Shqipëri - Test 9

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Zona e përzgjedhjes

a) është zona e parakalimeve në hyrjet e autostradave
b) është pjesë e karrexhatës para zonës së rigrupimit
c) është pjesë e karrexhatës ku mjetet kalojnë në korsinë e duhur para kryqëzimit

2. Sinjali Nr. 20

a) po të jetë me fushë të verdhë vendoset në afërsi të një kantieri rrugor
b) tregon një ndërpreje të rrugëve nga e majta
c) paralajmeron një pjesë rruge, e cila duhet të përshkruhet me kujdes të madh sidomos në rastin e një moti të keq e me një fushpamje të dobët

3. Sinjali Nr. 42

a) paralajmëron detyrimin që të ndalojmë dhe të japim përparësi
b) tregon se pas 320 metrash do ndeshim sinjalin ?STOP?
c) tregon se po lëvizim në një rrugë që nuk e ka të drejtën e përparësisë

4. Sinjali Nr. 247

a) tregon rritje të numrit të korsive nga 1(një) në 2(dy)
b) tregon që në çdo rast duhet të zhvendosësh nga e djathta
c) tregon ndyshimin e numrit të korsive të përdorshme në sensin e lëvizjes

5. Sinjali nr. 257

a) tregon ?VENDQENDRIM TRAMVAJI?
b) tregon vendqëndrim për tramvajet e transportit publik interurban (jashtëqytetës)
c) kur është me fushë jeshile, tregon korsinë e veçantë për autobusët interurbanë në autostradë

6. Në kryqëzimin e paraqitur në fig. 646

a) mjeti A mund të kalojë kryqëzimin para mjetit C
b) mjeti H ka përparësi ndaj mjetit A
c) mjeti D duhet t?i japë përparësi mjetit C

7. Bëjnë pjesë në grupin e automjeteve

a) kamionët
b) autotrenat
c) tërheqësat

8. Drejtuesi i mjetit, për të rritur sigurinë në qarkullim, duhet

a) të rregullojë pasqyrat, për një shikim sa më të mirë anash dhe mbrapa
b) gjatë lëvizjes në një rrugë të drejtë të kthejë kokën prapa
c) të mbajë pastër xhamat e mjetit

9. Është i ndaluar parakalimi

a) në prani të sinjalit ?NDALIM I SINJALIZIMIT ZANOR?
b) kur mjeti që kemi përpara ka sinjalizuar për fillimin e kësaj manovre
c) në rrugët me një korsi për çdo sens lëvizje kur fushëpamja është e pamjaftueshme

10. Në autostrada

a) mund të përdorim korsinë e shpejtimit dhe korsinë emergjencës për parakalim
b) në rast difekti të mjetit, duhet të vendosim trekëndëshin e rrezikut 100 m prapa mjetit, kur mjetin nuk mund ta çojmë në korsinë e emergjencës
c) hyrja nga korsia e shpejtimit bëhet duke u dhënë përparësi mjeteve që janë në qarkullim

11. Përdorimi i sistemeve të sinjalizimit pamor është i detyrueshëm

a) kur pozicionojmë mjetin në zonat e parkimit
b) vetëm nga perëndimi i diellit deri në agim
c) n? autostrada dhe rruge interurbane gjat? gjith? koh?s s? levizjes

12. Nëse drejtuesi i mjetit kurohet me barna mjekësore me veprim qetësues

a) ndalohet të drejtoje atë në çdo rast
b) mund të drejtojë atë derisa gjendja patologjike nuk ndikon në aftësitë për drejtimin e tij
c) mund të drejtohet gjithmonë mjeti pa problem

13. Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore

a) duhet të mbahet parasysh që llamba spiune e nivelit të vajit të frenave të jetë e ndezur gjatë ecjes
b) është e nevojshme të mbahet në gjendje të mirë në mënyrë të veçantë impianti i ndriçimit të brendshëm të kabinës
c) duhet të kontrollohet niveli i alkolit në depoziten e tij
d) duhet të kontrollohet gjendja e ferrotave të frenave dhe disqet përkatës