Kategoria A1,A2,B1,B: Test 1

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Duhet të lëvizin sa më afër kufirit të djathtë të karrexhatës mjetet që përshkojnë një kurriz rruge në një rrugë me një korsi për çdo sens lëvizjeje