeteve që të vendosen në korsi sipas drejtimit të shigjetave për të zgjedhur drejtimin e dëshiruar
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Rruga e paraqitur në figurë është e përbërë nga tri karrexhata
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë paraqet një kryqëzim me nivel të njëjtë përparësie
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është reflektues dhe fosforeshentë, për të përmirësuar dukshmërinë e mjetit natën
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Në një rrugë me një sens lëvizje, me sinjalistikë si në figurë, vija e mesit ndan dy senset e qarkullimit
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Airbagu është një sistem që përdoret për rregullimin e timonit
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të paralajmërojë një zonë shërbimi në autostrada
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet L dhe C kalojnë njëkohësisht që t?i hapin rrugë mjetit B
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që urdhëron një ndalim
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një detyrim për t?u kthyer prapa
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Personi përgjegjës nga ana civile dhe penale në një aksident rrugor kur ka shkelur norma të Kodit Rrugor, i nënshtrohet edhe sanksioneve përkatëse të tij
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë mjetet C dhe A lëvizin në karrexhata me dy sense, ku lejohet parakalimi
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë vendoset mbi një llambë spiune me ngjyrë të kuqe
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një kryqëzim me rregullin e përparësisë nga e djathta
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Distanca e sigurisë varet edhe nga gjerësia e karrexhatës
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të këtë në pjesën e poshtme një panel me të dhëna për oraret e autobusëve interurbane (ndërqytetës)
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon qarkullimin e mjeteve të tërhequra nga kafshët dhe kanë rrota me goma
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë e djathta e mjetit N është e zënë nga mjetet B dhe C
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal rreziku për automjetet
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar në mënyrë që të dallohet nga një distancë të paktën prej 100 metrash
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Mosfunksionimi i mirë i frenave, mund të shkaktohet nga prania e ajrit në rrugën e qarkullimit të lëngut frenues
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Përgjegjësia civile e lidhur me aksidentet rrugore qëndron në detyrimin për të dëmshpërblyer dëmet e shkaktuara si personave ashtu edhe sendeve
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë u tregon drejtuesve të mjeteve se rritet numri i korsive të lëvizjes
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Për të përcaktuar personat ose/edhe automjetet e përfshirë në një aksident rrugor është e mjaftueshme të kërkohen vetëm gjeneralitetet e drejtuesit të mjetit
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë të detyron t?i biesh borisë
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon që është i lejueshëm parakalimi nga e djathta vetëm për kamionët
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Kur është i shoqëruar me panelin Nr.121, sinjali në figurë tregon distancën deri në vendparkim
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë i 'u tregon drejtuesve të mjeteve se duhet të kenë kujdes në përdorimin e sinjaleve akustike
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Rrugët interurbane dytësore janë me kryqëzime në nivel
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore duhet të kontrollohet niveli i alkoolit në depozitën e tij
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti C duhet të kalojë i pari
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit i bën më të ngadalta reflekset e tij në drejtimin e mjetit
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë mjeti A, për t?u kthyer majtas, është i detyruar të ketë ndezur sinjalin para se të mbërrije në kryqëzim
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se për të shkuar në portin turistik duhet lëvizur drejt
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon tabelën e orarit të hapjes së ofiçinave të mirëmbajtjes rrugore
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal vertikal rreziku